Kategorie

Jak naliczać wynagrodzenia cudzoziemcom zatrudnionym w Polsce

Marta Jendrasik
Przed dokonaniem rozliczenia wynagrodzenia należnego osobie będącej cudzoziemcem zatrudnionej jako menedżer, członek zarządu lub rady nadzorczej należy ustalić, czy istnieje tytuł do objęcia ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnym. Należy ponadto rozstrzygnąć obowiązek podatkowy takiej osoby. Powyższych ustaleń należy dokonać na podstawie przepisów obowiązujących w kraju wykonywania pracy z uwzględnieniem umów międzynarodowych.

W zakresie zawierania umowy z cudzoziemcem ustawodawca nie wprowadził żadnych ograniczeń dotyczących języka, w jakim ma być sporządzona, co oznacza możliwość jej opracowania zarówno w języku polskim, jak i w obcym. Sporządzając umowę w języku obcym należy pamiętać, że może wiązać się to z koniecznością przygotowania wszelkiej korespondencji i dokumentów w tym języku.

Podleganie ubezpieczeniom społecznym

W celu rozstrzygnięcia obowiązku ubezpieczeń społecznych cudzoziemców podstawowym kryterium, jakie należy brać pod uwagę, jest miejsce wykonywania przez nich pracy oraz to, czy istnieje tytuł do objęcia ubezpieczeniami.

Reklama

Jeśli cudzoziemiec wykonuje pracę w Polsce, wówczas w Polsce będą odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne. Wyłączenie stosowania tej zasady będzie miało zastosowanie jedynie w ściśle określonych przypadkach, o których stanowią umowy międzynarodowe i prawo wspólnotowe.

Obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym podlegają osoby fizyczne, które na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej są osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia (art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych; dalej ustawa o sus).

Od powyższej zasady istnieje wyjątek dotyczący uczniów i studentów do 26. roku życia, którzy nie podlegają ani obowiązkowo, ani dobrowolnie ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Może mieć to jedynie zastosowanie w przypadku rozstrzygania obowiązku ubezpieczeń przy zawieraniu kontraktu menedżerskiego. Jest to przepis na tyle ogólny, że można z niego wnioskować, że wszystkie osoby fizyczne – czyli zarówno Polacy, jak i cudzoziemcy – podlegają ubezpieczeniom społecznym, jeżeli wykonują pracę na terenie Polski i na rzecz polskiego podmiotu.

WAŻNE

Jeżeli cudzoziemiec zawarł na terenie Polski z polskim podmiotem np. kontrakt menedżerski, będzie podlegał ubezpieczeniom społecznym w Polsce.

PRZYKŁAD

W firmie ABC mającej siedzibę w Polsce zatrudniono obywatela Węgier na podstawie kontraktu menedżerskiego. W związku z powierzeniem tej osobie od 2009 r. funkcji zarządzającego firmą, co roku dostarcza ona certyfikat rezydencji wystawiony przez węgierski urząd podatkowy. Z tego tytułu osoba ta będzie podlegać obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, a do ubezpieczenia chorobowego menedżer będzie mógł przystąpić dobrowolnie.


Reklama

Należy pamiętać, że cudzoziemcy zatrudnieni przez polskie podmioty w ramach umowy zlecenia nie będą podlegać ubezpieczeniom społecznym, jeśli tak będzie stanowiła umowa międzynarodowa, której stroną jest Polska, lub przepisy prawa wspólnotowego.

Nie podlegają ubezpieczeniom społecznym także obywatele państw obcych, których pobyt na obszarze Polski nie ma charakteru stałego i którzy są zatrudnieni w obcych przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych, misjach, misjach specjalnych lub instytucjach międzynarodowych, chyba że umowy międzynarodowe stanowią inaczej (art. 5 ust. 2 ustawy o sus).

Prawo wspólnotowe a obowiązek ubezpieczeń społecznych

W związku z częstym przemieszczaniem się osób w obszarze państw członkowskich Unii Europejskiej, należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Konfederacji Szwajcarskiej powstają wątpliwości, jak w prawidłowy sposób zatrudniać takie osoby w Polsce. Do osób tych mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.UE L 166 str. 1 z 30 kwietnia 2004 r.).

Zgodnie z art. 11 ust. 3 lit. a powołanego rozporządzenia, osoba, która wykonuje w państwie członkowskim pracę najemną lub na własny rachunek, podlega ustawodawstwu tego państwa członkowskiego, w którym wykonuje pracę. Nie ma znaczenia miejsce zamieszkania takiej osoby, a także miejsce siedziby pracodawcy lub zarejestrowania działalności gospodarczej.

PRZYKŁAD

Obywatel Hiszpanii jest zatrudniony na podstawie kontraktu menedżerskiego i wykonuje pracę w polskiej firmie w Krakowie. Osoba ta, mimo że ma stałe miejsce zamieszkania w Hiszpanii, podlega polskim przepisom dotyczącym ubezpieczeń społecznych, gdyż wykonuje pracę w Polsce.

Podleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu

Obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu podlega osoba, która spełnia warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi, tj. m.in.:

 • wykonuje pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosujemy przepisy dotyczące zlecenia, np. na podstawie kontraktu menedżerskiego,
 •  jest członkiem rady nadzorczej posiadającym miejsce zamieszkania na terytorium RP (art. 66 ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, dalej ustawa zdrowotna).

Zatem osoby wykonujące pracę w charakterze członka zarządu nie będą podlegać zarówno ubezpieczeniom społecznym, jak i zdrowotnemu.

W przypadku gdy cudzoziemiec będzie miał tytuł do objęcia go ubezpieczeniami społecznymi, wówczas będzie podlegał ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeżeli:

 • posiada obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i zamieszkuje na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
 • nie posiada obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, a przebywa na terytorium Polski na podstawie wizy pobytowej w celu wykonywania pracy, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony (poza zezwoleniem na zamieszkanie na czas oznaczony cudzoziemca, który przebywa w Polsce nielegalnie i spełni warunki określone w art. 53a ust. 2 ustawy z 13 czerwca o cudzoziemcach do uzyskania takiego zezwolenia), zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, posiada zgodę na pobyt tolerowany lub status uchodźcy nadany w Polsce albo korzysta z ochrony czasowej na terytorium Polski,
 • w pozostałych przypadkach określonych w art. 3 ustawy zdrowotnej.

Zasady opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne są takie same zarówno dla cudzoziemców, jak i osób krajowych. W niektórych przypadkach będzie możliwe zastosowanie wobec cudzoziemców zasady obniżenia składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek. Zasada ta nie znajdzie jednak zastosowania, jeżeli dochody cudzoziemca będą zwolnione z opodatkowania w Polsce na podstawie umowy międzynarodowej, której Polska jest stroną (art. 83 ust. 3 pkt 4 ustawy zdrowotnej).

WAŻNE

Zasada obniżenia składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek nie będzie miała zastosowania, jeżeli dochody cudzoziemca będą zwolnione z opodatkowania w Polsce na podstawie umowy międzynarodowej, której Polska jest stroną.

Opodatkowanie dochodów

Przy rozstrzyganiu obowiązku podatkowego cudzoziemca istotne znaczenie będzie miało miejsce jego zamieszkania, miejsce wykonywania pracy i źródło, z jakiego uzyskuje dochody.

Jeżeli cudzoziemiec zamieszkuje w Polsce, wówczas jego dochody są w całości opodatkowane w Polsce bez względu na źródło przychodów, co oznacza, że taka osoba podlega nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu i posiada status tzw. rezydenta podatkowego.

Jeżeli miejsce zamieszkania cudzoziemca znajduje się poza granicami Polski, wówczas będzie musiał rozliczyć się z polskim urzędem skarbowym z dochodów osiągniętych na terytorium Polski. Wówczas taka osoba podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowego i posiada status tzw. nierezydenta podatkowego.

Miejsce zamieszkania a obowiązek podatkowy

Za osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce należy uważać osobę fizyczną mającą centrum interesów osobistych lub gospodarczych, czyli tzw. ośrodek interesów życiowych w Polsce lub przebywającą w Polsce dłużej niż 183 dni w roku podatkowym (art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dalej updof). Cudzoziemiec posiadający miejsce zamieszkania w Polsce jest uznawany za rezydenta podatkowego. Należy pamiętać, że ustalenie rezydencji podatkowej powinno następować zgodnie z art. 4a updof, czyli z uwzględnieniem postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska.

O miejscu zamieszkania stanowią bowiem przepisy prawa wewnętrznego umawiających się państw. Jeśli na podstawie tych przepisów każde z państw uzna, że osoba fizyczna posiada u każdego z nich miejsce zamieszkania, wówczas dochodzi do kolizji przepisów w odniesieniu do rezydencji podatkowej. W takiej sytuacji rezydencję podatkową należy ustalać na podstawie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Zgodnie z ich postanowieniami, w razie posiadania przez osobę fizyczną miejsca zamieszkania w obu umawiających się państwach rezydencję podatkową należy ustalać według następujących zasad:

 • w razie posiadania dwóch miejsc zamieszkania w różnych państwach osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania tam, gdzie ma ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze, czyli gdzie ma swój ośrodek interesów życiowych;
 • jeżeli powyższe ustalenie jest niemożliwe, a także wtedy, gdy osoba ta nie ma stałego miejsca zamieszkania w żadnym z tych państw – wówczas uznaje się że miejscem zamieszkania jest miejsce, gdzie zwykle przebywa;
 • jeśli przebywa jednocześnie w obu państwach lub w żadnym z nich – wówczas priorytetowe znaczenie ma państwo, którego jest obywatelem;
 • jeżeli jest obywatelem obu państw lub żadnego z nich – wówczas co do miejsca zamieszkania będą rozstrzygać właściwe organy umawiających się państw w drodze porozumienia.

Ustalenie w prawidłowy sposób miejsca zamieszkania osoby fizycznej będącej cudzoziemcem ma istotne znaczenie ze względu na fakt, że w momencie wypłaty wynagrodzenia płatnik musi wiedzieć, jakie przepisy stosować i jak naliczyć podatek dochodowy.


Sposób obliczania podatku dochodowego

Jeśli zgodnie z postanowieniami danej umowy międzynarodowej, której Polska jest stroną, dochody osoby zagranicznej niemającej miejsca zamieszkania w Polsce należy opodatkować w tym kraju, wówczas należy zrobić to na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Jedynie w wyjątkowych sytuacjach należy pobierać podatek ryczałtowy (art. 29 ust. 1 updof).

Sposób opodatkowania dochodów z działalności wykonywanej osobiście zależy zatem od miejsca zamieszkania osoby, która uzyskuje przychody oraz tego, czy dostarczyła polskiemu podmiotowi certyfikat rezydencji.

Przez dochody cudzoziemców pracujących w Polsce z tytułu działalności wykonywanej osobiście należy rozumieć m.in. przychody:

 • otrzymywane przez osoby (niezależnie od sposobu ich powoływania) należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych (art. 13 pkt 7 updof);
 • uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze (art. 13 pkt 9 updof).

Jeżeli osoby uzyskujące dochody z wyżej wymienionych tytułów mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski rozumiane jako ośrodek interesów życiowych lub przebywają w Polsce powyżej 183 dni w roku podatkowym, wówczas dochody te są opodatkowane na zasadach ogólnych (art. 41 updof).

Jeśli cudzoziemiec nie posiadałby w Polsce miejsca zamieszkania w rozumieniu art. 3 ust. 2a updof, wówczas przychody z działalności wykonywanej osobiście nie są opodatkowane na zasadach ogólnych. W takiej sytuacji przychód będzie opodatkowany w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu (art. 29 ust. 1 pkt 1 updof). Sposób poboru zryczałtowanego podatku został określony w art. 41 ust. 4 updof. Powyższe zasady należy stosować uwzględniając umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska.

WAŻNE

Rozstrzygając sposób opodatkowania dochodów cudzoziemców należy stosować zapisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska.

Zastosowanie stawki podatku wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobieranie podatku zgodnie z jej postanowieniami możliwe jest po udokumentowaniu przez cudzoziemca miejsca zamieszkania wydanym przez właściwe organy podatkowe certyfikatem rezydencji.

Znaczenie umów międzynarodowych

Zgodnie z zawartymi umowami międzynarodowymi, dochody z działalności wykonywanej osobiście mogą być kwalifikowane do dochodów z wykonywania wolnych zawodów lub innej działalności o samodzielnym charakterze lub pełnienia funkcji członków organów spółek. Tak rozumiane dochody na podstawie zawartych umów międzynarodowych podlegają opodatkowaniu tylko w tym państwie, w którym osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania. Jeśli jednak podmiot dysponuje certyfikatem rezydencji, wówczas nie ma obowiązku pobrania podatku od takiego przychodu. Zgodnie natomiast z art. 41 ust. 9 updof, płatnik pobiera zryczałtowany 20% podatek na zasadach określonych w art. 29 updof bez względu na to, czy podatnik ma miejsce zamieszkania w Polsce, jeśli uzyska od tego podatnika certyfikat rezydencji. W przypadku wynagrodzeń wypłacanych członkom organów spółek – umowy międzynarodowe dopuszczają opodatkowanie takiego dochodu w państwie, w którym dana spółka ma siedzibę. Jeżeli zatem spółka posiada certyfikat rezydencji osoby fizycznej, z którą zawarła umowę, wówczas zobowiązana jest do pobrania 20% podatku zryczałtowanego od jej przychodów.

Jeżeli osoba zagraniczna została uznana w myśl art. 3 ust. 1a updof za mającą miejsce zamieszkania w Polsce i dostarczyła certyfikat rezydencji, wówczas płatnik nie ustala rezydencji i zobowiązany jest zgodnie z art. 41 ust. 9 updof do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego.


PRZYKŁAD

Obywatel Włoch na podstawie kontraktu menedżerskiego pełni funkcję prezesa zarządu w polskiej spółce. Prezes przebywa w Polsce od 2009 r. i corocznie dostarcza certyfikat rezydencji wystawiony przez włoski urząd podatkowy. Zgodnie z zawartym kontraktem, osoba ta otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 36 000 zł. Menedżer obowiązkowo podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz zdrowotnemu, ale nie przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Zgodnie z art. 16 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej 21 czerwca 1985 r. z Włochami (Rządem Republiki Włoskiej), dochody osiągnięte z tego tytułu podlegają opodatkowaniu w Polsce. Ponieważ płatnik jest w posiadaniu włoskiego certyfikatu rezydencji menedżera, nie ustala rezydencji podatkowej tej osoby i zgodnie z art. 41 ust. 9 updof zobowiązany jest do pobrania 20% podatku ryczałtowego.

LISTA PŁAC

1.

Przychód brutto

36 000,00

2.

Podstawa wymiaru składek na ub. emerytalno-rentowe

36 000,00

3.

Składka na ubezpieczenie emerytalne (poz. 2 x 9,76%)

3513,60

4.

Składka na ubezpieczenie rentowe (poz. 2 x 1,5%)

540,00

5.

Składki ZUS razem (poz. 3 + poz. 4)

4053,60

6.

Podstawa opodatkowania

36 000,00

7.

Podatek zryczałtowany (poz. 6 x 20%)

7200,00

8.

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej (poz. 1 – poz. 5)

31 946,40

9.

Składka zdrowotna do ZUS (poz. 8 x 9%)

2875,18

10.

Do wypłaty (poz. 1 – poz. 5 – poz. 7 – poz. 9)

21 871,22

Jeżeli menedżer nie dostarczyłby certyfikatu rezydencji, wówczas jego dochód zostałby opodatkowany na zasadach ogólnych zgodnie z art. 41 updof.

Menedżer ma możliwość opodatkowania dochodu w zeznaniu rocznym według skali (art. 27 ust. 1 updof), jeżeli istnieje podstawa prawna wynikająca z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub wynikająca z innych ratyfikowanych umów międzynarodowych, których stroną jest Polska do uzyskania przez organ podatkowy informacji podatkowych od organu podatkowego państwa, w którym osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania do celów podatkowych. Wówczas jeżeli podatnik ma miejsce zamieszkania do celów podatkowych w innym państwie UE lub należącym do EOG albo Konfederacji Szwajcarskiej i złożył certyfikat rezydencji, będzie mógł rozliczyć się na zasadach ogólnych, a pobrany zryczałtowany podatek dochodowy traktuje się wtedy na równi z pobraną przez płatnika zaliczką na podatek dochodowy (art. 29 ust. 4 i ust. 5 updof).


PRZYKŁAD

Członkiem zarządu polskiej spółki jest obcokrajowiec – obywatel Japonii, który dostarczył certyfikat rezydencji. Funkcję tę pełni od stycznia 2008 r. i otrzymuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 18 000 zł.

Osoba ta nie będzie podlegała ubezpieczeniom społecznym ani zdrowotnemu, gdyż pełnienie funkcji członka zarządu nie stanowi tytułu do objęcia tymi ubezpieczeniami.

Natomiast przychody osiągane w związku z pełnieniem powierzonej funkcji, zgodnie z art. 16 umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania podpisanej z Japonią 20 lutego 1980 roku oraz z art. 3 ust. 2b updof, podlegają opodatkowaniu w Polsce. Na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 1 updof płatnik zobowiązany jest do pobrania 20% podatku ryczałtowego. Wyliczenia powinny wyglądać następująco:

LISTA PŁAC

1.

Przychód

18 000,00

2.

Podstawa opodatkowania

18 000,00

3.

Zryczałtowany podatek dochodowy (poz. 2 x 20%)

3600,00

4.

Kwota do wypłaty (poz. 1 – poz. 3)

14 400,00

PRZYKŁAD

Krajowa Spółka wypłaciła w czerwcu 2012 r. członkowi rady nadzorczej wynagrodzenie za udział w posiedzeniach rady w wysokości 12 000 zł. Osoba ta ma miejsce zamieszkania w Niemczech. Członek rady nadzorczej według prawa krajowego nie podlega ubezpieczeniom społecznym, jednak od uzyskanego wynagrodzenia płatnik zobowiązany jest pobrać składkę zdrowotną. W opisanym przypadku cudzoziemiec nie będzie podlegał ubezpieczeniu zdrowotnemu, gdyż posiada miejsce zamieszkania poza terytorium Polski.

Od dochodów osiąganych na terytorium Polski przez osoby, które podlegają ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu m.in. z działalności, o której mowa w art. 13 pkt 7 updof (członek rady nadzorczej), podatek pobiera się w ryczałtowej wysokości 20%, pamiętając o postanowieniach umów międzynarodowych, których stroną jest Polska. Zgodnie z powyższym dokonujemy wyliczenia:

LISTA PŁAC

1.

Przychód

12 000,00 zł

2.

Podstawa opodatkowania

12 000,00 zł

3.

Zryczałtowany podatek dochodowy (poz. 2 x 20%)

2400,00 zł

4.

Kwota do wypłaty (poz. 1 – poz. 3)

9600,00 zł


WAŻNE

Zastosowanie stawki podatku wynikającej z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub zaniechanie jej poboru jest możliwe, gdy miejsce zamieszkania podatnika zostanie udokumentowane certyfikatem rezydencji.

Podstawa prawna

 • art. 5, art. 6 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.)
 • art. 3, art. 66, art. 83 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.)
 • art. 53a ustawy z 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573 ze zm.)
 • art. 3 ust. 1, art. 4a, art. 12, art. 13 pkt 7 i pkt 9, art. 27, art. 29, art. 41 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.)
 • art. 11 ust. 3a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U. UE L Nr 166, poz. 1)
 • art. 16 umowy między Polską Rzeczposolitą Ludową a Japonią o unikaniu podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu (Dz.U. z 1983 r. Nr 12, poz. 60)
 • art. 16 umowy między Rządem Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Republiki Włoskiej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i zapobiegania uchylania się od opodatkowania z 21 czerwca 1985 r. (Dz.U. z 1989 r. Nr 62, poz. 384)
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie - jak brexit wpłynął na zatrudnienie pracownika z Wielkiej Brytanii w Polsce? Co z dokumentami? Jakich formalności trzeba dokonać?

  Nadanie statusu płatnika składek - wyrok TK (K 15/16)

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego o sygn. akt K 15/16 - czy TK uznał wniosek o nadanie statusu płatnika składek pracodawcy, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracę w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą trzecią?

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna - jak wprowadzić? Jak ewidencjonować i kontrolować czas pracy zdalnej w systemie zadaniowym?

  Dlaczego pracodawcy płacą Ukraińcom więcej niż Polakom?

  Pracodawcy chcą płacić Ukraińcom więcej niż Polakom? Dlaczego?

  Umowy o pracę i zlecenia zawierane online na praca.gov.pl

  Umowy o pracę i zlecenia zawierane online. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowuje projekt ustawy o zawieraniu i rozliczaniu umów w sposób elektroniczny przez niektórych pracodawców. Ustawa ta ma pozwolić mikroprzedsiębiorcom, rolnikom, a także osobom fizycznym, zatrudniającym pracowników, czy zleceniobiorców, na zawieranie umów o pracę i umów zlecenia według gotowych szablonów na portalu praca.gov.pl. Ten nowy sposób zawierania ww. umów ma być dodatkową opcją dla wspomnianych pracodawców i zleceniodawców. Zawsze będzie można zatrudnić pracownika czy zleceniobiorcę w tradycyjny sposób. Projekt ten ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w III kwartale 2021 r.

  Wypadki przy pracy - I kwartał 2021 [GUS]

  Wypadki przy pracy - GUS podał dane za I kwartał 2021 r. Czy liczba wypadków spadła w porównaniu do roku 2020?

  HR-owca portret własny 2021 [RAPORT]

  HR-owca portret własny 2021 - raport przedstawia jak HRowcy radzili sobie w pandemii, jakie mają zadania, wyzwania i motywacje. Jak oceniają swoją pracę?

  Płaca minimalna w Niemczech w 2021 i 2022 r.

  Płaca minimalna w Niemczech w 2021 i 2022 r. - ile wynosi Mindestlohn? Ile wynosi netto?

  Urlop rodzinny na opiekę nad rodzicami lub wnukami

  Urlop rodzinny - 12 miesięczny urlop na opiekę nad chorymi rodzicami bądź wnukami dla babci lub dziadka to nowa propozycja urlopu. Czy będzie wprowadzony do Kodeksu pracy?

  Składka zdrowotna - Nowy Ład

  Składka zdrowotna a Nowy Ład - jaka zmiana w naliczaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne została przewidziana od 2022 r.?

  Kodeks pracy - zmiana definicji pracownika

  Kodeks pracy - zmiana definicji pracownika przewidziana jest w projekcie ustawy o zmianie ustawy kodeksowej. Jaka miałaby być nowa definicja pracownika?

  Jedna płaca minimalna dla całego kraju to złe rozwiązanie?

  Płaca minimalna - jedna kwota dla całego kraju to złe rozwiązanie? Przedsiębiorcy proponują wprowadzenie minimalnego wynagrodzenia za pracę na poziomie 50% średniej płacy w danym regionie.

  Turcja - umowa o zabezpieczeniu społecznym

  Turcja - umowa o zabezpieczeniu społecznym funkcjonuje od 1 czerwca 2021 r. Czego dotyczy? Kto na niej skorzysta?

  Składka zdrowotna 2021 – działalność gospodarcza

  Składka zdrowotna w 2021 r. a działalność gospodarcza - ile wynosi wysokość składki zdrowotnej? Jak Nowy Ład wpłynie na wysokość składki zdrowotnej?

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - wzór

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - pobierz wzór druku. Jak rozwiązać umowę zgodnie z art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy? W jakiej formie dokonać porozumienia?

  Czy można zwolnić pracownika z powodu braku szczepienia?

  Zwolnienie niezaszczepionego pracownika - czy prawo pracy pozwala na rozwiązanie umowy z pracownikiem, który nie zaszczepił się przeciwko COVID-19?

  Kiedy pracownik ponosi odpowiedzialność materialną?

  Odpowiedzialność materialna pracownika - pracownik ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych i za mienie powierzone w ramach dodatkowej umowy.

  Składki KRUS III kwartał 2021

  Składki KRUS w III kwartale 2021 r. - ile wynoszą rolnicze składki wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie?

  Wyższe podwyżki dla służby zdrowia od 1 lipca 2021 r.

  Wyższe podwyżki dla służby zdrowia od 1 lipca 2021 r. - takie rozwiązanie proponuje Senat. Sprawdź, ile wzrośnie wynagrodzenie lekarzy, pielęgniarek, położnych i innych pracowników medycznych.

  Ile osób w Polsce pracuje zdalnie? [GUS]

  Praca zdalna - ile osób w Polsce pracuje zdalnie? Gdzie najwięcej osób pracuje z domu?

  Płaca minimalna - średnie wynagrodzenie w powiecie

  Płaca minimalna będzie zależała od powiatu? Proponuje się, aby wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosiła tyle, ile średnie wynagrodzenie w powiecie.

  Świadczenie rehabilitacyjne - ile wynosi w 2021 r.?

  Świadczenie rehabilitacyjne - ile wynosi w III kwartale 2021 r.? Znamy nowy wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

  Powrót do pracy stacjonarnej czy praca zdalna?

  Powrót do pracy stacjonarnej - czy Polacy chcą wracać do biur? Czy praca zdalna zostanie? Jakie wyzwania stoją przed pracodawcami i pracownikami?

  12 czerwca - Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci

  Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci przypada na 12 czerwca. Pandemia COVID-19 wpłynęła negatywnie na to zjawisko.

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym z Turcją już funkcjonuje

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym z Turcją funkcjonuje od 1 czerwca 2021 r. Jakie kwestie reguluje?