Kategorie

Jak ZUS obliczy polską część emerytury dla osoby, która pracowała we Francji

Andrzej Lewandowski
Mam 60 lat i w tym roku chcę przejść na emeryturę. W Polsce pracowałam w latach 1968-1981 (14 lat). W 1982 r. wyjechałam z mężem do Francji. We Francji pracowałam nieprzerwanie od 1 stycznia 1983 r. do 31grudnia 2007 r. (25 lat). Jak ZUS obliczy wysokość mojej emerytury za okres pracy w Polsce? Nie udało mi się zgromadzić kwot wynagrodzeń za wszystkie lata pracy w Polsce.

RADA

Podstawę wymiaru emerytury ZUS ustali z lat 1973-1982, ponieważ we Francji po raz pierwszy przystąpiła Pani do ubezpieczenia w 1983 r. Oznacza to, że oprócz okresów Pani pracy w latach 1973-1981 w podstawie wymiaru zostanie uwzględniony 1982 r., czyli rok, w którym nie uzyskała Pani żadnych zarobków. Przy ustalaniu prawa do emerytury ZUS uwzględni okres Pani ubezpieczenia we Francji.

UZASADNIENIE

Reklama

W Pani przypadku ustalenie emerytury nastąpi z zastosowaniem wspólnotowych przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej. Okres ubezpieczenia w Polsce jest za krótki, aby na jego podstawie ZUS mógł ustalić prawo do emerytury za okres pracy w Polsce. Dlatego ZUS zsumuje okresy stażu w Polsce i we Francji. Jeżeli osoba nie ma w danym państwie członkowskim wymaganego okresu ubezpieczenia, który wystarczałby do uzyskania prawa do emerytury, to są także sumowane okresy ubezpieczenia lub zamieszkania przebyte w innych państwach członkowskich. Wysokość tak obliczonej emerytury zostanie ustalona przez ZUS proporcjonalnie do stosunku polskich okresów ubezpieczenia (w Pani przypadku - 14 lat pracy w Polsce) i do sumy polskich i francuskich okresów ubezpieczenia, czyli łącznie 39 lat.

W pierwszej kolejności ZUS ustali tzw. teoretyczną kwotę emerytury, jaka przysługiwałaby Pani z tytułu 39 lat stażu emerytalnego. Do obliczenia tej kwoty konieczne będzie ustalenie podstawy wymiaru Pani emerytury. Następnie tak uzyskaną teoretyczną kwotę ZUS pomnoży przez iloraz Pani polskich okresów ubezpieczenia do sumy polskich i francuskich okresów ubezpieczenia, tj. 14/39. Wynik tego działania to wysokość przysługującej Pani polskiej emerytury.

Reklama

Instytucja właściwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej (w tym przypadku odpowiednik polskiego ZUS), którego ustawodawstwo przewiduje, że ustalanie wysokości świadczeń jest przeprowadzane na podstawie wysokości wynagrodzenia, składek lub podwyżek, ustala kwoty wynagrodzenia, składek lub podwyżek, które należy uwzględnić z tytułu okresów ubezpieczenia lub zamieszkania ukończonych z uwzględnieniem ustawodawstwa innych państw członkowskich. Kwoty te zostaną ustalone na podstawie średniej wynagrodzeń, składek lub podwyżek dla okresów ubezpieczenia ukończonych z uwzględnieniem ustawodawstwa stosowanego przez tę instytucję. Oznacza to, że ZUS, ustalając podstawę wymiaru Pani emerytury, nie może uwzględnić zarobków i składek wpłaconych przez Panią do francuskiego systemu zabezpieczenia społecznego, a tylko wynagrodzenie lub składki, które zostały opłacone w ZUS.

ZUS rozpatrując wniosek o emeryturę w pierwszej kolejności próbuje ustalić podstawę wymiaru na ogólnych zasadach, czyli z kolejnych 10 lat kalendarzowych, wybranych przez zainteresowanego z ostatnich 20 lat kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio rok, w którym zgłoszono wniosek o emeryturę.

WAŻNE!

U osób, które w stażu emerytalnym mają okresy zagraniczne, przy ustalaniu kolejnych 10 lat kalendarzowych nie uwzględnia się lat kalendarzowych, w których taka osoba przez cały rok była ubezpieczona za granicą.

Zasada ta dotyczy tylko okresów przebytych w państwach, z którymi Polskę łączą umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym lub w których także obowiązuje prawo wspólnotowe z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Państwem członkowskim UE, w którym obowiązują przepisy o koordynacji, jest m.in. Francja.

W ostatnim 20-leciu przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę nie podlegała Pani ubezpieczeniom społecznym w Polsce. Dlatego ZUS nie będzie mógł w ten sposób ustalić podstawy wymiaru Pani emerytury.

Jeżeli w ciągu 20 lat poprzedzających bezpośrednio rok, w którym taka osoba zgłosiła wniosek o emeryturę, nie była ubezpieczona w Polsce, to podstawą wymiaru emerytury będzie przeciętna podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenia emerytalne i rentowe w okresie kolejnych 10 lat kalendarzowych poprzedzających bezpośrednio rok, w którym zainteresowana osoba po raz pierwszy przystąpiła do ubezpieczenia za granicą.

Podstawę wymiaru Pani emerytury ZUS ustali z lat 1973-1982, ponieważ po raz pierwszy przystąpiła Pani do ubezpieczenia we Francji w 1983 r. ZUS zaliczy do podstawy wymiaru emerytury, oprócz okresów Pani pracy w latach 1973-1981, także 1982 r. (jako tzw. rok zerowy), w którym nie była Pani ubezpieczona w Polsce i nie miała Pani żadnych zarobków.

ZUS rozpatrując Pani wniosek o emeryturę:

obliczy sumę kwot podstaw wymiaru składek w okresie każdego roku z 10 kolejnych lat kalendarzowych: 1973-1982,

następnie obliczy stosunek każdej z tych sum kwot do rocznej kwoty przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonej za dany rok kalendarzowy, wyrażając go w procentach, z zaokrągleniem do setnych części procentu,

obliczy średnią arytmetyczną tych procentów, która stanowi wskaźnik wysokości podstawy wymiaru emerytury (wskaźnik wysokości podstawy wymiaru nie może być wyższy niż 250%) oraz

pomnoży przez ten wskaźnik obowiązującą kwotę bazową.

Zamiast ustalonej w ten sposób podstawy wymiaru, na Pani wniosek podstawę wymiaru emerytury ZUS może obliczyć jako przeciętną podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne lub ubezpieczenia emerytalne i rentowe w okresie 20 lat kalendarzowych przypadających przed rokiem zgłoszenia wniosku, wybranych z całego okresu podlegania ubezpieczeniu. Lata te nie muszą przypadać bezpośrednio po sobie. Może Pani podać również lata, w których nie udało się Pani zgromadzić dokumentacji potwierdzającej wysokość osiąganych zarobków.

Podstawa prawna:

art. 4, art. 47 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1408/71 z 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (DzU UE L 71.149.2 ze zm.),

art. 8, art. 15-19a, art. 53 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2004 r. nr 39, poz. 353 ze zm.).

Andrzej Lewandowski

specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych

Orzecznictwo uzupełniające:

Artykuł 47(1)(e) rozporządzenia 1408/71 musi być interpretowany zgodnie z celem wyznaczonym w art. 51 Traktatu, który stanowi w szczególności, że pracownicy migrujący nie mogą ponieść straty w postaci obniżenia wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego z powodu korzystania przez nich z prawa do swobodnego przemieszczania się w ramach Wspólnot. To pociąga za sobą taki skutek, że w sytuacji gdy zainteresowany stał się niezdolny do pracy w państwie członkowskim, którego system ubezpieczenia społecznego jest różny od systemu, który ma w danym przypadku zastosowanie, a ponadto zainteresowany w okresie służącym do ustalenia średniej podstawy wymiaru, od której obliczana jest wysokość świadczenia - nie opłacał składek na ubezpieczenie społeczne w tym systemie, który ma być zastosowany, to wysokość tego świadczenia będzie taka sama jak gdyby zainteresowany zachował obowiązek opłacania składek zgodnie z tym systemem.

A zatem, w tej sytuacji teoretyczna wysokość świadczenia obliczona na podstawie składek opłaconych wyłącznie w tym systemie będzie musiała być zwaloryzowana i podwyższona tak, jakby zainteresowany kontynuował pracę na tych samych warunkach w danym państwie członkowskim, którego ustawodawstwo będzie zastosowane w tym przypadku. (Orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 12 września 1996 r. w sprawie C-251/94 Nieto)

Artykuł 47(1)(g) rozporządzenia 1408/71 stanowi - z jednej strony - że jeżeli ustalenie wysokości świadczeń (emerytur i rent) na podstawie ustawodawstwa jednego państwa członkowskiego, zgodnie z którym wysokość świadczeń jest obliczana na podstawie uśrednionej składki odpowiadającej wynagrodzeniu otrzymywanemu w trakcie określonej liczby lat poprzedzających nabycie prawa do emerytury lub powstanie inwalidztwa, to podstawę średniej składki w przypadku pracowników, którzy po tym, jak byli objęci ustawodawstwem tego państwa członkowskiego, kontynuowali zatrudnienie (i ubezpieczenie) w innym państwie członkowskim, i to aż do końca ich kariery zawodowej, należy oprzeć wyłącznie na składkach zapłaconych z tytułu ustawodawstwa pierwszego państwa. Z drugiej zaś strony stanowi, że wysokość tych świadczeń musi być zaktualizowana i zrewaloryzowana w ten sposób, ażeby odpowiadała takiej wysokości składek, jaką zainteresowany zapłaciłby, gdyby kontynuował pracę na tych samych warunkach w pierwszym państwie członkowskim.

[...] W świetle zasad prawa wspólnotowego, nie występuje rozróżnienie między aktualizacją podstawy składek i rewaloryzacją wysokości świadczenia. Tak w jednym, jak i drugim przypadku brany jest pod uwagę ten sam cel, tj. pozwolić utrzymać począwszy od rzeczywistej podstawy składek opłaconych przez ubezpieczonego przed jego wyjazdem za granicę, przez aktualizację uwzględniającą zmiany kosztów utrzymania oraz podwyżki świadczeń tego samego rodzaju - taką wysokość świadczenia, która odpowiadałaby wysokości tego świadczenia w przypadku gdyby pracownik migrujący kontynuował zatrudnienie na tych samych warunkach w danym państwie członkowskim. (Orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 17 grudnia 1998 r. w sprawie C 153/97 Grajera Rodriguez)

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.

  Emerytura bez podatku – tabela

  Emerytura bez podatku - tabela z kwotą netto w 2021 r. i po zmianach w 2022 r. wskazuje, ile emeryt otrzyma na rękę po podwyżce.

  Pracownik oczekuje elastyczności zatrudnienia

  Elastyczność zatrudnienia - tego oczekuje pracownik od miejsca pracy.

  Pracownicy ocenili sytuację w zakładach pracy [BADANIE]

  Sytuacja w zakładach pracy została oceniona przez pracowników. Jakie są wyniki badania CBOS?

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - projekt ustawy

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - komisje sejmowe pozytywnie zaopiniowały projekt ustawy. Projekt reguluje zasady tworzenia, organizowania i działania kas w zakładach pracy.

  Pracownicy PIP z dodatkowym urlopem wypoczynkowym

  Dodatkowy urlop wypoczynkowy zostanie przyznany niektórym pracownikom PIP. Ile dni?

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. - ponowne przeliczenie

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. będą ponownie przeliczone. Takie rozwiązanie przewiduje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. - projekt

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. przewiduje projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Co się zmieni?

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 - stanowisko PIP

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 są celowe i zasadne, lecz mają charakter dobrowolny. To oficjalne stanowisko PIP na temat szczepień pracowników.

  Pracownik niepełnosprawny - zwolnienie lekarskie, czas pracy

  Pracownik niepełnosprawny - jakie ma uprawnienia? Jakie są zasady przebywania na zwolnieniu lekarskim? Jaki jest wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego? Co z urlopem wypoczynkowym?

  5 korzyści z audytu wynagrodzeń

  Audyt wynagrodzeń przynosi liczne korzyści. Poniższy artykuł omawia 5 najważniejszych z nich.

  Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych

  Badania sanitarno-epidemiologiczne to dodatkowa weryfikacja zdrowotna wymagana do pracy, przy wykonywaniu której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

  Reforma rynku pracy w Polsce

  Reforma rynku pracy w Polsce jest częścią Krajowego Planu Odbudowy. Jakie zmiany zakłada nowy model polityki zatrudnienia?

  Zakaz noszenia hidżabu w miejscu pracy - wyrok TSUE

  Hidżab w miejscu pracy - pod pewnymi warunkami można wprowadzić zakaz noszenia hidżabu w pracy. Tak zdecydował TSUE w swoim wyroku. Krytykuje go Prezydent Turcji.

  Ile osób odbiera telefony służbowe na urlopie?

  Telefon służbowy na urlopie? Ile osób odbiera je podczas urlopowego wypoczynku?

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - czerwiec i II kwartał 2021

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - ile wyniosło w czerwcu i II kwartale 2021 r.? GUS podaje kwoty.