Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Wartości wyznawane przez pracowników a motywacja do pracy

Wojciech Jarecki
Informacje o wartościach wyznawanych przez pracowników mogą pomóc przy organizacji ich pracy i budowaniu systemów motywowania, wynagradzania czy tworzenia ścieżek kariery zawodowej. Z drugiej strony, świadomość wyznawanych wartości może posłużyć też samym do porównania z tym, jakie oczekiwania odnośnie do wartości, szczególnie w pracy, mają pracodawcy.

Wartości wyznawane przez pracowników mają duże znaczenie w procesie ich motywowania.  pracowników. Nie trudno także takie, nawet uproszczone, wartości i potrzeby zbadać wśród zatrudnionych. W artykule przedstawię wyniki badań w tym zakresie przeprowadzone wśród osób pracujących w przedsiębiorstwach województwa zachodniopomorskiego.

W poszukiwaniu wartości

W celu zbadania wyznawanych wartości przeprowadzono badania ankietowe wśród pracujących studentów studiów niestacjonarnych kierunków ekonomicznych Uniwersytetu Szczecińskiego w 2007 roku na próbie 282 osób i w 2011 roku na próbie 248 osób. Mieli oni za zadanie określić, w kolejności od 1 (najważniejsza) do 10 (najmniej ważna), wyznawane wartości w życiu i w pracy. Dobór wartości, które zostały przedstawione studentom, wynikał z wcześniejszych badań ankietowych otwartych, w których studenci określali, co jest dla nich najważniejsze w życiu i pracy. Na podstawie wyników tych badań i doboru podobnych określeń wybrano po 10 najważniejszych wartości w życiu osobistym i pracy zawodowej.

Wartości w życiu osobistym

Zarówno dla efektywnej organizacji pracy w przedsiębiorstwie, jak też tworzenia skutecznego systemu zarządzania personelem pomocna może być znajomość hierarchii wartości dotyczących życia osobistego, jaką wyznają pracownicy. Warto wskazać na badania przeprowadzone przez CBOS dotyczące wartości wyznawanych wśród dorosłych Polaków. Z badań tych wynikało, że najważniejsze dla Polaków jest szczęście rodzinne, które należy do najwyżej cenionych wartości dla 72 proc. badanych osób (można było wymienić kilka najważniejszych wartości), a następnie praca zawodowa (dla 50 proc.), dobre zdrowie (49 proc.), spokój (48 proc.), uczciwość (47 proc.), szacunek innych ludzi (43 proc.), przyjaciele (33 proc.) i wiara religijna (29 proc.)1. Najmniej cenione są natomiast: udział w życiu politycznym (ważne dla 7 proc.), życie pełne przygód i wrażeń (5 proc.) oraz sukces i sława (4 proc.).

W badaniach przeprowadzonych przeze mnie spośród wartości w życiu osobistym pracujący studenci mieli do wyboru: otrzymywanie wysokiego wynagrodzenia, dobre zdrowie, dużo czasu wolnego, życie według zasad religijnych, posiadanie przyjaciół i znajomych, rodziny, stabilne zatrudnienie, możliwości podróżowania, podnoszenie poziomu wykształcenia, posiadanie wysokiej pozycji materialnej. Wyniki badań zostały przedstawione w tabeli 1.


Tabela 1

Hierarchia wartości w życiu osobistym wyznawanych przez pracujących studentów

Wartości

Średnia ocena

2007 rok

2011 rok

Rodzina

1, 9

3, 3

Dobre zdrowie

2, 4

3, 4

Przyjaciele i znajomi

4, 7

3, 9

Stabilne zatrudnienie

5, 1

5, 3

Wykształcenie

5, 1

5, 1

Wysokie wynagrodzenie

5, 9

5, 0

Czas wolny

6, 8

6, 8

Wysoka pozycja materialna

7, 2

7, 4

Zasady religii

7, 4

7, 3

Podróże

8, 2

7, 6

Badania własne Autora

Perspektywa rodzinna

Jak widać, najważniejszymi wartościami dla studentów są rodzina i dobre zdrowie. Zatem uprawniony wydaje się wniosek, że pracownicy są zainteresowani dobrym funkcjonowaniem swojej rodziny, co potwierdza wcześniej wspomniane badania przeprowadzone przez CBOS. Tym samym przedsiębiorstwo może wykorzystywać tę wartość np. do motywowania pracowników czy organizacji czasu pracy. Zadowolenie z dobrych relacji w rodzinie będzie wpływać na lepsze samopoczucie, a to będzie się przekładać na lepszą wydajność pracy, większe związanie z przedsiębiorstwem ułatwiającym dobre funkcjonowanie rodziny. Narzędziami, które mogą być tu przez przedsiębiorstwo wykorzystywane, może być elastyczniejsze i zindywidualizowane podejście do czasu pracy, organizacja pracy uwzględniająca czas pracy współmałżonka, ułatwienia organizacyjne w opiece nad dowolnym członkiem rodziny, wspomaganie funkcjonowania przedszkoli czy nawet organizacja przedszkoli funkcjonujących pod patronatem przedsiębiorstwa itd.


Dbałość o zdrowie

Z kolei zdrowie jako wartość może być wykorzystywane do motywowania pracowników do pracy. Wynika to z faktu, że pracownicy żyjący aktywniej, uprawiający sport są lepiej wypoczęci psychicznie, mają więcej energii, są bardziej zadowoleni itd. A to przekłada się na wydajność ich pracy. Przedsiębiorstwo może zatem traktować finansowanie aktywności sportowej zatrudnionych pracowników w kategoriach inwestycyjnych, analogicznych do szkoleń. Motywatorem będzie sama możliwość uczestniczenia w danym przedsiębiorstwie w takiej aktywności. Należy dodać, że dzięki wspólnej aktywności po godzinach pracy rozwiną się również więzi między pracownikami w dziale czy nawet między działami oraz między przełożonymi i pracownikami, w przypadku gdyby ci pierwsi również uczestniczyli w dodatkowych aktywnościach.

Relacje towarzyskie i edukacyjne

Kolejne trzy wartości są zdecydowanie mniej ważne od rodziny i zdrowia. Warto zwrócić uwagę, że również one nie mają wymiaru bezpośrednio pieniężnego. Są nimi: przyjaciele i znajomi, stabilne zatrudnienie i wykształcenie. Warte podkreślenia jest szczególnie to, że dosyć istotne dla pracowników jest stabilne zatrudnienie. Przeczy to trochę lansowanej potrzebie uelastyczniania rynku pracy. Może się bowiem okazać, że spowoduje ono u części osób wzrost zadowolenia, ale u innych podniesienie poziomu niezadowolenia.

Wartości w pracy

Wartości wyznawane w życiu osobistym i możliwość ich zaspokojenia wpływają na zachowania pracowników w przedsiębiorstwie. Jednakże dla pracodawcy pierwszorzędne znaczenie ma, bez wątpienia, hierarchia wartości, dotycząca pracy zawodowej. Wiedza o wyznawanym przez zatrudnionych systemie wartości w pracy może posłużyć pracodawcom w jeszcze większym stopniu do budowania systemów organizacji pracy, motywowania, tworzenia ścieżek kariery, ale też – budowania strategii przedsiębiorstwa, tworzenia kultury przedsiębiorczej itd. Świadomość hierarchii wartości wyznawanych przez pracowników przełoży się w efekcie na ich wydajność pracy i wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa.

Jaką zatem hierarchię wartości mają pracownicy? Biorący udział w badaniach szeregowali wartości w pracy, podobnie jak przy wartościach w życiu, od 1 (najważniejsza) do 10 (najmniej ważna). Wartości te zostały wybrane również na podstawie wcześniejszej ankiety otwartej dotyczącej określania istotnych wartości w pracy. Wyniki zostały zaprezentowane w tabeli 2.


Tabela 2

Hierarchia wartości w pracy wyznawana przez studentów

Wartości

Średnia ocena

2007 rok

2011 rok

Dobra atmosfera w pracy

3, 4

3, 7

Praca dająca dużo radości

3, 5

3, 7

Wysokie wynagrodzenie

3, 9

4, 2

Widzenie sensu pracy

3, 9

4, 9

Możliwość bycia kreatywnym

5, 1

5, 0

Oddzielenie czasu pracy od czasu wolnego

6, 1

5, 7

Elastyczny czas pracy

6, 3

6, 4

Dużo samodzielności w pracy

6, 6

6, 7

Krótszy czas pracy (poniżej 40 godzin tyg.)

7, 7

7, 6

Dużo odpowiedzialności

8, 3

7, 0

Badania własne Autora

 

Wyniki potwierdzają tezę, że dla pracowników wartością najwyższą nie są środki materialne. To, co jest dla nich najważniejsze w pracy zawodowej, to dobra atmosfera w pracy i praca dająca im dużo radości (sprawiająca satysfakcję). Jest to cenna informacja dla pracodawców. Mogą oni motywować pracowników do większej wydajności przez stwarzanie im dobrej atmosfery w pracy, indywidualne jej dopasowanie tak, by czerpali z niej radość oraz widzieli sens jej wykonywania. Wynagrodzenie zatem jest czynnikiem istotnym, bo pracownicy muszą mieć dochody zaspokajające ich określone potrzeby, ale nie najważniejszym. Warto też dostrzec, że wartości w pracy nie są tak silnie zróżnicowane jak wartości w życiu osobistym.

Ciekawe w wynikach jest też to, że średnią wartość wśród pracujących studentów ma możliwość bycia kreatywnym. A przecież jest to kluczowe oczekiwanie w stosunku do absolwentów szkół wyższych.

Małe znaczenie dla pracowników ma szczególnie praca samodzielna, praca w krótszym wymiarze czasu oraz praca, w której musieliby ponosić dużą odpowiedzialność. Można więc wysunąć wniosek, opierając się również na dużym znaczeniu dobrej atmosfery w pracy, że pracownicy zdecydowanie bardziej preferują współpracę i nie są indywidualistami.


Warto w tym miejscu wspomnieć o badaniach przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Studentów BEST na pięciu polskich politechnikach, mających na celu poznanie planów i oczekiwań odnośnie do przyszłej pracy zawodowej. Otóż większość studentów, bo aż prawie 78 proc., chciałoby pracować w Polsce, dla 9 proc. miejsce jest obojętne, a niecałe 13 proc. chciałoby wyjechać do pracy za granicę, w tym 4 proc. na stałe. Natomiast w przyszłej pracy zawodowej oczekują: możliwości rozwoju zawodowego (68 proc.), dobrej lokalizacji (65 proc.) i stałej umowy o pracę (57 proc.). Pozostałe oczekiwania są istotne dla 21 proc. i mniejszej liczby osób, w tym wysokie wynagrodzenie ma znaczenie dla około 19 proc.2. Zatem również w tym przypadku wartości istotne dla studentów w przyszłej pracy nie mają w pierwszym rzędzie charakteru pieniężnego.

Przedstawione wartości wyznawane przez pracowników warto skonfrontować z tym, jakich wartości spodziewają się pracodawcy od pracowników.

Wartości oczekiwane przez pracodawców

Badania przeprowadzone przez Instytut Badawczy MillwardBrown SMG/KRC dotyczące wartości oczekiwanych przez pracodawców w stosunku do osób po studiach wyższych oraz studentów pokazują, że do najważniejszych wartości należy kreatywność, umiejętność pracy w zespole i samodzielność3.

Z kolei badania przeprowadzone w 2005 roku przez firmę konsultingową Doradztwo – Organizacja – Szkolenia ze Szczecina, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, działanie 2.1, wśród przedsiębiorstw w województwie zachodniopomorskim pokazały, że do najważniejszych cech i umiejętności, którymi według pracodawców powinni dysponować pracownicy, należą w szczególności: zaangażowanie się w pracę i kreatywność, samodzielność, podejmowanie odpowiedzialności za wykonywane zadania, chęć rozwoju swoich kwalifikacji, a także umiejętność współpracy i dobra komunikacja4.

Można zauważyć, że istnieją rozbieżności między oczekiwaniami pracodawców a wartościami wyznawanymi przez pracowników. Wynikają one z jednej strony ze sposobu badań, a z drugiej z tego, że wartości wyznawane przez pracowników są częściowo inne niż pracodawców. Wskazane jest znalezienie złotego środka – maksymalne zaspokojenie potrzeb pracodawców przy możliwie największym zaspokojeniu potrzeb i wartości pracowników.

Ankieta w firmie

Zaprezentowane wyniki badań pozwalają pozytywnie zweryfikować tezę, że pracownicy nie są klasycznymi homo oeconomicus, a tym samym najważniejsze wyznawane przez nich wartości zarówno w życiu osobistym, jak i pracy zawodowej mają wymiar niepieniężny.

Określenie w badaniach najważniejszych wartości wśród pracowników uprawnia też do zadania kilku pytań, które mogliby sobie postawić pracownicy: na ile wyznawane przeze mnie wartości, szczególnie w pracy zawodowej, są zgodne z oczekiwaniami pracodawcy? Czy taka hierarchia wartości wystarcza do osiągania sukcesów na rynku pracy, chociażby w postaci stabilnego zatrudnienia?

Przedstawione wyniki badań dotyczą wybranego segmentu rynku pracy – pracujących studentów. Pracodawcy, którzy przeprowadzą podobne badania ankietowe (anonimowe), mają szansę poznać i dowiedzieć się, co dla ich pracowników jest najważniejsze, co może ich motywować albo demotywować do pracy, co może poprawiać współpracę, a co ją psuć itd. Dzięki informacjom uzyskanym z ankiety można poprawić komunikację, organizację pracy, kulturę organizacyjną czy atmosferę. W efekcie może to wpłynąć na poprawę wydajności pracy i konkurencyjności przedsiębiorstwa i, co warte podkreślenia, bez dodatkowych nakładów finansowych.

 

PRZYPISY

1 Badania przeprowadzono w dniach 2–5 listopada 2006, na liczącej 979 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych Polaków. Wyniki badań na stronie: http://www.psychologia.net.pl/serwis.php? level=389&rok=2007, 27.02.2012

2 Młodzi inżynierowie wybierają Polskę, „Rzeczpospolita” 28.03.2007, s. B 10

3 Pracodawcy czekają na zdolnych i pomyslnych studentów, „Rzeczpospolita”, 7.03. 2007, s. B 11

4 J. Przemieniecki, W. Jarecki, E. Arendacz, Kompetencje atrakcyjnego pracownika, DOS, Szczecin 2005.

Treść jest dostępna bezpłatnie,
wystarczy zarejestrować się w serwisie

Załóż konto aby otrzymać dostęp do pełnej bazy artykułów oraz wszystkich narzędzi

Posiadasz już konto? Zaloguj się.
Reklama
Zaktualizuj swoją wiedzę z naszymi publikacjami i szkoleniami
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Technologiczna dyskryminacja seniorów przez ZUS?
  Do Rzecznika Praw Obywatelskich (RPO) wpłynęła skarga od seniorki (60+), która poskarżyła się na postępującą technologię i informatyzację w ZUS. Od 1 stycznia 2023 r. wszyscy płatnicy są bowiem zobowiązani do posiadania PUE ZUS. Jednak co jeżeli samozatrudniony senior czy przedsiębiorca senior nie potrafi poradzić sobie z elektronicznym systemem PUE ZUS? Czy pomimo obowiązku posiadania PUE ZUS może nadal tradycyjnie rozliczać składki?
  Nowe świadczenia pieniężne dla rodzin po śmierci mundurowych
  Do jakich świadczeń ma prawo rodzina po śmierci zmarłych funkcjonariuszy czy żołnierzy? Sejm pracuje nad nową ustawą, która rozszerza zakres uprawnień rodzin po zmarłych funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza służbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia.
  Zmiany w zatrudnianiu niepełnosprawnych w 2023 r.
  W 2023 r. zmieniają się zasady w zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Skorzystają jednak na tym pracodawcy. Jakie będzie dofinansowanie na zatrudnienie niepełnosprawnych w 2023 r. z PFRON?
  Podwyżka emerytur z KRUS od marca 2023 r.!
  Podwyżka emerytur z KRUS od marca 2023 r.! Czy to koniec w nierówności wysokości świadczeń wypłacanych przez ZUS i KRUS? Niby tak i niby nie. Dlaczego? Ponieważ od marca 2023 r. ulegną podwyżce najniższe emerytury z KRUS, jednak nadal nie będą one w równej wysokość. W związku z tym wielu rolników zastanawiało się w jakiej wysokości będą zaliczki na podatek dochodowy i składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń emerytalno-rentowych w 2023 r. Poniżej najważniejsze informacje.
  Po pierwsze Rodzina 2023 – rządowe wsparcie dla rodzin
  Co jest celem rządowego programu: „Po pierwsze Rodzina”? Do kogo skierowany jest konkurs? Ile rząd wydaje na wsparcie rodzin? Co ma na celu priorytet 1. programu: pod nazwą „Kampanie” oraz priorytet 2 pod nazwą: „Kluby”?
  Ponad 55 proc. Polaków obawia się, że kryzys negatywnie wpłynie na ich zatrudnienie
  Ponad 55 proc. Polaków obawia się, że kryzys negatywnie wpłynie na ich zatrudnienie - wynika z badania firmy Randstad. Utraty pracy boi się prawie co trzeci Polak, a globalnie 37 proc. respondentów.
  Personel pokładowy pilnie poszukiwany
  Polskie Linie Lotnicze LOT rekrutują młodszy personel pokładowy. Aby dołączyć do podniebnej elity, trzeba znać angielski w stopniu komunikatywnym, mieć wykształcenie średnie i umieć pracować w grupie. Liczy się też prezencja i nienaganne maniery. Na zakwalifikowanych kandydatów czeka cały świat lotowskiej siatki połączeń.
  Pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji Kodeksu pracy
  W czwartek w Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy– Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Projekt wprowadza do polskiego prawa dwie unijne dyrektywy.
  Przewodniczący PFON pozytywnie o nowelizacji Kodeksu pracy
  Rozwiązania przyjęte w nowelizacji kodeksu pracy, dotyczące pracy zdalnej, wpłyną pozytywnie na aktywność zawodową osób wspierających na co dzień osoby z niepełnosprawnościami - powiedział PAP dr Krzysztof Kurowski, przewodniczący Polskiego Forum Osób z Niepełnosprawnościami.
  Stawki freelancerów w 2022 r. wzrosły
  W ubiegłym roku stawki tzw. wolnych strzelców najbardziej wzrosły w branżach programowania i architektury, natomiast zmalały w sektorze animacji - wskazano w dot. stawek zleceń freelancerów raporcie Index Useme.
  Urlop na żądanie 2023
  Ile dni urlopu na żądanie przysługuje w 2023 r.? Jak i kiedy złożyć wniosek o urlop na żądanie? Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu na żądanie? Czy urlop na żądanie jest częścią urlopu wypoczynkowego? Czy prawo do urlopu na żądnie mają pracownicy zatrudnieni na ½ czy ¼ etatu?
  10 kroków w prewencji stresu
  Pracodawco! Sprawdź, jakie działania możesz wdrożyć, aby Twoi pracownicy nie byli zestresowani.
  Dobry portal pracowniczy – 5 kluczowych cech
  Na naszych oczach dokonuje się cyfrowa rewolucja procesów w obszarze HR. Nie chodzi jednak tylko o nowe podejście do kwestii zarządzania pracownikami, wciąż w dużej mierze pracującymi zdalnie lub hybrydowo, czy wejście na rynek pokolenia Z. Rewolucji podlegają też czysto „techniczne” procesy – obieg dokumentów, składanie wniosków i raportowanie. A wszystko za sprawą coraz popularniejszych portali pracowniczych.
  39 proc. uchodźców z Ukrainy znalazło zatrudnienie w Polsce
  W Polsce zatrudnienie znalazło 39 proc. uchodźców z Ukrainy - wynika z badania zrealizowanego przez Manpower i Fundację Totalizatora Sportowego. Ci, którzy nie mają zatrudnienia, jako główne powody wskazują: nieznajomość języka polskiego i brak ofert odpowiadających ich kompetencjom.
  Waloryzacja rent i emerytur wyniesie 14,8 proc.
  Wszystko wskazuje na to, że waloryzacja rent i emerytur będzie na poziomie 14,8 proc. – przekazała w czwartek minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska poinformowała, że koszt tegorocznej waloryzacji przekroczy 40 mld zł.
  Prezydent podpisał ustawę o postępowaniach awansowych na uczelniach
  Zmiany w postępowaniach awansowych, obligatoryjne publiczne kolokwia habilitacyjne i dostosowanie przepisów do wprowadzenia nowych dyscyplin nauki – to wybrane założenia ustawy, którą w środę podpisał prezydent Andrzej Duda.
  Wcześniejsze emerytury dla nauczycieli?
  O wcześniejszych emeryturach dla nauczycieli rozmawiam już z prezes ZUS - prof. Gertrudą Uścińską - powiedział w czwartek w Polsat News szef MEiN Przemysław Czarnek. Dodał, że na 1 lutego zaplanowano spotkanie ze związkami zawodowymi na ten temat
  Średnio 54 minuty dziennie. Tyle oszczędza pracownik na pracy zdalnej

  Praca zdalna pozwala oszczędzić zatrudnionym średnio 54 minuty dziennie - wskazali analitycy Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Czas ten przeznaczają głównie na odpoczynek i jakąś formę pracy - dodali.

  Jak rozliczyć dniówki kierowców zgodnie z przepisami w 2023 r.?

  W jaki sposób wynagrodzenie w formie dniówek, na które umawia się przedsiębiorca z pracownikiem, prawidłowo wprowadzać w dokumentacji pracowniczej tak, żeby było zgodne z polskimi i europejskimi przepisami? 

  Ile zarabia bibliotekarz? I dlaczego tak mało?

  Ile zarabia bibliotekarz – to zależy od obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa i regulaminów wynagradzania poszczególnych bibliotek. Z jakich składników składa się wynagrodzenie bibliotekarza? Jak kształtują się stawki wynagrodzenia zasadniczego tej grupy zawodowej? Jakie dodatki przysługują osobom należącym do niej? 

  Płace w sektorze przedsiębiorstw. Przeciętne uposażenie wynosi 7329,96 PLN

  Przeciętne uposażenie w grudniu 2022 roku okazało się o 685,57 PLN i 10,3% wyższe niż przed rokiem - wynika z danych GUS.

  Dokumenty i procedury – to główne bariery dla firm zatrudniających Ukraińców
  Andrii Romanchuk, adwokat, partner w Biurze Księgowym E-REPORT Sp. z o.o. jako największe wyzwanie ocenia długi czas na otrzymanie karty pobytu przez obywatela Ukrainy. Potwierdza też, że do zatrudnienia obcokrajowca niezbędne jest wypełnienie wielu wniosków urzędowych. - Zauważyliśmy, że czasami organy administracji proszą ponownie o przesłanie tych samych dokumentów, mamy wrażenie, że nie sprawdzają, co już zostało im wysłane lub mają bałagan w dokumentach. To znacznie utrudnia proces legalizacji pobytu i pracy pracownika – zaznacza.
  Wzrosło zapotrzebowanie na specjalistycznych pracowników ze znajomością ukraińskiego
  Wzrosło, nawet dziesięciokrotnie, zapotrzebowanie na pracowników z wykształceniem specjalistycznym i znajomością języka ukraińskiego - poinformowała agencja zatrudnienia Gremi Personal wskazując, że ma to związek z otwieraniem ukraińskich firm lub ich oddziałów w Polsce.
  ZUS 2023 - ile wynosi Duży ZUS i Mały ZUS? GALERIA z tabelami

  Duży ZUS w 2023 roku wraz ze składką chorobową wyniesie 1418,48 zł. Mały ZUS zmieni się dwa razy, tj. za okres od stycznia do czerwca będzie wynosić 331,26 zł, a za lipiec – grudzień 341,72 zł. Zobacz galerię tabel z wyliczeniami!

  Mały ZUS Plus w 2023 r. będzie niższy niż Mały ZUS

  Mały ZUS Plus. Przedsiębiorcy rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej mogą skorzystać z preferencji w ZUS, takich jak ulga na start czy też mały ZUS. Po tym okresie co do zasady powinni przejść na duży ZUS lub skorzystać z Małego ZUS Plus. Czas na zgłoszenie do tego ostatniego upływa 31 stycznia 2023 r.