Kategorie

Jak w czasie urlopów wypoczynkowych zastępować pracowników

P. Kuźniar Aleksander
Każdego roku w czasie letnich miesięcy duża liczba pracowników korzysta z urlopów wypoczynkowych. W tym okresie pracownicy najczęściej wykorzystują najdłuższą obowiązkową część urlopu, zapewniającą co najmniej 14-dniową przerwę w pracy. Okres ten to jednocześnie problemy pracodawców, którzy muszą zapewnić normalne funkcjonowanie zakładu pracy przy znacznie ograniczonej załodze.

Sposobów zastąpienia pracowników przebywających na urlopach wypoczynkowych jest wiele. Najważniejsze z nich to:

 • powierzenie zastępstwa nieobecnych pracowników innym pracownikom tego samego zakładu pracy,
 • zatrudnienie pracownika z zewnątrz na podstawie umowy o pracę na zastępstwo, na czas określony, na czas wykonania określonej pracy,
 • zatrudnienie osoby z zewnątrz na podstawie umowy cywilnoprawnej, np. zlecenia, o dzieło,
 • skorzystanie z pracy pracowników agencji pracy tymczasowej.

Każde z tych rozwiązań powoduje określone obowiązki po stronie pracodawcy. Różne są również koszty poszczególnych rozwiązań, ale i różne korzyści wynikające z wyboru określonego sposobu zastąpienia nieobecnych pracowników.

Wzajemne zastępowanie się pracowników

Najprostszym sposobem zastąpienia nieobecnego pracownika jest powierzenie jego obowiązków innemu pracownikowi tego samego zakładu pracy. Takie polecenie pracodawcy jest dla pracownika wiążące i nie może on odmówić jego wykonania, jeżeli nie jest sprzeczne z przepisami prawa lub z umową o pracę pracownika (art. 100 § 1 Kodeksu pracy). Pracodawca nie może polecić pracownikowi wykonywania czynności, które nie mają związku z rodzajem pracy określonym w jego umowie o pracę i wykraczają poza zakres tej umowy.

PRZYKŁAD

Reklama

Główna księgowa przebywa na 3-tygodniowym urlopie wypoczynkowym. Pracodawca może powierzyć zastępstwo tej pracownicy innej osobie zatrudnionej w dziale księgowości w zakładzie pracy. Nieuzasadnione byłoby natomiast polecenie wykonywania obowiązków głównej księgowej pracownikowi działu kadr, który zgodnie z umową o pracę byłby zatrudniony na stanowisku np. kadrowego, specjalisty ds. kadr, naczelnika kadr itp. Zakres czynności głównego księgowego wykracza najczęściej poza zakres umowy zawartej z pracownikiem kadr, który choćby z powodu nieznajomości przepisów i procedur księgowych nie miałby obiektywnej możliwości prawidłowego wykonywania tych zadań.

Pracodawca może zmienić zakres czynności (obowiązków) określonego pracownika w trakcie zatrudnienia i powierzyć mu dodatkowo, na czas zastępstwa nieobecnego pracownika, jego obowiązki. Takie działanie pracodawcy jest jednak dopuszczalne przy zachowaniu 2 warunków:

 • po pierwsze – rodzaj powierzonych obowiązków nie może być sprzeczny z rodzajem umówionej pracy, którą na podstawie zawartej umowy jest zobowiązany wykonywać pracownik,
 • po drugie – zakres powierzonych czynności musi umożliwiać pracownikowi wykonanie ich w normalnym czasie pracy niebędącym przekroczeniem dobowej i przeciętnie tygodniowej normy czasu pracy.

WAŻNE!

Pracownik musi mieć możliwość wykonywania dodatkowych obowiązków przejętych po zastępowanym pracowniku przy zachowaniu obowiązującego go wymiaru i norm czasu pracy.


Reklama

Jeżeli wykonywanie przez pracownika połączonych obowiązków wiązałoby się z koniecznością wykonywania pracy w godzinach nadliczbowych, to takie powierzenie dodatkowych czynności byłoby niezgodne z prawem. W takiej sytuacji doszłoby bowiem do planowania pracy w godzinach nadliczbowych, co jest niedopuszczalne.

Zakres czynności (obowiązków) pracownika nie musi być sporządzony w formie pisemnej. Jeżeli zatem w zakładzie pracy nie sporządza się zakresów czynności w formie pisemnej, to wystarczy, że pracodawca ustnie poinformuje pracownika o konieczności przejęcia przez niego obowiązków innego pracownika, do czasu jego powrotu z urlopu wypoczynkowego. Również w przypadku, gdy w zakładzie pracy zakres czynności jest określony w formie pisemnej, pracodawca może powierzyć pracownikowi dodatkowe obowiązki pracownika przebywającego na urlopie w drodze ustnego polecenia. Wyjątek dotyczy sytuacji, gdy z przepisów wewnątrzzakładowych (układu zbiorowego pracy, regulaminu pracy) wynikałaby konieczność zmiany w takiej sytuacji zakresu czynności pracownika w drodze pisemnej.

WAŻNE!

Zmiana obowiązującego pracownika zakresu czynności może nastąpić na piśmie lub w formie ustnej.

Zmiana zakresu czynności (obowiązków) pracownika nie jest zmianą warunków zawartej umowy o pracę i nie wymaga wypowiedzenia zmieniającego.

Przy powierzeniu pracownikowi dodatkowych obowiązków innego pracownika przebywającego na urlopie wypoczynkowym nie jest wymagana jego zgoda, jeśli obowiązki te są zgodne z charakterem zajmowanego stanowiska pracy. Pracownik nie może w takim przypadku odmówić przyjęcia wykonywania dodatkowych czynności.

Gdyby pracownik odmówił przyjęcia nowych obowiązków lub ich nie wykonywał, pracodawca może rozwiązać z nim stosunek pracy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia z powodu niewykonania polecenia służbowego pracodawcy.

Przedstawiona forma zastąpienia nieobecnego pracownika jest dla pracodawcy najprostsza i najtańsza. To, czy w zamian za dodatkową pracę (w ramach obowiązującego czasu pracy) pracownik otrzyma jakąś dodatkową gratyfikację, zależy wyłącznie od uznania pracodawcy. Pracownik nie ma z tego tytułu żadnego roszczenia w stosunku do pracodawcy. Również maksymalny okres przejęcia obowiązków nieobecnego pracownika nie został powszechnie uregulowany. Dlatego decyzja w tym zakresie będzie należała do pracodawcy.

W praktyce często się zdarza, że pracownicy na wnioskach urlopowych wskazują osobę, która będzie ich zastępować w czasie urlopu wypoczynkowego. W takim przypadku pracownicy samodzielnie uzgadniają, kto kogo i w jakim czasie będzie zastępował, a pracodawca jedynie akceptuje to zastępstwo podpisując wniosek urlopowy pracownika.

WAŻNE!

Udzielenie urlopu wypoczynkowego nie może być uzależnione od znalezienia zastępcy przez pracownika, który udaje się na urlop.

Dodatkowo pracodawca powinien poinformować pracownika, że został wyznaczony jako osoba zastępująca urlopowanego pracownika.


Zastępstwo przez innych pracowników spoza zakładu pracy na podstawie umów o pracę

Innym sposobem zapewnienia w zakładzie pracy wykonywania obowiązków nieobecnego pracownika jest zatrudnienie na jego miejsce nowej osoby na podstawie umowy o pracę. Umowa ta powinna mieć charakter terminowy i obejmować okres nieobecności pracownika przebywającego na urlopie wypoczynkowym.

Do wyboru pracodawca ma zatem przewidziane przez ustawodawcę umowy terminowe, takie jak: umowa na zastępstwo, umowa na czas określony, umowa na czas wykonania określonej pracy (art. 25 § 1 Kodeksu pracy). Wszystkie te umowy mogą obejmować bardzo krótkie okresy, np. kilku czy kilkunastu dni.

WAŻNE!

Nie ma minimalnego okresu, na jaki można zawrzeć terminową umowę o pracę.

Umowa na zastępstwo

Umowa na zastępstwo jest rodzajem umowy na czas określony. W umowie tej nie należy wskazywać konkretnej daty jej rozwiązania, lecz pewne zdarzenie, którego zaistnienie spowoduje jej rozwiązanie, np. powrót pracownika X z urlopu wypoczynkowego.

PRZYKŁAD

Pracownik X zaplanował miesięczny urlop wypoczynkowy na cały czerwiec 2010 r. Pracodawca zawarł zatem z pracownikiem Y umowę o pracę na zastępstwo od 1 czerwca br., określając jako termin zakończenia tej umowy „dzień powrotu pracownika X z urlopu wypoczynkowego”. Szczególne okoliczności, jakie wystąpiły w pracy, sprawiły, że pracodawca 16 czerwca br. odwołał z urlopu wypoczynkowego pracownika X. Tym samym umowa na czas zastępstwa zawarta z pracownikiem Y również uległa rozwiązaniu 16 czerwca br. z mocy prawa, a zatem w dniu powrotu pracownika X z urlopu wypoczynkowego.

Zawarcie umowy na zastępstwo następuje w taki sam sposób jak zawarcie każdej innej umowy o pracę.

W umowie o pracę na zastępstwo nie powinno się wskazywać daty końcowej trwania umowy, gdyż wówczas taka umowa może zostać potraktowana jak zwykła umowa na czas określony ze wszystkimi tego konsekwencjami.

Umowę na zastępstwo można rozwiązać w każdej chwili za porozumieniem stron, za wypowiedzeniem oraz bez wypowiedzenia. Okres jej wypowiedzenia to 3 dni robocze, niezależnie od długości okresu, na jaki została zawarta (art. 331 Kodeksu pracy). W wypowiedzeniu umowy nie jest konieczne wskazywanie przyczyny wypowiedzenia.

Pracodawca może zawrzeć z tym samym pracownikiem dowolną liczbę umów o pracę na zastępstwo (art. 251 § 3 pkt 1 Kodeksu pracy).


Umowa o pracę na czas określony

Zawierając z pracownikiem umowę na czas określony pracodawca uzgadnia z nim początkową i końcową datę trwania takiej umowy. Okres, na jaki może być zawarta umowa, nie został w obowiązujących przepisach ustalony i zależy od decyzji stron umowy. W przypadku chęci zawarcia przez pracodawcę takiej umowy w celu zastąpienia w pracy nieobecnego pracownika pracodawca powinien dokładnie znać okres, w którym zastępowany pracownik nie będzie wykonywał obowiązków służbowych.

Wcześniejszy powrót pracownika, którego zastąpiono innym zawierając umowę na czas określony, nie będzie miał automatycznego wpływu na trwałość tej umowy, tak jak to ma miejsce w przypadku umowy na zastępstwo. Pracodawca będzie musiał pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy na czas określony wypowiedzieć tę umowę z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia. Będzie to jednak możliwe w przypadku, gdy umowa została zawarta na okres powyżej 6 miesięcy oraz gdy pracodawca i pracownik przewidzieli w zawieranej umowie klauzulę o możliwości jej wcześniejszego wypowiedzenia za dwutygodniowym okresem wypowiedzenia (art. 33 Kodeksu pracy). Brak takiego postanowienia w umowie oznacza, że żadna ze stron, tj. ani pracodawca, ani pracownik, nie może wypowiedzieć takiej umowy, chociażby była ona zawarta na długi okres.

Nie ma jednak przeszkód prawnych, aby nawet wtedy, gdy zastępowany pracownik korzysta z kilku tygodni urlopu, zatrudnić pracownika, który go zastępuje, na okres powyżej 6 miesięcy, tak aby możliwe było jej wypowiedzenie.

WAŻNE!

Zapis o możliwości rozwiązania umowy o pracę zawartej na czas określony za 2-tygodniowym okresem wypowiedzenia można wprowadzić jedynie do umów zawieranych na okres dłuższy niż 6 miesięcy.

Umowę na czas określony można także rozwiązać w każdym czasie za porozumieniem stron lub bez wypowiedzenia, jeżeli wystąpiły okoliczności uzasadniające rozwiązanie umowy w tym trybie.

Od 22 sierpnia 2009 r. ustawa antykryzysowa zawiesiła do 31 grudnia 2011 r. w stosunku do niektórych pracodawców stosowanie art. 251 Kodeksu pracy (ograniczenie liczby zawieranych umów na czas określony do maksymalnie 2 umów następujących po sobie, jeżeli przerwa między jedną umową a drugą nie przekroczyła 1 miesiąca). Postanowienia ustawy antykryzysowej mają zastosowanie wyłącznie do przedsiębiorców w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Nie stosuje się ich np. do jednostek sfery publicznej.

Zgodnie z nowymi rozwiązaniami, okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie kolejnych umów o pracę na czas określony między tym samym pracodawcą a pracownikiem nie może przekraczać 24 miesięcy. W takim przypadku za kolejną umowę na czas określony uznaje się umowę zawartą przed upływem 3 miesięcy od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy zawartej na czas określony. Do umów o pracę zawartych na czas określony trwających w dniu wejścia w życie ustawy nie stosuje się art. 251 Kodeksu pracy, lecz przepisy ustawy antykryzysowej.

W wypowiedzeniu umowy na czas określony nie ma konieczności wskazania przez pracodawcę przyczyny jej wypowiedzenia.

Umowa na czas wykonania określonej pracy

Umowa ta jest również rodzajem umowy o pracę na czas określony. Zakończenie takiej umowy nie jest jednak wyznaczone konkretną datą kalendarzową, lecz zakończeniem pracy, do której wykonania umowa została zawarta. Z chwilą ukończenia pracy umowa rozwiązuje się bez konieczności jej wypowiadania. Najczęściej tego typu umowy wykorzystuje się przy pracach sezonowych, dla których trudno jest przewidzieć termin ich zakończenia. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by taką umowę zawrzeć w celu wykonania określonych czynności lub prac, które normalnie wykonuje pracownik przebywający w tym czasie na urlopie wypoczynkowym. W takim jednak przypadku rozwiązanie tej umowy w chwili zakończenia prac, dla których umowa została zawarta, nie będzie się najczęściej zbiegało z powrotem z urlopu danego pracownika.


Obowiązki pracodawcy

Zatrudnienie pracownika na podstawie umowy o pracę, na czas nieobecności innego pracownika przebywającego na urlopie wypoczynkowym powoduje po stronie pracodawcy wszystkie związane z takim zatrudnieniem obowiązki. Pracodawca musi zatem, bez względu na okres, na jaki jest zawierana umowa (chociażby na okres 1 tygodnia), poddać pracownika przed dopuszczeniem do pracy wstępnym profilaktycznym badaniom lekarskim, wstępnym szkoleniom (instruktaż ogólny, instruktaż stanowiskowy) z zakresu bhp, wydać pracownikowi odzież i obuwie robocze, a także środki ochrony indywidualnej, jeżeli ich stosowanie jest przewidziane na danym stanowisku pracy, a ponadto zapoznać z obowiązującymi w zakładzie aktami prawa wewnętrznego (np. regulaminem pracy), oceną ryzyka zawodowego itp. Ponadto pracodawca musi dopełnić wszelkich obowiązków ubezpieczeniowych, podatkowych, urlopowych, związanych z wypłatą wynagrodzenia itp., które są niezbędne w związku z zatrudnieniem pracownika na podstawie umowy o pracę.

Najkorzystniejszą spośród ww. umów o pracę, jaką może zawrzeć pracodawca w celu zastąpienia pracownika przebywającego na urlopie wypoczynkowym, jest umowa na zastępstwo. Wynika to z faktu przewidzianego w polskim prawie automatyzmu jej rozwiązania w przypadku powrotu zastępowanego pracownika, a w razie potrzeby krótkiego 3-dniowego okresu jej wypowiedzenia.

Rozwiązanie którejkolwiek z ww. umów o pracę zobowiązuje pracodawcę do niezwłocznego wydania pracownikowi świadectwa pracy potwierdzającego okres jego zatrudnienia w firmie.

Zastępstwo przez inne osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych

Zastąpienie pracownika przebywającego na urlopie wypoczynkowym inną osobą zatrudnioną na podstawie umowy cywilnoprawnej, np. zlecenia, nie jest łatwe. Zawierając umowę cywilnoprawną na wykonywanie określonych czynności należy pamiętać, że praca w ramach tej umowy nie może być świadczona w warunkach, w których zgodnie z przepisami Kodeksu pracy powinna być zawarta umowa o pracę (art. 22 § 11 Kodeksu pracy). W takim bowiem przypadku zawarcie nawet odpłatnej umowy zlecenia byłoby niezgodne z przepisami i stanowiłoby wykroczenie przeciwko prawom pracownika (art. 281 pkt 1 Kodeksu pracy).

Zagrożenie

Przedsiębiorca, który zawiera umowę cywilnoprawną (np. umowę zlecenia) na warunkach, w których powinna być zawarta umowa o pracę, podlega karze grzywny od 1 tys. do 30 tys. zł.


Zatrudnienie na podstawie umowy zlecenia może być uznane za obejście prawa pracy w sytuacji, gdy praca, którą wykonywał zleceniobiorca, spełniała warunki umowy o pracę, tj. gdy była to praca określonego rodzaju wykonywana na rzecz pracodawcy, pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wskazanym przez pracodawcę. Dlatego nie jest dopuszczalne zawarcie umowy cywilnoprawnej z osobą, która wykonywałaby czynności za nieobecnego pracownika na takich samych warunkach jak ten pracownik (art. 22 § 12 Kodeksu pracy). Zawarcie takiej umowy jest jednak możliwe na wykonanie określonych czynności, które leżały w zakresie obowiązków pracownika przebywającego na urlopie.

PRZYKŁAD

Pracownik zatrudniony w zakładzie na stanowisku konserwatora przebywa na 2-tygodniowym urlopie wypoczynkowym. W tym czasie zaszła potrzeba wykonania czynności, którymi normalnie zajmuje się zatrudniony na podstawie umowy o pracę konserwator, tj. pomalowania jednego z pomieszczeń pracy, konserwacji instalacji elektrycznej w zakładzie itp. W takiej sytuacji nie ma przeszkód prawnych, aby pracodawca zawarł umowę zlecenia lub o dzieło z inną osobą lub grupą osób, którym zleci wykonanie tych czynności. W umowie powinna być wskazana konkretna czynność, do jakiej zobowiązuje się zleceniobiorca, np. pomalowanie ścian wewnętrznych parteru i I piętra budynku.

Taka sama zasada, jak i sposób zastąpienia nieobecnego pracownika, jest również możliwa dla innych stanowisk pracy, jakie zajmują nieobecni pracownicy i może polegać np. na:

 • uporządkowaniu akt osobowych pracowników zatrudnionych w zakładzie (za nieobecną kadrową),
 • sporządzeniu dokumentacji płacowej i dokonaniu niezbędnych formalności księgowych związanych z wypłatą wynagrodzenia za pracę pracownikom firmy (za nieobecną księgową) itd.

Ważne jest jedynie, by w zawieranej umowie cywilnoprawnej wskazywać konkretne czynności do wykonania. Poza tym nie należy wskazywać osób przełożonych, które będą nadzorowały tę pracę, jak również ustalać godzin tej pracy. Strona umowy cywilnoprawnej ma bowiem prawo wykonywać obowiązki z umowy w dowolnym czasie i przez dowolną liczbę godzin.

Praca na zastępstwo w takiej formie ma dla pracodawcy korzyści polegające m.in. na braku obowiązku udzielenia urlopu tej osobie oraz na możliwości szybszego wykonania przez nią zadania w związku z dowolnymi godzinami pracy. Wadą takiego zatrudnienia jest brak podporządkowania takiej osoby przełożonym w związku z równością stron stosunku cywilnoprawnego. Ponadto również osobom zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych trzeba zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Oznacza to przede wszystkim następujące obowiązki:

 • organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
 • zapewnienie przestrzegania w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bhp,
 • zapewnienie wykonania nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy.

Wypożyczenie pracowników agencji pracy tymczasowej

Sposobem zastąpienia pracowników przebywających na urlopach wypoczynkowych może być również nawiązanie współpracy z agencją pracy tymczasowej. W takim przypadku można „wypożyczać” pracowników tymczasowych do wykonywania pracy za nieobecnych pracowników. Na pracodawcy użytkowniku ciążą przy takim zatrudnieniu jedynie nieliczne obowiązki pracodawcy, ponieważ większość z nich przejmuje agencja.

Jednak koszt zatrudnienia takiego pracownika może okazać się zbyt wysoki. Wynika to z faktu, że pracodawca użytkownik jest zobowiązany do poinformowania agencji pracy tymczasowej o poziomie wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na takich samych lub podobnych stanowiskach, na których ma być zatrudniony pracownik tymczasowy (art. 9 ust. 2 pkt 1 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych). Ma to służyć zapobieganiu zatrudniania pracowników tymczasowych na warunkach mniej korzystnych (dyskryminowanie w zakresie wynagrodzenia) od pracowników użytkownika zatrudnionych na takim samym bądź podobnym stanowisku pracy.

Przyjmując zatem, że agencja pracy tymczasowej musi płacić pracownikowi tymczasowemu wynagrodzenie zbliżone do innych pracowników pracodawcy użytkownika, a ponadto pobrać od pracodawcy użytkownika określone wynagrodzenie za świadczone usługi, można się spodziewać, że koszt zatrudnienia takiego pracownika będzie dość wysoki. Nie zmienia to jednak faktu, że zastąpienie pracownika przebywającego na urlopie wypoczynkowym pracownikiem tymczasowym jest dla pracodawcy wygodnym rozwiązaniem, gdyż nie interesuje go np. kwestia rekrutacji zatrudnionego pracownika.

Po nowelizacji przepisów o zatrudnieniu pracowników tymczasowych obowiązującej od 24 stycznia 2010 r., pracownik tymczasowy może pracować u tego samego pracodawcy użytkownika maksymalnie przez 18 miesięcy w okresie kolejnych 36 miesięcy. Natomiast u tego samego pracodawcy użytkownika pracownik tymczasowy może wykonywać pracę na zastępstwo za nieobecnego pracownika maksymalnie przez 36 miesięcy (art. 20 ust. 2 ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych).

Wnioski

Każde z wyżej opisanych rozwiązań zastąpienia pracownika korzystającego z urlopu wypoczynkowego ma swoje wady i zalety, poza przypadkiem powierzenia innym zatrudnionym pracownikom w zakładzie czynności nieobecnego pracownika. Takie rozwiązanie jest dla pracodawcy zdecydowanie najwygodniejsze i najtańsze. Jeżeli jednak w danym przypadku nie ma takiej możliwości i pracodawca decyduje się na zatrudnienie pracownika z zewnątrz, to najlepszym rozwiązaniem jest umowa na zastępstwo. Równie korzystne jest zatrudnienie osób zastępujących urlopowanych pracowników na umowy cywilnoprawne ze względu na brak wobec nich obowiązków wynikających z prawa pracy.

Zatrudnienie pracownika tymczasowego z powodu kosztów takiego zatrudnienia oraz możliwości zatrudnienia najczęściej jedynie mało wykwalifikowanych pracowników powodują, że taka forma zastępstwa pracowników przebywających na urlopach jest nieopłacalna.


Pytania Czytelników i odpowiedzi

(?) Pracownica zatrudniona na podstawie umowy o pracę na zastępstwo przyniosła zwolnienie lekarskie stwierdzające, że jest w 4. miesiącu ciąży. Czy mimo powrotu zastępowanego przez nią pracownika powinniśmy jej przedłużyć umowę do dnia porodu?

Nie muszą Państwo przedłużać umowy o pracę na zastępstwo do dnia porodu. Umowa o pracę na zastępstwo rozwiązuje się z mocy prawa w dniu powrotu zastępowanego pracownika do pracy. Fakt pozostawania zatrudnionej na zastępstwo pracownicy w ciąży nie ma w tym przypadku znaczenia, jeśli chodzi o możliwość rozwiązania jej stosunku pracy z powodu powrotu do pracy zastępowanego pracownika (art. 177 § 31 Kodeksu pracy).

(?) Czy pracodawca użytkownik musi przekazać agencji pracy tymczasowej informację o wysokości wynagrodzenia pobieranego przez pracownika przebywającego na urlopie wypoczynkowym, którego ma zastąpić pracownik tymczasowy?

Pracodawca użytkownik nie ma obowiązku konkretnego wskazywania kwot wynagrodzeń przysługujących określonym pracownikom swojego zakładu. Pracodawca jest zobowiązany do przekazania agencji pracy tymczasowej ogólnej informacji o wynagrodzeniu za pracę, która ma być powierzona pracownikowi tymczasowemu, jakie jest ustalone w zakładzie.

Podstawa prawna:

 • art. 22 § 1–12, art. 25 § 1, art. 29 § 1, art. 33–331, art. 94 pkt 1, art. 97 § 1 i § 11, art. 177 § 31, art. 229 § 1 pkt 1, art. 2373 § 1 i § 2 Kodeksu pracy,
 • art. 9 ust. 2 pkt 1, art. 15 ust. 1, art. 20 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz.U. Nr 166, poz. 1608 ze zm.),
 • art. 13, art. 35 ustawy z 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz.U. Nr 125, poz. 1035).

Orzecznictwo uzupełniające:

 • Zakres zadań wynikających z zajmowania określonego w umowie o pracę stanowiska może być konkretyzowany nie tylko przez przedstawienie pracownikowi pisemnego zakresu czynności, ale również w drodze poleceń pracodawcy, mieszczących się w granicach zakreślonych ustalonym w umowie rodzajem pracy (zajmowanym stanowiskiem). (Wyrok Sądu Najwyższego z 26 lutego 2003 r., I PK 149/02, M.P.Pr. – wkł. 2004/4/7)
Poszerzaj swoją wiedzę, czytając naszą publikację
Karta Nauczyciela. Komentarz (PDF)
Karta Nauczyciela. Komentarz (PDF)
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?