Kategorie

Postępowanie odwoławcze w sprawach ubezpieczeniowych

Katarzyna Wojciechowska
Odwołania od decyzji organów rentowych wnosi się na piśmie do organu, który wydał decyzję, w terminie miesiąca od doręczenia odpisu decyzji. Organ rentowy przekazuje niezwłocznie odwołanie wraz z aktami sprawy do sądu.
Postępowanie w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych charakteryzuje się mieszanym trybem postępowania. W pierwszej kolejności w postępowaniu administracyjnym sprawę rozstrzyga organ rentowy, wydając decyzję.

Po rozstrzygnięciu sprawy przez organ rentowy ubezpieczony ma prawo zaskarżyć ją do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie jednego miesiąca od dnia jej doręczenia.

Właściwość sądów

W pierwszej instancji sądy pracy i ubezpieczeń społecznych działają jak sądy rejonowe i sądy okręgowe.

Do właściwości sądów rejonowych należą sprawy o:

- zasiłek: chorobowy, wyrównawczy, opiekuńczy, macierzyński, porodowy i pogrzebowy,

- świadczenie rehabilitacyjne,

- odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy w gospodarstwie rolnym, wypadku w drodze do pracy lub z pracy, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, wypadku pozostającego w związku ze służbą.

Sądy okręgowe rozpoznają pozostałe sprawy dotyczące rent, emerytur, jak również składek oraz obowiązku objęcia ubezpieczeniem społecznym.

Wniesienie odwołania

Reklama

Prawo wniesienia odwołania do właściwego sądu pracy i ubezpieczeń społecznych przysługuje również ubezpieczonemu w sytuacji, w której organ rentowy w terminie 2 miesięcy nie wydał decyzji, mimo zgłoszenia odpowiedniego wniosku przez ubezpieczonego (termin ten liczony jest od dnia złożenia wniosku o określone świadczenie lub inne roszczenie).

Ubezpieczony zobowiązany jest do wniesienia odwołania na piśmie do jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, która wydała decyzję, lub do protokołu sporządzonego przez tę jednostkę. Odwołanie powinno zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji, określenie i zwięzłe uzasadnienie zarzutów i wniosków oraz podpis ubezpieczonego albo jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika.

Warto zaznaczyć, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w terminie 30 dni od dnia złożenia przez ubezpieczonego odwołania, może uznać je za słuszne, uchylić lub zmienić wydaną decyzję. W takiej sytuacji odwołaniu nie nadaje się dalszego biegu.

W sytuacji, w której odwołanie nie zostanie uwzględnione, Zakład Ubezpieczeń Społecznych przekazuje je (nie później jednak niż w terminie 30 dni) do właściwego sądu wraz ze sporządzonym uzasadnieniem.

Ważne!

Od decyzji przyznającej świadczenie w drodze wyjątku oraz od decyzji odmawiającej przyznania takiego świadczenia, jak również od decyzji w sprawach o umorzenie należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych nie przysługuje.


W wymienionych przypadkach ubezpieczony niezadowolony z wydanej decyzji może zwrócić się do Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z wnioskiem o ponowne rozpoznanie sprawy. Od decyzji wydanej w wyniku ponownego rozpoznania sprawy przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego, którą należy wnieść w terminie 30 dni za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, a więc organu, którego działanie jest przedmiotem skargi.

Przebieg postępowania

Reklama

W sytuacji, w której decyzja ostateczna w sprawie uprawomocni się, a w sprawie pojawią się nowe dowody lub okoliczności istniejące przed wydaniem decyzji, na wniosek osoby zainteresowanej lub z urzędu, prawo lub zobowiązanie ulega ponownemu ustaleniu.

Po zamknięciu rozprawy sąd pracy i ubezpieczeń społecznych wydaje wyrok. Uzasadnienie wyroku sporządza się na żądanie strony. Stronie działającej bez adwokata lub radcy prawnego, obecnej przy ogłoszeniu, przewodniczący udziela wskazówek co do sposobu i terminu wniesienia środka zaskarżenia.

Apelacja

Od wyroku sądu I instancji ubezpieczony ma prawo wnieść apelację do sądu, który wydał zaskarżony wyrok. W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych apelację od wyroku sądu okręgowego rozpoznaje sąd apelacyjny. Apelację może wnieść strona, która uważa, że orzeczenie jest dla niej niekorzystne w całości lub części. Kodeks postępowania cywilnego nie precyzuje, na jakim zarzucie można oprzeć apelację, nie ogranicza jej podstaw. Apelację wnosi się w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie zaskarżonego wyroku z uzasadnieniem do sądu, który wydał zaskarżony wyrok. Jednak dla strony, która nie zażądała wyroku, termin do wniesienia apelacji biegnie od dnia, w którym upłynął termin do żądania uzasadnienia. W tym przypadku termin do wniesienia apelacji wynosi trzy tygodnie od ogłoszenia sentencji wyroku.

Ważne!

Postępowanie sądowe w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych jest postępowaniem bezpłatnym.

Ubezpieczony na mocy przepisów kodeksu postępowania cywilnego zwolniony jest z obowiązku uiszczania opłat sądowych.

W postępowaniu przed sądem pracy i ubezpieczeń społecznych niedopuszczalne jest zawarcie ugody przez strony.

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 12 kwietnia 1996 r. (III AUr 235/96, Apel. - W-wa 1997/1/2)

Sądy pracy i ubezpieczeń społecznych, rozpoznając sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, dokonują kontroli zgodności decyzji administracyjnych wydanych w tych sprawach z prawem w trybie odrębnym określonym w kodeksie postępowania cywilnego, w którym to trybie nie obowiązują ograniczenia dowodowe obowiązujące w postępowaniu administracyjnym toczącym się przed organami rentowymi.

Wyrok Sądu Najwyższego z 7 listopada 2001 r. (II UKN 577/00, OSNP 2003/15/361)

Decyzja organu rentowego o odmowie przywrócenia terminu do opłacenia składek na dobrowolne ubezpieczenie społeczne (obecnie niewyrażenie zgody na opłacenie składki po terminie) podlega zaskarżeniu do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.

Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 26 marca 2003 r. (III AUa 2016/01, Pr. Pracy 2004/2/45)

Odroczenie terminu płatności zaległych składek na ubezpieczenia społeczne lub rozłożenie należności z tego tytułu na raty następuje w formie umowy, od której stronie nie służy odwołanie do sądu.

Wyrok Sądu Najwyższego z 29 września 2000 r. (II UKN 759/99, OSNP 2002/10/246)

W postępowaniu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych niedopuszczalne jest merytoryczne rozpoznanie żądań, które wykraczają poza podstawę faktyczną zaskarżonej odwołaniem decyzji.

Katarzyna Wojciechowska

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszego programu
INFORLEX Książki dla Firm
INFORLEX Książki dla Firm
Tylko teraz
598,00 zł
798,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?