| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Wynagrodzenia > Ochrona wynagrodzenia > Wyrok SN z dnia 22 czerwca 2005 r. sygn. I PK 288/04

Wyrok SN z dnia 22 czerwca 2005 r. sygn. I PK 288/04

Przekroczenie terminu do złożenia wykazu uzupełniającego niezaspokojonych roszczeń pracowniczych („niezwłocznie po ustaniu stosunków pracy osób uprawnionych” - art. 7 ust. 1a ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, jednolity tekst: Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 85 ze zm.)

Natomiast powództwo powodowej Spółki nie zasługiwało na uwzględnienie, ponieważ nie sporządziła ona wykazu uzupełniającego niezwłocznie po ustaniu stosunków pracy uprawnionych pracowników. Obowiązek niezwłocznego sporządzenia wykazu uzupełniającego (art. 7 ust. 1a ustawy) nie może być oderwany od konkretnych okoliczności, w jakich dochodzi do sporządzenia tego wykazu. Okoliczności te były przedmiotem postępowania dowodowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy, który ustalił, że okres 33 dni, jaki upłynął od daty rozwiązania umów o pracę, „nie był niezbędnym czasem do sporządzenia wykazu uzupełniającego, a powód nie wykazał, aby złożenie wykazu w takim terminie spowodowane było okolicznościami, za które nie ponosi odpowiedzialności”. Zgodnie z art. 233 § 1 k.p.c. ocena materiału dowodowego należy do Sądu pierwszej instancji i nie może być skutecznie podważona przez apelującego, a to dlatego, że Sąd ten oparł ją na wszechstronnym rozważeniu dowodów i ich wnikliwej ocenie, zgodnie z zasadami logicznego rozumowania, co należycie ujawnił w uzasadnieniu wydanego wyroku.

W kasacji powodowa Spółka podniosła następujące zarzuty: 1) rażącego naruszenia art. 328 § 2 w związku z art. 391 § 1 k.p.c. przez „niewyjaśnienie w pisemnym uzasadnieniu wyroku, dlaczego Sąd nie uwzględnił szeregu zarzutów stawianych wyrokowi Sądu I instancji w apelacji”, 2) rażącego naruszenia art. 382 oraz 233 § 1 k.p.c. w związku z art. 391 § 1 k.p.c. wskutek przyjęcia, że ocena materiału dowodowego należy do Sądu pierwszej instancji, a także nieuwzględnienia zarzutu sprzeczności ustaleń Sądu pierwszej instancji z treścią zebranego materiału dowodowego polegających na ustaleniu, że „powódka nie udowodniła, iż wykaz uzupełniający nie został złożony wcześniej z powodu odmowy jego przyjęcia przez pozwanego bez aktualnego odpisu KRS”, 3) błędnej wykładni art. 7 ust. 1a ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. przez „przyjęcie, że wskazany tam termin 'niezwłocznie' odnosi się do złożenia wykazu uzupełniającego, a nie jedynie do jego sporządzenia”, 4) niewłaściwego zastosowania art. 7 ust. 1a oraz § 7 ust. 3 w związku z ust. 4 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 31 lipca 1995 r. w sprawie trybu składania wykazów i wniosków o wypłatę świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, przekazywania środków z tego Funduszu oraz dokonywani wypłat świadczeń (Dz.U. Nr 91, poz. 452, zwanego dalej rozporządzeniem) -przez przyjęcie, że powódka nie złożyła niezwłocznie wykazu uzupełniającego wraz z załącznikami, 5) „niewłaściwego zastosowania art. 7 ust. 1a w związku z art. 7 ust. 2 i art. 8 ustawy - wskutek przyjęcia, że naruszenie terminu do złożenia wykazu uzupełniającego stanowi podstawę do odmowy wypłaty roszczeń”, 6) niezastosowania art. 5 k.c. w sytuacji, gdy powódka „ewentualnie przekroczyła termin z art. 7 ust. 1a nieznacznie, a więc odmowa wypłaty świadczeń jest sprzeczna z zasadami współżycia społecznego oraz stanowi nadużycie prawa”. Na tych podstawach skarżąca domagała się uchylenia zaskarżonego wyroku i przekazania sprawy Sądowi drugiej instancji do ponownego rozpoznania, względnie zmiany zaskarżonego wyroku i zasądzenia od pozwanego na rzecz powódki kwoty 175.087,74 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 18 października 2002 r. do dnia zapłaty, a także (w obu żądaniach) rozstrzygnięcia o kosztach postępowania.

Czytaj także

Źródło:

Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Potrącenia komornicze i administracyjne z wynagrodzeń69.30 zł

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

MyAdvice

MyAdvice jest nowoczesną kancelarią prawno-podatkową, oferującą kompleksową obsługę przedsiębiorców

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »