REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Porada Infor.pl

Korekta podatku i składek w razie nadpłaty zasiłku

Izabela Nowacka
Izabela Nowacka

REKLAMA

Pracownik (48 lat) uległ wypadkowi w czasie pracy. Przebywał na zwolnieniu lekarskim przez 3 miesiące (od kwietnia do czerwca) i w tym okresie był hospitalizowany przez 15 dni. Pracodawca powołał zespół powypadkowy, który uznał zdarzenie za wypadek przy pracy. Po sporządzeniu protokołu powypadkowego poszkodowanemu pracownikowi został wypłacony zasiłek w wysokości 100% z ubezpieczenia wypadkowego, mimo że pracownik jeszcze nie wykorzystał limitu 33 dni choroby w roku. Pracownik wystąpił do ZUS z wnioskiem o wypłatę odszkodowania z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu. ZUS jednak zakwestionował ustalenia pracodawcy zawarte w protokole powypadkowym i odmówił wypłaty odszkodowania. Jako uzasadnienie swojej decyzji ZUS wskazał, że zdarzenie nie miało związku z wykonywaną pracą. Jak w tej sytuacji powinniśmy skorygować podatki i składki?

W tej sytuacji konieczne jest przekwalifikowanie świadczeń – z zasiłku chorobowego (finansowanego z ubezpieczenia wypadkowego) na wynagrodzenie chorobowe (finansowane ze środków pracodawcy) oraz zasiłek chorobowy (finansowany z ubezpieczenia chorobowego). W celu prawidłowego przekwalifikowania świadczenia pracodawca musi:

Autopromocja
 • skorygować imienne raporty miesięczne ZUS RSA oraz ZUS RCA,
 • opłacić składkę zdrowotną od wynagrodzenia chorobowego,
 • wyrównać niedopłatę składek powstałą w wyniku wcześniejszego zaliczenia w ciężar należności składkowej 100% zasiłku wypadkowego.

UZASADNIENIE

Gdy pracownik ulega wypadkowi w miejscu pracy, jego pracodawca musi niezwłocznie ustalić okoliczności i przyczyny zdarzenia. W tym celu powołuje zespół powypadkowy. Zespół podejmuje niezbędne czynności w celu zabezpieczenia miejsca zdarzenia, dokonuje jego oględzin, zbiera informacje od świadków, zasięga opinii lekarza i dokonuje prawnej kwalifikacji wypadku zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (dalej ustawa wypadkowa).

Wypadkiem przy pracy jest zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, mające związek z pracą i powodujące uraz lub śmierć. Aby zdarzenie uznać za wypadek przy pracy, wszystkie te czynniki muszą wystąpić łącznie. Nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku zespół sporządza protokół powypadkowy, a pracodawca zatwierdza go nie później niż w ciągu 5 dni.

Zdarza się, że ustalenia zespołu powypadkowego zostaną przez ZUS zakwestionowane. Mimo że na pracodawcy nie spoczywa obowiązek bezpośredniego powiadomienia ZUS o zaistniałym zdarzeniu, informacja pośrednia dotrze do organu rentowego przez raporty rozliczeniowe wskazujące na wypłatę zasiłku wypadkowego. Ponadto ZUS będzie rozpatrywał wniosek poszkodowanego o wypłatę jednorazowego odszkodowania w związku z wypadkiem przy pracy. Jeżeli ZUS nie zaakceptuje ustaleń zawartych w protokole powypadkowym, wywołuje to dla płatnika (a także dla ubezpieczonego) istotne skutki.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Zakładowy protokół powypadkowy, kwalifikujący zdarzenie jako wypadek przy pracy, jest podstawą do wypłaty świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego. Jednym z nich jest zasiłek chorobowy wynoszący 100% podstawy wymiaru. Zasiłek ten przysługuje od pierwszego dnia niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy. W przypadku Państwa pracownika zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego został wypłacony po zatwierdzeniu protokołu, jak się później okazało, błędnie kwalifikującego zdarzenie.


W przypadku gdy zachodzą okoliczności, z powodu których ubezpieczony pracownik nie ma prawa do zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego, przysługuje mu prawo do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego na zasadach określonych w ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (dalej ustawa zasiłkowa). Wówczas poszkodowanemu przysługuje wynagrodzenie chorobowe, a następnie zasiłek chorobowy finansowany z ubezpieczenia chorobowego.

Jeżeli na skutek stwierdzonych okoliczności okazuje się, że ubezpieczonemu nie przysługują świadczenia wypadkowe, pracownik nabywa prawo do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, z uwzględnieniem następujących ogólnych zasad:

 • posiada tzw. okres wyczekiwania, po upływie którego nabywa prawo do zasiłku chorobowego (art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy zasiłkowej),
 • zostało mu wypłacone wynagrodzenie za okres choroby w wymiarze 33/14 dni w roku kalendarzowym (art. 92 Kodeksu pracy).

Zasiłek z ubezpieczenia chorobowego wynosi 80% lub 70% (za czas pobytu w szpitalu) ustalonej podstawy wymiaru zasiłku, chyba że u pracownika wystąpiły okoliczności uprawniające go do zasiłku w wysokości 100% podstawy wymiaru – choroba w okresie ciąży, badania lekarskie dawców komórek, tkanek, narządów, wypadek w drodze do pracy lub z pracy. Jeżeli pracownik miałby ukończone 50 lat, a hospitalizacja przypadałaby między 15. a 33. dniem choroby, to za jej okres należałby mu się zasiłek chorobowy w wysokości 80% podstawy wymiaru.

Zakwestionowanie zdarzenia jako wypadku przy pracy spowodowało, że zasiłek w wysokości 100% z ubezpieczenia wypadkowego nie przysługuje.

Z pytania wynika, że pracownik miał jeszcze prawo do wynagrodzenia chorobowego płatnego ze środków pracodawcy. Jeżeli chorował 3 miesiące, to przekroczył 33-dniowy limit wynagrodzenia za czas choroby. Za część zwolnienia lekarskiego przysługuje mu wynagrodzenie chorobowe, a za pozostały okres – zasiłek. Jeżeli pobyt w szpitalu przypadł w okresie wypłaty wynagrodzenia chorobowego, pracownik otrzyma to wynagrodzenie w wysokości 80% wymiaru. Jeżeli natomiast hospitalizacja przypadła w okresie, kiedy przysługiwał już zasiłek chorobowy, to zasiłek wynosi 70% podstawy wymiaru (za okres pobytu w szpitalu).


Po przekwalifikowaniu zasiłku wypadkowego na wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy należy skorygować dokumenty ZUS. Należy to zrobić w następujący sposób:

 • w raporcie korygującym ZUS RSA za marzec (a także za pozostałe dwa miesiące) należy zmienić kod świadczenia/przerwy z 314 (zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego) na 331 (wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby finansowane ze środków pracodawcy) i 313 (zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego),
 • w raporcie korygującym ZUS RCA trzeba wykazać kwotę wynagrodzenia chorobowego jako podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz kwotę tej składki.

W wyniku sporządzonych korekt na koncie płatnika powstanie niedopłata w składkach na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne. Wynika to z faktu, że pracownik otrzymał 100% zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego zaliczonego w deklaracji ZUS DRA w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne, zamiast 80% wynagrodzenia chorobowego i 80% (oraz 70% za okres hospitalizacji) zasiłku z ubezpieczenia chorobowego. Płatnik składek powinien zapłacić zaległość wraz z odsetkami za zwłokę, chyba że odsetki nie przekraczają kwoty 6,60 zł, gdyż rozliczeniu w ciężar składek społecznych nie podlegają zasiłki wypłacone bezpodstawnie (art. 46 ust. 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

Po korekcie dokumentacji ZUS, na skutek zmiany świadczeń, wystąpi nadpłata zaliczki na podatek dochodowy.

Jest to spowodowane obniżeniem świadczenia ze 100% do 80% i 70% oraz zmianą źródła jednego z przychodów. Wynagrodzenie chorobowe jest bowiem przychodem ze stosunku pracy i przy ustalaniu zaliczki od niego uwzględnia się miesięczną normę kosztów uzyskania przychodów, a samą zaliczkę pomniejsza o potrąconą składkę zdrowotną, którą potrąca się z wynagrodzenia chorobowego.

PRZYKŁAD

W sytuacji opisanej w pytaniu pracownik ma prawo do wynagrodzenia chorobowego za 10 dni marca oraz do zasiłku chorobowego za 21 dni, z tego za 4 dni przysługuje mu zasiłek w wysokości 70% (pobyt w szpitalu), a za pozostałe 17 dni zasiłek w wysokości 80%. Podstawa wymiaru świadczeń wynosi 2459,27 zł (po odliczeniu 13,71% z tytułu składek społecznych finansowanych przez ubezpieczonego).


Dokonane rozliczenie zasiłku wypadkowego

Za marzec pracownik otrzymał zasiłek wypadkowy w kwocie 2541,38 zł, co wynika z poniższego wyliczenia:

2459,27 zł : 30 = 81,98 zł stawka dzienna zasiłku 100%,

81,98 zł x 31 dni = 2541,38 zł.

Pracodawca potrącił zaliczkę na podatek w wysokości 411 zł:

2541,38 zł; po zaokrągleniu – podstawa opodatkowania 2541 zł,

(2541 zł x 18%) – 46,33 zł (kwota zmniejszająca podatek) = 411,05 zł,

411,05 zł po zaokrągleniu 411 zł – zaliczka wpłacona do urzędu skarbowego.

Wynagrodzenie chorobowe

Po korekcie dokumentów do ZUS oraz karty zasiłkowej i listy płac za marzec pracodawca ustalił kwotę wynagrodzenia chorobowego w wysokości 655,80 zł:

81,98 zł (stawka dzienna 100%) x 80% = 65,58 zł,

65,58 zł x 10 dni = 655,80 zł.

Składka zdrowotna:

655,80 zł x 9% = 59,02 zł.

Zaliczka na podatek dochodowy:

655,80 zł – 111,25 zł (kup) = 544,55 zł; po zaokrągleniu 545 zł – podstawa opodatkowania,

(545 zł x 18%) – 46,33 zł = 51,77 zł – zaliczka na podatek.

Zaliczka na podatek jest niższa od składki zdrowotnej. Pozwala to na obniżenie składki do wysokości tej zaliczki, czyli do 51,77 zł. Taką kwotę składki zdrowotnej pracodawca powinien wykazać w raporcie korygującym ZUS RCA za marzec.

Kwota należnej zaliczki wynosi natomiast 1 zł:

51,77 zł – (655,80 zł x 7,75%) = 51,77 zł – 50,82 zł (składka zdrowotna podlegająca odliczeniu) = 0,95 zł; po zaokrągleniu 1 zł.

Zasiłek chorobowy

Następny etap to ustalenie kwoty zasiłku chorobowego:

81,98 zł (stawka dzienna 100%) x 70% = 57,39 zł x 4 dni = 229,56 zł – kwota zasiłku za pobyt w szpitalu,

81,98 zł (stawka dzienna 100%) x 80% = 65,58 zł x 17 dni = 1114,86 zł – kwota zasiłku za etap leczenia poszpitalnego,

łącznie zasiłek – 1344,42 zł.

Zaliczka na podatek dochodowy:

1344,42 zł; po zaokrągleniu – podstawa opodatkowania 1344 zł,

1344 zł x 18% = 241,92 zł,

241,92 zł po zaokrągleniu 242 zł – zaliczka wpłacona do urzędu skarbowego.

Z powyższych wyliczeń wynika, że nadpłata w zaliczce na podatek wynosi 169 zł (411 zł – 242 zł).


Korekta dokumentów ZUS

Za marzec br. pracodawca musi złożyć w ZUS następujące dokumenty korygujące:

raport ZUS RSA z kodem świadczenia/przerwy 331 i kwotą wynagrodzenia chorobowego – 655,80 zł oraz z kodem 313 i kwotą zasiłku z ubezpieczenia chorobowego 1344,42 zł,

raport ZUS RCA z kodem pracowniczym 01 10 xx i podstawą wymiaru składki zdrowotnej 655,80 zł oraz kwotą składki – 51,77 zł,

deklarację ZUS DRA – płatnik ma prawo rozliczyć w ciężar składek społecznych jedynie kwotę zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego, czyli kwotę 1344,42 zł (zamiast wliczonego uprzednio zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego w kwocie 2541,38 zł).

Różnica między odliczeniami, tj. 1196,96 zł (2541,38 zł – 1344,42 zł), stanowi zaległość w składkach na ubezpieczenia społeczne.

Podatkowe rozliczenie roczne

Jeśli pracownik zwróci pracodawcy zawyżoną część zasiłku w kwocie brutto 541,16 zł = [2541,38 zł – (655,80 zł + 1344,42 zł)] oraz składkę zdrowotną w kwocie 51,77 zł, będzie miał prawo do:

odliczenia w zeznaniu rocznym jednej miesięcznej normy kosztów uzyskania przychodów, które przy rozliczeniu zasiłku wypadkowego nie zostały potrącone,

odliczenia w zeznaniu rocznym od podatku składki zdrowotnej – 7,75% (50,82 zł),

odliczenia zwróconej kwoty nadpłaconego zasiłku (brutto) od dochodu, jeżeli pracodawca nie zrobił tego w trakcie roku podatkowego, przy poborze zaliczki w miesiącu dokonania zwrotu.

Podstawa prawna

 • art. 234 § 1 Kodeksu pracy,
 • art. 20, art. 26 ust. 1 pkt 5, art. 27b ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 32, art. 41b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.),
 • art. 3 ust. 3, art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 8, art. 9 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.),
 • art. 4 ust. 1 pkt 1, art. 11 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512 ze zm.),
 • art. 23 ust. 1, ust. 1a, art. 46 ust. 2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. Nr 186, poz. 1444 ze zm.).
Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Pracownicy zatrudnieni na część etatu: Praca ponad wymiar czasu pracy nie jest pracą w godzinach nadliczbowych

  Normy czasu pracy nie ulegają proporcjonalnemu obniżeniu w razie zatrudnienia pracownika w niepełnym wymiarze czasu pracy. Ma to zasadnicze znaczenie przy ustalaniu rekompensaty za pracę ponad wymiar czasu pracy.

  Dodatek pielęgnacyjny 2024

  Dodatek pielęgnacyjny przysługuje do emerytury lub renty. Dla kogo przewidziany jest dodatek pielęgnacyjny? Ile wynosi dodatek do emerytury lub renty wypłacany przez ZUS?

  Legitymacja emeryta–rencisty w aplikacji mObywatel. Nowy wzór mLegitymacji

  W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej powstał projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie legitymacji emeryta-rencisty. Zmiana ma na celu dostosowanie przepisów rozporządzenia do rozwiązań wynikających z ustawy o aplikacji mObywatel.

  Czy 17 marca 2024 to niedziela handlowa?

  Czy 17 marca 2024 to niedziela handlowa? Czy w marcu 2024 jest niedziela handlowa? Kiedy wypadają niedziele handlowe w 2024 roku? Jakie kary za pracę w dni niehandlowe?

  REKLAMA

  Ciąża w okresie wypowiedzenia. Przepisy, orzecznictwo

  Nierzadko zdarza się, że kobieta nie wie o tym, że w chwili otrzymania wypowiedzenia umowy o pracę jest w ciąży. Może się zdarzyć także sytuacja, że co prawda w chwili otrzymania wypowiedzenia kobieta nie była w ciąży, ale zaszła w ciąże w okresie biegu wypowiedzenia.

  Nowe przepisy BHP 2024 – pracodawcy muszą zdążyć ze zmianami do 17 maja

  Pracodawcom zostały już tylko dwa miesiące na reorganizację środowiska pracy zgodnie z nowymi przepisami BHP. Znowelizowane rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe, które weszło w życie 17 listopada 2023 r, wprowadza istotne zmiany w wyposażeniu stanowisk pracy. Pracodawcy muszą zdążyć ze zmianami do 17 maja 2024 r.

  Branżowe centra umiejętności wesprą kształcenie zawodowe młodocianych. Premier podpisał rozporządzenie

  Branżowe centra umiejętności to nowy rodzaj placówek systemu oświaty wprowadzony nowelizacją Prawa oświatowego, która weszła w życie we wrześniu 2023 r. BCU mają umożliwiać  uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub zmianę kwalifikacji zawodowych. Premier Donald Tusk podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania przygotowaną przez resort rodziny, pracy i polityki społecznej. Umożliwi to prowadzenie przez BCU turnusów dokształcania teoretycznego dla młodocianych, którzy uczą się zawodu.

  17,3 mln osób pracowało w Polsce. Bezrobotnych było 547 tys., a biernych zawodowo prawie 12,4 mln. GUS podał dane o sytuacji na rynku pracy w IV kwartale 2023 r.

  Osoby aktywne zawodowo stanowiły w IV kwartale 2023 r. 58,9% ludności w wieku 15–89 lat. Wskaźnik ten był wyższy niż w III kwartale 2023 r. (o 0,4 p. proc.), podobnie jak i w IV kwartale 2022 r. (o 0,2 p. proc.). Wśród mężczyzn współczynnik aktywności zawodowej wyniósł 66,0%, a wśród kobiet 52,3%. . Główny Urząd Statystyczny podał wstępne wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności.

  REKLAMA

  1780,96 zł to od 1 marca 2024 r. wysokość najniższej emerytury. Waloryzacja objęła też dodatki do świadczeń. Sprawdź, ile należy się emerytom i rencistom

  Waloryzacja emerytur i rent nastąpiła z dniem 1 marca 2024 r. Wskaźnik waloryzacji w 2024 r. wynosi 112,12%. W ten sposób wzrastają nie tylko emerytury i renty, ale także dodatki do tych świadczeń, które wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. 

  Uposażenia w policji. Zmiana wysokości dodatku za stopień

  W 2024 r. wzrosła kwota bazowa dla funkcjonariuszy policji. Wzrost kwoty bazowej powoduje wzrost miesięcznego uposażenia policjantów. Do tego niezbędna jest zmiana przepisów rozporządzenia regulującego wysokość ich uposażenia, w tym stawek dodatku za stopień.

  REKLAMA