| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia > Składki na ubezpieczenie > Płatnik musi sprawdzić poprawność rozliczeń składek przed złożeniem reklamacji w ZUS

Płatnik musi sprawdzić poprawność rozliczeń składek przed złożeniem reklamacji w ZUS

ZUS zaczął wysyłać informacje o stanie konta ubezpieczonych za 2009 r. Płatnicy składek – pracodawcy i zleceniodawcy mogą mieć w związku z tym dodatkową pracę. Jeśli ubezpieczonemu nie będą się zgadzały informacje o składkach, w pierwszej kolejności musi on zwrócić się do płatnika o wyjaśnienie sprawy.

ZUS corocznie wysyła informacje o stanie kont ubezpieczonych. Ma to im umożliwić monitorowanie stanu kont emerytalnych w I filarze. Informacja za 2009 r. zawiera m.in.:

 • kwotę zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne, zewidencjonowanych w I filarze za okres od stycznia 1999 r. do grudnia 2008 r. włącznie,
 • kwotę zwaloryzowanego kapitału początkowego (oczywiście tylko wtedy, gdy ten kapitał został dla danej osoby już ustalony),
 • wysokość należnych i odprowadzonych składek na otwarte fundusze emerytalne (dotyczy to członków OFE),
 • kwoty składek na ubezpieczenie emerytalne, z wyłączeniem składek OFE, w wysokości nominalnej za poszczególne miesiące 2009 r.
 • wysokość hipotetycznej emerytury, czyli szacunkową wartość przyszłego świadczenia – tylko dla osób, które ukończyły 35 lat.

Poprawność danych

Ubezpieczony, który otrzyma informację o stanie konta, powinien sprawdzić, czy zawiera ona prawidłowe dane. Chodzi zarówno o dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, numer PESEL i NIP), jak i dane adresowe oraz dane o składkach.

Aby sprawdzić, czy wysokość składek jest prawidłowa, należy brać pod uwagę, że:

 • na koncie w ZUS (czyli w I filarze) ewidencjonowane są tylko składki na ubezpieczenie emerytalne bez uwzględniania składek należnych do OFE (fundusze te stanowią II filar). Dlatego w przypadku osób będących członkami OFE (lub mających taki obowiązek), kwoty składek są niższe niż składki na ubezpieczenie emerytalne naliczone od wynagrodzenia i wykazane w dokumentach przekazanych ubezpieczonemu przez płatnika (np. w ZUS RMUA) lub niższe niż pełne składki emerytalne wpłacone za osoby współpracujące przy prowadzeniu pozarolniczej działalności lub wpłacone przez ubezpieczonych będących płatnikami składek na własne ubezpieczenia,
 • w niektórych sytuacjach składka na ubezpieczenie emerytalne nie jest odprowadzana, np. gdy pracownik przez cały miesiąc przebywał na urlopie bezpłatnym, na zwolnieniu lekarskim albo w danym miesiącu nie zostało mu wypłacone wynagrodzenie lub gdy ubezpieczony podlega tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu,
 • składki na ubezpieczenie emerytalne nie opłaca się w przypadku, gdy podstawa jej wymiaru przekroczy w trakcie roku równowartość 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia,

 • w przypadku ubezpieczonych, których do ubezpieczenia zgłasza i za których odprowadza składki płatnik (np. pracodawca, zleceniodawca), z wyjątkiem osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność, na koncie w ZUS są ewidencjonowane składki należne, tj. składki na ubezpieczenie emerytalne wykazane w imiennych raportach miesięcznych przekazanych do ZUS przez płatnika składek (nawet jeśli nie zostały opłacone),
 • w przypadku ubezpieczonych będących płatnikami składek na własne ubezpieczenia (np. osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, twórców, artystów) oraz osób współpracujących z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność, na koncie w ZUS ewidencjonowane są kwoty faktycznie wpłaconych składek.

Obowiązki płatnika

Jeśli informacja o stanie konta zawiera błędy, ubezpieczony powinien zwrócić się do płatnika składek (np. pracodawcy czy zleceniodawcy) z wnioskiem o sprostowanie danych zawartych w dokumentach zgłoszeniowych i rozliczeniowych (art. 50 ust. 2e ustawy systemowej). Płatnik ma 60 dni na wyjaśnienie nieprawidłowości i poinformowanie o tym ubezpieczonego na piśmie.

Jeśli okaże się, że w dokumentach sporządzonych przez płatnika były błędy, ma on obowiązek je skorygować lub złożyć brakujące dokumenty w ciągu 30 dni od przekazania informacji ubezpieczonemu.

Jak złożyć reklamację w ZUS

Jeśli po zgłoszeniu przez ubezpieczonego nieprawidłowości w informacji płatnik stwierdzi, że przekazane przez niego dane są prawidłowe, a wszystkie składki opłacił w prawidłowej wysokości, ubezpieczony powinien złożyć w ZUS reklamację.

Reklamacja to wniosek o przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego. Można go złożył na formularzu ZUS ZRU, który jest dostępny w każdej jednostce ZUS i na stronie internetowej ZUS (www.zus.pl).

W reklamacji ubezpieczony powinien podać dane niezbędne do jej rozpatrzenia, m.in. swoje dane identyfikacyjne i adresowe, przyczynę reklamacji, dane identyfikacyjne płatnika/płatników składek. Należy do niej dołączyć:

 • dokumenty potwierdzające wysokość podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne,
 • kopię otrzymanej od płatnika składek informacji o sposobie rozpatrzenia wniosku o sprostowanie danych, z której wynika, że płatnik nie stwierdził u siebie błędów lub nie uwzględnił wniosku ubezpieczonego i nie będzie korygował danych (i/lub wpłat składek) lub
 • oświadczenie, że płatnik składek odmówił ubezpieczonemu wydania tych dokumentów lub że płatnik składek już nie istnieje.

Reklamację można również zgłosić drogą elektroniczną za pośrednictwem strony http://eup.zus.pl/. Konieczne jest jednak posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego.

Postępowanie wyjaśniające ZUS powinien zakończyć nie później niż w ciągu 3 miesięcy, a postępowanie szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania reklamacji.

Jeżeli okaże się, że przyczyną niezewidencjonowania na koncie ubezpieczonego w ZUS wszystkich należnych składek na ubezpieczenie emerytalne lub zewidencjonowania ich w niewłaściwej wysokości są błędy:

 • w dokumentach zgłoszeniowych płatnika lub ubezpieczonego albo dokumenty te nie zostały złożone – ZUS dokonuje korekty tych danych z urzędu bezpośrednio na koncie ubezpieczonego lub na koncie płatnika składek, jeżeli uzna to za możliwe, albo po złożeniu przez płatnika składek dokumentów korygujących te dokumenty lub brakujących dokumentów,
 • w imiennym raporcie miesięcznym lub w deklaracji rozliczeniowej albo niezłożenie tych dokumentów – ZUS dokonuje korekty tych danych po złożeniu przez płatnika składek dokumentów korygujących te dokumenty albo brakujących dokumentów.

Jednocześnie ZUS wzywa płatnika do złożenia korekty tych dokumentów lub ich uzupełnienia. Płatnik powinien to zrobić w terminie 30 dni od:

 • otrzymania zawiadomienia o stwierdzonych nieprawidłowościach w dokumentach ubezpieczeniowych i rozliczeniowych albo
 • uprawomocnienia się decyzji – jeżeli stwierdzenie nieprawidłowości następuje w drodze decyzji,
 • otrzymania protokołu kontroli – jeżeli stwierdzenie nieprawidłowości następuje w drodze kontroli.

Gdy płatnik składek już nie istnieje lub uzyskanie korygujących lub brakujących dokumentów ubezpieczeniowych nie jest możliwe, ZUS dokona korekty danych z urzędu bezpośrednio na koncie ubezpieczonego lub na koncie płatnika składek, skoryguje z urzędu błędy stwierdzone w dokumentach lub sporządzi brakujące dokumenty z urzędu.

Podstawa prawna

 • art. 40 ust. 1, art. 50 ust. 1 i ust. 2e–2o ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.).

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Enadis

Oprogramowanie dla biznesu

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »