Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Składki ZUS - jak płacić?

Składki zus - jak płacić? Czym jest NRS? Co można zrobić z nadpłatą i zaległościami?
Składki zus - jak płacić? Czym jest NRS? Co można zrobić z nadpłatą i zaległościami?
shutterstock
Jak płacić składki ZUS? Gdzie należy je wpłacać? Czym jest NRS? Do kiedy opłaca się składki? Co w przypadku nadpłaty i zaległości składkowych?

Jak płacić składki ZUS?

Jeśli jesteś przedsiębiorcą, musisz opłacać składki do ZUS za siebie, członków swojej rodziny i zatrudnionych pracowników. Przeczytaj, kiedy i jak należy je płacić.

Składki ZUS - gdzie wpłacać?

Składki za siebie i wszystkich ubezpieczonych płacisz jednym przelewem na swój indywidualny numer rachunku składkowego (NRS).

NRS zawiera numer ZUS – 60000002026 oraz twój identyfikator NIP. Jeśli konto zostało założone bez numeru NIP, to ostatnie 10 cyfr NRS będzie stanowić numer twojego konta w systemie ZUS.

Na podstawie NRS Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie zapisywać i rozliczać wpłaty na twoim koncie.

NRS ZUS

Twój numer NRS:

 • otrzymujesz z ZUS pocztą po założeniu konta płatnika składek na adres siedziby firmy albo na adres do korespondencji - sprawdź, czy ZUS ma twoje aktualne dane adresowe
 • możesz sprawdzić w dowolnym momencie w Wyszukiwarce numeru rachunku składkowego
 • otrzymasz w każdej placówce ZUS lub w Centrum Obsługi Telefonicznej pod numerem 022 560 16 00.

W tytule przelewu nie podajesz dodatkowych informacji, takich jak NIP, REGON czy PESEL. Nie wskazujesz również okresu, którego dotyczy wpłata. Wpisujesz jedynie kwotę składek, nadawcę i odbiorcę płatności oraz numer rachunku składkowego.

Wysyłasz jeden łączny przelew na:

 • ubezpieczenia społeczne
 • ubezpieczenie zdrowotne
 • Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 • Fundusz Emerytur Pomostowych.

Wpłacając pieniądze na swój rachunek NRS, nie określasz, jaki rodzaj składki chcesz opłacić i w jakiej wysokości. To ZUS podzieli twoją wpłatę na poszczególne ubezpieczenia i fundusze. Zrobi to na podstawie składek za ostatni miesiąc, które wpisałeś do deklaracji rozliczeniowej, albo tych, które wpisał ZUS (jeśli jesteś zwolniony z przekazywania deklaracji).

W pierwszej kolejności będą pokryte zaległości, dopiero potem składki bieżące.

Uwaga! Składki opłacasz przelewem. Jeżeli jesteś mikroprzedsiębiorcą, czyli zatrudniasz mniej niż 10 pracowników, a twój obrót netto nie przekracza 2 mln euro, to możesz opłacać składki za pomocą przekazu pocztowego lub w formie przekazu pieniężnego.

Szczegółowych informacji na temat rachunku składkowego udzieli ci doradca płatnika składek. Znajdziesz je też w poradniku ZUS na temat prostych płatności.

Pamiętaj! Jeśli masz długi składkowe, możesz skorzystać z ulg lub umorzeń składek ZUS.

Do kiedy płatność składek ZUS?

Składki na ubezpieczenia społeczne do ZUS opłacasz w tych samych terminach, w których składasz deklaracje rozliczeniową oraz imienne raporty miesięczne, czyli:

 • do 5. dnia następnego miesiąca – jeśli jesteś jednostką budżetową lub samorządowym zakładem budżetowym,
 • do 15. dnia następnego miesiąca – jeśli jesteś płatnikiem składek posiadającym osobowość prawną,
 • do 20. dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników składek.

Jeżeli dzień, w którym musisz zapłacić składkę, wypada w niedzielę lub święto, to termin przesuwa się na pierwszy pracujący dzień.

Od każdej nieterminowej płatności musisz opłacić odsetki za zwłokę.

Zasadą jest opłacanie składek w formie bezgotówkowej. Składki gotówką, poza opisanymi wyżej zasadami dotyczącymi mikroprzedsiębiorców, mogą opłacać osoby fizyczne nieprowadzące pozarolniczej działalności gospodarczej.

Za termin zapłacenia składek przy obrocie bezgotówkowym uważa się dzień obciążenia:

 • rachunku bankowego płatnika
 • rachunku płatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej
 • rachunku płatniczego płatnika w instytucji płatniczej lub instytucji pieniądza elektronicznego na podstawie polecenia przelewu lub zapłaty za pomocą innego instrumentu płatniczego niż polecenie przelewu.

Każdy bank określa szczegółowe zasady i terminy przekazywania środków z rachunku posiadacza konta.

Pamiętaj! Dokumenty potwierdzające opłacanie składek poświadczają, że wypełniłeś obowiązki wobec ZUS. W twoim interesie leży, żeby te dokumenty mieć i móc okazać. Składki ZUS stanowią koszty uzyskania przychodu, dlatego przechowuj dokumentację płatniczą od czasu przedawnienia się zobowiązań, czyli 5 lat licząc od dnia, w którym stały się wymagalne.

Od początku 2022 roku ten termin może zostać zawieszony. Stanie się tak, jeśli ZUS przed jego upływem podejmie pierwszą czynność zmierzającą do wyegzekwowania należności z tytułu składek. By była skuteczna ZUS musi powiadomić o niej płatnika. Wtedy zawieszenie przedawnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym doszło do podjęcia czynności do ostatniego dnia miesiąca, w którym postępowanie egzekucyjne zostało zakończone.

W praktyce oznacza to możliwość żądania składek sprzed wielu lat.

Nadpłata składek ZUS

Jeśli ZUS stwierdzi, że nadpłaciłeś składki w wysokości, która przekracza dziesięciokrotność kwoty kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, wyśle ci zawiadomienie. Jeśli nadpłata jest mniejsza – nie otrzymasz zawiadomienia.

Stan swoich rozliczeń z ZUS możesz sprawdzić w każdej chwili na portalu Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Jeśli nie jesteś pewien, czy nie przekroczyłeś pułapu, po którym nie musisz opłacać składek (limit 30-krotności), lub czy masz nadpłatę, możesz złożyć do ZUS wniosek o ustalenie czy przekroczenie wystąpiło. Wniosek przekazujesz do ZUS elektronicznie, za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS. Jeśli faktycznie masz nadpłatę, dostaniesz potwierdzenie z ZUS.

Jeśli zapłaciłeś wyższe składki, niż powinieneś, to:

 • nadpłata pomniejszy zaległości, o ile je masz
 • ZUS doliczy nadpłatę do bieżących lub na poczet przyszłych składek, o ile nie masz zaległości w ZUS.

Jeśli chcesz, żeby ZUS zwrócił nadpłatę – złóż wniosek o jej zwrot. Możesz to zrobić za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS, na poczcie lub w placówce ZUS. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwraca nadpłatę w ciągu 30 dni od dnia, w którym wpłynie twój wniosek.

Zwrot nastąpi bezgotówkowo na twój rachunek bankowy, który jest zaewidencjonowany na koncie ZUS. Jeżeli nie otrzymasz zwrotu nadpłaty w ciągu 30 dni, należą ci się odsetki.

Nadpłata składek na ubezpieczenie zdrowotne

Nadpłata składki zdrowotnej ma miejsce, gdy kwota składki zdrowotnej obliczonej od podstawy miesięcznej, czyli suma składki z 12 miesięcy, jest wyższa, niż kwota składki zdrowotnej ustalonej od podstawy rocznej.

Jeżeli suma składek na ubezpieczenie zdrowotne wpłaconych za poszczególne miesiące roku kalendarzowego będzie wyższa od rocznej składki na ubezpieczenie zdrowotne ustalonej od rocznej podstawy, to będzie ci przysługiwał zwrot kwoty stanowiącej różnicę między tą sumą a roczną składką na ubezpieczenie zdrowotne ustaloną od podstawy rocznej.

Nadpłata składki zdrowotnej zostanie ci zwrócona wyłącznie:

 • jeśli złożysz wniosek w tej sprawie przez PUE ZUS
 • pod warunkiem, że nie masz zaległości w ZUS.

Na złożenie wniosku będziesz mieć miesiąc po zakończeniu roku kalendarzowego od upływu terminu do złożenia zeznania rocznego.

ZUS, nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu terminu do złożenia zeznania, dokonuje zwrotu nadpłaty składki zdrowotnej . Zwrot następuje w formie bezgotówkowej na wskazany przez ciebie rachunek płatniczy.

ZUS może również odmówić ci zwrotu. Decyzję w tej sprawie udostępni poprzez PUE ZUS. Od decyzji o odmowie zwrotu przysługuje ci odwołanie do sądu.

Zaległości składkowe - odsetki ZUS

Pamiętaj o terminowym opłacaniu składek. Jeśli będziesz mieć zaległości:

 • od nieopłaconych w terminie składek jako płatnik będziesz płacić odsetki za zwłokę
 • ZUS może ci wymierzyć jako płatnikowi składek dodatkową opłatę – do wysokości 100% nieopłaconych składek
 • ZUS może rozpocząć postępowanie egzekucyjne, co może dla ciebie oznaczać dodatkowe koszty, które będą wynikały z tego postępowania.

Kwotę odsetek za zwłokę na określony dzień naliczysz przez:

 • przemnożenie kwoty zaległej składki za dany miesiąc przez liczbę dni zwłoki w jej opłaceniu i przez obowiązującą roczną stawkę procentową odsetek za zwłokę oraz
 • podzielenie otrzymanego iloczynu przez 365 x 100.

Wyliczona kwota odsetek podlega zaokrągleniu do pełnych złotych. Odsetek za zwłokę nie nalicza się, jeśli ich wysokość nie przekracza 2 zł.

Składki ZUS a odroczenie, rozłożenie na raty, umorzenie

Jeśli z uzasadnionych powodów masz problemy z regulowaniem należności z tytułu składek, możesz złożyć w ZUS wniosek o:

 1. odroczenie terminu płatności składek
 2. układ ratalny lub
 3. umorzenie należności.

Zrób to, jeżeli te problemy wynikają z opóźnienia lub braku realizacji dostaw, zatorów płatniczych, nieobecności pracowników związanej ze wzrostem zachorowalności lub działań, które mają na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa obywateli.

Wniosek możesz:

 • przesłać elektronicznie, na Platformie Usług Elektronicznych PUE – jeżeli masz zarejestrowany profil PUE; profil możesz założyć w placówce ZUS lub w dowolnej chwili, przez Internet, jeśli masz podpis kwalifikowany lub Profil Zaufany
 • złożyć osobiście, w placówce ZUS
 • przesłać pocztą.

Odroczenie terminu płatności składek – złóż ten wniosek, jeśli masz problem z opłaceniem w ustawowym terminie składek bieżących lub przyszłych, których termin płatności jeszcze nie upłynął. Nie zapłacisz wtedy odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną.

Układ ratalny – złóż wniosek o rozłożenie spłaty zadłużenia na raty, jeśli masz zadłużenie z tytułu składek i nie może go spłacić jednorazowo. Nie zapłacisz wtedy odsetek za zwłokę, a jedynie opłatę prolongacyjną. Po podpisaniu układu ewentualne postępowanie egzekucyjne zostaje zawieszone. Zakres dokumentów, które musisz dołączyć do wniosku, jest ustalany indywidualnie: zależy od rodzaju prowadzonej działalności i formy opodatkowania.

Umorzenie należności – złóż ten wniosek, na przykład jeśli poniosłeś straty materialne w wyniku nadzwyczajnego zdarzenia, które powoduje, że opłacenie składek mogłoby cię pozbawić możliwości dalszego prowadzenia działalności. Umorzeniu w przypadku trudnej sytuacji finansowej podlegają składki, które opłacasz jako płatnik za siebie. Nie można umarzać części składek finansowanych przez ubezpieczonych, którzy nie są płatnikami składek (np. twoich pracowników). Umorzone składki i okres nie będą się liczyć przy ustalaniu prawa do świadczeń.

Osoby fizyczne, które ubiegają się o umorzenie należności, dołączają do wniosku dokumenty, które:

 • potwierdzają brak możliwości nawet częściowego uregulowania zadłużenia
 • pokazują kondycję finansową i możliwości płatnicze wnioskodawcy
 • potwierdzają stan zdrowia dłużnika lub konieczność sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny – w przypadku ubiegania się o umorzenie z tych względów, na przykład zaświadczenie o korzystaniu z różnych form pomocy społecznej, zaświadczenie o pozostawaniu osobą bezrobotną, dokumenty świadczące o złym stanie zdrowia itp.

Samo złożenie wniosku o odroczenie, rozłożenie na raty lub umorzenie należności z tytułu składek nie gwarantuje udzielenia tych ulg ani umorzenia. Nie jest przesłanką do zawieszenia postępowania egzekucyjnego.

Ważne! Jeżeli składasz wniosek elektronicznie, dostarcz wymagane dokumenty do dowolnej placówki ZUS osobiście lub pocztą.

Zanim złożysz wniosek o udzielenie ulgi (odroczenie terminu płatności składek, rozłożenia spłaty zadłużenia na raty albo o umorzenie zadłużenia), możesz skontaktować się z doradcą do spraw ulg i umorzeń. Doradca:

 • wyjaśni ci, o którą ulgę możesz się ubiegać
 • wskaże i objaśni aktualne druki i formularze
 • pomoże ci skompletować i wypełnić dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku o ulgę.

Z doradcą możesz porozmawiać telefonicznie lub umówić się na spotkanie. Wykaz numerów telefonów znajdziesz na www.zus.pl

Kontakt z ZUS

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji o zasadach opłacania składek, skontaktuj się z ZUS:

Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS (tel.: 22 560 16 00)

za pośrednictwem formularza

Skype: zus_centrum_obslugi_tel

e-mail: cot@zus.pl

w każdej placówce ZUS (wykaz placówek).

Podstawa prawna

Art. 19, 23-24, 29, 43, 44, 47-47a Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.

Art. 74, 81, 87 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne

Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Zatrudnienie oraz pomoc socjalna dla obywateli Ukrainy. Na podstawie specustawy i innych regulacji
Zatrudnienie oraz pomoc socjalna dla obywateli Ukrainy. Na podstawie specustawy i innych regulacji
Tylko teraz
Źródło: biznes.gov.pl
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(1)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • Rejestracja spółki z o.o.
  2022-03-17 13:47:21
  Nie przejmuj się zmianami! Pomożemy uniknąć dodatkowej składki zdrowotnej! Zapraszamy! rejestracja-spolki-zoo pl
  0
QR Code
Świadczenia emerytalno-rentowe
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od dnia:
1 stycznia
1 marca
1 czerwca
1 września
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Stabilizacja na rynku pracy – aktualne trendy i wyniki badań w zakresie kompetencji i rynku pracy
Badania przeprowadzone wśród pracodawców i pracowników pokazują stabilizację na rynku pracy. W czerwcu 2022 r. stopa bezrobocia była niższa niż w maju, a w urzędach pracy było zarejestrowanych mniej bezrobotnych w stosunku do poprzedniego miesiąca.
Zatrudnianie cudzoziemców - jakie nieprawidłowości?
W Polsce legalnie pracuje ponad milion cudzoziemców. Czy kontrole Państwowej Inspekcji Pracy wykazują nieprawidłowości?
2/3 pracowników ma symptomy wypalenia zawodowego
W ciągu ostatniego roku objawy wypalenia zawodowego zauważyło u siebie dwie trzecie pracowników - wynika z badania Nationale-Nederlanden. Zjawisko to dotyczy coraz częściej także młodszych pracowników - wskazano.
Brak kompetencji blokuje innowacyjność firm
Przełomowe pomysły to tylko jeden z czynników innowacyjności w firmach. Drugim, równie istotnym, jest odpowiednie zarządzanie tymi pomysłami i ich wdrażanie. Do tego jednak potrzebny jest szereg kompetencji, których dziś w firmach brakuje i same to przyznają. Dwie na trzy twierdzą, że przeszkodą w podejmowaniu przez nie innowacji jest problem z pozyskaniem odpowiednich pracowników. Akademia Menadżera Innowacji – prowadzona przez PARP – ma tę lukę kompetencyjną zasypywać. Uczestniczący w niej menadżerowie przechodzą szereg szkoleń podnoszących ich umiejętności zarządzania w tym obszarze, ale także pracują z doradcami, którzy od lat zajmują się wdrażaniem innowacji.
Prawie połowa Polaków jest skłonna usprawiedliwić pracę na czarno
Od czterech lat obserwowany jest wysoki poziom akceptacji nieetycznych zachowań i nadużyć finansowych – pokazują badania Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Dziś takie praktyki jest skłonna usprawiedliwić prawie połowa Polaków. Najczęściej przymykają oko na pracę na czarno w celu unikania ściągania długów z pensji. Zrozumienie dla takich praktyk deklaruje ponad 61 proc. społeczeństwa. Z kolei najbardziej rygorystycznie Polacy odnoszą się do wyłudzania pieniędzy z wykorzystaniem cudzych lub fałszywych dokumentów.
Profil zaufany - jak go założyć?
Profil zaufany powstał po to, aby umożliwić załatwienie spraw urzędowych bez wychodzenia z domu. Dla przedsiębiorców, jak i osób prywatnych, które często kontaktują się z instytucjami publicznymi, profil zaufany to idealne narzędzie. W jaki sposób się go zakłada? Jak długo jest ważny? Podpowiadamy.
Praca przy komputerze. Jak zadbać o zdrowie?
Wielogodzinna praca przed komputerem może negatywnie odbijać się na naszym zdrowiu fizycznym. Ból ramion, nadgarstków, ud i pleców są częstymi dolegliwościami pracowników biurowych. Dlatego tak ważne są przerwy od pracy. Podpowiadamy, w jaki sposób można je efektywnie wykorzystać, wykonując kilka prostych ćwiczeń korzystnych dla naszego ciała.
Szukasz pracownika? Samo ogłoszenie to nie wszystko!
Rynek pracy staje się coraz bardziej konkurencyjny, firmy rywalizują ze sobą o najlepsze talenty, ale aż 75% z nich spodziewa się w tym roku trudności w znalezieniu pracownika . Poszukujący mają za to do dyspozycji kilka różnych portali pracy, na których co chwila pojawiają się nowe oferty. Ale czy rola dobrego jobboardu ogranicza się tylko do publikowania ogłoszeń? Zadbanie o atrakcyjność oferty to jedno, sztuką jest także dotarcie do właściwego odbiorcy. Co wpływa na efektywność procesu rekrutacyjnego i jak zwiększyć szansę na trafienie do najbardziej wartościowych kandydatów?
Praca zdalna wymaga doprecyzowania
Praca zdalna zostanie uregulowana w kodeksie pracy. Wątpliwości może wywoływać m.in. forma, w jakiej ustala się miejsce świadczenia pracy poza siedzibą zatrudniającego. Niektóre przepisy może poprawić jeszcze Sejm, który nie spieszy się z uchwaleniem nowelizacji kodeksu pracy.
Rekrutacja od strony pracodawcy – jak zwiększyć szanse na sukces
Rynek pracy staje się coraz bardziej konkurencyjny, firmy rywalizują ze sobą o najlepsze talenty, ale aż 75% z nich spodziewa się w tym roku trudności w znalezieniu pracownika . Poszukujący mają za to do dyspozycji kilka różnych portali pracy, na których co chwila pojawiają się nowe oferty. Co wpływa na efektywność procesu rekrutacyjnego i jak zwiększyć szansę na trafienie do najbardziej wartościowych kandydatów?
Ostatnie dni rekrutacji w szkołach. Dla nauczycieli ofert na pęczki
Napływ uchodźców z Ukrainy to wielkie wyzwanie przed polskimi szkołami. Niestety wygląda na to, że powstanie sporo wakatów, a kuratorzy oświaty pozostaną z trudnymi zadaniami.
Odzież ochronna i robocza chroniąca przed promieniowaniem UV
Stale rośnie liczba dni, w których temperatury osiągają wysokie wartości, a promieniowanie UV jest niebezpieczne – szczególnie dla tych, którzy swoją pracę wykonują na świeżym powietrzu. Ochrona przed skutkami promieniowania to nie tylko filtry UV czy przebywanie w cieniu. To także kwestia odzieży ochronnej – w której funkcjonalności nastąpił duży postęp.
Połowa Polaków ocenia polskich szefów gorzej niż zagranicznych, a 28% potwierdza, że ich przełożony krzyczy na pracowników
Badanie przeprowadzone przez serwis InterviewMe wykazało, że 73% Polaków ma szacunek dla swojego przełożonego, chociaż aż 28% przyznało, że szef krzyczy, a 21%, że źle traktuje swoich pracowników
Prawie 6 godzin tygodniowo darmowych nadgodzin. 12 sierpnia Światowy Dzień Pracoholików
Polacy coraz częściej zostają w pracy po godzinach; badania wykazują, że pracownicy tygodniowo wykonują średnio 5 h 48 minut dodatkowej pracy za darmo - wynika z najnowszego raportu ADP „People at Work 2022: A Global Workforce View”.
Pozyskiwanie pracowników lokalnych - 10 sposobów
Jak informuje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, stopa bezrobocia rejestrowanego w lipcu 2022 r. wyniosła 4,9%. To o 0,2 punktu procentowego mniej niż w maju br. I jak każda informacja, ta również ma dwie strony medalu. Znalezienie pracowników staje się bowiem większym wyzwaniem, zwłaszcza dla firm lokalnych, rekrutujących wśród miejscowych społeczności. W jaki sposób można mu podołać? Odpowiadamy.
Polski Ład 2.0 - problemy z wyliczeniem podstawy składki zdrowotnej
Nowelizacja Polskiego Ładu, która zaczęła obowiązywać od 1 lipca 2022 roku, daje podatnikom rozliczającym się na ryczałcie możliwość zmiany formy opodatkowania na zasady ogólne już od połowy tego roku. Odpowiedniego wpisu do CEIDG należy dokonać do 22 sierpnia. W tym przypadku pojawia się jednak ważne pytanie: jak obliczyć składkę zdrowotną za pierwsze półrocze.
Cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę
Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, każda ze stron umowy o pracę może ją rozwiązać za wypowiedzeniem. Rozwiązanie umowy następuje wówczas z upływem okresu dokonanego wypowiedzenia w zależności od długości zatrudnienia pracownika. Podpowiadamy, w jakich sytuacjach możliwe jest cofnięcie wypowiedzenia umowy o pracę.
Ponaglenie w sprawie urzędowej
Jeśli sprawa urzędowa nie została załatwiona w terminie lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne, masz prawo wnieść ponaglenie. Jeśli natomiast procedura dotyczy urzędu pracy lub urzędu wojewódzkiego, upewnij się wcześniej, że ponaglenie będzie skuteczne.
Uprawnienia niepełnosprawnego pracownika
Osobie legitymującej się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności przysługują dodatkowe uprawnienia pracownicze. Wynikają one z przepisów o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dotyczą one przede wszystkim czasu pracy, przerw w pracy i wymiaru urlopu. Oto one.
Ponad 770 tys. obywateli Ukrainy zatrudnionych w Polsce
Już ponad 770 tys. obywateli Ukrainy jest zatrudnionych legalnie w naszym kraju - powiedział we wtorek wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed.
Ponad połowa pracowników preferuje zdalny i hybrydowy model pracy
Hybrydowy model pracy, który coraz chętniej wybierany jest przez samych pracowników, wymaga dużych zmian w modelu operacyjnym wielu firm. Zanim jednak pracownicy przejdą na pożądany przez nich system pracy, powinni posiąść niezbędne kompetencje. Zyskają jednak na tym też organizacje, które będą mogły łowić talenty na znacznie większym obszarze. Sukcesy widać już dziś. Nawet w firmach z sektora przemysłu ciężkiego, które w ”hybrydowym” świecie mogli zdobyć pracowników wcześniej niedostępnych.
Czy to koniec sprzedaży bezpośredniej? Przedstawiciele handlowi powinni się zmienić!
Jesteś przedstawicielem handlowym? Zadbaj o nowe kompetencje. Raport firmy Showpad mówi jasno - detaliści powoli, acz skutecznie, zmieniają swoje preferencje. Coraz częściej od tradycyjnych spotkań z przedstawicielem handlowym, wolą kupować towary online. Zdecydowana większość, bo aż 86 proc. osób odpowiedzialnych za zakupy w dużych firmach, od spotkań twarzą w twarz woli transakcje zawierane w sposób wirtualny. Im młodszy pytany, tym chętniej wybiera internet. Tylko 8 proc. milenialsów oraz osób z pokolenia Z preferuje spotkanie z handlowcem.
W II kw. 2022 r. rynek utrzymał dynamikę zatrudnienia
Uwarunkowania makro- i mikroekonomicznie równomiernie oddziałują na ogół rynku i innowacyjne przedsiębiorstwa – wynika z raportu ADP Polska „Zatrudnienie w Nowoczesnej Gospodarce Q2 2022 r.”. W II kw. 2022 r. utrzymał się dystans pod względem dynamiki zatrudnienia między rynkiem (+2,3 proc. vs II kw. 2021 r. wg danych Głównego Urzędu Statystycznego) a firmami należącymi do Nowoczesnej Gospodarki (+3,46 proc. vs II kw. 2021 r.) i wyniósł 1,16 p.p.
ZUS: Coraz więcej cudzoziemców objętych ubezpieczeniem społecznym
Liczba cudzoziemców pracujących legalnie w Polsce i podlegających ubezpieczeniom społecznym przekroczyła już milion. Największą grupę stanowią obywatele Ukrainy. Na koniec lipca do ubezpieczenia emerytalnego zgłoszonych było niemal 1 mln 25 tys. cudzoziemców.
Komplet: Zmiany w Kodeksie pracy 2022
Zapraszamy do udziału w webinariach na temat zmian w Kodeksie pracy. Przy zakupie dwóch webinariów drugie 50% taniej. Komplet składa się z 2 webinariów: „Nieobecności pracownicze po nowelizacjach Kodeksu pracy” oraz „Kontrola trzeźwości pracowników w miejscu pracy”. Szkolenia poprowadzą Aleksander Kuźniar i Paweł Ziółkowski. Każdy z uczestników webinariów otrzyma imienny certyfikat. Polecamy!