Kategorie

Jak zgodnie z prawem przekazywać pracownikom polecenia

Anna Wolińska
Istotą stosunku pracy jest jej wykonywanie pod kierownictwem pracodawcy. Pracodawca jest uprawniony do organizowania pracy, a tym samym do wydawania poleceń. Podstawowym obowiązkiem pracownika jest zaś stosowanie się do poleceń przełożonych. Przepisy Kodeksu pracy nie precyzują formy poleceń ani dokładnej treści czy sposobu ich wydawania. W jakiej zatem formie i co pracodawca może zlecać pracownikowi, by nie narazić się na zarzut naruszenia przepisów prawa?

Przepisy Kodeksu pracy stanowią, że obowiązkiem pracownika jest stosowanie się do poleceń pracodawcy, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

Forma poleceń

Brak określenia formy poleceń oznacza, że pracodawca może wydawać polecenia w dowolnej formie, w tym nawet ustnej. W praktyce polecenia wydawane są najczęściej właśnie w formie ustnej.

Pracodawca z własnej inicjatywy, lub na wniosek pracownika, może wydać polecenie na piśmie lub w tej formie potwierdzić wcześniej wydane ustne polecenie. Wydanie polecenia w formie pisemnej ma znaczenie dowodowe. Mimo braku przepisu prawnego, uważam, że dla ochrony interesów stron stosunku pracy żądanie lub wydanie polecenia na piśmie winno następować zawsze, gdy treść polecenia budzi zastrzeżenia.

Godny polecenia, na gruncie przepisów prawa pracy, mechanizm pisemnego potwierdzania poleceń zawiera ustawa o pracownikach urzędów państwowych (ustawa z 16 września 1982 roku, Dz.U. nr 86, poz. 953 z późn. zm.). Na mocy tej ustawy urzędnik państwowy jest obowiązany sumiennie wypełniać polecenia służbowe przełożonych. Jeżeli jednak polecenie służbowe w przekonaniu urzędnika państwowego jest niezgodne z prawem, godzi w interes społeczny lub zawiera znamiona pomyłki, urzędnik powinien przedstawić swoje zastrzeżenia przełożonemu. W razie pisemnego potwierdzenia polecenia powinien je wykonać, zawiadamiając niezwłocznie o zastrzeżeniach kierownika urzędu. O ile w toku dalszego postępowania okaże się, że zastrzeżenia urzędnika były uzasadnione, przełożony, który wydał polecenie, ponosi z tego tytułu odpowiedzialność.

Brak podobnych regulacji w Kodeksie pracy powoduje, że pracownik, odmawiając wykonania polecenia, naraża się na postępowanie dyscyplinarne ze strony pracodawcy, a swoich racji może dopiero dowodzić w sądzie pracy.

Treść poleceń

Pracownik ma obowiązek wykonania polecenia, jeżeli spełnia ono trzy warunki.


Związane ze stosunkiem pracy

Po pierwsze, musi dotyczyć wykonywanej pracy. Polecenie dotyczy pracy, wówczas gdy jest związane ze stosunkiem pracy. Nie każde zatem polecenie wydane przez przełożonego taki warunek spełnia. Zasadę tę potwierdził Sąd Najwyższy, stwierdzając, że nie narusza tego obowiązku pracownik, który odmawia zdjęcia krzyża wiszącego w zakładzie służby zdrowia. Podobnie wypowiedział się Sąd Najwyższy w innym wyroku, uznając, że nakazanie pracownikowi jako członkowi grupy inicjatywnej tworzącego się związku zawodowego stawienia się u dyrektora w celu wzięcia udziału w jego spotkaniu z tą grupą wykracza poza ramy polecenia „dotyczącego pracy”.

Polecenie musi dotyczyć pracy, a nie tylko rodzaju pracy określonego w umowie o pracę. Pracownik ma zatem obowiązek wykonywać inną pracę niż określona w umowie o pracę w razie uzasadnionych potrzeb pracodawcy (art. 42 § 4 k.p.) lub w okresie przestoju (art. 81 § 3 k.p.). Na przykład polecenie wydane zastępcy kierownika apteki, aby udał się do komendy Policji w celu rozpoznania należących do pracodawcy przedmiotów pochodzących z kradzieży w tej aptece, jest poleceniem dotyczącym pracy. Za dotyczące pracy Sąd Najwyższy uznał także polecenie pracodawcy udzielenia przez pracownika określonych informacji dotyczących pracy, a niebędących dyskryminacją i nienaruszających dóbr osobistych.

Według przepisów

Drugim warunkiem jest, by polecenie nie było sprzeczne z przepisami prawa. Wymóg zgodności polecenia z prawem oznacza, że polecenie musi być zgodne nie tylko z przepisami prawa pracy, lecz także z wszelkimi innymi gałęziami prawa.

W przypadku polecenia niezgodnego z prawem pracownik powinien zwrócić pracodawcy uwagę na jego niewłaściwość lub niecelowość. Na tej podstawie Sąd Najwyższy uznał, że bezkrytyczne wykonanie przez pracownika bezprawnych poleceń przełożonego może uzasadniać wypowiedzenie umowy o pracę. W przypadku potwierdzenia polecenia przez przełożonego pracownik powinien je wykonać, chyba że narusza ono przepisy prawa karnego. Wykonanie takiego polecenia nie zwalnia pracownika z odpowiedzialności karnej, może natomiast powodować brak odpowiedzialności wobec pracodawcy. Obowiązek wykonania poleceń sprzecznych z prawem, z czego pracownik zdaje sobie sprawę, może powstać dopiero po potwierdzeniu polecenia przez przełożonego.

Zgodne z umową

Po trzecie, polecenie nie może być sprzeczne z umową o pracę. Zgodność polecenia z umową o pracę oznacza przede wszystkim polecenie wykonywania czynności wynikających z określonego w umowie rodzaju pracy.

Strony, nawiązując stosunek pracy, mogą doprecyzować zakres dopuszczalnych poleceń pracodawcy. W tym celu oprócz rodzajowego określenia pracy powinny sprecyzować w umowie również niektóre warunki wykonywania pracy. Pracownik z mocy art. 100 Kodeksu pracy nie ma obowiązku stosować się do tych poleceń przełożonych, które wprawdzie dotyczą pracy umówionego rodzaju, ale pozostają w sprzeczności z ustalonymi w umowie warunkami wykonywania pracy.


Sankcje za odmowę wykonania polecenia

Co do zasady pracownik jest związany poleceniem pracodawcy. Jest to konsekwencja przyjętej w prawie pracy zasady podporządkowania pracownika. Pracownik ma jednak prawo odmówić wykonania polecenia, gdy jest ono sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę. Odmawiając wykonania polecenia, musi jednak liczyć się z ryzykiem zastosowania wobec niego sankcji przez pracodawcę, a w ewentualnym procesie sądowym z możliwością przychylenia się sądu do stanowiska pracodawcy.

Sąd Najwyższy uznał, że odmowa wykonania przez pracownika polecenia spełniającego wymagania określone w art. 100 § 1 Kodeksu pracy kwalifikowana jest z reguły jako ciężkie naruszenie podstawowego obowiązku z winy pracownika.

UWAGA

Zlecając wykonanie określonych czynności, pracodawca musi pamiętać, by wydawanie poleceń następowało w sposób szanujący godność pracownika i respektujący ukształtowane w zakładzie pracy zasady współżycia społecznego. Nietaktowne czy niekulturalne odnoszenie się przełożonego do podległych pracowników jest bowiem zachowaniem bezprawnym i jeśli nawet „dotyczy” umówionej pracy, to wystawia pracownika na stres, którego w żadnym razie nie sposób uznać za normalnie związany z jej wykonywaniem. Zachowanie naruszające dobra osobiste pracownika może być zakwalifikowane jako działanie przełożonego, który niewłaściwie czyni użytek z kompetencji do wydawania podwładnym poleceń. W konsekwencji odmowa wykonania takiego polecenia nie będzie bezprawna.

Artykuł 42 § 4 Kodeksu pracy. Wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi, w przypadkach uzasadnionych potrzebami pracodawcy, innej pracy niż określona w umowie na okres nieprzekraczający trzech miesięcy w roku kalendarzowym, jeżeli nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom pracownika.

Artykuł 81 § 3 Kodeksu pracy. Pracodawca może na czas przestoju powierzyć pracownikowi inną odpowiednią pracę, z której wykonanie przysługuje wynagrodzenie przewidziane za tę pracę, nie niższe jednak od wynagrodzenia ustalonego zgodnie z § 1. (....)

Zawinione (z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa) niewykonanie przez pracownika zgodnego z prawem polecenia poddania się kontrolnym badaniom lekarskim, jako naruszające obowiązek wykonania polecenia dotyczącego pracy (art. 100 i art. 211 pkt 5 k.p.) może stanowić podstawę niezwłocznego rozwiązania umowy o pracę na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy (wyrok SN z 10 maja 2000 r., I PKN 642/99).

Bezprawna i świadoma odmowa wykonania polecenia, zagrażająca istotnym interesom pracodawcy, uzasadnia rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (wyrok SN z 12 czerwca 1997 r., I PKN 211/97).

Należy pamiętać, że mimo iż pracownik nie jest biernym wykonawcą poleceń i przyznano mu prawo do otwartego i krytycznego wypowiadania się w sprawach dotyczących organizacji pracy, to odmowa wykonywania poleceń wydawanych na podstawie i w granicach określonych w art. 100 § 1 k.p. nie mieści się w granicach dopuszczalnej krytyki działań pracodawcy. Przekroczenie przez pracownika dopuszczalnych granic krytyki poczynań pracodawcy, który określa cele i metody ich osiągania w ramach prowadzonej przez niego działalności, może stanowić uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę na czas nieokreślony (wyrok SN z 17 grudnia 1997 r., I PKN 433/97).

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Potrącenie zaległości ZUS z emerytury od 2022 r.

  Potrącenie zaległości składkowych z emerytury, renty i zasiłku będzie możliwe od 2022 r. ZUS odliczy składkę zdrowotną, podatek i należności składkowe nieopłacone w terminie. Do jakiej wysokości?

  Niemcy: niezaszczepieni bez rekompensaty za czas kwarantanny

  Niezaszczepieni nie otrzymają rekompensaty za czas kwarantanny. Nowe przepisy w Niemczech zaczną obowiązywać od 1 listopada 2021 r.

  Praca zdalna a work-life balance

  Praca zdalna a work-life balance - za dużo work i za mało life? Z badania "Candidate Pulse" wynika, ze praca zdalna zachwiała balansem między życiem prywatnym i zawodowym. Pracownicy odczuwają również więcej presji ze strony pracodawców.

  Pracodawca sprawdzi certyfikat covid [VIDEO]

  Pracodawca sprawdzi certyfikat covid? Najpewniej tak, ale na zasadzie dobrowolności. Co to oznacza? Na to i inne pytania odpowiada Stanisław Szwed, wiceminister pracy, polityki społecznej i rodziny.

  Obniżenie wieku emerytalnego jako fatalna decyzja [VIDEO]

  Obniżenie wieku emerytalnego było fatalną decyzją. Ekonomiści negatywnie oceniają niższy i zróżnicowany dla kobiet i mężczyzn wiek emerytalny w Polsce.

  Co pandemia uświadomiła menadżerom? [VIDEO]

  Pandemia a zarządzanie - co kryzys wywołany pandemią uświadomił menadżerom? Okazało się, że kapitał ludzki jest niezwykle ważny. Duże znaczenie ma także zdolność do szybkich zmian.

  Kodeks pracy art. 30

  Kodeks pracy w art. 30 wylicza sposoby rozwiązania umowy o pracę: porozumienie stron, wypowiedzenie, dyscyplinarka i upływ czasu.

  Kontroferta dla pracownika - co to jest?

  Kontroferta dla pracownika - co to jest i w jakim celu się ją stosuje? Czy warto przyjąć kontrofertę?

  Jesienna rekrutacja w logistyce - jak zachęcić do pracy w firmie?

  Startuje jesienna rekrutacja w logistyce. Jakich pracowników brakuje? Jak zachęcić do pracy w danej firmie? Co przyciąga pracowników?

  Kontrole PIP na małych budowach 2021 - wyniki

  Kontrole PIP na małych budowach zostały wzmożone w 2021 r. Z danych statystycznych wynika, że to właśnie na małych budowach jest najwięcej wypadków przy pracy. Jakie są wyniki kontroli PIP?

  Praca sezonowa - prawa cudzoziemców przez cały rok

  Praca sezonowa - prawa cudzoziemców nie są sezonowe. Przypomina o tym PIP w kampanii "Prawa przez cały rok". Jak zatrudnić cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę sezonową? Czym jest umowa o pomocy przy zbiorach?

  Europejskie Porozumienie dotyczące aktywnego starzenia się

  Europejskie Porozumienie podpisane w 2017 r. dotyczy aktywnego starzenia się i podejścia międzypokoleniowego w pracy. Realizując je, w Polsce powstało "Porozumienie strony pracowników oraz strony pracodawców RDS na rzecz aktywnego starzenia". Wypracowano w nim szereg rozwiązań na rzecz aktywnego starzenia się.

  Kiedy zmiana czasu na zimowy w 2021?

  Kiedy jest zmiana czasu na zimowy w 2021 r.? Czy ostatni raz przestawiamy zegarki jesienią? Jak zmiana czasu wpływa na czas pracy w nocy?

  Wypłata wynagrodzenia za pracę w sobotę, niedzielę

  Wypłata wynagrodzenia za pracę to podstawowy obowiązek pracodawcy. Co w przypadku, gdy dzień wypłaty wynagrodzenia wypada w sobotę lub niedzielę?

  Jak niemieccy pracodawcy przygotowują się na 4 falę covid?

  4 fala covid przewidywana jest na jesień 2021 r. Statystyki wskazują na tendencję wzrostową zakażeń. Jak niemieccy pracodawcy przygotowują się na ten trudny czas?

  Weryfikacja szczepień pracowników - projekt

  Weryfikacja szczepień pracowników - trwają prace nad projektem nowych przepisów. Czy pracodawcy będą mogli sprawdzić fakt zaszczepienia się przeciw COVID-19 przez pracowników?

  Umowa o dzieło - ZUS, zgłoszenie

  Umowa o dzieło - zgłoszenie do ZUS jest obowiązkowe od 2021 r. Jaki jest termin na zgłoszenie? Kto musi zgłosić umowę do ZUS?

  Zmiany w ubezpieczeniach społecznych od 18 września 2021 r.

  Najnowsze zmiany w ubezpieczeniach społecznych weszły w życie 18 września 2021 r. Sprawdź, co się zmieni.

  Wypalenie zawodowe podstawą zwolnienia lekarskiego od 2022 r.

  Wypalenie zawodowe od 2022 r. będzie podstawą do otrzymania zwolnienia lekarskiego (l4). Czym jest wypalenie? Jakie są objawy? Jak przeciwdziałać?

  Przeniesienie urlopu na kolejną umowę - wzór porozumienia

  Przeniesienie urlopu wypoczynkowego na kolejną umowę o pracę może nastąpić na mocy porozumienia stron. Jak je prawidłowo sporządzić? Oto wzór porozumienia.

  Ostatnie dni na wniosek o zwolnienie z ZUS!

  Wniosek o zwolnienie z ZUS - sklepiki szkolne i piloci muzealnych wycieczek mają ostatnie dni na ubieganie się o zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS.

  Podwyższona kwota wolna od potrąceń - covid

  Podwyższona kwota wolna od potrąceń została przewidziana w tarczy na czas pandemii COVID-19. Kogo dotyczy? Ile wynosi?

  Usprawiedliwienie nieobecności w pracy - szczepienie

  Usprawiedliwienie nieobecności w pracy z powodu szczepienia - kiedy jest możliwe? Czy szczepienie dziecka uzasadnia zwolnienie od pracy?

  Kobiety najwięcej ucierpiały na pandemii

  Kobiety najwięcej straciły w czasie pandemii. To one częściej były zwalniane. Spadł na nie ciężar opieki nad dziećmi i pracy jednocześnie. Jak wpłynęło to na ich zdrowie?

  Płace rosną, bo firmy walczą o pracowników

  Płace rosną wszędzie. Wszystkie kody PKD odnotowały w sierpniu 2021 r. podwyżki wynagrodzeń. Firmy walczą w ten sposób o pracowników.