Kategorie

Wyrok SN z dnia 17 marca 2005 r. sygn. III PK 82/04

Dowolne i jednostronne „przypisanie” przez pracodawcę do wydzielonych zakładowych jednostek organizacyjnych pracownika, który wcześniej nie wykonywał w nich pracy, nie prowadzi do przejęcia tego pracownika przez nowego pracodawcę w razie przejścia na niego tych jednostek
Wyrok SN z dnia 17 marca 2005 r. sygn. III PK 82/04

Dowolne i jednostronne „przypisanie” przez pracodawcę do wydzielonych zakładowych jednostek organizacyjnych pracownika, który wcześniej nie wykonywał w nich pracy, nie prowadzi do przejęcia tego pracownika przez nowego pracodawcę w razie przejścia na niego tych jednostek organizacyjnych jako części zakładu pracy (art. 231 k.p.).

Przewodniczący SSN Andrzej Wróbel

Sędziowie SN: Zbigniew Myszka (sprawozdawca), Maria Tyszel

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17 marca 2005 r. sprawy z powództwa Wioletty S. przeciwko „A.C.” Spółce z o.o. w R. o ustalenie i dopuszczenie do pracy, na skutek kasacji strony pozwanej od wyroku Sądu Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie z dnia 17 czerwca 2004 r. [...]

oddalił kasację.

Uzasadnienie

Sąd Okręgowy-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie wyrokiem z dnia 17 czerwca 2004 r. oddalił apelację pozwanej „A.C.” Spółki z o.o. w R. od wyroku Sądu Rejonowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Rzeszowie z dnia 22 kwietnia 2004 r. ustalającego, że powódkę Wiolettę S. łączy z pozwaną stosunek pracy na czas nieokreślony na warunkach pracy i płacy obowiązujących strony w dniu 30 czerwca 2003 r. i nakazującego dopuszczenie powódki do pracy na tych warunkach oraz zasądzającego na rzecz powódki zwrot kosztów procesu. W sprawie tej ustalono, że powódka w dniu 15 grudnia 1975 r. rozpoczęła pracę w PP „P.”, a z dniem 1 października 1998 r. stała się pracownikiem strony pozwanej. Przez cały okres zatrudnienia powódka pracowała jako księgowa w dziale księgowości. Do jej obowiązków należały wszelkie prace z zakresu księgowości, w tym obsługa kas oraz wykonywanie poleceń głównego księgowego. W dniu 11 października 2002 r. roz wiązano z powódką umowę o pracę z jej winy, ale w toku postępowania sądowego strony zawarły ugodę i na tej podstawie powódka została przywrócona do pracy na poprzednio zajmowane stanowisko. Następnie, w dniu 30 czerwca 2003 r. powódka otrzymała pismo, w którym pozwana poinformowała ją że w związku z przejęciem części przedsiębiorstwa „A.C.” Spółki z o.o. przez „R.T.” Spółkę z o.o. w R. z dniem 1 lipca 2003 r., od tej daty z mocy art. 231 k.p. powódka będzie pracownikiem „R.T.”.

W toku postępowania sądowego pozwana wskazywała, że w związku z zarządzeniem prezesa zarządu z dniem 15 kwietnia 2003 r. została zmieniona struktura organizacyjna, wskutek czego wyodrębniony został wydział blacharsko-lakierniczy, do którego przyporządkowano kasę, wskazując powódkę jako jej pracownika. Kasa ta była podporządkowana głównej księgowej. W tej sprawie powódka nie otrzymała żadnej informacji ani też nie został zmieniony jej zakres czynności. W pozwanej Spółce funkcjonowały dwie kasy - w biurze obsługi klienta oraz w księgowości. W obu tych kasach można było dokonywać tych samych płatności, przy czym dla klientów dogodniejsze było korzystanie z kasy w biurze obsługi klienta z uwagi na godziny funkcjonowania. W tej kasie pobierane były należności za usługi blacharskie, jak i przedpłaty na zakup samochodów. Do obsługi kas nie przydzielono jednej stałej osoby. Kasę w B. obsługiwała zarówno powódka, jak i pozostali pracownicy księgowości, w tym główna księgowa, a także pracownica z działu kadr oraz pracownik W.S. Do obsługi tej kasy pracownicy byli kierowani przez główną księgową. Kierownik stacji obsługi klienta nie wydawał powódce poleceń. W dniu 1 lipca 2003 r. pozwana zawarła z „R.T.” umowę sprzedaży, umowę o współpracy w zakresie likwidacji szkód oraz umowę o przejęciu pracowników. Powódka od lipca 2003 r. świadczyła pracę na rzecz „R.T.”, w której nie zajmowała się kasą ale całą księgowością gdyż Spółka ta zwolniła pracowników z działu księgowości. Do Spółki tej nie zostały przekazane żadne sprzęty i urządzenia z kasy lub z księgowości.

W ramach takich ustaleń, Sąd pierwszej instancji uznał roszczenia powódki za uzasadnione. Nie negując dokonanych u strony pozwanej przekształceń, Sąd ten przyjął, iż nie spowodowały one zmian w stosunku pracy powódki, która od początku zatrudnienia wykonywała wszelkie i takie same czynności z zakresu księgowości, jak pozostałe osoby zatrudnione w dziale księgowości u strony pozwanej. Okoliczności te wskazują że przedmiotem zobowiązania pracowniczego powódka była powiązana z działem księgowości, a nie z wydziałem blacharsko-lakierniczym. Przyporządkowanie jej do tego wydziału było zatem zupełnie dowolne. Także kasa, którą obsługiwała powódka, nie była powiązana tylko z obsługą wydziału blacharsko-lakierniczego, ale także mechaniczno-powypadkowego, księgowości i salonu sprzedaży. Po przejściu do Spółki „R.T.” powódka nie zajmowała się kasą wraz z którą miało nastąpić rzekome przejęcie powódki, której zlecono zajmowanie się księgowością w miejsce zwolnionych pracownic. Ponadto w pozwanej Spółce nadal funkcjonuje księgowość i w razie konieczności zmniejszenia zatrudnienia ze względu na sprzedaż części zakładu, pozwana powinna przeprowadzić redukcję zatrudnienia z zastosowaniem odpowiednich kryteriów doboru pracowników, a nie dowolną i fikcyjną procedurę rozdzielenia pracowników księgowości i przypisania ich do wydziałów podlegających sprzedaży. Ostatecznie Sąd Rejonowy doszedł do przekonania, że do powódki nie miały zastosowania dyspozycje art. 231 k.p., gdyż przedmiot jej świadczenia pracy w charakterze księgowej pozostał w pozwanej Spółce i nie był związany z działalnością przejmowanej części. Powódka pozostaje nadal pracownikiem pozwanej, gdyż jej stosunek pracy nie został rozwiązany przez żadne oświadczenia woli ani przez czynności faktyczne, a powódka bezpośrednio po uzyskaniu informacji pozwanej o przeniesieniu jej w trybie art. 231 k.p. do innego pracodawcy, zaskarżyła tę czynność pracodawcy w drodze powództwa o ustalenie, z którym pracodawcą pozostaje w stosunku pracy.

Stanowisko takie podtrzymał Sąd Okręgowy, który wskazał, że nie uległo zmianie podporządkowanie powódki głównej księgowej, co świadczy o zatrudnieniu powódki cały czas w pionie księgowości, a nie w wydziale blacharsko-lakierniczym, na bazie którego powstała Spółka „R.T.”.

W kasacji pełnomocnik pozwanej wniosła o zmianę zaskarżonego wyroku „poprzez oddalenie powództwa o ustalenie stosunku pracy z pozwanym A.C. Spółki z o.o. i o dopuszczenie do pracy powódki”, a także o zasądzenie na rzecz pozwanej kosztów zastępstwa procesowego, alternatywnie domagając się uchylenia zaskarżonego wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania. Jako podstawy kasacji skarżąca wymieniła: 1) zarzut rażącego naruszenia art. 231 § 1 k.p. wskutek błędnej wykładni pojęcia „zorganizowanej części zakładu pracy skutkującej ustaleniem, że przejście części zakładu pracy na nowego pracodawcę dotyczy tylko i wyłącznie pracowników bezpośrednio związanych z działalnością przejmowanej części a skoro powódka z uwagi na zakres swoich czynności nie jest związana z częścią zakładu pracy, która przeszła na nowego pracodawcę przez to nie doszło do skutecznego przekształcenia jej stosunku pracy i zmiany pracodawcy”, 2) zarzut rażącego naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. - wskutek „sprzecznego ustalenia, że powódka w strukturze organizacyjnej nie była podporządkowana Wydziałowi Lakierniczo-Blacharskiemu i przedmiotem swojego zobowiązania nie była związana z działalnością przejmowanej części zakładu”.

Okolicznością uzasadniającą rozpoznanie kasacji jest potrzeba wyjaśnienia zagadnienia „budzącego poważną wątpliwość i wywołującego rozbieżności w orzecznictwie. Jak na tle art. 231 § 1 Kodeksu pracy należy rozumieć pojęcie części zakładu pracy” oraz czy przejście na nowego pracodawcę dotyczy wyłącznie pracowników bezpośrednio związanych z przedmiotem działalności przejmowanej części zakładu pracy, czy też, jak uważa skarżąca, może dotyczyć także pracowników pośrednio powiązanych ze zorganizowaną częścią zakładu pracy, ale niezbędnych do jego prawidłowego funkcjonowania. Czy zatem pracodawca ma prawo swobodnego kształtowania swojej struktury organizacyjnej w celu wydzielenia zorganizowanej części zakładu pracy, a następnie zawarcia umów przenoszących poszczególne wydzielone części na inny podmiot. Zdaniem skarżącej w związku z uprawnionym wydzieleniem organizacyjnym wydziału blacharsko-lakierniczego, do którego „przypisano” powódkę, a następnie przeniesieniem tego wydziału na nowego pracodawcę, doszło do skutecznego podmiotowego przekształcenia stosunku pracy powódki, która stała się z mocy samego prawa pracownikiem Spółki „R.T.”.

Powódka wniosła o oddalenie kasacji i zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego, twierdząc, że kasacja zawiera dowolną polemikę z orzeczeniami Sądów obu instancji, a powołane w niej „prawo i orzecznictwo nie mają nic wspólnego ze stanowiskiem reprezentowanym przez pozwanego”. Wydzielona przez stronę pozwaną część zakładu pracy nigdy nie była zdolna do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej i zatrudniania przekazanych pracowników, bo nie miała własnego majątku, co w szczególności dotyczyło kasy, w której rzekomo została zatrudniona powódka. Wydzielenie wydziału blacharsko-lakierniczego, z którego powstała Spółka „R.T.” było zatem pozorne i miało na celu pozbycie się powódki, będącej chronionym działaczem związkowym.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Zarzuty kasacji nie dawały wystarczających podstaw do jej uwzględnienia. Proceduralny zarzut kasacyjny dotyczący rzekomo rażącego naruszenia art. 233 § 1 k.p.c. nie był uzasadniony, albowiem Sądy obu instancji w sposób uprawniony oceniły, że w stosunku pracy powódki zatrudnionej na stanowisku księgowej u strony pozwanej nie wystąpiły okoliczności powodujące skuteczne przeniesienie jej do pracy w Spółce „R.T.”. Po organizacyjnym wydzieleniu wydziału blacharsko-lakierni-czego, w którym powódka bezpośrednio nie pracowała, nie została ona w drodze żadnej czynności prawnej (porozumienia stron lub wypowiedzenia zmieniającego) związana z działalnością tak wydzielonej części zakładu pracy. Przeciwnie, po utworzeniu z tego wydzielonego wydziału Spółki „R.T.”, powódka została do niej „przypisana” jednostronną decyzją pozwanej, ale nadal wykonywała takie same czynności z zakresu księgowości, jak pozostałe osoby zatrudnione u strony pozwanej. Sądy obu instancji nie wykroczyły zatem poza granice swobodnej sędziowskiej oceny dowodów (art. 233 § 1 k.p.c.) wykluczając subsumcję ustaleń faktycznych pod normatywne oddziaływanie art. 231 § 1 k.p. Skoro bowiem pracownicze zobowiązanie powódki do świadczenia pracy na stanowisku księgowej pozostało u strony pozwanej, a powódka w zakresie przedmiotu świadczenia pracy była nadal podporządkowana głównej księgowej, to cały czas pozostawała w zatrudnieniu w pionie księgowości pozwanej, a nie w wydziale blacharsko-lakierniczym, na bazie którego utworzono Spółkę „R.T.”. Dla osiągnięcia normatywnego skutku z art. 231 § 1 k.p. decydujące znaczenie ma bowiem bezpośrednie powiązanie zatrudnienia pracownika z działalnością wydzielonej części zakładu pracy (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 października 1997 r., I PKN 299/97, OSNAPiUS 1998 nr 18, poz. 536). Tymczasem w świetle miarodajnych dla Sądu Najwyższego ustaleń faktycznych (art. 39311 § 2 k.p.c.) nie może podlegać kwestii, że powódka jako księgowa nie była związana w taki sposób z wydziałem blacharsko-lakierniczym, a w szczególności strona pozwana nie uzasadniła legalności jednostronnego przypisania powódki „z dnia na dzień” do zatrudnienia w tym wydziale, z którego następnie powstała Spółka „R.T.”. W sytuacji dalszego wykonywania pracy przez powódkę na rzecz tej nowopowstałej spółki, jak i na rzecz strony pozwanej, ale jej podporządkowania poleceniom głównej księgowej strony pozwanej, nie mogło być mowy o podmiotowym przekształceniu jej stosunku pracy w trybie art. 231 § 1 k.p. (po stronie pracodawczej) tylko dlatego, że w wydzielonej strukturze organizacyjnej, z której powstała Spółka „R.T.”, także istniało zapotrzebowanie na prace z zakresu księgowości, skoro wcześniej w wydziale blacharsko-lakierniczym nie było oddzielnej księgowości ani kasy. Wprawdzie kształtowanie struktur organizacyjnych zakładu pracy pozostaje w swobodnej gestii pracodawcy, to pozbawione tej swobody było dowolne, bo jednostronne „przypisywanie” do wydzielanych zakładowych struktur organizacyjnych pracowników, którzy wcześniej nie byli bezpośrednio związani z pracą konkretnych wydziałów, zwłaszcza że pozwana w kasacji nie zawarła ani nie przeprowadziła żadnych wywodów prawnych, które mogłyby uzasadniać lub przemawiać za stanowiskiem o skutecznym jednostronnym rozmieszczaniu („przypisywaniu”) pracowników do konkretnych struktur organizacyjnych pozwanego pracodawcy. Oznacza to, że sytuacja prawna powódki jako pracownika działu księgowości podlegałaby normatywnemu oddziaływaniu art. 231 § 1 k.p. tylko wtedy, gdyby wcześniej pracowała w księgowości wydzielonego wydziału blachar-sko-lakierniczego lub została przydzielona do takiej pracy w drodze legalnej czynności prawa pracy (porozumienia stron lub wypowiedzenia zmieniającego jej organizacyjne podporządkowanie w zakresie miejsca wykonywania pracy).

Mając powyższe na uwadze Sąd Najwyższy oddalił niemającą usprawiedliwionych podstaw kasację, nie orzekając o żądaniu powódki zasądzenia od pozwanej kosztów zastępstwa procesowego z uwagi na to, że wniesiona odpowiedź na kasację została podpisana wyłącznie przez powódkę a nie przez pełnomocnika procesowego uprawnionego do występowania w postępowaniu kasacyjnym.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Tylko teraz
Źródło: Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Przeniesienie urlopu na kolejną umowę - wzór porozumienia

  Przeniesienie urlopu wypoczynkowego na kolejną umowę o pracę może nastąpić na mocy porozumienia stron. Jak je prawidłowo sporządzić? Oto wzór porozumienia.

  Ostatnie dni na wniosek o zwolnienie z ZUS!

  Wniosek o zwolnienie z ZUS - sklepiki szkolne i piloci muzealnych wycieczek mają ostatnie dni na ubieganie się o zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS.

  Podwyższona kwota wolna od potrąceń - covid

  Podwyższona kwota wolna od potrąceń została przewidziana w tarczy na czas pandemii COVID-19. Kogo dotyczy? Ile wynosi?

  Usprawiedliwienie nieobecności w pracy - szczepienie

  Usprawiedliwienie nieobecności w pracy z powodu szczepienia - kiedy jest możliwe? Czy szczepienie dziecka uzasadnia zwolnienie od pracy?

  Kobiety najwięcej ucierpiały na pandemii

  Kobiety najwięcej straciły w czasie pandemii. To one częściej były zwalniane. Spadł na nie ciężar opieki nad dziećmi i pracy jednocześnie. Jak wpłynęło to na ich zdrowie?

  Płace rosną, bo firmy walczą o pracowników

  Płace rosną wszędzie. Wszystkie kody PKD odnotowały w sierpniu 2021 r. podwyżki wynagrodzeń. Firmy walczą w ten sposób o pracowników.

  Jak można podzielić urlop ojcowski?

  Urlop ojcowski przysługuje w wymiarze 2 tygodni. Jak można go podzielić? Do kiedy należy go wykorzystać?

  Skrócenie izolacji i dopuszczenie pracownika do pracy

  Skrócenie izolacji i dopuszczenie pracownika do pracy - czy jest możliwe? Co na to prawo? Jakie świadczenia przysługują za czas izolacji?

  Składki KRUS - IV kwartał 2021 r.

  Składki KRUS w IV kwartale 2021 r. - ile wynosi miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie?

  Dyscyplinarka za brak szkolenia BHP

  Czy brak szkolenia BHP może być podstawą dyscyplinarki? Czy można uznać to za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracownika?

  Dzień Pracownika Służby BHP

  Dzień Pracownika Służby BHP przypada na 19 września każdego roku. Z tej okazji Minister Rodziny i Polityki Społecznej przygotowała list z podziękowaniami i życzeniami dla pracowników służb BHP.

  Dobre i złe nawyki pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna pomaga łączyć pracę z życiem prywatnym. Jakie są dobre i złe nawyki zdalnych pracowników? Oto wyniki badania przeprowadzonego w Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech.

  Płaca minimalna a gospodarka - podcast premiera

  Jaki wpływ na gospodarkę ma płaca minimalna? Czym skutkuje brak godziwego wynagrodzenia? Premier wystartował z autorskim podcastem.

  Składka zdrowotna 9% średniej płacy krajowej

  Składka zdrowotna liczona od średniej płacy krajowej to propozycja Rzecznika MŚP. Czy 9% przeciętnej płacy w gospodarce przy podatku liniowym to dobre rozwiązanie? Ile wyniosłaby w 2022 r.?

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia - czy trzeba zmieniać umowę o pracę?

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia - czy trzeba zmieniać umowę o pracę? Co roku rośnie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę (tzw. najniższej krajowej, płacy minimalnej) i minimalnej stawki godzinowej. Już dziś wiadomo, że minimalne wynagrodzenie wzrośnie w 2022 r. do 3010 zł brutto (w 2021 roku wynosi 2800 zł). Pracownicy i pracodawcy mają wątpliwości, czy z uwagi na wzrost płacy minimalnej od nowego roku trzeba zmienić postanowienia wszystkich umów o pracę, które obecnie opiewają na kwotę niższą niż 3010 zł? Czy można nie zmieniać umów a np. uzupełniać wynagrodzenie za pracę, premią do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę? Co może zrobić pracownik, jeżeli pracodawca nie wypłaca mu minimalnego wynagrodzenia? Wyjaśnień w tym zakresie udzieliła Państwowa Inspekcja Pracy.

  Jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom zdalnym?

  Bezpieczeństwo pracowników zdalnych może stanowić duże wyzwanie. To w domu zdarza się najwięcej wypadków. Za co odpowiada pracodawca? Jakie są przepisy BHP?

  Potwierdzenie danych w ZUS - instrukcja

  Potwierdzenie danych w ZUS można otrzymać przez PUE ZUS. Jak samodzielnie utworzyć dokument? Oto instrukcja jak zrobić to krok po kroku.

  Potwierdzenie z PUE ZUS pobierze także świadczeniobiorca

  Elektroniczne Potwierdzenie z PUE ZUS pobierze teraz także świadczeniobiorca, np. potwierdzenie prawa do emerytury, renty, zasiłku.

  Od wypłat z PPK zazwyczaj nie pobiera się podatku Belki

  Wypłaty z PPK - uczestnik PPK może w każdym czasie skorzystać ze swoich środków. W niektórych przypadkach wiąże się to jednak z obowiązkiem zapłaty 19% zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku Belki).

  Potrzeby pracowników - wnioski z pandemii

  Potrzeby pracowników różnią się w zależności od rodzaju pracowników: fizycznych i biurowych. Jakie wnioski można wyciągnąć z pandemii COVID-19?

  Nadgodziny średniotygodniowe Polaków - pandemia

  Nadgodziny średniotygodniowe Polaków w czasie pandemii wzrosły. Statystyczny pracownik ma w tygodniu 5,5 godziny nadgodzin.

  Narzędzia do identyfikacji talentów - 3 zalety

  Narzędzia do identyfikacji talentów pozwalają zwiększyć potencjał firmy. Jakie są 3 główne zalety tego typu narzędzi?

  Odprawa z tytułu zwolnienia z pracy w pandemii - wątpliwości

  Odprawa z tytułu zwolnienia z pracy w czasie pandemii została uregulowana przepisami ustawy covidowej. Czy nowy limit wysokości odpraw odnosi się do wszystkich świadczeń? Jakie wątpliwości budzą nowe przepisy?

  Nowe święto państwowe w Polsce od 2021 r.

  Nowe święto państwowe w Polsce od 2021 r. ustanawia Prezydent RP. Święto będzie w grudniu. Czy oznacza to kolejny dzień wolny od pracy?

  Niebieska Karta UE - będą zmiany

  Niebieska Karta UE dotyczy zatrudniania cudzoziemców spoza UE. Odbywa się na innych zasadach niż obywateli państw członkowskich UE. Europarlament przyjął przepisy ułatwiające zatrudnianie obcokrajowców.