Kategorie

Jakie nowe dokumenty muszą składać ubiegający się o świadczenia rodzinne

Eliza Lech
Od 4 stycznia 2013 r. wprowadzone zostały nowe dokumenty potrzebne do uzyskania świadczeń rodzinnych. Najważniejsze zmiany polegają na wprowadzeniu nowych wzorów wniosków niezbędnych do ubiegania się o specjalny zasiłek opiekuńczy oraz „becikowe”.

Od 1 stycznia 2013 r. zmienione zostały zasady przyznawania świadczenia pielęgnacyjnego, jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, tzw. becikowego oraz wprowadzone zostało nowe świadczenie – specjalny zasiłek opiekuńczy. W związku z tym również od 4 stycznia 2013 r. wprowadzone zostały nowe wzory:

 • wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka oraz
 • wniosku o ustalenie prawa do nowego świadczenia opiekuńczego – specjalnego zasiłku opiekuńczego.
Reklama

Osoby, które od 1 stycznia 2013 r. ubiegają się o tzw. becikowe i o specjalny zasiłek opiekuńczy, są zobowiązane do złożenia oświadczeń lub zaświadczeń (np. z zakładu pracy, urzędu skarbowego) dokumentujących ich dochody (art. 1 ustawy z 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych, art. 1 ustawy z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw). O tym, jakie dokumenty dana osoba jest zobowiązana dołączyć do wniosku, decyduje jej indywidualna sytuacja rodzinna i dochodowa.

W przypadku jednak, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń (specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego oraz „becikowego”) wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wymienione w rozporządzeniu MPiPS z 3 stycznia 2013 r., podmiot realizujący świadczenia rodzinne może domagać się takiego innego dokumentu.

Zmiany w „becikowym”

Wprowadzony został sformalizowany wzór wniosku o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka. A zatem osoby ubiegające się o jednorazową zapomogę na dzieci urodzone po 31 grudnia 2012 r. będą musiały złożyć wniosek o to świadczenie według wzoru określonego w załączniku nr 15 do rozporządzenia MPiPS z 3 stycznia 2013 r., a nie tak jak dotychczas na dowolnym wzorze wniosku.

WAŻNE!

Osoby ubiegające się o „becikowe” na dzieci urodzone po 31 grudnia 2012 r. będą musiały złożyć wniosek o to świadczenie według nowego wzoru.

Od 1 stycznia 2013 r. osoby ubiegające się o „becikowe” (na dzieci urodzone po 31 grudnia 2012 r.) są zobowiązane do złożenia oświadczeń lub zaświadczeń dokumentujących ich dochody (w związku z wprowadzeniem kryterium dochodowego w wysokości 1922 zł netto na osobę w rodzinie). Wysokość dochodu na potrzeby ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka będzie ustalana na podstawie zasad określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych (analogicznie jak do zasiłku rodzinnego). A zatem będzie brany pod uwagę dochód z roku poprzedzającego okres zasiłkowy, na który osoba ubiega się o to świadczenie.


Dokumenty potwierdzające wysokość dochodu rodziny to:

 • zaświadczenie wydane przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego lub oświadczenie o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, uzyskanym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
 • oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy, jeżeli członkowie rodziny rozliczają się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne,
 • oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu (np. dochód z gospodarstwa rolnego, alimenty na rzecz dzieci, stypendia),
 • zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne,
 • oświadczenie lub zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy albo nakaz płatniczy za ten rok,
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu lub ugodą sądową do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
 • dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,
 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
 • kopia odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub kopia odpisu protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące faktyczną wysokość otrzymanych alimentów, w przypadku uzyskania alimentów niższych niż zasądzone w wyroku lub ugodzie sądowej, oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów.

Oprócz dokumentów stwierdzających wysokość dochodów członków rodziny, do wniosku o „becikowe” (tak jak dotychczas) należy dołączyć:

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka oraz
 • zaświadczenie o pozostawaniu kobiety pod opieką medyczną od 10. tygodnia ciąży do porodu (wymóg ten nie dotyczy opiekuna prawnego dziecka, opiekuna faktycznego dziecka, tj. osoby, która faktycznie opiekuje się dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o przysposobienie dziecka, a także osoby, która przysposobiła dziecko).

W przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko do wniosku należy dołączyć odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka.

Zmiany w świadczeniu pielęgnacyjnym

Od 1 stycznia 2013 r. świadczenie pielęgnacyjne przysługuje osobom uprawnionym, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

 • nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub
 • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25. roku życia.

Od nowego roku osoby, które będą się ubiegać o świadczenie pielęgnacyjne na dziecko, którego niepełnosprawność powstała między 18. a 25. rokiem życia (w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej), będą zobowiązane udokumentować fakt, że niepełnosprawność dziecka powstała w trakcie nauki.

WAŻNE!

Osoby ubiegające się o świadczenie pielęgnacyjne na dziecko, którego niepełnosprawność powstała w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, są zobowiązane udokumentować ten fakt.


Na potwierdzenie nauki w szkole lub w szkole wyższej osoba składająca wniosek o świadczenie może dołączyć np.:

 • oświadczenie,
 • zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej,
 • dyplom ukończenia szkoły wyższej lub
 • świadectwo ukończenia szkoły.

Rozporządzenie nie wprowadza regulacji w tym zakresie, a zatem osoba będzie mogła przedstawić dowolny dokument, potwierdzający naukę w szkole lub w szkole wyższej.

WAŻNE!

Osoba ubiegająca się o świadczenie będzie mogła przedstawić dowolny dokument, potwierdzający fakt nauki w szkole lub w szkole wyższej.

Ponadto, jak dotychczas, do wniosku o świadczenie pielęgnacyjne należy dołączyć:

 • orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym.

Osoba ubiegająca się o świadczenie pielęgnacyjne będzie musiała wykazać fakt niepodejmowania lub rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku koniecznością opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny. Na tę okoliczność strona może złożyć stosowne oświadczenie lub zaświadczenie. Jednocześnie o tym, jakie dokumenty strona jest zobowiązana dołączyć do wniosku, decyduje indywidualna sytuacja rodzinna wnioskodawcy.

PRZYKŁAD

O świadczenie pielęgnacyjne ubiega się babka z tytułu sprawowania opieki nad wnukiem. Do wniosku będzie zobowiązana dołączyć oświadczenia lub zaświadczenia potwierdzające, że:

 • rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją (odpis zupełny lub skrócony aktów zgonu rodziców), zostali pozbawieni praw rodzicielskich (odpis prawomocnego wyroku sądu o odebraniu władzy rodzicielskiej), są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności),
 • nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oraz
 • nie ma opiekuna faktycznego dziecka wymagającego opieki ani osoby będącej rodziną zastępczą spokrewnioną dla dziecka wymagającego opieki lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Specjalny zasiłek opiekuńczy

W związku z wprowadzeniem do ustawy o świadczeniach rodzinnych nowego świadczenia – specjalnego zasiłku opiekuńczego, określony został wzór wniosku o uzyskanie specjalnego zasiłku opiekuńczego (załącznik nr 17 do rozporządzenia MPiPS z 3 stycznia 2013 r.). Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, gdy łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekroczy obowiązującego kryterium dochodowego wynoszącego 623 zł netto.

WAŻNE!

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, gdy dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekroczy kryterium dochodowego wynoszącego 623 zł netto.


Specjalny zasiłek opiekuńczy jest świadczeniem przyznawanym na podstawie progu dochodowego. Oznacza to, że osoba ubiegająca się o to świadczenie ma obowiązek udokumentowania sytuacji dochodowej dwóch rodzin, tj.

 • rodziny osoby wymagającej opieki oraz
 • rodziny osoby sprawującej opiekę.

Katalog podstawowych dokumentów dochodowych jest taki sam, jak w przypadku zasiłku rodzinnego oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.

Osoba ubiegająca się o to świadczenie będzie zobowiązana dołączyć do wniosku dokument potwierdzający faktyczną rezygnację z pracy, czyli np.:

 • świadectwo pracy,
 • dokument potwierdzający zawieszenie lub wyrejestrowanie pozarolniczej działalności gospodarczej (w przypadku osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą).

Ponadto, analogicznie jak przy ubieganiu się o świadczenie pielęgnacyjne, osoba powinna dołączyć następujące dokumenty:

 • orzeczenie o niepełnosprawności lub o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym.

Podstawa prawna:

 • art. 1, art. 2 ust. 1 ustawy z 12 października 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2012 r. poz. 1255),
 • ustawa z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012 r. poz. 1548),
 • uchylone rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 27 grudnia 2011 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. Nr 298, poz. 1769),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. z 2013 r. poz. 3).
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry

  Składka zdrowotna 2021 – działalność gospodarcza

  Składka zdrowotna w 2021 r. a działalność gospodarcza - ile wynosi wysokość składki zdrowotnej? Jak Nowy Ład wpłynie na wysokość składki zdrowotnej?

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - wzór

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - pobierz wzór druku. Jak rozwiązać umowę zgodnie z art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy? W jakiej formie dokonać porozumienia?

  Czy można zwolnić pracownika z powodu braku szczepienia?

  Zwolnienie niezaszczepionego pracownika - czy prawo pracy pozwala na rozwiązanie umowy z pracownikiem, który nie zaszczepił się przeciwko COVID-19?

  Kiedy pracownik ponosi odpowiedzialność materialną?

  Odpowiedzialność materialna pracownika - pracownik ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych i za mienie powierzone w ramach dodatkowej umowy.

  Składki KRUS III kwartał 2021

  Składki KRUS w III kwartale 2021 r. - ile wynoszą rolnicze składki wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie?

  Wyższe podwyżki dla służby zdrowia od 1 lipca 2021 r.

  Wyższe podwyżki dla służby zdrowia od 1 lipca 2021 r. - takie rozwiązanie proponuje Senat. Sprawdź, ile wzrośnie wynagrodzenie lekarzy, pielęgniarek, położnych i innych pracowników medycznych.

  Ile osób w Polsce pracuje zdalnie? [GUS]

  Praca zdalna - ile osób w Polsce pracuje zdalnie? Gdzie najwięcej osób pracuje z domu?

  Płaca minimalna - średnie wynagrodzenie w powiecie

  Płaca minimalna będzie zależała od powiatu? Proponuje się, aby wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę wynosiła tyle, ile średnie wynagrodzenie w powiecie.

  Świadczenie rehabilitacyjne - ile wynosi w 2021 r.?

  Świadczenie rehabilitacyjne - ile wynosi w III kwartale 2021 r.? Znamy nowy wskaźnik waloryzacji podstawy wymiaru zasiłku chorobowego.

  Powrót do pracy stacjonarnej czy praca zdalna?

  Powrót do pracy stacjonarnej - czy Polacy chcą wracać do biur? Czy praca zdalna zostanie? Jakie wyzwania stoją przed pracodawcami i pracownikami?

  12 czerwca - Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci

  Dzień Sprzeciwu Wobec Pracy Dzieci przypada na 12 czerwca. Pandemia COVID-19 wpłynęła negatywnie na to zjawisko.

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym z Turcją już funkcjonuje

  Umowa o zabezpieczeniu społecznym z Turcją funkcjonuje od 1 czerwca 2021 r. Jakie kwestie reguluje?

  Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy - wszystko, co musisz wiedzieć

  Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy - komu i kiedy przysługuje? Kto je wypłaca? Jak odwołać się od decyzji ZUS?

  PPK: stan oszczędności można sprawdzać na bieżąco

  PPK - stan oszczędności na swoim rachunku w PPK można sprawdzać na bieżąco. Jak to zrobić?

  Nowy Ład – kalkulator wynagrodzeń 2022

  Nowy Ład - kalkulator wynagrodzeń w 2022 r. pozwala obliczyć wysokość wynagrodzeń dla umów o pracę. Jak Nowy Ład wpływa na wysokość płacy minimalnej w 2022 r.? Wyższa kwota wolna od podatku powoduje brak podatku przy minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Ile wyniesie najniższa krajowa?

  Minimalne wynagrodzenie pielęgniarek i położnych od lipca 2021 r.

  Minimalne wynagrodzenie pielęgniarek i położnych od lipca 2021 r. - to rozwiązanie dla wszystkich medyków. Co ze wzrostem wynagrodzeń do 2027 r.?

  Przedłużenie kadencji organów związków zawodowych

  Przedłużenie kadencji organów statutowych związków zawodowych, organizacji przedsiębiorców i społecznych inspektorów pracy przewiduje projekt nowelizacji ustawy covidowej.

  Bezrobocie w maju 2021 r. najniższe w UE

  Bezrobocie w maju 2021 r. - ile wyniosła szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego? Czy Polska ma najniższe bezrobocie w UE?

  Doradca podatkowy - zarobki 2021

  Doradca podatkowy - jakie są zarobki w 2021 r.? Gdzie zarabia się najlepiej? Jak zrobić szybką karierę w podatkach? Oto kilka wskazówek.

  Zatrudnienie programisty - rekrutować seniora czy juniora?

  Zatrudnienie programisty może stać się prawdziwym wyzwaniem. Polskie firmy muszą konkurować o najlepszych specjalistów z pracodawcami z Zachodu. Jak w takiej sytuacji zatrudnić dobrego programistę?

  4 cechy, jakie powinien posiadać dobry program do obsługi PPK

  Obsługa PPK może być albo koszmarem działu kadr, albo procesem, o którym, jak o oddychaniu, po prostu się nie myśli. Wszystko zależy od tego, jakie oprogramowanie (i czy w ogóle) wspomaga dział personalny w realizacji zadań związanych z obsługą PPK. Jaki zatem powinien być program, który pozwoli na sprawną realizację PPK bez nadmiernego obciążania pracowników?

  PPK w firmie - jak wdrożyć?

  PPK w firmie - jak wdrożyć Pracownicze Plany Kapitałowe dla swoich pracowników? Co powinien zawierać program do obsługi PPK? Kto może oszczędzać w PPK?

  Regionalizacja płacy minimalnej - rekomendacje

  Regionalizacja płacy minimalnej i powiązanie jej z obiektywnym parametrem ekonomicznym to rekomendacje raportu, którego partnerem jest Biuro Rzecznika MŚP.

  Czerwiec 2021 - godziny pracy, dni wolne

  Czerwiec 2021 - godziny pracy i dni wolne czyli jaki jest wymiar czasu pracy. Kalendarz czerwca w 2021 r. zawiera 1 święto wolne od pracy.

  Niedziela handlowa - czerwiec 2021

  Niedziela handlowa - czerwiec 2021 r. ma 4 niedziele. Czy 13 czerwca, 20 czerwca lub 27 czerwca jest niedziela handlowa? Kalendarz niedziel handlowych.