Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Na jakich warunkach zleceniobiorcy podlegają dobrowolnym ubezpieczeniom społecznym

Jeżek Przemysław
Na jakich warunkach zleceniobiorcy podlegają dobrowolnym ubezpieczeniom społecznym /Fot. Fotolia
Na jakich warunkach zleceniobiorcy podlegają dobrowolnym ubezpieczeniom społecznym /Fot. Fotolia
Osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia i które nie spełniają warunków do objęcia ubezpieczeniami społecznymi obowiązkowo, mogą do nich przystąpić na zasadzie dobrowolności. O tym, od którego dnia osoba taka będzie podlegać tym ubezpieczeniom, decyduje data przekazania odpowiedniego zgłoszenia do ZUS.

Wykonywanie prac na podstawie jednej umowy zlecenia nie zawsze jest jedynym tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych. Zdarza się, że osoba przy zawieraniu umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, ma już inny tytuł, z którego podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym, co powoduje powstanie zbiegu tytułów do ubezpieczeń.

PRZYKŁAD

Pani Ewelina zatrudniona na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, wykonuje dodatkowo umowę zlecenia w innym podmiocie (umowa nie jest wykonywana na rzecz własnego pracodawcy). Ze względu na to, że z umowy o pracę ma gwarantowaną kwotę minimalnego wynagrodzenia, z tytułu zawartej umowy zlecenia będzie podlegać obowiązkowo ubezpieczeniu zdrowotnemu. W każdym momencie trwania umowy zlecenia Pani Ewelina może przystąpić dobrowolnie do ubezpieczenia emerytalnego i rentowych.

Polecamy książkę: Kodeks pracy 2017 Praktyczny komentarz z przykładami

Dobrowolne ubezpieczenia emerytalno-rentowe

Zleceniobiorca, który nie będzie spełniał warunków do objęcia go obowiązkowo ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi, może do nich przystąpić dobrowolnie w każdym momencie trwania umowy na podstawie złożonego wniosku (art. 14 ust. 1 ustawy systemowej).

Wzór wniosku o objęcie dobrowolnymi ubezpieczeniami społecznymi

Zasadniczo zgłoszenia do dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych dokonuje zleceniodawca od dnia wskazanego we wniosku, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został zgłoszony do ZUS. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy zleceniobiorca wyrazi chęć przystąpienia do dobrowolnych ubezpieczeń od dnia rozpoczęcia zlecenia. Wówczas płatnik składek ma 7 dni (liczonych od następnego dnia po dniu rozpoczęcia zlecenia) na zgłoszenie zleceniobiorcy zarówno do dobrowolnych, jak i obowiązkowych ubezpieczeń. Jeżeli zleceniobiorca wnosi o dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe, to podlega również obowiązkowo ubezpieczeniu wypadkowemu (art. 12 ust. 1 ustawy systemowej). Nie może on jednak przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, bowiem to ubezpieczenie występuje wyłącznie obok obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.

Zobacz: Ubezpieczenia

PRZYKŁAD

Zleceniobiorca objęty jest obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, gdyż w innym podmiocie ma zawartą umowę zlecenia, z której comiesięczny przychód wynosi co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, tj.: 2000 zł. Osoba ta 20 lutego 2017 r. złożyła zleceniodawcy wniosek o objęcie jej od 17 lutego 2017 r. dobrowolnymi ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi.

Zleceniodawca nie mógł zgłosić danej osoby do dobrowolnych ubezpieczeń z datą wsteczną, tj.: od 17 lutego br. W tym przypadku osoba powinna być zgłoszona do dobrowolnych ubezpieczeń społecznych nie wcześniej niż od dnia złożenia wniosku, czyli od 20 lutego 2017 r. Aby jednak zleceniobiorca podlegał tym ubezpieczeniom od dnia złożenia wniosku, zleceniodawca musi w tym dniu przekazać do ZUS zgłoszenie na druku ZUS ZUA.

W przypadku gdy zleceniobiorca w trakcie trwania zlecenia złoży wniosek o objęcie go dobrowolnymi ubezpieczeniami społecznymi, zmiana danych wykazanych w zgłoszeniu ZUS ZUA dotycząca m.in.:

● rodzajów ubezpieczeń, a także

● terminów ich powstania

następuje poprzez złożenie przez płatnika składek wyrejestrowania na druku ZUS ZWUA i ponownego zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych na druku ZUS ZUA zawierającego prawidłowe dane (art. 36 ust. 14 ustawy systemowej).

PRZYKŁAD

1 lutego 2017 r. Pan Witold rozpoczął pracę na podstawie umowy zlecenia z miesięcznym wynagrodzeniem w wysokości 2000 zł. W związku z tym, że zleceniobiorca wykonuje jednocześnie pracę na podstawie stosunku pracy w innym podmiocie i jego wynagrodzenie jest wyższe niż minimum, zleceniodawca miał obowiązek zgłosić Pana Witolda do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZUS ZZA, z kodem tytułu ubezpieczenia: 04 11 XX, przekazanym do ZUS najpóźniej do 8 lutego 2017 r. W trakcie trwania umowy, tj. 27 lutego, zleceniobiorca złożył wniosek o objęcie go dobrowolnymi ubezpieczeniami emerytalno-rentowymi. Zatem płatnik składek miał obowiązek:

● z dniem 27 lutego br. wyrejestrować tę osobę z ubezpieczeń na druku ZUS ZWUA z kodem tytułu ubezpieczeń: 04 11 XX, kodem przyczyny wyrejestrowania: 600 oraz

● z tym samym dniem ponownie ją zgłosić do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego i wypadkowego oraz dobrowolnych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych na druku ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczeń: 04 11 XX.

Zobacz: Zatrudnienie

W raporcie ZUS RCA za luty 2017 r. (składanym w terminie do 15 marca) zleceniodawca zobowiązany jest do rozliczenia składek na odpowiednie ubezpieczenia za luty. Prawidłowe rozliczenie składek powinno wyglądać następująco:

● podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe – 142,86 zł (2000 zł : 28 dni kalendarzowych x 2 dni podlegania ubezpieczeniom społecznym) oraz składka:

– emerytalna (9,76%) – 13,94 zł

– rentowa (1,5%) – 2,14 zł

– wypadkowa (1,8%) – 2,57 zł

● podstawa wymiaru składki zdrowotnej – 1983,92 zł (2000 zł – składka emerytalna i rentowa) oraz składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%) w wysokości 178,55 zł.

Warto przypomnieć, że podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe również podlega ograniczeniu do 30-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w danym roku kalendarzowym. Przy ustalaniu tego ograniczenia uwzględnia się kwoty wypłat stanowiących podstawę ich wymiaru uzyskane w tym roku, bez względu na to, za jaki okres wypłaty są należne. Ograniczenie to dotyczy wszystkich tytułów do ubezpieczeń w danym roku kalendarzowym, z których od podstawy wymiaru obliczane były składki na przedmiotowe ubezpieczenia (w tym również z zasiłku macierzyńskiego lub urlopu wychowawczego). Ograniczenie tzw. 30-krotności podstawy wymiaru stosuje się m.in. do pracowników, zleceniobiorców, osób wykonujących działalność gospodarczą (art. 19 ust. 1 ustawy systemowej).

Roczne ograniczenie 30-krotności w 2017 r. wynosi 127 890 zł.

Zobacz: Wynagrodzenie

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Zleceniobiorca, który został zgłoszony do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych, może złożyć zleceniodawcy pisemny wniosek o objęcie go dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym (art. 11 ust. 2 ustawy systemowej). Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem następuje od dnia wskazanego w sporządzonym w tym celu wniosku, nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym taki wniosek został zgłoszony do ZUS. Do ustawy wprowadzony został jeden wyjątek, z którego wynika, że objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, od dnia wskazanego we wniosku, a więc z datą wsteczną, może nastąpić wyłącznie wtedy, gdy zgłoszenie do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalno-rentowych zostało dokonane w terminie 7 dni od daty powstania obowiązku przedmiotowych ubezpieczeń (art. 14 ust. 1a ustawy systemowej).

PRZYKŁAD

1 marca 2017 r. Pani Ewa rozpoczęła pracę na podstawie umowy zlecenia, w związku z czym z tym dniem zgłoszono ją do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych: emerytalnego, rentowych, wypadkowego i ubezpieczenia zdrowotnego. 6 marca zleceniobiorczyni złożyła wniosek o zgłoszenie jej do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego od 1 marca 2017 r.

Ponieważ wniosek i zgłoszenie tej osoby do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego nastąpiło w terminie 7 dni od daty zgłoszenia do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych, zleceniodawca mógł zgłosić Panią Ewę do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego od 1 marca 2017 r. W związku z tym zleceniodawca powinien:

● z dniem 1 marca 2017 r. wyrejestrować Panią Ewę z ubezpieczeń na druku ZUS ZWUA z kodem tytułu ubezpieczeń: 04 11 XX i kodem przyczyny wyrejestrowania: 600

● z tym samym dniem ponownie zgłosić zleceniobiorczynię do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego, rentowych i wypadkowego oraz zdrowotnego, a także do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego na druku ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczeń: 04 11 XX.

Zobacz: ZUS

PRZYKŁAD

Zleceniobiorca rozpoczął pracę na podstawie umowy zlecenia od 20 lutego 2017 r. Ponieważ nie posiada innych tytułów do ubezpieczeń, zleceniodawca zgłosił go do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego. 1 marca br. zleceniobiorca złożył wniosek o objęcie go dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym od daty rozpoczęcia zlecenia. W tym przypadku płatnik składek nie mógł zgłosić ubezpieczonego do dobrowolnego ubezpieczenia z wsteczną datą, ponieważ wniosek do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego został złożony po upływie 7-dniowego terminu liczonego od daty powstania obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. W tej sytuacji objęcie nim jest możliwe nie wcześniej niż od dnia, w którym wniosek został zgłoszony do ZUS. Zatem zleceniobiorca będzie podlegać dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu od dnia, w którym zleceniodawca przekaże do ZUS formularz ZUS ZUA.

Podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe stanowi podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z zastrzeżeniem, że:

● przy jej ustalaniu nie stosuje się ograniczenia do 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego,

● nie może przekraczać miesięcznie 250% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia.

Zobacz: Wskaźniki i stawki

Przypomnijmy, że podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, w tym również chorobowe, stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu wykonywania umowy zlecenia (art. 18 ust. 3 i art. 20 ust. 1 w związku z art. 4 pkt 9 ustawy systemowej). Należy jednak pamiętać, że miesięczna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe osób podlegających temu ubezpieczeniu dobrowolnie nie może przekraczać w 2017 r. 10 657,50 zł.

Jeżeli w danym miesiącu kalendarzowym następuje wypłata wynagrodzenia za więcej niż jeden miesiąc, to podstawa wymiaru składki na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może być wyższa niż suma kwot maksymalnych podstaw wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe obowiązujących dla poszczególnych miesięcy, za które jest wypłacany przychód.

Zobacz: Ubezpieczenia społeczne

PRZYKŁAD

Spółka z o.o. zatrudniła osobę fizyczną na podstawie umowy zlecenia na okres od 1 lutego do 15 marca 2017 r. Wynagrodzenie z tytułu umowy ma charakter wyłącznie prowizyjny i spełnia pozostałe warunki wyłączające ją z obowiązku zapewnienia zleceniobiorcy minimalnej stawki godzinowej, dlatego zostanie wypłacone po zakończeniu zlecenia 31 marca 2017 r. Załóżmy, że zleceniobiorca zarobił 30 000 zł. Z tytułu wykonywania zlecenia podlegał on obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, wypadkowemu oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, a ponadto wniósł o dobrowolne ubezpieczenie chorobowe od 1 lutego 2017 r. Zatem spółka z o.o. powinna rozliczyć zlecenie w raporcie ZUS RCA za marzec 2017 r. w następujący sposób:

● składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe należy rozliczyć od podstawy wymiaru składek w kwocie 30 000 zł,

● składkę na ubezpieczenie chorobowe należy rozliczyć od kwoty 21 315 zł (10 657,50 zł × 2 miesiące),

● podstawa na ubezpieczenie zdrowotne wyniesie 26 099,78 zł (30 000 zł – składka emerytalna 2928 zł – składka rentowa 450 zł – składka chorobowa 522,22 zł).

Spółka ponadto ma obowiązek odprowadzić za zleceniobiorcę składkę na FP i FGŚP (jeżeli ma taki obowiązek).

Zobacz: Inne formy zatrudnienia

Autor: Przemysław Jeżek - trener z zakresu prawa pracy i rozliczania wynagrodzeń, doradca współpracujący z firmami szkoleniowymi, zdobywca tytułu „Kadrowy roku”

Podstawa prawna:

● art. 4 pkt 9, art. 6–7, art. 11 ust. 2, art. 12 ust. 1, art. 14 ust. 1–2, art. 18 ust. 3, art. 19, art. 20 ust. 1–2, art. 36 ust. 14 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 963; ost. zm. Dz.U. z 2017 r. poz. 60),

● § 1 ust. 1 pkt 1, pkt 3 i pkt 5 oraz załączniki nr 1, 5, 12 i 18 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (j.t. Dz.U. z 2016 r. poz. 222).

Zobacz: Kalkulatory

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Dokumentacja kadrowa 2022. Zasady prowadzenia i przechowywania
Dokumentacja kadrowa 2022. Zasady prowadzenia i przechowywania
Tylko teraz
Źródło: Serwis Prawno-Pracowniczy
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Świadczenia emerytalno-rentowe
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od dnia:
  1 stycznia
  1 marca
  1 czerwca
  1 września
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Co Państwowa Inspekcja Pracy zrobiła w 2021?
  W czerwcu 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Ochrony Pracy, która jest organem sprawującym nadzór nad Państwową Inspekcją Pracy (PIP) jak i warunkami pracy, działającym przy Sejmie RP. Co roku, Główny Inspektor PIP składa Radzie Ochrony Pracy sprawozdanie ze swojej działalności.
  Stabilizacja na rynku pracy – aktualne trendy i wyniki badań w zakresie kompetencji i rynku pracy
  Badania przeprowadzone wśród pracodawców i pracowników pokazują stabilizację na rynku pracy. W czerwcu 2022 r. stopa bezrobocia była niższa niż w maju, a w urzędach pracy było zarejestrowanych mniej bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca.
  Zatrudnianie cudzoziemców - jakie nieprawidłowości?
  W Polsce legalnie pracuje ponad milion cudzoziemców. Czy kontrole Państwowej Inspekcji Pracy wykazują nieprawidłowości?
  2/3 pracowników ma symptomy wypalenia zawodowego
  W ciągu ostatniego roku objawy wypalenia zawodowego zauważyło u siebie dwie trzecie pracowników - wynika z badania Nationale-Nederlanden. Zjawisko to dotyczy coraz częściej także młodszych pracowników - wskazano.
  Brak kompetencji blokuje innowacyjność firm
  Przełomowe pomysły to tylko jeden z czynników innowacyjności w firmach. Drugim, równie istotnym, jest odpowiednie zarządzanie tymi pomysłami i ich wdrażanie. Do tego jednak potrzebny jest szereg kompetencji, których dziś w firmach brakuje i same to przyznają. Dwie na trzy twierdzą, że przeszkodą w podejmowaniu przez nie innowacji jest problem z pozyskaniem odpowiednich pracowników. Akademia Menadżera Innowacji – prowadzona przez PARP – ma tę lukę kompetencyjną zasypywać. Uczestniczący w niej menadżerowie przechodzą szereg szkoleń podnoszących ich umiejętności zarządzania w tym obszarze, ale także pracują z doradcami, którzy od lat zajmują się wdrażaniem innowacji.
  Prawie połowa Polaków jest skłonna usprawiedliwić pracę na czarno
  Od czterech lat obserwowany jest wysoki poziom akceptacji nieetycznych zachowań i nadużyć finansowych – pokazują badania Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Dziś takie praktyki jest skłonna usprawiedliwić prawie połowa Polaków. Najczęściej przymykają oko na pracę na czarno w celu unikania ściągania długów z pensji. Zrozumienie dla takich praktyk deklaruje ponad 61 proc. społeczeństwa. Z kolei najbardziej rygorystycznie Polacy odnoszą się do wyłudzania pieniędzy z wykorzystaniem cudzych lub fałszywych dokumentów.
  Profil zaufany - jak go założyć?
  Profil zaufany powstał po to, aby umożliwić załatwienie spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Dla przedsiębiorców, jak i osób prywatnych, które często kontaktują się z instytucjami publicznymi, profil zaufany to idealne narzędzie. W jaki sposób się go zakłada? Jak długo jest ważny? Podpowiadamy.
  Praca przy komputerze. Jak zadbać o zdrowie?
  Wielogodzinna praca przed komputerem może negatywnie odbijać się na naszym zdrowiu fizycznym. Ból ramion, nadgarstków, ud i pleców są częstymi dolegliwościami pracowników biurowych. Dlatego tak ważne są przerwy od pracy. Podpowiadamy, w jaki sposób można je efektywnie wykorzystać, wykonując kilka prostych ćwiczeń korzystnych dla naszego ciała.
  Szukasz pracownika? Samo ogłoszenie to nie wszystko!
  Rynek pracy staje się coraz bardziej konkurencyjny, firmy rywalizują ze sobą o najlepsze talenty, ale aż 75% z nich spodziewa się w tym roku trudności w znalezieniu pracownika . Poszukujący mają za to do dyspozycji kilka różnych portali pracy, na których co chwila pojawiają się nowe oferty. Ale czy rola dobrego jobboardu ogranicza się tylko do publikowania ogłoszeń? Zadbanie o atrakcyjność oferty to jedno, sztuką jest także dotarcie do właściwego odbiorcy. Co wpływa na efektywność procesu rekrutacyjnego i jak zwiększyć szansę na trafienie do najbardziej wartościowych kandydatów?
  Praca zdalna wymaga doprecyzowania
  Praca zdalna zostanie uregulowana w kodeksie pracy. Wątpliwości może wywoływać m.in. forma, w jakiej ustala się miejsce świadczenia pracy poza siedzibą zatrudniającego. Niektóre przepisy może poprawić jeszcze Sejm, który nie spieszy się z uchwaleniem nowelizacji kodeksu pracy.
  Rekrutacja od strony pracodawcy – jak zwiększyć szanse na sukces
  Rynek pracy staje się coraz bardziej konkurencyjny, firmy rywalizują ze sobą o najlepsze talenty, ale aż 75% z nich spodziewa się w tym roku trudności w znalezieniu pracownika . Poszukujący mają za to do dyspozycji kilka różnych portali pracy, na których co chwila pojawiają się nowe oferty. Co wpływa na efektywność procesu rekrutacyjnego i jak zwiększyć szansę na trafienie do najbardziej wartościowych kandydatów?
  Ostatnie dni rekrutacji w szkołach. Dla nauczycieli ofert na pęczki
  Napływ uchodźców z Ukrainy to wielkie wyzwanie przed polskimi szkołami. Niestety wygląda na to, że powstanie sporo wakatów, a kuratorzy oświaty pozostaną z trudnymi zadaniami.
  Odzież ochronna i robocza chroniąca przed promieniowaniem UV
  Stale rośnie liczba dni, w których temperatury osiągają wysokie wartości, a promieniowanie UV jest niebezpieczne – szczególnie dla tych, którzy swoją pracę wykonują na świeżym powietrzu. Ochrona przed skutkami promieniowania to nie tylko filtry UV czy przebywanie w cieniu. To także kwestia odzieży ochronnej – w której funkcjonalności nastąpił duży postęp.
  Połowa Polaków ocenia polskich szefów gorzej niż zagranicznych, a 28% potwierdza, że ich przełożony krzyczy na pracowników
  Badanie przeprowadzone przez serwis InterviewMe wykazało, że 73% Polaków ma szacunek dla swojego przełożonego, chociaż aż 28% przyznało, że szef krzyczy, a 21%, że źle traktuje swoich pracowników
  Prawie 6 godzin tygodniowo darmowych nadgodzin. 12 sierpnia Światowy Dzień Pracoholików
  Polacy coraz częściej zostają w pracy po godzinach; badania wykazują, że pracownicy tygodniowo wykonują średnio 5 h 48 minut dodatkowej pracy za darmo - wynika z najnowszego raportu ADP „People at Work 2022: A Global Workforce View”.
  Pozyskiwanie pracowników lokalnych - 10 sposobów
  Jak informuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, stopa bezrobocia rejestrowanego w lipcu 2022 r. wyniosła 4,9%. To o 0,2 punktu procentowego mniej niż w maju br. I jak każda informacja, ta również ma dwie strony medalu. Znalezienie pracowników staje się bowiem większym wyzwaniem, zwłaszcza dla firm lokalnych, rekrutujących wśród miejscowych społeczności. W jaki sposób można mu podołać? Odpowiadamy.
  Polski Ład 2.0 - problemy z wyliczeniem podstawy składki zdrowotnej
  Nowelizacja Polskiego Ładu, która zaczęła obowiązywać od 1 lipca 2022 roku, daje podatnikom rozliczającym się na ryczałcie możliwość zmiany formy opodatkowania na zasady ogólne już od połowy tego roku. Odpowiedniego wpisu do CEIDG należy dokonać do 22 sierpnia. W tym przypadku pojawia się jednak ważne pytanie: jak obliczyć składkę zdrowotną za pierwsze półrocze.
  Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę
  Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, każda ze stron umowy o pracę może ją rozwiązać za wypowiedzeniem. Rozwiązanie umowy następuje wówczas z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia w zależności od długości zatrudnienia pracownika. Podpowiadamy, w jakich sytuacjach możliwe jest cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę.
  Ponaglenie w sprawie urzędowej
  Jeśli sprawa urzędowa nie została załatwiona w terminie lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne, masz prawo wnieść ponaglenie. Jeśli natomiast procedura dotyczy urzędu pracy lub urzędu wojewódzkiego, upewnij się wcześniej, że ponaglenie będzie skuteczne.
  Uprawnienia niepełnosprawnego pracownika
  Osobie legitymującej się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności przysługują dodatkowe uprawnienia pracownicze. Wynikają one z przepisów o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dotyczą one przede wszystkim czasu pracy, przerw w pracy i wymiaru urlopu. Oto one.
  Ponad 770 tys. obywateli Ukrainy zatrudnionych w Polsce
  Już ponad 770 tys. obywateli Ukrainy jest zatrudnionych legalnie w naszym kraju - powiedział we wtorek wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.
  Ponad połowa pracowników preferuje zdalny i hybrydowy model pracy
  Hybrydowy model pracy, który coraz chętniej wybierany jest przez samych pracowników, wymaga dużych zmian w modelu operacyjnym wielu firm. Zanim jednak pracownicy przejdą na pożądany przez nich system pracy, powinni posiąść niezbędne kompetencje. Zyskają jednak na tym też organizacje, które będą mogły łowić talenty na znacznie większym obszarze. Sukcesy widać już dziś. Nawet w firmach z sektora przemysłu ciężkiego, które w ”hybrydowym” świecie mogli zdobyć pracowników wcześniej niedostępnych.
  Czy to koniec sprzedaży bezpośredniej? Przedstawiciele handlowi powinni się zmienić!
  Jesteś przedstawicielem handlowym? Zadbaj o nowe kompetencje. Raport firmy Showpad mówi jasno - detaliści powoli, acz skutecznie, zmieniają swoje preferencje. Coraz częściej od tradycyjnych spotkań z przedstawicielem handlowym, wolą kupować towary online. Zdecydowana większość, bo aż 86 proc. osób odpowiedzialnych za zakupy w dużych firmach, od spotkań twarzą w twarz woli transakcje zawierane w sposób wirtualny. Im młodszy pytany, tym chętniej wybiera internet. Tylko 8 proc. milenialsów oraz osób z pokolenia Z preferuje spotkanie z handlowcem.
  W II kw. 2022 r. rynek utrzymał dynamikę zatrudnienia
  Uwarunkowania makro- i mikroekonomicznie równomiernie oddziałują na ogół rynku i innowacyjne przedsiębiorstwa – wynika z raportu ADP Polska „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q2 2022 r.”. W II kw. 2022 r. utrzymał się dystans pod względem dynamiki zatrudnienia między rynkiem (+2,3 proc. vs II kw. 2021 r. wg danych Głównego Urzędu Statystycznego) a firmami należącymi do Nowoczesnej Gospodarki (+3,46 proc. vs II kw. 2021 r.) i wyniósł 1,16 p.p.
  ZUS: Coraz więcej cudzoziemców objętych ubezpieczeniem społecznym
  Liczba cudzoziemców pracujących legalnie w Polsce i podlegających ubezpieczeniom społecznym przekroczyła już milion. Największą grupę stanowią obywatele Ukrainy. Na koniec lipca do ubezpieczenia emerytalnego zgłoszonych było niemal 1 mln 25 tys. cudzoziemców.