Kategorie

Z jakiego tytułu powinien opłacać składki zleceniobiorca jednocześnie prowadzący działalność gospodarczą

Małgorzata Kozłowska
Jestem prywatnym przedsiębiorcą. Działalność gospodarczą prowadzę od 2007 r. Jednocześnie od 1 czerwca 2012 r. zawarłem dodatkowo umowę zlecenia, która nie jest wykonywana w ramach prowadzonej działalności. Zgodnie z umową wynagrodzenie będzie płatne w okresach kwartalnych, w kwocie 6500 zł, do ostatniego dnia kwartału, za który jest należne. Czy w tej sytuacji składki do ZUS muszę opłacać z działalności czy ze zlecenia? Czy mogę sam wskazać tytuł, z którego będę opłacał te składki?
Reklama

Prawo do wskazania tytułu do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych przysługuje Panu tylko w miesiącach, w których przychód wypłacony z tytułu umowy zlecenia będzie wynosił co najmniej tyle, ile obowiązująca Pana minimalna podstawa wymiaru składek z działalności gospodarczej. Jeżeli w miesiącach wypłaty wynagrodzenia jako tytuł do ubezpieczeń wskaże Pan umowę zlecenia, składki zostaną obliczone i opłacone od kwoty uzyskanego przychodu (6500 zł). Oznacza to, że w tych miesiącach obciążenia z tytułu składek wyniosą ze zlecenia znacznie więcej niż obowiązujące Pana minimum z działalności (2115,60 zł), nawet uwzględniając fakt, że jako zleceniobiorca sfinansuje Pan tylko część składek. Częsta zmiana tytułu do ubezpieczeń wiąże się także z uciążliwym obowiązkiem częstego składania dokumentacji zgłoszeniowej i wyrejestrowującej. Najkorzystniej zatem będzie pozostać przy opłacaniu obowiązkowych składek z działalności.

Osoba prowadząca działalność gospodarczą i wykonująca jednocześnie umowę zlecenia może wskazać, z którego tytułu chce podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym (art. 9 ust. 2 ustawy systemowej). Jest to jednak możliwe tylko w sytuacji, gdy podstawa wymiaru składek z tytułu zlecenia nie jest niższa od obowiązującej przedsiębiorcę podstawy wymiaru składek dla osób prowadzących działalność gospodarczą (art. 9 ust. 2a ustawy systemowej).

Najniższa podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą w 2012 r. wynosi:

 • 2115,60 zł, czyli 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego przyjętego do ustalenia kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, ogłoszonego na dany rok kalendarzowy (obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku) – art. 18 ust. 8 ustawy systemowej,
 • 450 zł, czyli 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę, w przypadku gdy osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą opłaca składki na tzw. zasadach preferencyjnych – art. 18a ustawy systemowej.

PRZYKŁAD

Reklama

Jan T. od września 2007 r. prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą. Jednocześnie w okresie od 1 czerwca do 31 sierpnia 2012 r. będzie wykonywał umowę zlecenia, z tytułu której będzie uzyskiwał miesięczny przychód w wysokości 1800 zł. Jan T. opłaca składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu działalności gospodarczej od kwoty 2115,60 zł. Ponieważ podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z umowy zlecenia Jana T. będzie mniejsza niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, w okresie wykonywania umowy zlecenia będzie on podlegał obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Jan T. może również zostać objęty, na swój wniosek, dobrowolnymi ubezpieczeniami z tytułu wykonywania umowy zlecenia. Składka zdrowotna jest natomiast obowiązkowa z obu tytułów.

Podstawę wymiaru składek zleceniobiorców stanowi przychód uzyskany z tytułu umowy zlecenia, jeśli odpłatność za jej wykonywanie została określona kwotowo, w kwotowej stawce godzinowej lub akordowej albo prowizyjnie (art. 18 ust. 3 ustawy systemowej). Dla każdego ubezpieczonego, którego podstawę wymiaru składek stanowi kwota przychodu (jak dla większości zleceniobiorców), płatnik rozlicza składki w dokumentacji rozliczeniowej składanej za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata. O tym, które przychody należy uwzględnić w podstawie wymiaru składek w dokumentacji za dany miesiąc, decyduje zatem zawsze moment wypłaty, a nie okres, za który przychody te są należne (§ 2 ust. 6 rozporządzenia w sprawie rozliczania składek).

WAŻNE!

W podstawie wymiaru składek zleceniobiorców należy uwzględniać tylko przychody faktycznie wypłacone w danym miesiącu, a nie wynagrodzenie zagwarantowane w umowie.


Jeśli więc wynagrodzenie z umowy zlecenia w danym miesiącu nie zostało wypłacone, oznacza to, że nie powstał przychód i podstawa wymiaru składek w tym miesiącu wynosi „0”. W przypadku zbiegu tytułów nie można zatem w tym miesiącu wskazać umowy zlecenia. Dotyczy to również sytuacji, gdy z treści umowy wynika, że wynagrodzenie jest w danym miesiącu należne, lecz zleceniodawca spóźnia się z jego wypłatą.

PRZYKŁAD

Izabela S. prowadzi od 1 stycznia 2012 r. działalność gospodarczą i spełnia warunki do opłacania składek od obniżonej podstawy wymiaru, tj. od 450 zł (30% minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2012 r.). Oprócz tego, w okresie od 1 marca do końca czerwca br. Izabela S. wykonuje umowę zlecenia, zgodnie z którą wynagrodzenie za wykonanie zlecenia, w kwocie miesięcznej 1800 zł, ma być jej wypłacane do 20. dnia miesiąca za poprzedni miesiąc. Izabela S. podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Jako tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych może wskazać umowę zlecenia, ale tylko w okresie od kwietnia do czerwca br. Umowa zlecenia została co prawda zawarta od marca, ale zgodnie z jej postanowieniami pierwszy przychód ze zlecenia Izabela S. uzyskała dopiero w kwietniu br. (za marzec). W marcu zleceniodawca złożył za Izabelę S. raport zerowy – co oznacza, że podstawa wymiaru składek ze zlecenia nie przekroczyła obowiązującego Izabelę S. minimum z działalności (bo wynosiła 0 zł).

Obowiązujące regulacje skutecznie zapobiegają możliwości opłacania niższych składek z tytułu umowy zlecenia, niż składki należne z tytułu działalności gospodarczej. Warto jednak zwrócić uwagę, że regulacje te dotyczą tylko przedsiębiorców – czyli osób prowadzących działalność gospodarczą na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych. Osoby, które prowadzą działalność pozarolniczą inną niż działalność gospodarcza (a zatem np. wspólnicy spółek komandytowych, partnerskich, jawnych, jednoosobowych spółek z o.o., osoby prowadzące placówkę oświaty), mogą jako tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych wskazać wykonywaną jednocześnie z działalnością umowę zlecenia i to niezależnie od tego, w jakiej wysokości uzyskali z tego tytułu przychód (z wyjątkiem miesięcy, w których przychód ten był zerowy).

Korzyści (+)

Osoba prowadząca pozarolniczą działalność, niebędąca przedsiębiorcą, może wskazać jako tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń zawartą dodatkowo umowę zlecenia bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego z tej umowy.

PRZYKŁAD

Janusz K. od 1 marca 2012 r. wykonuje działalność pozarolniczą jako wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. Opłaca składki na ubezpieczenia społeczne od minimalnej obowiązującej go podstawy wymiaru składek, czyli od 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (w 2012 r. – 2115,60 zł). Od 1 czerwca 2012 r. Janusz K. podjął dodatkową pracę na podstawie umowy zlecenia. Za wykonanie zlecenia ma otrzymywać miesięcznie kwotę 600 zł brutto, wypłacaną do ostatniego dnia każdego miesiąca. Jeżeli wynagrodzenie będzie wypłacane ubezpieczonemu zgodnie z zapisami umowy zlecenia, wówczas Janusz K. ma prawo od 1 czerwca 2012 r. zmienić tytuł do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zadecydować, że składki będą opłacane z umowy zlecenia, a nie – jak dotychczas – z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej (jako wspólnik jednoosobowej spółki z o.o.). W tym celu powinien poinformować płatnika składek (zleceniodawcę), że jako tytuł do objęcia obowiązkiem ubezpieczeniowym wskazuje umowę zlecenia. Płatnik zgłosi go wówczas do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego i będzie rozliczał za niego należne składki. Ponadto od dnia objęcia obowiązkiem ubezpieczeniowym z tytułu umowy zlecenia Janusz K. powinien:

 • wyrejestrować się z ubezpieczeń z tytułu prowadzenia działalności pozarolniczej jako wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. (kod tytułu ubezpieczenia 05 43 xx) na formularzu ZUS ZWUA, z datą wyrejestrowania 1 czerwca 2012 r.,
 • zgłosić się do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego, ponownie z kodem tytułu 05 43 xx, na formularzu ZUS ZZA, jako datę objęcia obowiązkiem ubezpieczeniowym wskazując 1 czerwca 2012 r.

Niezależnie od tego, z jakiego tytułu będzie Pan podlegał obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym, obowiązkowa składka zdrowotna jest należna zarówno z tytułu umowy zlecenia, jak i z tytułu prowadzenia działalności.

Podstawy prawne:

 • art. 6 ust. 1 pkt 4, art. 9 ust. 2, art. 13 pkt 2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.),
 • art. 66 ust. 1 pkt 1 lit. c, art. 82 ust. 1, ust. 2 i ust. 5 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.),
 • § 2 ust. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z 18 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 78, poz. 465 ze zm.),
 • załącznik nr 18 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. Nr 186, poz. 1444 ze zm.).
Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.

  Emerytura bez podatku – tabela

  Emerytura bez podatku - tabela z kwotą netto w 2021 r. i po zmianach w 2022 r. wskazuje, ile emeryt otrzyma na rękę po podwyżce.

  Pracownik oczekuje elastyczności zatrudnienia

  Elastyczność zatrudnienia - tego oczekuje pracownik od miejsca pracy.

  Pracownicy ocenili sytuację w zakładach pracy [BADANIE]

  Sytuacja w zakładach pracy została oceniona przez pracowników. Jakie są wyniki badania CBOS?

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - projekt ustawy

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - komisje sejmowe pozytywnie zaopiniowały projekt ustawy. Projekt reguluje zasady tworzenia, organizowania i działania kas w zakładach pracy.