| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Inne formy zatrudnienia > Umowy cywilnoprawne > Umowa - zlecenie zawarta między osobami fizycznymi

Umowa - zlecenie zawarta między osobami fizycznymi

Jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej zamierzam zawrzeć umowę-zlecenie z osobą o takim samym jak ja statusie (umowa będzie dotyczyła wprowadzenia określonych danych do systemu komputerowego). Czy w takiej sytuacji będę pełnił rolę płatnika składek?

Umowy-zlecenia mogą być zawierane także między osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej. Nie ma w tym zakresie żadnych wyłączeń. Również przepisy ubezpieczeniowe nie stawiają wymogu, aby zleceniodawca był przedsiębiorcą prowadzącym własną działalność gospodarczą. Płatnikiem składek w rozumieniu ustawy systemowej jest pracodawca – w stosunku do pracowników i osób odbywających służbę zastępczą – oraz jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna pozostająca z inną osobą fizyczną w stosunku prawnym uzasadniającym objęcie tej osoby ubezpieczeniami społecznymi.

Bycie zleceniodawcą i pełnienie z tego tytułu roli płatnika składek wiąże się z określonymi obowiązkami, wśród których najważniejsze to:

  • zgłoszenie się jako płatnik składek na druku ZUS ZFA, który należy złożyć w ZUS w formie papierowej w terminie 7 dni od daty zatrudnienia zleceniobiorcy,
  • wyrejestrowanie się na formularzu ZUS ZWPA w terminie 7 dni od daty zakończenia trwania umowy-zlecenia,
  • zgłoszenie przyjmującego zlecenie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZUS ZUA (lub na druku ZUS ZZA w przypadku podlegania przez zatrudnionego wyłącznie ubezpieczeniu zdrowotnemu) w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń, z kodem tytułu ubezpieczenia 04 11 xx,
  • wyrejestrowanie zleceniobiorcy z ubezpieczeń w terminie 7 dni od daty rozwiązania lub wygaśnięcia umowy-zlecenia,
  • comiesięczne przygotowywanie i składanie/wysyłanie deklaracji ZUS DRA oraz imiennego raportu ZUS RCA (lub RZA, jeśli zleceniobiorca jest objęty tylko ubezpieczeniem zdrowotnym) w terminie do 15. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni,
  • terminowe opłacanie należnych składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Płatnicy rozliczający składki za nie więcej niż 5 osób mogą przekazywać za ubezpieczonych dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe w formie papierowej lub elektronicznej.

Płatnicy składek, będący osobami fizycznymi nieprowadzącymi działalności gospodarczej, mogą opłacać należności składkowe w formie gotówkowej lub bezgotówkowej.

Za termin dokonania zapłaty składek uważa się:

  • przy zapłacie gotówką – dzień wpłacenia kwoty składek na rachunek ZUS w banku, w placówce pocztowej, w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej,
  • w obrocie bezgotówkowym – dzień obciążenia rachunku bankowego płatnika lub rachunku płatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej na podstawie polecenia przelewu.

Osoby fizyczne, nieprowadzące własnej działalności gospodarczej, zatrudniające wyłącznie w ramach umowy-zlecenia inną osobę fizyczną, nie mają obowiązku naliczania i opłacania składek na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Jeśli przyjmujący zlecenie z tytułu zawartej umowy podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, wówczas od wypłacanego mu wynagrodzenia automatycznie należy obliczać składkę wypadkową. Zleceniobiorca może przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, ale obowiązkowo podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu.

 

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Kredytmarket

Kredyty online dla małych firm

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »