Kategorie

Wyrok SN z dnia 9 marca 2006 r. sygn. II BP 6/05

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia sądu jako nadzwyczajny środek zaskarżenia, mający na celu uzyskanie odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem działania władzy publicznej, może być uwzględniona tylko wówczas, gdy naruszenie prawa ma charakter kwalifikowany, elementarny i nie może być traktowana jako środek prowadzący do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w odniesieniu do każdego wadliwego wyroku sądu.
Wyrok SN z dnia 9 marca 2006 r. sygn. II BP 6/05

Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia sądu jako nadzwyczajny środek zaskarżenia, mający na celu uzyskanie odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem działania władzy publicznej, może być uwzględniona tylko wówczas, gdy naruszenie prawa ma charakter kwalifikowany, elementarny i nie może być traktowana jako środek prowadzący do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w odniesieniu do każdego wadliwego wyroku sądu.

Przewodniczący SSN Jerzy Kuźniar

Sędziowie: SN Beata Gudowska (sprawozdawca), SA Zbigniew Korzeniowski

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 marca 2006 r. sprawy z powództwa Haliny S. przeciwko Urzędowi Miasta i Gminy w Ł. o odprawę pieniężną i wydanie świadectwa pracy, na skutek skargi strony pozwanej o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy z dnia 13 stycznia 2005 r. [...]

oddalił skargę.

Uzasadnienie

Urząd Miasta i Gminy Ł. wniósł skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Bydgoszczy z dnia 13 stycznia 2005 r, zmieniającego wyrok Sądu Rejonowego-Sądu Pracy w Szubinie z dnia 15 marca 2004 r. i zasądzającego od Gminy Ł. na rzecz powódki Anny S. kwotę 8.328 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 1 września 2003 r. tytułem odprawy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z powodu likwidacji Szkoły Podstawowej w J.

Skarga została oparta na podstawie naruszenia art. 231 § 1 k.p. W uzasadnieniu Urząd podniósł, że przepis ten nie precyzuje podstawy prawnej przekształcenia i obowiązuje powszechnie, niezależnie od rodzaju działalności prowadzonej przez pracodawcę, jego struktury, stosunków własnościowych, czy liczby zatrudnionych pracowników. Przy ocenie, czy w danej sytuacji nastąpiło przejście zakładu pracy należy natomiast uwzględniać zachowanie przez przedsiębiorstwo jego tożsamości, tzn. kontynuowania działalności i przejęcia składników materialnych. Wnoszący skargę podniósł, że wykazał w postępowaniu dowodowym spełnienie wszystkich przesłanek, powodujących, że powódka stała się pracownikiem Niepublicznej Szkoły Podstawowej w B., która przejęła zadania zlikwidowanej szkoły w J. i że wobec tego stosunek pracy nie uległ rozwiązaniu. Dokonana natomiast przez Sąd drugiej instancji ocena sytuacji prawnej powódki „przez pryzmat” art. 20 Karty Nauczyciela spowodowała „niezgodność orzeczenia z prawem i wyrządzenie przez to Gminie Ł. szkody w postaci konieczności wypłaty odprawy wraz z odsetkami”.

W odpowiedzi na skargę Anna S. wniosła o jej oddalenie, powołując się na zgodność z prawem wyroku z dnia 13 stycznia 2005 r. i podkreślając, że nastąpiła likwidacja Publicznej Szkoły Podstawowej w J. z siedzibą w B., a powstała w jej siedzibie Niepubliczna Szkoła zawarła z pracownikami nowe umowy o pracę i nie przejęła budynku szkolnego, który nadal stanowi własność Gminy Ł.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Stan faktyczny uwzględniony przez Sąd drugiej instancji był jednoznaczny. Powódka była nauczycielem mianowanym Szkoły Podstawowej w J. Umową z dnia 26 sierpnia 2003 r. budynek szkolny Szkoły Podstawowej w J. z siedzibą w B. został użyczony Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi w B., z którym porozumiano się co do udzielenia dotacji gminnych na prowadzenie przez Stowarzyszenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej w B. Uchwałą Rady Miejskiej w R. z dnia 31 sierpnia 2003 r. dokonano likwidacji Szkoły Podstawowej w J. z siedzibą w B. i jej obwód włączono do obwodu Zespołu Szkół w L. celem zapewnienia uczniom zlikwidowanej szkoły możliwości kontynuowania nauki. Część dzieci podjęła naukę w szkole publicznej w L, a część w szkole niepublicznej w B.

Zastosowanie przez Sąd pierwszej instancji art. 231 k.p. i odmowa jego zastosowania przez Sąd drugiej instancji wynikały z odmiennej oceny prawnej pojęcia „przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę”. W szczególności Sąd pierwszej instancji przyjął, że pojęciu temu odpowiada przejęcie zadań w zakresie kształcenia uczniów przez inną szkołę oraz sytuacja, w której po likwidacji jednej placówki jejmajątek jest wykorzystywany do wykonywania tych samych zadań przez inną. Zajmując to stanowisko Sąd Rejonowy odwołał się do wyroków Sądu Najwyższego z dnia 26 stycznia 2000 r, I PKN 489/99 (OSNAPiUS 2001 nr 11, poz. 381) i z dnia 16 maja 2001 r, I PKN 573/00 (OSNP 2003 nr 5, poz. 124). Sąd Okręgowy natomiast wyraził zapatrywanie, że przejęcie zakładu pracy lub jego części przez innego pracodawcę w związku z przejęciem „czynników rzeczowych”, majątku będącego podstawą prowadzonej działalności wytwórczej odnosi się całkowicie do przypadków przejęcia przedsiębiorstw, a niekoniecznie takich zakładów, w których o istocie funkcjonowania decyduje nie baza materialna, lecz zadania. Nie każde pozyskanie mienia dotychczasowego zakładu pracy będzie równoznaczne z przejęciem zakładu pracy lub jego części. Sąd, odwołując się do poglądu wyrażonego w wyrokach Sądu Najwyższego z dnia 14 października 1997 r, I PKN 299/97 (OSNAPiUS 1998 nr 18, poz. 536) i z dnia 28 czerwca 2001 r, I PKN 515/00 (OSNP 2003 nr 9, poz. 225), stwierdził, że możliwe są sytuacje, w których samo przejęcie przez gminę zadania prowadzenia szkół jako zadań własnych nawet bez przejęcia mienia oznacza przejście zakładu pracy na innego pracodawcę w rozumieniu art. 231 k.p. Przepis ten ma zastosowanie w wypadku przejęcia zadań likwidowanej szkoły publicznej przez inną szkołę publiczną. Wstanie faktycznym sprawy dotyczyło to przejęcia zadań Szkoły Podstawowej w J. przez Zespół Szkół w L. Szkoła niepubliczna nie mogła przejąć zadań Gminy, do której zadań własnych należy prowadzenie szkół publicznych i która powinna umożliwić wszystkim dzieciom uczęszczanie do szkół publicznych. Szkoła niepubliczna może spełniać zadania w zakresie oświaty tylko obok, a nie zamiast szkoły publicznej. Kierując się tymi przesłankami, Sąd drugiej instancji przyjął, że art. 231 k.p. odnieść można do pracowników przejętych przez zespół Szkół w L, a nie przez Niepubliczną Szkołę Podstawową w B.

W tym stanie rzeczy, pamiętając, że skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia, usytuowana wśród nadzwyczajnych środków zaskarżenia, mająca na celu uzyskanie odszkodowania z tytułu niezgodnego z prawem działania władzy publicznej przez wydanie orzeczenia, może odnieść zamierzony skutek tylko wówczas, gdy wskazane w niej naruszenie prawa ma charakter kwalifikowany, elementarny i nie może być rozumiana jako środek prowadzący do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w odniesieniu do każdego wadliwego wyroku (por. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 grudnia 2001 r. SK 18/00, Dz.U. Nr 145, poz. 1638). Gdy się zważy, że przy wydawaniu każdego orzeczenia sądowego dokonywana jest wykładnia stosowanego prawa, z istoty swej otwarta na wielości możliwych interpretacji, za niezgodne z prawem można uznać tylko orzeczenie oczywiście sprzeczne z ogólnie przyjętymi standardami rozstrzygnięć albo takie, które zostało wydane w wyniku wykładni oczywiście błędnej lub wadliwego zastosowania prawa widocznych bez głębszej analizy prawniczej. W związku z tym nie można stwierdzić niezgodności z prawem orzeczenia opartego na przepisie prawa, którego treść dopuszcza możliwość różnych interpretacji i gdy za każdą z nich przemawiają uzasadnione argumenty (por. wyroki Sądu Najwyższego z dnia z 18 stycznia 2006 r, II BP 1/05 i z dnia 13 grudnia 2005 r, II BP 3/05, niepublikowane).

Wykładnia prawa przyjęta przez Sąd drugiej instancji nie pozostaje w konflikcie z poglądem prawnym wyrażonym w wyrokach Sądu Najwyższego z 13 czerwca 1995 r., I PRN 29/95 (OSNAPiUS 1995 nr 22, poz. 277) i z dnia 17 maja 1995 r., I PRN 15/95 (OSNAPiUS 1995 nr 21, poz. 264), na które powoływała się pozwana Gmina w toku postępowania, gdyż w orzeczeniach tych Sąd Najwyższy odniósł się do stanu faktycznego, w którym nauczycielowi zaproponowano podjęcie zatrudnienia w nowej placówce i przyjął tę propozycję albo zgłosił wniosek o przeniesienie z pracy w likwidowanej szkole. W uzasadnieniu zaskarżonego wyroku Sąd drugiej instancji dokładnie przeanalizował i wszechstronnie rozważył zebrany materiał dowodowy oraz uznał, że zaniechanie przez dyrektora szkoły rozwiązania z powódką stosunku pracy nie unicestwia faktycznego rozwiązania tego stosunku wskutek likwidacji zakładu pracy. Prawidłowo uznał, że podjęcie przez nią pracy w szkole niepublicznej nie może zastąpić przewidzianego w art. 18 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (jednolity tekst: Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz.1112 ze zm.) aktu przeniesienia nauczyciela mianowanego. Potwierdza to fakt zawarcia umowy o pracę przez powódkę w nowym miejscu pracy, która nie może być potraktowana jako akt kontynuacji dotychczasowego stosunku służbowego.

Uzasadnia to orzeczenie o oddaleniu skargi na podstawie art. 42411 § 1 k.p.c.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Tylko teraz
Źródło: Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Przeniesienie urlopu na kolejną umowę - wzór porozumienia

  Przeniesienie urlopu wypoczynkowego na kolejną umowę o pracę może nastąpić na mocy porozumienia stron. Jak je prawidłowo sporządzić? Oto wzór porozumienia.

  Ostatnie dni na wniosek o zwolnienie z ZUS!

  Wniosek o zwolnienie z ZUS - sklepiki szkolne i piloci muzealnych wycieczek mają ostatnie dni na ubieganie się o zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS.

  Podwyższona kwota wolna od potrąceń - covid

  Podwyższona kwota wolna od potrąceń została przewidziana w tarczy na czas pandemii COVID-19. Kogo dotyczy? Ile wynosi?

  Usprawiedliwienie nieobecności w pracy - szczepienie

  Usprawiedliwienie nieobecności w pracy z powodu szczepienia - kiedy jest możliwe? Czy szczepienie dziecka uzasadnia zwolnienie od pracy?

  Kobiety najwięcej ucierpiały na pandemii

  Kobiety najwięcej straciły w czasie pandemii. To one częściej były zwalniane. Spadł na nie ciężar opieki nad dziećmi i pracy jednocześnie. Jak wpłynęło to na ich zdrowie?

  Płace rosną, bo firmy walczą o pracowników

  Płace rosną wszędzie. Wszystkie kody PKD odnotowały w sierpniu 2021 r. podwyżki wynagrodzeń. Firmy walczą w ten sposób o pracowników.

  Jak można podzielić urlop ojcowski?

  Urlop ojcowski przysługuje w wymiarze 2 tygodni. Jak można go podzielić? Do kiedy należy go wykorzystać?

  Skrócenie izolacji i dopuszczenie pracownika do pracy

  Skrócenie izolacji i dopuszczenie pracownika do pracy - czy jest możliwe? Co na to prawo? Jakie świadczenia przysługują za czas izolacji?

  Składki KRUS - IV kwartał 2021 r.

  Składki KRUS w IV kwartale 2021 r. - ile wynosi miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie?

  Dyscyplinarka za brak szkolenia BHP

  Czy brak szkolenia BHP może być podstawą dyscyplinarki? Czy można uznać to za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracownika?

  Dzień Pracownika Służby BHP

  Dzień Pracownika Służby BHP przypada na 19 września każdego roku. Z tej okazji Minister Rodziny i Polityki Społecznej przygotowała list z podziękowaniami i życzeniami dla pracowników służb BHP.

  Dobre i złe nawyki pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna pomaga łączyć pracę z życiem prywatnym. Jakie są dobre i złe nawyki zdalnych pracowników? Oto wyniki badania przeprowadzonego w Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech.

  Płaca minimalna a gospodarka - podcast premiera

  Jaki wpływ na gospodarkę ma płaca minimalna? Czym skutkuje brak godziwego wynagrodzenia? Premier wystartował z autorskim podcastem.

  Składka zdrowotna 9% średniej płacy krajowej

  Składka zdrowotna liczona od średniej płacy krajowej to propozycja Rzecznika MŚP. Czy 9% przeciętnej płacy w gospodarce przy podatku liniowym to dobre rozwiązanie? Ile wyniosłaby w 2022 r.?

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia - czy trzeba zmieniać umowę o pracę?

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia - czy trzeba zmieniać umowę o pracę? Co roku rośnie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę (tzw. najniższej krajowej, płacy minimalnej) i minimalnej stawki godzinowej. Już dziś wiadomo, że minimalne wynagrodzenie wzrośnie w 2022 r. do 3010 zł brutto (w 2021 roku wynosi 2800 zł). Pracownicy i pracodawcy mają wątpliwości, czy z uwagi na wzrost płacy minimalnej od nowego roku trzeba zmienić postanowienia wszystkich umów o pracę, które obecnie opiewają na kwotę niższą niż 3010 zł? Czy można nie zmieniać umów a np. uzupełniać wynagrodzenie za pracę, premią do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę? Co może zrobić pracownik, jeżeli pracodawca nie wypłaca mu minimalnego wynagrodzenia? Wyjaśnień w tym zakresie udzieliła Państwowa Inspekcja Pracy.

  Jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom zdalnym?

  Bezpieczeństwo pracowników zdalnych może stanowić duże wyzwanie. To w domu zdarza się najwięcej wypadków. Za co odpowiada pracodawca? Jakie są przepisy BHP?

  Potwierdzenie danych w ZUS - instrukcja

  Potwierdzenie danych w ZUS można otrzymać przez PUE ZUS. Jak samodzielnie utworzyć dokument? Oto instrukcja jak zrobić to krok po kroku.

  Potwierdzenie z PUE ZUS pobierze także świadczeniobiorca

  Elektroniczne Potwierdzenie z PUE ZUS pobierze teraz także świadczeniobiorca, np. potwierdzenie prawa do emerytury, renty, zasiłku.

  Od wypłat z PPK zazwyczaj nie pobiera się podatku Belki

  Wypłaty z PPK - uczestnik PPK może w każdym czasie skorzystać ze swoich środków. W niektórych przypadkach wiąże się to jednak z obowiązkiem zapłaty 19% zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku Belki).

  Potrzeby pracowników - wnioski z pandemii

  Potrzeby pracowników różnią się w zależności od rodzaju pracowników: fizycznych i biurowych. Jakie wnioski można wyciągnąć z pandemii COVID-19?

  Nadgodziny średniotygodniowe Polaków - pandemia

  Nadgodziny średniotygodniowe Polaków w czasie pandemii wzrosły. Statystyczny pracownik ma w tygodniu 5,5 godziny nadgodzin.

  Narzędzia do identyfikacji talentów - 3 zalety

  Narzędzia do identyfikacji talentów pozwalają zwiększyć potencjał firmy. Jakie są 3 główne zalety tego typu narzędzi?

  Odprawa z tytułu zwolnienia z pracy w pandemii - wątpliwości

  Odprawa z tytułu zwolnienia z pracy w czasie pandemii została uregulowana przepisami ustawy covidowej. Czy nowy limit wysokości odpraw odnosi się do wszystkich świadczeń? Jakie wątpliwości budzą nowe przepisy?

  Nowe święto państwowe w Polsce od 2021 r.

  Nowe święto państwowe w Polsce od 2021 r. ustanawia Prezydent RP. Święto będzie w grudniu. Czy oznacza to kolejny dzień wolny od pracy?

  Niebieska Karta UE - będą zmiany

  Niebieska Karta UE dotyczy zatrudniania cudzoziemców spoza UE. Odbywa się na innych zasadach niż obywateli państw członkowskich UE. Europarlament przyjął przepisy ułatwiające zatrudnianie obcokrajowców.