Kategorie

Jak motywować i rozwijać pracowników, by osiągali wyniki w stale zmieniających się warunkach?

Adriana Radziwon
W jaki sposób firmy, które funkcjonują w dość niestabilnym otoczeniu rynkowym i dysponują okrojonymi budżetami, mają stworzyć zespół zapewniający stabilną pozycję firmie? Jak zmotywować zawodowców, by pracowali najlepiej, jak potrafią? Nie jest to łatwe zadanie, jeśli uwzględnimy wiele czynników, które raczej zniechęcają ich do pracy, niż do niej motywują: zmieniające się komunikaty co do priorytetów firmy, zmiany personalne na wszystkich poziomach organizacji, restrukturyzacje i niepewność jutra.

W 2009 roku „The Economist” donosił, że 50 proc. pracowników, którzy utrzymali swoje posady po redukcjach wymuszonych kryzysem, określa swoją pracę jako stagnację. Dlatego dla współczesnych organizacji prawdziwym wyzwaniem jest to, jak poradzić sobie z pracownikami, którzy właściwie już zrezygnowali z pracy, choć ciągle siedzą przy swoich biurkach1. Jak sprawić, by „ulga tych, którzy zostali” nie zamieniła się w ich irytację, a ta w narastającą chęć zmiany pracy?

Co motywuje pracowników

Według analiz na czoło czynników powodujących wzrost zaangażowania w pracę wysuwa się, bez względu na wiek respondentów, perspektywa rozwoju osobistego2. Z kolei inne źródła3 przytaczają różnice pomiędzy oczekiwaniami pracowników wobec ich przełożonych a faktycznymi działaniami tych ostatnich:

 • 67 proc. respondentów chciałoby, by ich menedżerowie aktywnie zabiegali o informacje zwrotne na temat swojego zachowania oraz brali je pod uwagę, jednocześnie tylko 32 proc. pracowników przyznaje, że ich menedżerowie tak właśnie robią.
 • 72 proc. pracowników oczekuje, by ich menedżerowie definiowali sukces nie tylko w kategoriach rezultatu do osiągnięcia, lecz także sposobu dojścia do niego. Takiego sposobu zarządzania doświadcza natomiast tylko 42 proc. pracowników.
 • 75 proc. pracowników pragnie być zaangażowanych w rozstrzyganie dylematów organizacji, podczas gdy tylko 38 proc. menedżerów wykorzystuje tę możliwość.

Rozwijanie pracowników i traktowanie ich jako partnerów w biznesie przekłada się na rezultaty finansowe firm. Organizacje, w których funkcjonują efektywne plany rozwojowe, osiągają znacząco lepsze rezultaty w porównaniu z tymi, w których nie praktykuje się tworzenia i realizacji planów rozwojowych – rezultaty te są lepsze w następujących obszarach4:

 • utrzymywanie najlepszych pracowników (różnica 22 proc.),
 • wzrost produktywności i wyników finansowych (23 proc.),
 • zatrudnianie najlepszych ludzi (19 proc.),
 • rozwijanie skutecznych liderów (16 proc.),
 • tworzenie i efektywne wykorzystanie ścieżek kariery menedżerskiej (19 proc.).

Plany rozwojowe

Reklama

Efektywne plany rozwojowe to takie, które uwzględniają perspektywę pracownika, organizacji oraz strategii biznesowej. W tworzonym dokumencie należy dążyć do pogodzenia ze sobą indywidualnych celów pracownika, jego zainteresowań, aspiracji i potencjału z celami biznesowymi firmy, dla której pracuje oraz wynikającymi z nich potrzebami dotyczącymi cech i zachowań, którymi powinni charakteryzować się skuteczni pracownicy. Najlepsze efekty osiąga się, gdy podczas spotkań rozwojowych są obecni przedstawiciele wszystkich stron: pracownik, jego bezpośredni przełożony oraz przedstawiciel działu HR. Dzięki atmosferze otwartej wymiany poglądów, będzie możliwe wypracowanie planu rozwojowego, w którym indywidualne potrzeby pracownika będą akceptowane przez organizację i zgodne ze strategiczną wizją rozwoju firmy.

Warto przy tym zaznaczyć, że skuteczne motywowanie pracowników wymaga zmiany w dotychczasowym sposobie myślenia menedżerów na temat natury pracowników. Widełki wynagrodzeń, odgórnie wytyczone ścieżki karier, ustrukturyzowane programy rozwojowe nie muszą wcale zapewnić wzrostu efektywności i zaangażowania w pracę. Nowe podejście do motywowania wymaga większej dojrzałości menedżerów, traktowania podwładnych jako autonomiczne jednostki, a nie automaty do wykonywania zleconych im zadań. Ważna jest ponadto dbałość o szerszy kontekst ich pracy, o atmosferę, stopień zaufania w zespole czy o wartości przestrzegane w firmie.

Od zespołu do jednostki

W motywowaniu w dzisiejszych czasch ważne jest, żeby skupiać się nie tylko na zespołach, lecz także na jednostkach. Warto przy tym pamiętać o kilku poniższych zasadach.

Rozpoznaj różnice indywidualne w zakresie preferowanego stylu uczenia się i czynników motywujących do pracy osoby w Twoim zespole

Zgodnie z koncepcją stylów uczenia się Davida A. Kolba5, ludzie różnią się w preferencjach dotyczących nabywania nowych informacji. W zarządzaniu zespołami możemy spotkać się z osobami, które:

 • uczą się przez dociekanie, świadome łączenie nowej wiedzy z już posiadaną, a przede wszystkim przez analityczne podejście do poznawanych zagadnień,
 • lubią informacje przekazywane w sposób logicznie uporządkowany, z niezbędnymi objaśnieniami i najwięcej korzyści z nauki wynoszą wtedy, gdy mają czas na spokojne przemyślenia,
 • lubią się uczyć przez rozwiązywanie zadań metodą prób i błędów, równocześnie oczekując, w razie niepowodzenia, podania gotowych rozwiązań bądź podpowiedzi,
 • preferują własne poszukiwania i eksperymenty, lubią sami rozwiązywać problemy oraz formułować własne spostrzeżenia.

Odnosząc się z kolei do różnic w zakresie motywacji, w SHL rozróżniamy cztery grupy motywatorów:

 • Energia i dynamizm – czynniki z tej grupy odpowiadają na pytanie, na ile np. możliwość osiągania trudnych celów czy pracy pod presją wpływa na zaangażowanie w pracę poszczególnych osób.
 • Synergia – to z kolei grupa motywatorów związanych z możliwością nawiązywania relacji interpersonalnych w najbliższym otoczeniu zawodowym, pracy zgodnej z własnymi przekonaniami i zainteresowaniami oraz w komfortowych dla siebie warunkach.
 • Czynniki wewnętrzne – to elementy związane z samymi zadaniami wykonywanymi przez pracowników: na ile są one interesujące i stymulujące, na ile dają swobodę co do sposobu ich wykonania.
 • Czynniki zewnętrzne – to te czynniki najpowszechniej rozumiane jako motywatory: korzyści materialne, możliwość awansu i status związany z piastowanym stanowiskiem.

Zachęcaj do nabywania wiedzy, umiejętności i doświadczenia w obszarach najbardziej pożądanych przed organizację

Punktem wyjścia do planowania działań rozwojowych dla pracowników powinno być określenie, których zdolności i umiejętności potrzebuje organizacja, by zrealizować swoją strategię. Analiza zachowań ponad 300 osób pełniących kluczowe role zarządcze w organizacjach wskazała na sześć emocjonalnych kompetencji (zachowań przyczyniających się do sukcesu na stanowisku pracy), które odróżniają osoby o najlepszych wynikach od tych przeciętnych, a są to: wpływ, zarządzanie zespołem, świadomość organizacyjna, pewność siebie, nastawienie na rezultat oraz przywództwo6.

Zachęcaj pracownika, by wziął odpowiedzialność za rozwój swojej kariery

O co zadbać, by w pracy poszczególnych osób i całych zespołów widoczna była wewnętrzna motywacja, pasja i chęć przekraczania stawianych im celów? Daniel H. Pink7 zwraca uwagę na trzy kluczowe elementy, by osiągnąć taki stan:

 • autonomia – rozumiana możliwość wpływu pracowników na zadania, które wykonują, czas, w którym zostaną one wykonane, technikę pracy nad nimi oraz dobór zespołu, który je zrealizuje;
 • mistrzostwo – czyli tworzenie atmosfery sprzyjającej nieustannej pracy nad osiąganiem celów, podtrzymywaniu zaangażowania pomimo porażek czy braku natychmiastowych efektów;
 • cel – w tym kontekście nie jest rozumiany standardowo, jako szczegółowy opis stanu pożądanego, a raczej jako wartość nadrzędna, którą realizujemy przez własną pracę, nadanie szerszego kontekstu dla działań wykonywanych codziennie.

Pokaż, że organizacji zależy na rozwoju pracowników

Schemat „Rekomendowany cykl uczenia się/rozwoju” ilustruje podejście do procesu uczenia się, które ma na celu wzbudzenie wewnętrznej motywacji pracownika do rozwoju określonych obszarów potrzebnych dla efektywnego funkcjonowania firmy. Ponadto promuje ono szybkie nagradzanie nawet nie efektów wprowadzonych zmian, a już samych prób wdrożenia nowej wiedzy czy umiejętności w praktykę. Stosując powyższe podejście w praktyce rozwijania personelu, zwiększamy swoją szansę na wywołanie w pracownikach entuzjazmu do dalszej nauki, rozwoju, dalszej pracy na rzecz organizacji.

Motywacja wewnętrzna

Reklama

Czy rzeczywiście większość pracowników nie lubi pracować, unika odpowiedzialności i potrzebuje kija i marchewki, by poprawnie wykonywać swoje zadania? Douglas McGregor, profesor zarządzania na Massachusetts Institute of Technology, twierdził, że przyjmowanie takiego założenia wobec zachowań człowieka jest nieuzasadnione i prowadzi do wielu problemów współczesnego przywództwa w biznesie (te założenia wobec pracowników nazwał Teorią X). Zaproponował alternatywne podejście do myślenia o zachowaniach ludzi w pracy – Teorię Y, zgodnie z którą ludzie nie tylko dążą do zabawy i odpoczynku, ale na liście ich potrzeb jest również zainteresowanie pracą, odpowiedzialność czy kreatywność. Dowodów na istnienie motywacji wewnętrznej, niezwiązanej z otrzymywaniem namacalnych kar i nagród za wykonanie zadania dostarcza historia internetowej encyklopedii. W 2009 roku po 16 latach wytężonej i dobrze opłacanej pracy, Microsoft wycofał z rynku MSN Encarta (swoją encyklopedię w sieci i na CD). Przez ten czas Wikipedia (encyklopedia tworzona przez zorganizowaną grupę wolontariuszy) stała się największą i najbardziej popularną encyklopedią na świecie.

Jak więc efektywnie motywować zawodowców? Działania menedżerów w tym zakresie można sprowadzić do prostej formuły: zaufaj swoim ludziom, wskaż im kierunek pożądany przez organizację, a następnie stwórz warunki sprzyjające realizacji powierzonym im zadań.

Rekomendowany cykl uczenia się/rozwoju

@RY1@i13/2012/004/i13.2012.004.000.0066.201.jpg@RY2@

Źródło: P. Honey, A. Mumford,. Using your learning styles, (3rd ed.), Honey, Maidenhead, 1995

 

PRZYPISY

1 Neil Roden, za: Kat Baker, „Personnel Today”, lipiec 2009, http://www.personneltoday.com/articles/2009/07/03/51289/engagement-is-top-hr-priority-to-retain-talent-in-economic-upturn.html.

2 Aberdeen Group. Engagement – Performance Equation, czerwiec 2011.

3 Krauthammer, Observatory, lipiec 2008; http://www.krauthammer.com/Docs/Content/File/KO/krauthammer-observatory-2008-summary-EN.pdf

4 K. O’ Leonard, Talent Management Factbook: Best Practices and Benchmarks in Talent Management, Bersin & Associates, lipiec 2009.

5 D.A. Kolb, Experimential Learning, Englewood Cliffs, Prentice Hall, New Jersey 1984.

6 L. M. Jr. Spencer et al. Competency assessment methods. History and state of the art, Hay/McBer, Boston1997.

7 D. H. Pink, Drive. Kompletnie nowe spojrzenie na motywację, Studio Emka, Warszawa 2011, str. 91–15.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.

  Emerytura bez podatku – tabela

  Emerytura bez podatku - tabela z kwotą netto w 2021 r. i po zmianach w 2022 r. wskazuje, ile emeryt otrzyma na rękę po podwyżce.

  Pracownik oczekuje elastyczności zatrudnienia

  Elastyczność zatrudnienia - tego oczekuje pracownik od miejsca pracy.

  Pracownicy ocenili sytuację w zakładach pracy [BADANIE]

  Sytuacja w zakładach pracy została oceniona przez pracowników. Jakie są wyniki badania CBOS?

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - projekt ustawy

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - komisje sejmowe pozytywnie zaopiniowały projekt ustawy. Projekt reguluje zasady tworzenia, organizowania i działania kas w zakładach pracy.

  Pracownicy PIP z dodatkowym urlopem wypoczynkowym

  Dodatkowy urlop wypoczynkowy zostanie przyznany niektórym pracownikom PIP. Ile dni?

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. - ponowne przeliczenie

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. będą ponownie przeliczone. Takie rozwiązanie przewiduje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.