| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Zatrudnianie i zwalnianie > Powierzenie pracownikowi innej pracy

Powierzenie pracownikowi innej pracy

Zmiana rodzaju pracy pracownika jest często konieczna w warunkach funkcjonowania zakładu pracy. Pracodawca może pracownikowi powierzyć inną pracę zarówno czasowo, jak i na stałe.

Powierzenie pracownikowi innej pracy, a więc zmiana określonego w umowie o pracę rodzaju pracy, może nastąpić przez dokonanie przez pracodawcę wypowiedzenia zmieniającego, zawarcie z pracownikiem porozumienia zmieniającego albo z pominięciem tych procedur – na okres nieprzekraczający 3 miesięcy.

Wypowiedzenie zmieniające

W przypadku gdyby pracodawca chciał zmienić pracownikowi rodzaj wykonywanej pracy w sposób definitywny, może wypowiedzieć mu dotychczasowe warunki pracy (rodzaj pracy), stosując procedurę wypowiedzenia zmieniającego.

Wypowiedzenie zmieniające musi być dokonane na piśmie, a więc podpisane przez pracodawcę lub osobę go reprezentującą w sprawach z zakresu prawa pracy. W razie odmowy przyjęcia przez pracownika zaproponowanych warunków pracy lub płacy umowa o pracę rozwiązuje się z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia. Jeżeli pracownik przed upływem połowy okresu wypowiedzenia nie złoży oświadczenia o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków, uważa się, że wyraził zgodę na te warunki. Pismo pracodawcy wypowiadające warunki pracy lub płacy powinno zawierać pouczenie w tej sprawie. W razie braku takiego pouczenia pracownik może do końca okresu wypowiedzenia złożyć oświadczenie o odmowie przyjęcia zaproponowanych warunków.

Należy wskazać, że wyjątkowo wypowiedzenie warunków pracy może być uznane za nieuzasadnione, jeżeli zaproponowane pracownikowi stanowisko pracy jest nieodpowiednie ze względu na stan jego zdrowia.

Ponadto za nieuzasadnione należy uznać wypowiedzenie, które jest sprzeczne z celem wypowiedzenia zmieniającego. Celem takiego wypowiedzenia jest doprowadzenie do właściwego i racjonalnego wykorzystania kadry pracowniczej, zgodnie z kwalifikacjami i możliwościami tej kadry. Sprzeczne z tym celem jest takie wypowiedzenie, które w istocie zmierza do pozbycia się pracownika bez istotnej przyczyny. Postępowanie pracodawcy, który po trzech dniach od uprawomocnienia się orzeczenia sądu pracy, uznającego wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę za bezskuteczne, wypowiada temu pracownikowi trzy istotne elementy umowy o pracę, należy uznać za szykanowanie pracownika.

Podstawa prawna:

● art. 42 § 2 i 3 k.p.

Orzecznictwo:

● wyrok Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi z 30 lipca 1975 r. (I P 557/75, niepubl.),

● wyrok SN z 23 maja 1997 r. (I PKN 187/97, OSNP 1998/9/265).

Porozumienie zmieniające

Pracodawca może też powierzyć pracownikowi inną pracę w sposób definitywny za wyraźną zgodą samego pracownika. Jeżeli strony stosunku pracy uznają, że chcą dokonać zmiany rodzaju pracy wykonywanej przez pracownika, mogą zawrzeć porozumienie zmieniające. Powinno ono zostać zawarte na piśmie przez złożenie zgodnych oświadczeń woli (podpisy) przez pracodawcę i pracownika. W takim przypadku pracownik w zasadzie nie może żądać przed sądem przywrócenia poprzednich warunków pracy, ponieważ sam wyraził zgodę na ich zmianę. Wyjątki od tej zasady dotyczą tzw. wad oświadczeń woli, które wpływają na nieważność zawartego porozumienia zmieniającego.

Wadami oświadczenia woli mogą być:

● brak świadomości i swobody (co oznacza, że osoba oświadczająca swoją wolę nie znajduje się w normalnym stanie psychicznym i fizycznym),

● pozorność (złożenie pozornego oświadczenia woli, które nie ma wywołać skutków prawnych),

● błąd (mylne wyobrażenie lub brak tego wyobrażenia o rzeczywistym stanie rzeczy u osoby oświadczającej swoją wolę),

● groźba (wymuszenie oświadczenia woli stanowi jego wadę, jeśli jest poważne i bezprawne).

Podstawa prawna:

● art. 82–87 k.c. w zw. z art. 300 k.p.

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

URLOPY WYPOCZYNKOWE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Tabędzka

Adwokat

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »