Kategorie

Jak skorygować dokumenty rozliczeniowe po uznaniu zdarzenia za wypadek przy pracy

Izabela Nowacka
Izabela Nowacka
DGP
Pracownik miał wypadek drogowy, gdy jechał służbowym samochodem. Wracał wówczas ze spotkania z klientem już po godzinach pracy, ale do siedziby firmy. W wyniku wypadku przebywał na zwolnieniu lekarskim przez cały sierpień. Analiza okoliczności i oględziny miejsca wypadku zajęły tyle czasu, że zanim został sporządzony protokół powypadkowy uznający zdarzenie za wypadek przy pracy, wypłaciliśmy pracownikowi wynagrodzenie chorobowe w wysokości 80%, a potem zasiłek z ubezpieczenia chorobowego zamiast z wypadkowego. Jak prawidłowo skorygować dokumenty do ZUS, przeliczyć świadczenia i co z podatkiem dochodowym?

Po wypłacie należnego pracownikowi wyrównania zasiłku do 100% podstawy wymiaru, należy skorygować raport ZUS RSA, podając kod świadczenia/przerwy „314”. Należy również skorygować w ZUS RCA podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne i kwotę składki na to ubezpieczenie (odliczyć składkę ustaloną od wynagrodzenia chorobowego). Ponadto trzeba zwrócić pracownikowi nadpłaconą składkę zdrowotną. Niedopłatę zaliczki na podatek dochodowy (powstałą wskutek nienależnego odliczenia od podatku składki zdrowotnej) pracownik będzie musiał doliczyć w zeznaniu rocznym do podatku.

UZASADNIENIE

Pracownikowi, który stał się niezdolny do pracy w związku z wypadkiem przy pracy, przysługuje od pierwszego dnia tej niezdolności zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego. Oznacza to, że pracownik od razu go dostanie, niezależnie od okresu podlegania ubezpieczeniu. Nie obowiązuje tu tzw. okres wyczekiwania. Zasiłek należy się nawet wtedy, gdy pracownik nie wykorzystał jeszcze wynagrodzenia chorobowego finansowanego przez pracodawcę za pierwsze 33 dni choroby w roku kalendarzowym (art. 8 ust. 2 ustawy wypadkowej).

Wypadkiem przy pracy jest zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, które powoduje uraz lub śmierć, jeśli nastąpiło ono w związku z pracą, czyli:

 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych,
 • podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia,
 • w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Zatem wypadkiem przy pracy jest m.in. wypadek drogowy podczas jazdy samochodem służbowym, gdy pracownik wracał od klienta pracodawcy do siedziby firmy.


Procedura ustalenia i uznania wypadku za wypadek przy pracy może być czasochłonna i długotrwała. Zanim protokół będzie gotowy i zatwierdzony, w firmie może nadejść termin wypłaty wynagrodzeń oraz świadczeń za czas choroby. Pracodawca musi wówczas wypłacić pracownikowi świadczenie za czas niezdolności do pracy. Jeśli postępowanie wypadkowe nie zostało jeszcze zakończone, wypłaca świadczenie jak za czas niezdolności do pracy niezwiązanej z wypadkiem przy pracy. Oznacza to, że wypłaca pracownikowi wynagrodzenie chorobowe albo zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego.

WAŻNE!

Pracodawca nie może wstrzymać wypłaty świadczenia za czas niezdolności do pracy do czasu zakończenia postępowania powypadkowego.

Reklama

Jeśli zdarzenie zostanie uznane za wypadek przy pracy, pracodawca musi skorygować wcześniejszą wypłatę i wypłacić pracownikowi należne wyrównanie. Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego wynosi bowiem 100% podstawy wymiaru, podczas gdy wynagrodzenie chorobowe albo zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego to 80% lub 70% podstawy wymiaru. Wyrównanie to należy wypłacić w najbliższym terminie wypłaty świadczeń bez odsetek (ponieważ 30-dniowy termin na wypłatę jest liczony od dnia zakończenia postępowania powypadkowego).

Jeśli kwota wyrównania zostanie wypłacona w innym miesiącu niż nastąpiła wypłata wynagrodzenia chorobowego lub zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego, wyrównanie należy wykazać w raporcie ZUS RSA i w deklaracji ZUS DRA za miesiąc, w którym nastąpiła ta wypłata. Wyrównanie nie powoduje zatem konieczności korygowania dokumentów rozliczeniowych.

Jeśli jednak pracodawca sporządził już i przekazał do ZUS dokumenty rozliczeniowe za miesiąc, w którym wypłacił wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego, to po uznaniu zdarzenia za wypadek przy pracy musi skorygować te dokumenty. W tym przypadku wypłacone świadczenia (wynagrodzenie chorobowe albo zasiłek z ubezpieczenia chorobowego) należy zaliczyć na poczet zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego. Konieczność korekty wynika z tego, że:

 • zmieni się źródło finansowania świadczenia za czas choroby – zasiłek chorobowy w związku z wypadkiem jest finansowany z ubezpieczenia wypadkowego (podczas gdy w dokumentach zostało wykazane wynagrodzenie chorobowe finansowane przez pracodawcę lub zasiłek chorobowy finansowany z ubezpieczenia chorobowego),
 • zmieni się podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, jeśli pracownikowi zostało wypłacone wynagrodzenie chorobowe; od zasiłku chorobowego nie pobiera się tej składki.

Reklama

W korygującym imiennym raporcie ZUS RSA należy poprawić kod świadczenia/przerwy z 331 (wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby finansowane ze środków pracodawcy) lub 313 (zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego) na 314 (zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego). W raporcie ZUS RCA trzeba natomiast skorygować podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz kwotę tej składki.

Skutkiem korekty dokumentów do ZUS może być nadpłata na koncie ubezpieczenia zdrowotnego, którą ZUS zaliczy na poczet bieżących zobowiązań składkowych płatnika. Pracodawca musi jednak zwrócić pracownikowi nadpłaconą kwotę składki zdrowotnej, którą wcześniej potrącił z jego dochodu. Zwrot najlepiej wypłacić łącznie z wynagrodzeniem – tj. gotówką lub przelewem w najbliższym terminie płatności.

Jednocześnie może nastąpić niedopłata zaliczki na podatek dochodowy z uwagi na zmianę źródła przychodu. Wynagrodzenie chorobowe stanowi bowiem przychód ze stosunku pracy, a zasiłek – przychód z innych źródeł. Licząc zaliczkę na podatek od wynagrodzenia chorobowego można więc stosować zryczałtowane pracownicze koszty uzyskania przychodów, a licząc zaliczkę od zasiłku nie wolno stosować żadnych kosztów. Ponadto sama kwota zaliczki na podatek pobrana od wynagrodzenia chorobowego została pomniejszona o składkę zdrowotną (7,75% podstawy jej wymiaru).

Aby skorygować niedopłatę zaliczki na podatek, pracownik jako podatnik sam będzie musiał w zeznaniu rocznym za 2010 r.:

 • doliczyć do podatku dochodowego otrzymaną od pracodawcy składkę zdrowotną, w wysokości wcześniej odliczonej,
 • w ogólnej sumie kosztów uzyskania przychodów ze stosunku pracy pominąć jedną miesięczną normę.

PRZYKŁAD

Pracownik otrzymał za sierpień 2010 r. wynagrodzenie chorobowe za 25 dni zwolnienia lekarskiego oraz zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego w wysokości 80% za 6 dni choroby. Pracodawca złożył w ZUS raporty rozliczeniowe za sierpień br. oraz wpłacił składki i zaliczkę na podatek.

Podstawą wymiaru wynagrodzenia i zasiłku chorobowego jest kwota 2851,20 zł. Pracodawca wypłacił wynagrodzenie chorobowe w kwocie 1900,75 zł brutto:

2851,20 zł x 80% = 2280,96 zł,

2280,96 zł : 30 dni = 76,03 zł,

76,03 zł x 25 dni = 1900,75 zł.

Pracownikowi przysługiwał również zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego w kwocie 456,18 zł:

76,03 zł x 6 dni = 456,18 zł.


Zaliczka na podatek oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne:

Pracodawca wpłacił zatem na konto ZUS za pracownika 171,07 zł z tytułu składki zdrowotnej, a do urzędu skarbowego łącznie 211 zł z tytułu zaliczki na podatek (129 zł + 82 zł).

Po uznaniu zdarzenia za wypadek przy pracy pracownik uzyskał prawo do 100% podstawy wymiaru zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego za cały sierpień 2010 r.. Pracownikowi przysługiwał zasiłek w wysokości (brutto):

2851,20 zł : 30 dni = 95,04 zł,

95,04 zł x 31 dni = 2946,24 zł.

Równocześnie pracodawca musi skorygować listę płac. Po skorygowaniu dokumentów rozliczeniowych powstała nadpłata składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 171,07 zł. Pracodawca musi ją zwrócić pracownikowi.

Natomiast prawidłowa wysokość zaliczki na podatek powinna zostać ustalona w kwocie 484 zł:

podstawa opodatkowania: 2946 zł,

zaliczka należna do US: (2946 zł x 18%) – 46,33 zł = 483,95 zł; po zaokrągleniu 484 zł.

Do wypłaty: 2946,24 zł – 484 zł = 2462,24 zł.

Pracownik ma prawo do wyrównania w kwocie netto 487,38 zł:

2462,24 zł – (1600,68 zł + 374,18 zł) = 487,38 zł.

Powstała zatem niedopłata zaliczki na podatek w kwocie 273 zł (484 zł – 211 zł). Tę niedopłatę musi rozliczyć pracownik w rocznym zeznaniu. W zeznaniu rocznym za 2010 r. musi doliczyć kwotę 147,31 zł – tj. część składki na ubezpieczenie zdrowotne odliczoną wcześniej od zaliczki. Ponadto musi zmniejszyć wysokość kosztów uzyskania przychodów przysługujących za 2010 r. o 1-miesięczne koszty, tj. o 111,25 zł. W informacji PIT-11 płatnik wykaże bowiem taką kwotę kosztów uzyskania, jaką w ciągu roku faktycznie potrącił. Powinien więc poinstruować pracownika o konieczności doliczenia do podatku składki zdrowotnej i odjęcia równowartości miesięcznych kosztów w zeznaniu rocznym.

Podstawa prawna

 • art. 3 ust. 3, art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 8, art. 9 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. Nr 186, poz. 1444),
 • art. 20 ust. 1–2, art. 45 ust. 3a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.).
Więcej na ten temat przeczytasz w naszej publikacji
Komplet: Kodeks pracy 2021 + Dokumentacja kadrowa 2021
Komplet: Kodeks pracy 2021 + Dokumentacja kadrowa 2021
Tylko teraz
169,00 zł
228,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.

  Emerytura bez podatku – tabela

  Emerytura bez podatku - tabela z kwotą netto w 2021 r. i po zmianach w 2022 r. wskazuje, ile emeryt otrzyma na rękę po podwyżce.