Kategorie

Jak ustalać prawo do zasiłku po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego

Marta Jendrasik
Ubezpieczeni, których niezdolność do pracy przypada po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego, mogą ubiegać się o świadczenia chorobowe za ten okres. Niezdolność do pracy po ustaniu ubezpieczenia musi być jednak m.in. odpowiednio długa.

Zasiłek chorobowy po ustaniu ubezpieczenia chorobowego przysługuje:

 • pracownikowi, którego ubezpieczenie chorobowe ustało w związku z rozwiązaniem umowy o pracę,
 • innym ubezpieczonym, których tytuł ubezpieczenia chorobowego ustał np. w związku z zakończeniem wykonywania umowy zlecenia czy prowadzenia działalności gospodarczej.

Kiedy przysługuje zasiłek chorobowy po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego

Niezdolność do pracy powstała w czasie ubezpieczenia chorobowego

Niezdolność do pracy powstała po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego

Prawo do zasiłku chorobowego przysługuje osobie ubezpieczonej, której niezdolność do pracy powstała w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego. Zasiłek chorobowy przysługuje:

• za okres niezdolności do pracy przypadający w okresie podlegania ubezpieczeniu chorobowemu,

• za okres niezdolności do pracy, która trwa po ustaniu tytułu do ubezpieczenia chorobowego, tj. po ustaniu zatrudnienia.

Zasiłek chorobowy przysługuje także osobie, której niezdolność do pracy z powodu choroby powstała po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli niezdolność ta trwa nieprzerwanie co najmniej 30 dni i powstała:

• nie później niż w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego

• nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego – w razie choroby zakaźnej, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni, lub innej choroby, której objawy chorobowe ujawniają się po okresie dłuższym niż 14 dni od początku choroby (art. 7 ustawy zasiłkowej)

PRZYKŁAD

Z pracownikiem w wieku 25 lat rozwiązano umowę o pracę z dniem 10 marca 2012 r. W trakcie zatrudnienia pracownik zachorował i otrzymał zwolnienie lekarskie od 22 lutego do 16 marca 2012 r. Za okres od 11 do 16 marca 2012 r. wypłaty zasiłku chorobowego dokona oddział ZUS właściwy ze względu na miejsce zamieszkania byłego pracownika.

PRZYKŁAD

Zleceniobiorca wykonywał pracę na podstawie umowy zlecenia od 1 października 2011 r. do 31 stycznia 2012 r. W okresie od 12 lutego do 15 marca 2012 r. był niezdolny do pracy z powodu choroby. Ponieważ niezdolność ta powstała w ciągu 14 dni od ustania tytułu ubezpieczenia chorobowego i trwała nieprzerwanie ponad 30 dni, za cały ten okres zasiłek chorobowy wypłaci ZUS.


Prawa do zasiłku po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego z tytułu niezdolności do pracy powstałej w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego oraz powstałej po jego ustaniu nie ma osoba niezdolna do pracy, która:

 • ma ustalone prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy,
 • nie nabyła prawa do zasiłku w czasie trwania ubezpieczenia, w przypadkach: po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego dla podlegających ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo i po upływie 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego dla ubezpieczonego dobrowolnie,
 • jest uprawniona do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
 • podlega obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników (KRUS),
 • po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego kontynuuje lub podjęła działalność zarobkową, która stanowi tytuł do objęcia ubezpieczeniem chorobowym (obowiązkowo lub dobrowolnie) albo zapewnia prawo do świadczeń za okres choroby.

PRZYKŁAD

Reklama

Z Janem K. rozwiązano umowę o pracę z dniem 31 stycznia 2012 r. Osoba ta od 1 września 2011 r. prowadzi jednocześnie działalność gospodarczą, z tytułu której nie podlegała ubezpieczeniu chorobowemu. Do tego ubezpieczenia Jan K. przystąpił od 1 lutego 2012 r., po rozwiązaniu umowy o pracę. W okresie od 5 lutego do 15 marca 2012 r. osoba ta była niezdolna do pracy z powodu choroby. Ma ona prawo do zasiłku chorobowego z tytułu podlegania dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu jako osoba prowadząca pozarolniczą działalność. Nie ma natomiast prawa do zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia jako pracownik. Jeżeli w analogicznej sytuacji z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej osoba nie przystąpiłaby do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, wówczas również nie nabyłaby prawa do zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia jako pracownik.

Zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego nie otrzyma osoba, która kontynuuje lub podjęła działalność zarobkową (np. na umowę zlecenia czy prowadząca działalność gospodarczą), nawet gdy z tytułu tej działalności nie przystąpi do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

PRZYKŁAD

Pracownik był zatrudniony od 1 stycznia 2009 r. do 29 lutego 2012 r. Jednocześnie od 1 października 2011 r. do 31 marca 2012 r. wykonywał pracę dla innej firmy na podstawie umowy zlecenia. Od 10 marca 2012 r. przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego z tytułu umowy zlecenia. Pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie na okres od 20 lutego do 5 marca 2012 r. Za okres zwolnienia po ustaniu zatrudnienia, tj. od 1 do 5 marca 2012 r. pracownik nie ma prawa do zasiłku chorobowego ani z umowy o pracę, ani z umowy zlecenia. Jeżeli nadal będzie niezdolny do pracy, od 10 marca 2012 r. będzie mu przysługiwał zasiłek chorobowy z tytułu umowy zlecenia.

PRZYKŁAD

Zleceniobiorca wykonywał umowę zlecenia od 10 stycznia do 15 marca 2012 r., tj. przez 66 dni, i chorował od 5 do 25 marca 2012 r. W takim przypadku nie będzie miał prawa do zasiłku chorobowego ani za okres choroby przypadającej na czas trwania umowy, ani za okres po jej zakończeniu, gdyż nie miał wymaganego okresu 90 dni ubezpieczenia chorobowego, który jest warunkiem nabycia prawa do zasiłku.


Rezygnacja z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego a zasiłek po ustaniu ubezpieczenia chorobowego

Reklama

Osoby podlegające dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu mają prawo do zasiłku chorobowego za okres po ustaniu ubezpieczenia chorobowego tylko wówczas, gdy ustanie tego ubezpieczenia nastąpiło wskutek ustania tytułu do ubezpieczeń, np. w związku z zaprzestaniem prowadzenia działalności gospodarczej lub zakończeniem umowy zlecenia.

Nie zachowa prawa do zasiłku chorobowego po ustaniu ubezpieczenia chorobowego także osoba, która zrezygnowała z dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, jeżeli tytuł do tego ubezpieczenia nadal istnieje. Jeżeli tytuł ubezpieczenia trwa, a jedynie ustało ubezpieczenie chorobowe (np. z powodu nieopłacenia w terminie składki na to ubezpieczenie przez osobę opłacającą składki wyłącznie za siebie), zasiłek chorobowy po ustaniu tytułu ubezpieczenia nie przysługuje.

PRZYKŁAD

Osoba zatrudniona od 1 listopada 2011 r. na podstawie umowy zlecenia przystąpiła z tym dniem do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. 1 lutego 2012 r. złożyła wniosek o wyłączenie jej z ubezpieczenia chorobowego, mimo że umowa zlecenia trwa nadal. W okresie od 6 lutego 2012 r. do 14 marca 2012 r. osoba ta była niezdolna do pracy z powodu choroby. Mimo że niezdolność do pracy powstała nie później niż w ciągu 14 dni od ustania ubezpieczenia chorobowego i trwa bez przerwy dłużej niż 30 dni, osoba ta nie ma prawa do zasiłku chorobowego, gdyż nie ustał tytuł do ubezpieczenia chorobowego, a jedynie, na wniosek tej osoby, ustało ubezpieczenie chorobowe.

Zatrudnienie u kilku pracodawców

W przypadku równoległego zatrudnienia u więcej niż jednego pracodawcy, prawo do świadczenia chorobowego za okres po ustaniu zatrudnienia przysługuje z każdego tytułu.

PRZYKŁAD

Pracownik jest zatrudniony jednocześnie w dwóch zakładach pracy – u pierwszego od 1 kwietnia 2003 r., u drugiego od 1 stycznia 2008 r. 29 lutego 2012 r. pierwszy pracodawca rozwiązał umowę o pracę. Przed rozwiązaniem umowy pracownik otrzymał zwolnienie lekarskie od 15 lutego do 9 marca 2012 r., które przedłożył u obydwu pracodawców. Pracodawca, który nadal zatrudnia pracownika, wypłaci mu wynagrodzenie za czas choroby za cały okres zwolnienia, a pracodawca, z którym osoba ta rozwiązała umowę o pracę, wypłaci wynagrodzenie za okres od 15 do 29 lutego 2012 r., natomiast za pozostałą część zwolnienia zasiłek chorobowy wypłaci ZUS właściwy ze względu na miejsce zamieszkania pracownika (zob. postanowienie SN z 7 maja 2003 r., sygn. akt III UZP 3/03). Dotyczy to zarówno przypadków, gdy niezdolność do pracy z powodu choroby powstała w czasie trwania zatrudnienia i trwa nadal po jego ustaniu, jak i wówczas, gdy niezdolność taka powstała po ustaniu ubezpieczenia (w drugim przypadku po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 7 ustawy zasiłkowej).

Zatrudnienie i jednoczesne posiadanie gospodarstwa rolnego

Zasiłek chorobowy po ustaniu ubezpieczenia chorobowego nie przysługuje osobie, która podlega obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Zatem zasiłek chorobowy nie przysługuje także w przypadku niezdolności do pracy powstałej po co najmniej jednodniowej przerwie po ustaniu zatrudnienia i powierzchnia gospodarstwa rolnego przekracza 1 ha przeliczeniowy. Wówczas istnieje obowiązek ubezpieczenia społecznego z tytułu posiadania statusu rolnika i o ewentualne świadczenia z tytułu choroby osoba ta powinna wystąpić do KRUS.


Inaczej wygląda sytuacja, gdy niezdolność do pracy powstała w czasie trwania zatrudnienia lub następnego dnia po ustaniu zatrudnienia. Wówczas prawo do zasiłku chorobowego przysługuje po ustaniu zatrudnienia i mimo posiadania gospodarstwa rolnego objęcie ubezpieczeniem społecznym z tytułu posiadania statusu rolnika jest możliwe dopiero po okresie pobierania zasiłku chorobowego (ewentualnie także świadczenia rehabilitacyjnego) po ustaniu zatrudnienia.

PRZYKŁAD

Pracownik był zatrudniony do 24 lutego 2012 r. Posiada on również gospodarstwo rolne o powierzchni 2,5 ha przeliczeniowego. Od 20 lutego do 9 marca 2012 r. przebywał na zwolnieniu lekarskim. Ma on prawo do świadczeń z tytułu choroby (wynagrodzenia i/lub zasiłku chorobowego) za okres trwania umowy o pracę, tj. od 20 do 24 lutego 2012 r., oraz do zasiłku chorobowego za okres po ustaniu zatrudnienia, tj. od 25 lutego do 9 marca 2012 r. W okresie pobierania zasiłku chorobowego osoba ta nie podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Świadczenie rehabilitacyjne po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje ubezpieczonemu również sytuacji, gdy wyczerpanie okresu zasiłkowego przypada na okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego.

PRZYKŁAD

Z pracownikiem rozwiązano umowę o pracę z dniem 31 marca 2011 r. W czasie trwania zatrudnienia osoba ta przebywała na zwolnieniu lekarskim od 1 marca 2011 r., przez pełny okres zasiłkowy, do 29 sierpnia 2011 r. (182 dni). Po wykorzystaniu okresu zasiłkowego osobie tej przyznano świadczenie rehabilitacyjne na okres 6 miesięcy (180 dni), tj. od 30 sierpnia 2011 r. do 25 lutego 2012 r.

Podstawa wymiaru zasiłku po ustaniu zatrudnienia

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego nie może być wyższa niż 100% przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale ogłaszanego do celów emerytalnych. Kwota ograniczenia ulega zmianie co 3 miesiące, a nowa podstawa obowiązuje począwszy od 3. miesiąca kwartału (art. 48 ust. 2 w zw. z art. 46 ustawy zasiłkowej).

Miesiące, na które przypada zasiłek chorobowy po ustaniu ubezpieczenia chorobowego

marzec, kwiecień, maj

czerwiec, lipiec, sierpień

wrzesień, październik, listopad

grudzień, styczeń, luty

Kwartał, z którego przyjmujemy wynagrodzenie do ustalenia ograniczenia podstawy wymiaru zasiłku

IV kwartał poprzedniego roku kalendarzowego

I kwartał danego roku kalendarzowego

II kwartał danego roku kalendarzowego

III kwartał danego roku kalendarzowego

Ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku dotyczy przypadków, gdy niezdolność do pracy powstała w czasie trwania ubezpieczenia i trwa po jego ustaniu, a także przypadków, w których niezdolność powstała po ustaniu ubezpieczenia chorobowego.

Ograniczenie podstawy wymiaru zasiłku po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego dotyczy również świadczenia rehabilitacyjnego, lecz nie ma zastosowania do zasiłku macierzyńskiego, który po ustaniu tytułu ubezpieczenia przysługuje w wysokości obliczanej od faktycznej podstawy wymiaru.


Dokumenty stanowiące podstawę wypłaty zasiłku po ustaniu zatrudnienia

Po ustaniu tytułu do ubezpieczeń płatnik powinien sporządzić i przesłać do ZUS (oprócz oryginału zaświadczenia lekarskiego, jeśli jego okres przypada po ustaniu tytułu ubezpieczenia) zaświadczenie płatnika składek do ustalenia prawa i wypłaty świadczeń chorobowych.

PRZYKŁAD

Pracownik zatrudniony od 1 stycznia 2005 r. do 15 marca 2012 r. przedstawił zwolnienie lekarskie na okres od 10 do 29 marca 2012 r. Pracodawca wypłacił mu należne świadczenia z tytułu choroby za okres przypadający na okres zatrudnienia, tj. od 10 do 15 marca 2012 r., a następnie sporządził kserokopię zwolnienia lekarskiego, którą po potwierdzeniu za zgodność z oryginałem pozostawił w swojej dokumentacji zasiłkowej, natomiast oryginał zwolnienia lekarskiego wraz z wypełnionym drukiem ZUS Z-3 przesłał do oddziału ZUS właściwego według miejsca zamieszkania byłego pracownika. Dodatkowo ZUS poprosił byłego pracownika o wypełnienie druku ZUS Z-10 w celu ustalenia, czy zachodzą okoliczności wyłączające prawo do zasiłku po ustaniu zatrudnienia.

Podstawa prawna:

 • art. 4, art. 7, art. 13 ust. 1, art. 61 ust. 3 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.)
 • § 1 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 27 lipca 1999 r. w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. Nr 65, poz. 742 ze zm.) n
Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszego programu
INFORLEX Książki dla Firm
INFORLEX Książki dla Firm
Tylko teraz
598,00 zł
798,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?