REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Obowiązki pracodawcy przy zatrudnianiu telepracownika

Małgorzata Mędrala-Natkaniec

REKLAMA

Jednym ze sposobów obniżenia kosztów zatrudnienia przez pracodawców jest możliwość stosowania telepracy. Dzięki tej formie zatrudnienia pracodawca ma mniejsze obowiązki w zakresie bhp niż w przypadku zwykłych pracowników. Nie musi bowiem zapewniać pracownikom odpowiednich pomieszczeń pracy. Jednak zatrudnianie telepracowników wiąże się dla pracodawcy z licznymi obowiązkami.

Telepraca nie jest odrębnym rodzajem stosunku pracy. Osoby wykonujące pracę w formie telepracy są pracownikami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę.

Autopromocja

Podstawowe cechy charakterystyczne dla telepracy odróżniające ją od zwykłego stosunku pracy to:

 • regularność świadczenia pracy poza zakładem pracy,
 • świadczenie pracy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej przez wymianę e-maili,
 • przekazywanie przez telepracownika pracodawcy wyników pracy.

Zatrudnienie telepracowników, w odróżnieniu od tradycyjnych form zatrudniania pracowników, wymaga spełnienia przez pracodawcę pewnych warunków i wiąże się z dodatkowymi specyficznymi obowiązkami.

Wprowadzenie telepracy

Aby zatrudniać telepracowników, pracodawca musi zawrzeć porozumienie w sprawie warunków stosowania telepracy z zakładową organizacją związkową (jeżeli funkcjonuje ona w zakładzie pracy) lub wprowadzić regulamin telepracy (w przypadku gdy w zakładzie nie ma związków zawodowych). U pracodawców zatrudniających co najmniej 20 pracowników, dla których istnieje obowiązek wprowadzenia regulaminu pracy, regulamin telepracy może stanowić jego część.

Telepraca szansą dla pracodawców i pracowników >>

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Tryb wprowadzania telepracy zależy zatem od tego, czy u pracodawcy działają zakładowe organizacje związkowe. Możemy wyróżnić 3 sytuacje wprowadzenia telepracy (art. 676 Kodeksu pracy):

 • pracodawca przedstawia projekt warunków zatrudniania w formie telepracy wszystkim działającym u niego zakładowym organizacjom związkowym i w firmie dochodzi do zawarcia porozumienia w zakresie wprowadzenia telepracy. Jeżeli nie jest możliwe uzgodnienie treści porozumienia ze wszystkimi zakładowymi organizacjami związkowymi, pracodawca uzgadnia treść porozumienia z organizacjami związkowymi reprezentatywnymi;
 • w terminie 30 dni od dnia przedstawienia przez pracodawcę projektu porozumienia w sprawie zatrudniania w formie telepracy działającym u niego organizacjom związkowym nie dochodzi do zawarcia porozumienia. W takim przypadku pracodawca sam określa warunki stosowania telepracy w regulaminie, uwzględniając ustalenia podjęte z zakładowymi organizacjami związkowymi w toku uzgadniania porozumienia;
 • u pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe. W takiej sytuacji warunki stosowania telepracy określa pracodawca w regulaminie, po konsultacji z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

PRZYKŁAD
Pracodawca zatrudnia poniżej 20 pracowników i nie wprowadził regulaminu pracy. U pracodawcy nie działają organizacje związkowe. Dwóch pracowników wyraziło chęć pracy w formie telepracy i pracodawca chce przychylić się do ich prośby. W takiej sytuacji pracodawca jest zobowiązany przygotować projekt regulaminu telepracy, a następnie skonsultować jego treść z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w przyjętym u niego trybie. Taka konsultacja jest obowiązkowa, ale nie ma charakteru wiążącego dla pracodawcy.


Zawarcie umowy z telepracownikiem

Po ustaleniu warunków stosowania telepracy w porozumieniu ze związkami lub po wprowadzeniu regulaminu telepracy, uzgodnienie z pracownikiem, że praca będzie wykonywana w warunkach telepracy, może nastąpić (art. 677 § 1 Kodeksu pracy):

 • przy zawieraniu umowy o pracę – wówczas w umowie dodatkowo określa się warunki wykonywania pracy poza zakładem oraz środki komunikacji elektronicznej, za pomocą których praca będzie świadczona,
 • w trakcie zatrudnienia – zmiana warunków wykonywania zatrudnienie w formie telepracy może nastąpić na mocy porozumienia stron, z inicjatywy pracownika lub pracodawcy.

PRZYKŁAD
Pracownik wystąpił z wnioskiem do pracodawcy o zatrudnienie w formie telepracy. Zdaniem pracodawcy organizacja pracy nie uzasadnia tej formy zatrudnienia. Możliwość uwzględnienia wniosku zależy od uznania pracodawcy, w szczególności oceny przez niego potrzeb organizacyjnych zakładu w tym zakresie. Wniosek pracownika nie jest dla pracodawcy wiążący.

Pracodawca i telepracownik mogą ponadto, w odrębnej umowie, określić m.in. (art. 6711 § 2 Kodeksu pracy):

 • zakres ubezpieczenia i zasady wykorzystywania przez telepracownika sprzętu niezbędnego do wykonywania pracy w formie telepracy, stanowiącego własność telepracownika,
 • zasady porozumiewania się pracodawcy z telepracownikiem, w tym sposób potwierdzania obecności telepracownika na stanowisku pracy,
 • sposób i formę kontroli wykonywania pracy przez telepracownika.

Szczegółowe określenie warunków wykonywania pracy w formie telepracy pozwala uniknąć wielu problemów praktycznych, zwłaszcza związanych z pokrywaniem kosztów używanego przez telepracownika sprzętu oraz dokonywaniem przez pracodawcę kontroli pracy telepracownika.

Zatrudnienie pracownika w formie telepracy >>

Jeżeli podjęcie pracy w formie telepracy nastąpiło w trakcie trwania zatrudnienia pracownika, w terminie 3 miesięcy od dnia rozpoczęcia telepracy każda ze stron może wystąpić z wiążącym wnioskiem o zaprzestanie wykonywania pracy w formie telepracy i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy (art. 678 § 1 Kodeksu pracy). Pracodawca i telepracownik ustalają termin, od którego nastąpi przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy, nie dłuższy niż 30 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek telepracownika zostanie złożony po upływie tego terminu, pracodawca powinien – w miarę możliwości – uwzględnić ten wniosek (art. 678 § 2 Kodeksu pracy). Po upływie 30-dniowego terminu przywrócenie przez pracodawcę poprzednich warunków wykonywania pracy może nastąpić w trybie wypowiedzenia zmieniającego (art. 42 § 1–3 Kodeksu pracy).

Autopromocja

Przykład wniosku pracodawcy o zaprzestanie wykonywania pracy w formie telepracy i przywrócenie poprzednich warunków wykonywania pracy

Brak zgody pracownika w trakcie zatrudnienia na zmianę warunków wykonywania pracy w formie telepracy, a także zaprzestanie wykonywania pracy w formie telepracy w terminie 3 miesięcy od dnia podjęcia pracy w formie telepracy, nie mogą być przyczyną uzasadniającą wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę (art. 679 Kodeksu pracy).

Nie jest również dopuszczalne powierzenie pracownikowi wykonywania pracy w formie telepracy na podstawie art. 42 § 4 Kodeksu pracy, tj. powierzenia w przypadkach uzasadnionych interesem pracodawcy pracy innej niż określona w umowie o pracę, na okres nie dłuższy niż 3 miesiące w roku kalendarzowym, pod warunkiem że nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia pracownika oraz odpowiada jego kwalifikacjom.


Dodatkowe obowiązki informacyjne pracodawcy

W przypadku zatrudnienia pracownika w formie telepracy informacja o warunkach zatrudnienia, którą pracodawca przekazuje w ciągu 7 dni od przyjęcia do pracy nowego pracownika, musi obejmować dodatkowo co najmniej:

 • określenie jednostki organizacyjnej pracodawcy, w której strukturze znajduje się stanowisko pracy telepracownika,
 • wskazanie osoby lub organu reprezentującego pracodawcę, który jest jednostką organizacyjną, odpowiedzialnych za współpracę z telepracownikiem oraz upoważnionych do przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania pracy.

Pracodawca przekazuje na piśmie telepracownikowi powyższe informacje najpóźniej w dniu rozpoczęcia przez niego wykonywania pracy w formie telepracy (art. 6710 § 2 Kodeksu pracy).

Obowiązki związane z zapewnieniem sprzętu dla telepracownika

Pracodawca jest zobowiązany:

 • dostarczyć telepracownikowi sprzęt niezbędny do wykonywania pracy w formie telepracy,
 • ubezpieczyć sprzęt przekazany do wykonywania telepracy,
 • pokryć koszty związane z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją sprzętu,
 • zapewnić telepracownikowi pomoc techniczną i niezbędne szkolenia w zakresie obsługi sprzętu.

Zamiast zapewnienia sprzętu, pracodawca i telepracownik mogą ustalić, że do wykonywania pracy w formie telepracy telepracownik będzie wykorzystywał własny sprzęt. W takiej sytuacji telepracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny w wysokości określonej w porozumieniu ze związkami lub regulaminie telepracy (art. 6711 § 3 Kodeksu pracy). Przy ustalaniu wysokości ekwiwalentu należy brać pod uwagę w szczególności normy zużycia sprzętu, jego udokumentowane ceny rynkowe oraz ilość wykorzystanego materiału na potrzeby pracodawcy i jego ceny rynkowe.

Zalety i wady telepracy >>

Korzyści
W ramach telepracy pracodawca może ustalić z pracownikiem na zasadach określonych w odrębnej umowie, że będzie on korzystał przy wykonywaniu pracy z własnego sprzętu.

Pracodawca jest zobowiązany określić zasady ochrony danych przekazywanych telepracownikowi oraz przeprowadzić, w miarę potrzeb, instruktaż i szkolenie w tym zakresie. Telepracownik potwierdza na piśmie zapoznanie się z zasadami ochrony danych oraz jest zobowiązany do ich przestrzegania.

Kontrola telepracownika i obowiązki pracodawcy w zakresie bhp

Pracodawca ma prawo kontrolować wykonywanie pracy przez telepracownika w miejscu wykonywania pracy (art. 6714 § 1 Kodeksu pracy). W praktyce oznacza to, że upoważniona przez pracodawcę osoba może przeprowadzić kontrolę w domu pracownika. Kontroli podlega wykonywanie pracy przez telepracownika oraz bezpieczeństwo i higiena warunków jej wykonywania. Ponadto uprawniona osoba może przeprowadzić w domu telepracownika inwentaryzację, konserwację, serwis, instalację lub naprawy powierzonego sprzętu (art. 6714 § 2 Kodeksu pracy).

Kontrola może mieć miejsce za uprzednią zgodą telepracownika wyrażoną na piśmie albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej, albo podobnych środków indywidualnego porozumiewania się na odległość, np. telefonicznie.


Zagrożenie
Na przeprowadzenie kontroli w domu telepracownika niezbędne jest uzyskanie jego uprzedniej, choćby telefonicznej zgody. Wykonywanie czynności kontrolnych nie może naruszać prywatności telepracownika i jego rodziny ani utrudniać korzystania z pomieszczeń domowych w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.

Jeżeli praca jest wykonywana w domu telepracownika, pracodawca realizuje wobec niego, w zakresie wynikającym z rodzaju i warunków wykonywanej pracy, kodeksowe obowiązki z zakresu bhp, z wyłączeniem:

 • obowiązku dbałości o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego,
 • utrzymywania obiektów budowlanych i pomieszczeń pracy,
 • zapewnienia odpowiednich urządzeń higienicznosanitarnych.

Pierwszą kontrolę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przeprowadza się, na wniosek telepracownika, przed rozpoczęciem przez niego wykonywania pracy. Na dokonywanie kolejnej kontroli wymagana jest każdorazowa zgoda pracownika.

Inne obowiązki pracodawcy

Mimo odrębności dotyczących zarówno sposobu świadczenia pracy, jak i miejsca jej wykonywania pracownikowi świadczącemu pracę w formie telepracy przysługują – tak jak pozostałym pracownikom – wszystkie prawa wynikające ze stosunku pracy, np. prawo do urlopu wypoczynkowego, prawo do odpoczynków dobowych i tygodniowych, zapewnienie norm czasu pracy nieprzekraczających 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień.

Co zamiast telepracy >>

Najwłaściwszym systemem czasu pracy przy wykonywaniu telepracy jest zadaniowy system czasu pracy (art. 140 Kodeksu pracy). W tym systemie pracownik sam decyduje, w jakich godzinach wykonuje pracę, natomiast pracodawca rozlicza go z wykonania zleconych zadań. Zadania te powinny być możliwe do wykonania w ramach norm czasu pracy obowiązujących danego pracownika. Jednak telepraca może być świadczona we wszystkich systemach czasu pracy. Wybór danego systemu czasu pracy zależy od rodzaju oraz potrzeb pracodawcy.

WAŻNE!
Telepracownicy mogą wykonywać pracę w dowolnym systemie czasu pracy.

Pracodawca umożliwia telepracownikowi, na zasadach przyjętych dla ogółu pracowników, przebywanie na terenie zakładu pracy, kontaktowanie się z innymi pracownikami oraz korzystanie z pomieszczeń i urządzeń pracodawcy, z zakładowych obiektów socjalnych i prowadzonej działalności socjalnej (art. 6716 Kodeksu pracy).

Na pracodawcy ciąży również obowiązek zapewnienia równego traktowania w zatrudnieniu i niedyskryminowania telepracownika.

Podstawa prawna:

 • art. 29 § 3, art. 42, art. 675–6717, art. 104 § 2, art. 129, art. 140 Kodeksu pracy.
Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Szkolenia policjantów i skoszarowanie: ważny komunikat MSWiA

  Szkolenia w systemie skoszarowanym w Policji mogą odbywać jedynie osoby realizujące w Policji powszechny obowiązek obrony, albo funkcjonariusze odbywający szkolenie/doskonalenie zawodowe w nadzwyczajnych okolicznościach jak np. w stanie klęski żywiołowej. Wynika z tego, że policjanci odbywający szkolenie/doskonalenie zawodowe w zwykłych okolicznościach nie mogą być szkoleni w systemie skoszarowanym. Jak być powinno? Komenda Główna Policji zadeklarowała szczegółową analizę postanowień aktów wewnętrznych obowiązujących w poszczególnych jednostkach szkoleniowych. Szykują się kontrole!

  Zatrudnianie cudzoziemców. Zezwolenie na pracę ma aż sześć typów: A, B, C, D, E, S. Który wybrać?

  Zezwolenie na pracę to dokument legalizujący pracę w Polsce cudzoziemca, który nie jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia. Polskie przepisy przewidują zezwolenia sześciu typów. Rodzaj zezwolenia na pracę, który musi posiadać cudzoziemiec zależy od tego, przez jaki okres zamierza pracować w Polsce, jaki charakter ma mieć jego praca, oraz – czy będzie pracował dla podmiotu polskiego, czy zagranicznego.

  Postępowanie karne o umyślnie przestępstwo lub przestępstwo skarbowe w zawodach medycznych

  Postępowanie karne o umyślnie przestępstwo lub przestępstwo skarbowe w zawodach medycznych - to zagadnienie okazało się problematyczne, na etapie ubiegania się o wykonywanie zawodu lekarza, pielęgniarki, położnej czy dentysty. W związku z tym Minister Zdrowia Izabela Leszczyna rozważy propozycję zmiany legislacyjnej w zakresie składanego oświadczenia co do prowadzonego postępowania karnego przeciwko osobom mającym wykonywać zawód medyczny. Być może dojdzie do zmiany w sprawie procedury otrzymywania przez lekarzy, lekarzy dentystów oraz pielęgniarki i położne uprawnień do wykonywania tych zawodów.

  Szukasz dobrej pracy? Pamiętaj o liście motywacyjnym. Musi być profesjonalnie przygotowany!

  List motywacyjny to dokument, w którym składająca go osoba wyjaśnia, z jakich powodów ubiega się np. o zatrudnienie. Chociaż złożenie listu motywacyjnego nie zawsze jest wymagane przez potencjalnego pracodawcę, to warto mu pokazać, że składającemu naprawdę zależy na podjęciu zatrudnienia.

  REKLAMA

  Pracownicy naukowi dostaną podwyżki o 30%. Profesor zarobi co najmniej 9370 zł miesięcznie, profesor uczelni – 7777,10 zł, adiunkt – 6840,10 zł, inny nauczyciel akademicki – 4685 zł [Wyrównanie od 1 stycznia 2024 r.]

  Wynagrodzenia pracowników naukowych pójdą w górę. Minister nauki Dariusz Wieczorek podpisał rozporządzenie, dzięki któremu podwyżki otrzymają pracownicy naukowi zatrudnieni na uczelniach publicznych oraz w Polskiej Akademii Nauk. Wynagrodzenie zasadnicze profesora wzrośnie z 7210 zł do 9370 zł. Naukowcy dostaną podwyżki z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r.

  Urząd do spraw kombatantów ma nowego szefa. Został nim Lech Parell

  Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ma nowego szefa. Po odwołaniu Jana Józefa Kasprzyka premier Donald Tusk powołał na to stanowisko Lecha Parella. Akt powołania wręczyła mu minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

  Asystencja osobista. Ustawa wyczekiwana przez osoby z niepełnosprawnościami

  W Polsce jest ponad 3 mln osób z niepełnosprawnościami, które mają prawne potwierdzenie niepełnosprawności. Poziom zatrudnienia tych osób odbiega od innych państw europejskich. Brakuje też dla nich i ich rodzin systemowego wsparcia w środowisku lokalnym. Z tego względu tak bardzo wyczekiwane jest wprowadzenie ustawy o asystencji osobistej.

  Ruchomy czas pracy – rozkład czasu pracy wygodny dla pracodawcy i pracownika

  Rozkład czasu pracy może przewidywać różne godziny rozpoczynania pracy w dniach, które zgodnie z tym rozkładem są dla pracowników dniami pracy. Dzięki wprowadzeniu ruchomego czasu pracy pracownicy mogą – przy zachowaniu 8-godzinnej normy dobowej – rozpoczynać i kończyć pracę o różnych porach w poszczególnych dniach.

  REKLAMA

  Zakwaterowanie dla pracowników delegowanych do pracy za granicę bez podatku – wyrok NSA

  Zapewnienie pracownikowi delegowanemu, zwłaszcza na krótki czas, nieodpłatnego zakwaterowania i pokrycia kosztów podróży nie powoduje powstania po jego stronie przychodu opodatkowanego podatkiem dochodowym od osób fizycznych – wyrok NSA z 1 sierpnia 2023 r. (II FSK 270/21).

  Jak pracodawca może zareagować na przyprowadzanie przez pracownika dziecka do pracy

  Pracownica zatrudniona w sklepie kolejny raz przyprowadziła do pracy 5-letniego syna. Tłumaczyła to tym, że syn ma katar i nie mógł iść do przedszkola, a pracownica nie ma już urlopu na żądanie. W sklepie 5-latek siedzi sam na zapleczu, kiedy pracownica pracuje, co budzi nasze duże obawy o bezpieczeństwo takiego rozwiązania. Ponadto pracownica nie skupia się w pełni na pracy, tylko co chwilę oddala się ze stanowiska pracy na zaplecze, żeby sprawdzić, co z dzieckiem. Co możemy zrobić w tej sytuacji? Czy możemy ukarać ją upomnieniem lub naganą albo zwolnić, żeby w jej miejsce zatrudnić w pełni efektywnego pracownika? Czy możemy wprowadzić w regulaminie pracy regulację zakazującą przychodzenia do pracy z dzieckiem?

  REKLAMA