Kategorie

Pełnienie funkcji członka zarządu nie stanowi tytułu do ubezpieczeń

Michał Jarosik
Członek zarządu spółki wykonujący swoje obowiązki tylko na podstawie uchwały o powołaniu nie podlega ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnemu. Będzie ubezpieczony jako pracownik albo zleceniobiorca, gdy będzie go wiązała ze spółką umowa.

Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne reguluje ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. W art. 6 tej ustawy wymienione są osoby, które podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Wśród nich nie ma członków zarządu.

Podstawą pełnienia funkcji członka zarządu może być nie tylko uchwała o powołaniu zarządu, ale także umowa zawarta po powołaniu danej osoby na członka zarządu. Członek zarządu może wykonywać obowiązki na podstawie umowy o pracę bądź cywilnoprawnej o świadczenie usług, do której zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy zlecenia.

Umowa o pracę

Reklama

Członek zarządu może podlegać ubezpieczeniom społecznym jako pracownik, pod warunkiem że obowiązki związane ze sprawowaniem tej funkcji wykonuje na podstawie stosunku pracy. Pracownik podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, chorobowemu oraz wypadkowemu. Obowiązek ubezpieczeń istnieje od dnia nawiązania do dnia ustania stosunku pracy.

Nabycie prawa do emerytury lub renty, jak również posiadanie statusu studenta lub ucznia, nie zwalnia pracownika z podlegania obowiązkowym ubezpieczeniom. Obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym podlega również pracownik, który równocześnie ma inne tytuły do ubezpieczeń, np. równocześnie jest zatrudniony na podstawie innej umowy o pracę lub prowadzi działalność gospodarczą.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskiwany z tytułu stosunku pracy. Z podstawy tej wyłączone jest wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną oraz zasiłki i przychody wymienione w par. 2 ust. 1 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz. 1106 z późn. zm.).

PRZYKŁAD

UBEZPIECZENIE ZLECENIOBIORCY

Michał M. został wybrany na członka zarządu w spółce z o.o. Na wykonywanie obowiązków członka zarządu została z nim zawarta umowa cywilnoprawna o charakterze umowy zlecenia z wynagrodzeniem określonym kwotowo. Dla Michała M. umowa ta stanowi jedyny tytuł do ubezpieczeń. Z uwagi na to spółka musiała go zgłosić do ubezpieczeń: emerytalnego, rentowych, wypadkowego - gdyż praca jest wykonywana w siedzibie spółki, zdrowotnego oraz chorobowego - gdyż Michał M. złożył wniosek o objęcie tym ubezpieczeniem. Spółka opłacająca za Michała M. składki musi pamiętać, że:

• podstawę wymiaru składek stanowi przychód w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskiwany z umowy,

• podstawa wymiaru składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe nie może przekraczać miesięcznie 250 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

Umowa cywilnoprawna

Reklama

Ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym podlega również członek zarządu, który swoje obowiązki wykonuje na podstawie umowy cywilnoprawnej o charakterze umowy zlecenia (w niniejszym artykule nie rozważamy zbiegów tytułów do ubezpieczeń). W takiej sytuacji członek zarządu podlega ubezpieczeniom jako zleceniobiorca.

Dla zleceniobiorcy obowiązkowe jest również ubezpieczenie wypadkowe, gdy praca jest wykonywana w siedzibie lub miejscu prowadzenia działalności zleceniodawcy (co zawsze ma miejsce w przypadku członków zarządu). Dobrowolne z umowy zlecenia jest ubezpieczenie chorobowe. Do tego ubezpieczenia mogą przystąpić wyłącznie zleceniobiorcy, którzy z umowy zlecenia podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.


Jeżeli z członkiem zarządu została zawarta umowa o charakterze umowy zlecenia, a jest on uczniem lub studentem, który nie ukończył 26 lat, z umowy zlecenia nie podlega żadnym ubezpieczeniom. Natomiast posiadanie przez członka zarządu będącego zleceniobiorcą ustalonego prawa do emerytury lub renty nie wyłącza obowiązku ubezpieczeń społecznych. Emeryt lub rencista zatrudniony na podstawie umowy zlecenia podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Ubezpieczenia te są dla niego dobrowolne, gdy równocześnie w innym zakładzie pracy jest pracownikiem lub wykonuje inną umowę zlecenia, z której przystąpił do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych.

Zleceniobiorcy obowiązkiem ubezpieczeń społecznych objęci są od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy. Natomiast objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym następuje od dnia złożenia wniosku o objęcie tym ubezpieczeniem nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został zgłoszony. Od dnia wskazanego we wniosku objęcie ubezpieczeniem chorobowym zleceniobiorcy może nastąpić tylko wówczas, gdy zgłoszenie do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych zostanie dokonane w terminie siedmiu dni od dnia powstania obowiązku ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. Ubezpieczenie to ustaje od dnia wskazanego we wniosku o wyłączenie z tego ubezpieczenia nie wcześniej jednak niż od dnia, w którym wniosek został zgłoszony, a także wówczas, gdy zleceniobiorca zakończy wykonywanie umowy zlecenia.

Ubezpieczenie zdrowotne

Analogicznie jak w przypadku ubezpieczeń społecznych samo pełnienie obowiązków członka zarządu nie powoduje, iż dana osoba podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu, gdyż taki tytuł do ubezpieczeń nie został wymieniony w art. 66 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dopiero zawarcie przez członka zarządu umowy o pracę lub umowy zlecenia powoduje, iż podlega on ubezpieczeniu zdrowotnemu jako pracownik lub zleceniobiorca.

PRZYKŁAD

UMOWA O PRACĘ ZE SPÓŁKĄ

Marian K. został 20 grudnia 2007 r. wybrany na członka zarządu spółki z o.o. Następnie na wykonywanie tych obowiązków spółka zawarła z nim umowę o pracę. W konsekwencji będzie on podlegał ubezpieczeniom społecznym (emerytalnemu, rentowym, chorobowemu, wypadkowemu) i ubezpieczeniu zdrowotnemu jako pracownik.

PRZYKŁAD

ZBIEG TYTUŁÓW

Janusz N. jest członkiem zarządu spółki z o.o. Obowiązki członka zarządu wykonuje na podstawie umowy cywilnoprawnej o charakterze umowy zlecenia. Równocześnie w innym zakładzie pracy jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę z wynagrodzeniem w wysokości 3 tys. zł. Janusz N. z umowy o pracę podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym (emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu), a z umowy cywilnoprawnej ubezpieczenia emerytalne i rentowe są dla niego dobrowolne. Zarówno z umowy o pracę, jak i z umowy zlecenia Janusz N. podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu.

PRZYKŁAD

CZŁONKOSTWO W ZARZĄDZIE BEZ UMOWY

Marek H. jest członkiem zarządu spółki z o.o. Na wykonywanie tych obowiązków spółka nie zawarła z nim żadnej umowy. Z uwagi na to Marek H. z tytułu pełnienia obowiązków członka zarządu nie podlega zarówno ubezpieczeniom społecznym, jak i ubezpieczeniu zdrowotnemu. W konsekwencji od wypłacanego mu wynagrodzenia za pełnienie obowiązków członka zarządu nie powinny być opłacane żadne składki.

MICHAŁ JAROSIK

Podstawa prawna:

art. 6 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 z późn. zm.).

art. 66 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 z późn. zm.).

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: GP
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Czy pracodawca widzi kod choroby na L4?

  Kod choroby na L4 - czy pracodawca widzi numer statystyczny choroby wpisany na zwolnieniu lekarskim?

  Praca w Niemczech bez znajomości języka

  Praca w Niemczech bez znajomości języka jest możliwa. Pracodawcy w dużych niemieckich miastach zatrudniają wykwalifikowanych pracowników z zagranicy.

  Elektroniczny wniosek urlopowy a przepisy prawne

  Elektroniczny wniosek urlopowy - czy jest zgodny z przepisami prawnymi? Czy wniosek o urlop musi być składany w formie papierowej? Co na to Kodeks pracy?

  Wyłączenie winy pracownika w naruszeniu obowiązków

  Wyłączenie winy pracownika. Zgodnie z wykładnią dominującą w nauce oraz orzecznictwie prawa pracy rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika, o którym mowa w art. 52 §1 pkt 1) kp jest zasadne, jeżeli pracownik naruszy swoje podstawowe obowiązki pracownicze i można mu przypisać winę „ciężką" w postaci winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa oraz gdy jednocześnie to naruszenie stanowi jednocześnie poważnie zagrożenie lub naruszenie interesów pracodawcy. Ponieważ Kodeks pracy nie zawiera przepisów precyzujących rozumienie winy pracownika, w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie jakie przesłanki i w jakich okolicznościach mogą wyłączyć winę pracowniczą, zwrócić należy się do nauki prawa pracy i orzecznictwa Sądu Najwyższego. Warto zatem przybliżyć niektóre z przesłanek mogących uzasadnić wyłączenie winy pracownika, co w rezultacie oznaczać może bezzasadność dyscyplinarnego rozwiązania umowy o pracę.

  Ile dni urlopu wypoczynkowego przy dwóch umowach o pracę?

  Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na dwóch umowach o pracę? Jak wyliczyć liczbę dni wolnych?

  Ubiór do pracy - opinia Polaków

  Ubiór do pracy - jak Polacy chcą ubierać się do wykonywania codziennych obowiązków służbowych?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - umowa o dzieło 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów o dzieło - czy Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto w 2022 r.?

  PIP przeprowadzi kontrolę bez zapowiedzi

  Kontrola PIP już niedługo będzie mogła odbyć się bez zapowiedzi. Przewidziano to w nowelizacji ustawy Prawo przedsiębiorców.

  Lodołamacze 2021 - zgłoszenia do 15 sierpnia!

  Lodołamacze 2021 - zapraszamy do udziału w 16 edycji konkursu! Patronem medialnym wydarzenia jest portal Infor.pl.

  Zasiłek macierzyński - jakie zmiany?

  Zasiłek macierzyński - jakie zmiany chce wprowadzić ZUS? Czym jest okres wyczekiwania?

  Podatki i składka zdrowotna - zmiany od 1 stycznia 2022 r.

  Podatki i składka zdrowotna - jakie zmiany wprowadza Polski Ład? Co zmieni się od 1 stycznia 2022 r.?

  Planner kadrowo-płacowy na sierpień 2021 r.

  Planner kadrowo-płacowy na sierpień 2021 r. wymienia wszystkie obowiązki miesięczne. Jaki jest wymiar czasu pracy w sierpniu? Ile wynosi dodatek nocny?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych może wejść w życie?

  Pracownicy punktów szczepień jak funkcjonariusze publiczni

  Pracownicy punktów szczepień będą traktowani jak funkcjonariusze publiczni. Co to oznacza?

  Zaświadczenie z ZUS ściągniesz z Internetu

  Zaświadczenie o wysokości emerytury lub zasiłku z ZUS można ściągnąć z Internetu. Jak stworzyć elektroniczne potwierdzenie?

  PIP - coraz częstsze kontrole i decyzje

  Kontrole PIP odbywają się coraz częściej. Gdzie jest ich najwięcej? Jakie branże są najczęściej kontrolowane?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - zlecenie 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów zlecenie w 2022 r. - jak Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto przy zleceniu?

  IOSKU: ile masz na koncie w ZUS?

  IOSKU czyli informacja o tym, ile masz na koncie w ZUS. Jak sprawdzić? Ile wyniesie przyszła emerytura?

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?