Kategorie

Wyrok SN z dnia 22 czerwca 2005 r. sygn. I PK 288/04

Przekroczenie terminu do złożenia wykazu uzupełniającego niezaspokojonych roszczeń pracowniczych („niezwłocznie po ustaniu stosunków pracy osób uprawnionych” - art. 7 ust. 1a ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, jednolity tekst: Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 85 ze zm.)

Przekroczenie terminu do złożenia wykazu uzupełniającego niezaspokojonych roszczeń pracowniczych („niezwłocznie po ustaniu stosunków pracy osób uprawnionych” - art. 7 ust. 1a ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, jednolity tekst: Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 85 ze zm.) nie uzasadnia odmowy wypłaty nieprzedawnionych świadczeń pracowniczych podlegających realizacji ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Przewodniczący SSN Maria Tyszel

Sędziowie SN: Józef Iwulski, Zbigniew Myszka (sprawozdawca).

Reklama

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 czerwca 2005 r. sprawy z powództwa „M.Z.” Zakładu Elementów Aluminiowych Spółki z o.o. w Z. w likwidacji, Bronisława B., Marka G., Tadeusza G., Mariana J., Jana K., Olgi K., Józefa P., Teresy R., Andrzeja S., Krystyny S., Jerzego W., Gabrieli W. przeciwko Funduszowi Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - Biuru Terenowemu w K. z siedzibą w S. o zapłatę, na skutek kasacji strony powodowej „M.Z.” Zakładu Elementów Aluminiowych Spółki z o.o. w Z. w likwidacji od wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 25 czerwca 2004 r. [...]

uchylił zaskarżony wyrok oraz poprzedzający go wyrok Sądu Okręgowego-Sądu Pracy w Katowicach z dnia 10 grudnia 2003 r. [...] i sprawę przekazał temu Sądowi Okręgowemu do ponownego rozpoznania i orzeczenia o kosztach postępowania.

Uzasadnienie

Reklama

Sąd Apelacyjny-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach wyrokiem z dnia 25 czerwca 2004 r. oddalił apelację strony powodowej „M.Z.” Zakładu Elementów Aluminiowych Spółki z o.o. w Z. w likwidacji oraz 12 powodów-pracowników od wyroku Sądu Okręgowego-Sądu Pracy w Katowicach z dnia 10 grudnia 2003 r. oddalającego powództwo skierowane przeciwko Biuru Terenowemu Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w K. z siedzibą w S. o zasądzenie kwoty 175.087,74 zł z tytułu niezaspokojonych roszczeń pracowniczych, a także odstąpił od obciążania powodów kosztami zastępstwa procesowego strony pozwanej. W sprawie tej ustalono, że likwidator powodowej Spółki złożył w dniu 3 października 2002 r. wykaz uzupełniający niezaspokojonych roszczeń pracowniczych, który obejmował wynagrodzenia za pracę za okres od czerwca do sierpnia 2002 r, ekwiwalenty za niewykorzystane urlopy wypoczynkowe, odszkodowania za skrócone okresy wypowiedzenia i odprawy powodów. Stosunki pracy z tymi pracownikami zostały rozwiązane w dniu 31 sierpnia 2002 r. W ramach takich ustaleń Sąd Apelacyjny potwierdził stanowisko Sądu Okręgowego, że brak było czynnej legitymacji procesowej po stronie powodów-pracowników, którzy mogliby dochodzić indywidualnie niezaspokojonych roszczeń pracowniczych tylko wtedy, gdyby zachodziło uzasadnione przypuszczenie, że wystąpi zwłoka w zbiorczym zgłoszeniu przez pracodawcę wykazu ich niezaspokojonych roszczeń (art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r.). Ponadto w rozpoznawanej sprawie powodowie nie złożyli wykazu Funduszowi, zatem nie przysługuje im legitymacja czynna do występowania w tym sporze.

Natomiast powództwo powodowej Spółki nie zasługiwało na uwzględnienie, ponieważ nie sporządziła ona wykazu uzupełniającego niezwłocznie po ustaniu stosunków pracy uprawnionych pracowników. Obowiązek niezwłocznego sporządzenia wykazu uzupełniającego (art. 7 ust. 1a ustawy) nie może być oderwany od konkretnych okoliczności, w jakich dochodzi do sporządzenia tego wykazu. Okoliczności te były przedmiotem postępowania dowodowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy, który ustalił, że okres 33 dni, jaki upłynął od daty rozwiązania umów o pracę, „nie był niezbędnym czasem do sporządzenia wykazu uzupełniającego, a powód nie wykazał, aby złożenie wykazu w takim terminie spowodowane było okolicznościami, za które nie ponosi odpowiedzialności”. Zgodnie z art. 233 § 1 k.p.c. ocena materiału dowodowego należy do Sądu pierwszej instancji i nie może być skutecznie podważona przez apelującego, a to dlatego, że Sąd ten oparł ją na wszechstronnym rozważeniu dowodów i ich wnikliwej ocenie, zgodnie z zasadami logicznego rozumowania, co należycie ujawnił w uzasadnieniu wydanego wyroku.

W kasacji powodowa Spółka podniosła następujące zarzuty: 1) rażącego naruszenia art. 328 § 2 w związku z art. 391 § 1 k.p.c. przez „niewyjaśnienie w pisemnym uzasadnieniu wyroku, dlaczego Sąd nie uwzględnił szeregu zarzutów stawianych wyrokowi Sądu I instancji w apelacji”, 2) rażącego naruszenia art. 382 oraz 233 § 1 k.p.c. w związku z art. 391 § 1 k.p.c. wskutek przyjęcia, że ocena materiału dowodowego należy do Sądu pierwszej instancji, a także nieuwzględnienia zarzutu sprzeczności ustaleń Sądu pierwszej instancji z treścią zebranego materiału dowodowego polegających na ustaleniu, że „powódka nie udowodniła, iż wykaz uzupełniający nie został złożony wcześniej z powodu odmowy jego przyjęcia przez pozwanego bez aktualnego odpisu KRS”, 3) błędnej wykładni art. 7 ust. 1a ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. przez „przyjęcie, że wskazany tam termin 'niezwłocznie' odnosi się do złożenia wykazu uzupełniającego, a nie jedynie do jego sporządzenia”, 4) niewłaściwego zastosowania art. 7 ust. 1a oraz § 7 ust. 3 w związku z ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 lipca 1995 r. w sprawie trybu składania wykazów i wniosków o wypłatę świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przekazywania środków z tego Funduszu oraz dokonywani wypłat świadczeń (Dz.U. Nr 91, poz. 452, zwanego dalej rozporządzeniem) -przez przyjęcie, że powódka nie złożyła niezwłocznie wykazu uzupełniającego wraz z załącznikami, 5) „niewłaściwego zastosowania art. 7 ust. 1a w związku z art. 7 ust. 2 i art. 8 ustawy - wskutek przyjęcia, że naruszenie terminu do złożenia wykazu uzupełniającego stanowi podstawę do odmowy wypłaty roszczeń”, 6) niezastosowania art. 5 k.c. w sytuacji, gdy powódka „ewentualnie przekroczyła termin z art. 7 ust. 1a nieznacznie, a więc odmowa wypłaty świadczeń jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego oraz stanowi nadużycie prawa”. Na tych podstawach skarżąca domagała się uchylenia zaskarżonego wyroku i przekazania sprawy Sądowi drugiej instancji do ponownego rozpoznania, względnie zmiany zaskarżonego wyroku i zasądzenia od pozwanego na rzecz powódki kwoty 175.087,74 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 18 października 2002 r. do dnia zapłaty, a także (w obu żądaniach) rozstrzygnięcia o kosztach postępowania.

Zdaniem skarżącej, jedynymi terminami, które upoważniają pozwany Fundusz do odmowy wypłaty świadczeń są terminy przedawnienia, na co wskazuje ochronny charakter regulacji dotyczących niezaspokojonych roszczeń pracowniczych. Skoro Fundusz zaspokaja wyłącznie należności główne bez odsetek, to zgłoszenie wykazu uzupełniającego z nieznacznym opóźnieniem nie rodzi dla niego żadnych dodatkowych obciążeń. Ponadto wykaz ten został złożony w okresie, w którym każdy z pracowników mógłby złożyć indywidualny wniosek o wypłatę zgodnie z art. 7 ust. 3ustawy. Według skarżącej w sprawie występują następujące okoliczności uzasadniające przyjęcie kasacji do rozpoznania: 1) czy termin do sporządzenia wykazu uzupełniającego jest terminem prawa materialnego, czy ma charakter instrukcyjny, jak utrzymuje skarżąca, ponieważ nie ma żadnego przepisu, że jego przekroczenie może być przyczyną odmowy wypłaty świadczeń, 2) czy uchybienie obowiązkowi niezwłocznego złożenia wykazu uzupełniającego powoduje wygaśnięcie niezaspokojonych roszczeń pracowniczych, skoro nie istnieją żadne racjonalne przesłanki, aby niewypłacalny pracodawca i jego pracownicy byli dotknięci „niepewnością wynikającą z posłużenia się przez ustawodawcę pojęciem niezwłoczności”, a nieprecyzyjność tego określenia nie może spowodować wygaśnięcia roszczeń, 3) występuje potrzeba oceny konstytucyjności przepisów nowelizujących ustawę o ochronie roszczeń pracowniczych, zważywszy że roszczenia powodów stały się wymagalne najpóźniej w dniu 31 sierpnia 2002 r, a ustawa nowelizująca weszła w życie w dniu 1 października 2002 r, przeto nie może ona pozbawiać prawa do refundacji świadczeń wcześniej wymagalnych. Ponadto krótki, bo 7 dniowy okres vacatio legis, powodował praktyczną niemożność zapoznania się zainteresowanych podmiotów ze znowelizowanymi przepisami ustawy.

Pozwany wniósł o oddalenie kasacji i zasądzenie od strony powodowej kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych, utrzymując, że terminy określone w art. 7 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. mają charakter ustawowy, a nie instrukcyjny.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Kasacja jest uzasadniona wobec nienależytego rozeznania wszystkich okoliczności niezbędnych do prawidłowego wyrokowania. W pierwszym rzędzie należy podnieść, że do pracodawców znajdujących się w stanie upadłości lub likwidacji przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców (Dz.U. Nr 155, poz. 1287, dalej jako ustawa o restrukturyzacji), nie stosuje się zmian wprowadzonych tą ustawą w przepisach o ochronie roszczeń pracowniczych (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 czerwca 2004 r, I PK 708/03, OSNP 2005 nr 4, poz. 54). Ponadto Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 30 maja 2004 r, P 7/04 (Dz.U. Nr 101, poz. 851) orzekł o niezgodności z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przepisów art. 29ust. 2 w związku z art. 30 ustawy o restrukturyzacji w zakresie, w jakim pogarszały sytuację prawną pracowników niewypłacalnych pracodawców, ograniczając zakres ochrony wymagalnych roszczeń pracowniczych, bez stworzenia możliwości dostosowania się do zmienionej sytuacji prawnej.

Taki kierunek interpretacyjny potwierdza dotychczasową wykładnię przepisów ustawy z dnia 28 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń w razie niewypłacalności pracodawcy (jednolity tekst: Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 85 ze zm., powoływanej dalej jako ustawa z dnia 28 grudnia 1993 r. lub ustawa), zmierzającą do potwierdzenia realnych gwarancji zaspokojenia wymagalnych i nieprzedawnionych roszczeń pracowniczych przysługujących ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. I tak w uchwale z dnia 3 listopada 1997 r, III ZP 38/97 (OSNAPiUS 1998 nr 8, poz. 234), Sąd Najwyższy wskazał, że niedoskonałości techniczno-legislacyjne dotyczące między innymi określenia terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1a ustawy, wymagają elastycznego podejścia do kwestii jego przywracania. W podobnej sprawie Sąd Najwyższy wyraził kategoryczny pogląd, że usprawiedliwione uchybienie miesięcznemu terminowi do sporządzenia wykazu niezaspokojonych roszczeń pracowniczych umożliwia ich zasądzenie od Funduszu (por. wyrok z dnia 14 maja 1998 r, I PKN 117/98, OSNAPiUS 1999 nr 10, poz. 339). W tym orzeczeniu Sąd Najwyższy słusznie argumentował, że przepisy ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. mają poszerzać, a nie ograniczać zasady i zakres powszechnej ochrony niezaspokojonych świadczeń pracowniczych przez zagwarantowanie szybszej ich wypłaty ze środków utworzonego w tym celu Funduszu na wypadek niemożności ich zaspokojenia z powodu trwałej lub przejściowej niewypłacalności pracodawców. Taką usprawiedliwioną okoliczność mogło stanowić przyjęcie przez stronę powodową że niezbędnym załącznikiem do wykazu uzupełniającego, który powinien zawierać komplet załączników określonych we wzorze wniosku - § 1 pkt 6 ppkt 1 rozporządzenia, był aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, którym dysponowała ona dopiero na początku października 2002 r, choćby wymaganie takie nie wynikało wprost z § 7 ust. 3 i 4 tego aktu wykonawczego. Mogło to wręcz oznaczać, że strona powodowa złożyła terminowo, tj. niezwłocznie, wykaz uzupełniający niezaspokojonych świadczeń pracowniczych. W każdym razie nawet ewentualne nieznaczne uchybienie (pozwany Fundusz nie traktował przedłożenia wypisu z tego rejestru jako warunku przyjęcia wykazu uzupełniającego), niedookreślonemu terminowi „niezwłocznie” nie powinno unicestwiać prawa domagania się uregulowania należnych, bo nieprzedawnionych, świadczeń pracowniczych, ponieważ takiego skutku nie określają żadne przepisy ustawy. Pozwany Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych nie powinien negować prawa do wypłaty tych świadczeń mało istotnymi względami formalnymi, w tym usprawiedliwionym lub nieznacznym uchybieniem terminów do sporządzenia lub złożenia wykazów niezaspokojonych roszczeń pracowniczych, zwłaszcza że własny obowiązek „niezwłocznego” zawiadomienia strony powodowej o odmowie wypłaty niezaspokojonych świadczeń pracowniczych załatwił pismem z dnia 3 stycznia 2003 r, tj. dopiero po 3 miesiącach (!).

Brak jest podstaw do rygorystycznego traktowania wymagań dotyczących przywracania terminów zmierzających do dochodzenia roszczeń z zakresu prawa pracy. W tym zakresie charakterystyczne jest liberalne podejście judykatury do kwestii przywracania terminów polegające na odformalizowanym i uproszczonym stosowaniu procedur potrzebnych do usprawiedliwienia ich przekroczenia (por. uchwałę składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 14 marca 1986 r, III PZP 8/86, OSNCP 1986 nr 12, poz. 194), zważywszy nadto że również pracownicy są uprawnieni do zgłaszania indywidualnych wniosków o wypłatę niezaspokojonych roszczeń pracowniczych w ciągu dwóch tygodni po upływie terminów do złożenia wykazu zbiorczego lub uzupełniającego. Te „krótkie” terminy do składania wykazów mają przeto na celu jak najszybsze zrealizowanie wypłat niezaspokojonych roszczeń pracowniczych spowodowanych niewypłacalnością pracodawców, co wyklucza taką interpretację spełnienia analizowanego terminowego wymagania, która zmierzałaby do całkowitego podważenia ochronnego waloru prawnego przepisów ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. Termin z art. 7 ust. 1a ustawy nie może być zatem uznany za termin zawity i powodujący wygaśnięcie możliwości dochodzenia niezaspokojonych i wymagalnych roszczeń pracowniczych, jeżeli należne ustawowo od Funduszu świadczenia nie przedawniły się według terminów materialnego prawa pracy. Powyższe oznacza, że samo przekroczenie niedookreślonego terminu „niezwłocznie, po ustaniu stosunków pracy osób uprawnionych” - do złożenia wykazu uzupełniającego niezaspokojonych roszczeń pracowniczych - nie uzasadnia odmowy wypłaty nieprzedawnionych świadczeń pracowniczych podlegających realizacji ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Celem tego Funduszu, który gromadzi środki na wypłaty przede wszystkim z ubezpieczeniowych składek samych pracodawców (art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r), jest bowiem realizowanie wymagalnych i nieprzedawnionych wypłat należnych świadczeń pracowniczych na wypadek wystąpienia ryzyka niewypłacalności pracodawców, a nie uchylanie się od tych powinności wskutek wątpliwych lub nieznacznych uchybień przy składaniu wykazów zbiorczych lub wykazów uzupełniających niezaspokojonych roszczeń pracowniczych.

Mając powyższe na uwadze Sąd Najwyższy wyrokował jak w sentencji.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Tylko teraz
Źródło: Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.

  Emerytura bez podatku – tabela

  Emerytura bez podatku - tabela z kwotą netto w 2021 r. i po zmianach w 2022 r. wskazuje, ile emeryt otrzyma na rękę po podwyżce.

  Pracownik oczekuje elastyczności zatrudnienia

  Elastyczność zatrudnienia - tego oczekuje pracownik od miejsca pracy.

  Pracownicy ocenili sytuację w zakładach pracy [BADANIE]

  Sytuacja w zakładach pracy została oceniona przez pracowników. Jakie są wyniki badania CBOS?

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - projekt ustawy

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - komisje sejmowe pozytywnie zaopiniowały projekt ustawy. Projekt reguluje zasady tworzenia, organizowania i działania kas w zakładach pracy.

  Pracownicy PIP z dodatkowym urlopem wypoczynkowym

  Dodatkowy urlop wypoczynkowy zostanie przyznany niektórym pracownikom PIP. Ile dni?

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. - ponowne przeliczenie

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. będą ponownie przeliczone. Takie rozwiązanie przewiduje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. - projekt

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. przewiduje projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Co się zmieni?