Kategorie

Jakie są konsekwencje przedwczesnego zaprzestania naliczania składek emerytalno-rentowych

Aldona Salamon
Specjalista prawa pracy i zarządzania personelem; doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale personalnym, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy, wynagrodzeniami oraz prawem ubezpieczeń społecznych. Trener i wykładowca, m.in. w zakresie szkoleń i kursów z tematyki naliczania wynagrodzeń (od podstaw i dla zaawansowanych) oraz prawa ubezpieczeń społecznych.
W praktyce stosunkowo często dochodzi do przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Znacznie rzadziej zdarza się sytuacja odwrotna, polegająca na przedwczesnym zaprzestaniu naliczania składek na te ubezpieczenia, zanim dojdzie do przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek.

Płatnik składek w roku kalendarzowym nalicza składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na Fundusz Emerytur Pomostowych do kwoty odpowiadającej 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym (art. 19 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, dalej ustawa o sus i art. 36 ust. 3 ustawy o emeryturach pomostowych).

Limit, do wysokości którego płatnik nalicza składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2012, wynosi 105 780 zł. Ograniczenie rocznej podstawy wymiaru nie ma zastosowania przy ustalaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz na ubezpieczenie zdrowotne.

Obowiązek informowania pracodawcy o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek

Płatnik składek przestaje naliczać i przekazywać do ZUS składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe po osiągnięciu przez osobę ubezpieczoną w roku kalendarzowym kwoty rocznej podstawy wymiaru tych składek. Kwotę przekroczenia płatnik ustala na podstawie własnej dokumentacji płacowej lub informacji uzyskanej od osoby ubezpieczonej albo z ZUS. Jeżeli składki za osobę ubezpieczoną opłaca więcej niż jeden płatnik, ubezpieczony ma obowiązek poinformować wszystkich płatników składek o przekroczeniu kwoty rocznego ograniczenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (art. 19 ust. 5 i 6 ustawy o sus). Za skutki błędnie złożonego oświadczenia odpowiada osoba ubezpieczona. Jeżeli ubezpieczony złoży oświadczenie o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe niezgodne ze stanem faktycznym i spowoduje to powstanie zadłużenia z tytułu składek na te ubezpieczenia, to jest on zobowiązany do spłacenia całości tego zadłużenia (§ 10 rozporządzenia składkowego).

Korekta dokumentów w związku z przedwczesnym zaprzestaniem naliczania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W sytuacji kiedy płatnik składek przedwcześnie zaprzestał naliczania składek ZUS, wskutek własnego błędu albo błędnie złożonego oświadczenia przez ubezpieczonego, ma obowiązek sporządzić i przekazać do ZUS korekty dokumentów rozliczeniowych.

Skutkiem przedwczesnego zaprzestania naliczania składek ZUS jest:

 • niedopłata składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz nadpłata składki na ubezpieczenie zdrowotne i zaliczki na podatek – po stronie ubezpieczonego,
 • niedopłata składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – po stronie płatnika.

PRZYKŁAD

W listopadzie 2011 r. pracodawca wskutek własnego błędu zaprzestał naliczania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za pracownika, który nie przekroczył rocznej podstawy wymiaru składek (przekroczenie nie nastąpiło zarówno w listopadzie, jak i w grudniu). Błąd pracodawcy został ujawniony w czerwcu 2012 r. w wyniku kontroli ZUS. Pracodawca został zobowiązany do złożenia korekt dokumentów rozliczeniowych za listopad i grudzień 2011 r. oraz do dopłaty składek wraz z odsetkami. Korekta podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dotycząca 2011 r. nie nakłada na płatnika obowiązku korygowania rozliczeń podatkowych za ten rok. Powyższe wynika z tego, że wystawiona przez płatnika deklaracja PIT-4R i informacja PIT-11, sporządzone za 2011 r., odzwierciedlają zaistniały w tym roku stan faktyczny, a tym samym zostały sporządzone prawidłowo i nie ma podstaw prawnych do ich korygowania.


Korekta składek za listopad i grudzień 2011 r.

KOREKTA DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
– PRZEDWCZESNE ZAPRZESTANIE NALICZANIA SKŁADEK ZUS

11/2011

12/2011

11/2011
– PO KOREKCIE

12/2011
– PO KOREKCIE

1

2

3

4

5

6

1.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe

1250,00

0,00

8950,00

8950,00

2.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe

8950,00

8950,00

8950,00

8950,00

3.

Składka na ubezpieczenie emerytalnepracownik (9,76%)

122,00

0,00

873,52

873,52

4.

Składka na ubezpieczenie rentowe – pracownik (1,5%)

18,75

0,00

134,25

134,25

5.

Składka na ubezpieczenie chorobowepracownik (2,45%)

219,28

219,28

219,28

219,28

6.

Razem ZUSpracownik (13,71%)

360,03

219,28

1227,05

1227,05

7.

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej

8589,97

8730,72

7722,95

7722,95

8.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku (7,75%)

665,72

676,63

598,53

598,53

9.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne do przekazania do ZUS (9%)

773,10

785,77

695,07

695,07

10.

Składka na ubezpieczenie emerytalne – pracodawca (9,76%)

122,00

0,00

873,52

873,52

11.

Składka na ubezpieczenie rentowe – pracodawca (4,5%)

56,25

0,00

402,75

402,75

12.

Składka na ubezpieczenie wypadkowepracodawca (1,20%)*

107,40

107,40

107,40

107,40

 

11/2011

12/2011

11/2011
– PO KOREKCIE

12/2011
– PO KOREKCIE

 

Kwota składek w ZUS RCA

1443,78

1112,45

3484,79

3484,79

 

NIEDOPŁATA

Pracownik

Pracodawca

 

 

 

Składka na ubezpieczenie emerytalne

- 1625,04

-1625,04

 

 

 

Składka na ubezpieczenie rentowe

-249,75

-749,25

 

 

 

NADPŁATA

 

 

 

 

 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

168,72

 

 

 

 

RÓŻNICA

-1706,07

-2374,29

 

 

* przykładowa wysokość składki


Reklama

Pracodawca jest płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za zatrudnianych pracowników. W sytuacji gdy jest jedynym płatnikiem składek za danego pracownika, na podstawie własnej dokumentacji płacowej ma możliwość sprawdzania na bieżąco wysokości wynagrodzenia i jednocześnie ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Jeżeli przychód pracownika przekroczył w danym miesiącu ustalony limit, pracodawca powinien naliczyć składki wyłącznie od różnicy, jaka pozostała do osiągnięcia tego limitu. W sytuacji opisanej w przykładzie pracodawca zaprzestał naliczania składek, mimo że nie została przekroczona roczna podstawa ich wymiaru, przy czym błąd został spowodowany przez samego pracodawcę. W wyniku błędu powstała niedopłata składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe po stronie pracownika i pracodawcy. Jednocześnie powstała nadpłata składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Pracodawca ma zatem obowiązek skorygować dokumenty złożone do ZUS za listopad i grudzień 2011 r. oraz uregulować zaległość w składkach wraz z odsetkami za zwłokę, a pracownikowi zwrócić nadwyżkę składki na ubezpieczenie zdrowotne. Płatnik nie powinien natomiast korygować podatku dochodowego od osób fizycznych, a pracownik nie powinien składać korekty zeznania podatkowego za rok 2011. Niedopłata składek powstała z winy pracodawcy, dlatego to on z własnych środków ma obowiązek uregulować zaległość wraz z odsetkami. Za zgodą pracownika, z jego bieżącego wynagrodzenia pracodawca może dokonać potrącenia zaległych składek w części finansowanej ze środków ubezpieczonego.

Nadpłacona składka zdrowotna, którą pracodawca zwróci pracownikowi, została w 2011 r. odliczona od podatku w wysokości 7,75% podstawy wymiaru (145,29 zł). Ponieważ pracownik odzyska tę składkę, a tym samym składka ta nie powinna zostać odliczona od podatku, pracownik w rozliczeniu rocznym składanym za rok kalendarzowy, w którym ją odzyskał, tj. za rok 2012, powinien doliczyć tę składkę w kwocie 145,29 zł do podatku. Zasady postępowania w przypadku zwrotu składki na ubezpieczenie zdrowotne reguluje art. 45 ust. 3a updof. Na podstawie tego przepisu, pracownik otrzymujący zwrot uprzednio zapłaconej i odliczonej składki na ubezpieczenie zdrowotne ma obowiązek w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym otrzymał ten zwrot, doliczyć do podatku uprzednio odliczoną kwotę tej składki.

PRZYKŁAD

Reklama

Pracownik w grudniu 2011 r. złożył pracodawcy oświadczenie, w którym stwierdził, że składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe opłaca za niego równocześnie inny płatnik i że w tym miesiącu nastąpiło przekroczenie rocznej podstawy wymiaru składek na te ubezpieczenia (drugi pracodawca wypłacił 5 grudnia wynagrodzenie za listopad). Pracodawca na podstawie złożonego przez pracownika oświadczenia dokonał ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i nie naliczył składek na te ubezpieczenia dokonując wypłaty za grudzień ostatniego dnia tego miesiąca. W czerwcu 2012 r. pracodawca otrzymał z ZUS informację o zaniżonej podstawie wymiaru tych składek za grudzień 2011 r. u tego pracownika Wynagrodzenie przysługujące pracownikowi w czerwcu 2012 r. wynosi 7260 zł, pracownik ma prawo do podstawowych kosztów uzyskania przychodów i złożył pracodawcy oświadczenie PIT-2.

W sytuacji gdy do opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zobowiązanych jest kilku płatników, pracodawca nie ma możliwości kontrolowania wysokości osiąganego przez pracownika przychodu stanowiącego podstawę wymiaru tych składek w trakcie danego roku kalendarzowego. W takim przypadku obowiązek kontroli wysokości podstawy wymiaru składek spoczywa na pracowniku. Jest on wówczas zobowiązany zawiadomić wszystkich płatników składek o przekroczeniu rocznej kwoty podstawy wymiaru składek. Jednocześnie pracownik odpowiada za skutki błędnego zawiadomienia, powodującego nieopłacenie należnych składek na te ubezpieczenia. Jeżeli zatem pracownik, składając oświadczenie o przekroczeniu rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, poda informacje niezgodne ze stanem faktycznym, co spowoduje powstanie zadłużenia z tytułu składek na te ubezpieczenia, wówczas jest on zobowiązany do spłacenia całości tego zadłużenia (§ 10 rozporządzenia składkowego). Pracownik ma obowiązek uregulować zadłużenie w całości w zakresie finansowanych przez siebie składek. Ponadto pracodawca może żądać od pracownika pokrycia kosztów odsetek.


Korekta składek za grudzień 2011 r.

KOREKTA DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH
– PRZEDWCZESNE ZAPRZESTANIE NALICZANIA SKŁADEK ZUS

12/2011

12/2011
– PO KOREKCIE

1

2

3

4

1.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe

0,00

7260,00

2.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe

7260,00

7260,00

3.

Składka na ubezpieczenie emerytalne – pracownik (9,76%)

0,00

708,58

4.

Składka na ubezpieczenie rentowe – pracownik (1,5%)

0,00

108,90

5.

Składka na ubezpieczenie chorobowe – pracownik (2,45%)

177,87

177,87

6.

Razem ZUS – pracownik (13,71%)

177,87

995,35

7.

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej

7082,13

6264,65

8.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku (7,75%)

548,87

485,51

9.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne do przekazania do ZUS (9%)

637,39

563,82

10.

Składka na ubezpieczenie emerytalne – pracodawca (9,76%)

0,00

708,58

11.

Składka na ubezpieczenie rentowe – pracodawca (4,5%)

0,00

326,70

12.

Składka na ubezpieczenie wypadkowe – pracodawca (1,20%)*

87,12

87,12

 

12/2011

12/2011
– PO KOREKCIE

 

Kwota składek w ZUS RCA

902,38

2826,77

 

NIEDOPŁATA

Pracownik

Pracodawca

 

Składka na ubezpieczenie emerytalne

-708,58

-708,58

 

Składka na ubezpieczenie rentowe

-108,90

-326,70

 

NADPŁATA

 

 

 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne

73,57

 

 

RÓŻNICA

-743,91

-1035,28

* przykładowa wysokość składki


Pracownik powinien uregulować zadłużenie powstałe z jego winy. W praktyce najczęściej sytuacja wygląda tak, że ZUS wymaga od płatnika spłaty zadłużenia. Płatnik natomiast zwraca się do ubezpieczonego z roszczeniem o zapłacenie zaległych składek (w części finansowanej ze środków ubezpieczonego).

Zakładając, że pracownik zwróci pracodawcy w czerwcu 2012 r. równowartość składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zapłaconych za niego do ZUS (708,58 zł + 108,90 zł = 817,48 zł), to ustalając podstawę opodatkowania za czerwiec 2012 r., płatnik powinien pomniejszyć dochód tego pracownika o kwotę zwróconych składek. Składki te zwiększyły bowiem uprzednio dochód pracownika podlegający opodatkowaniu. Pobranie ze środków pracownika zaległych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wpłynie na zmniejszenie podstawy obliczenia zaliczki w miesiącu, w którym pracownik zwrócił składki.

Rozliczenie wynagrodzenia w miesiącu zwrotu nieopłaconych składek

LISTA PŁAC + ZWROT SKŁADEK ZUS 06/2012

1.

Płaca brutto

7260,00

2.

Kwota składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwracanych przez pracownika

817,48

3.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

7260,00

4.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe

7260,00

5.

Składka na ubezpieczenie emerytalne – pracownik (9,76%)

708,58

6.

Składka na ubezpieczenie rentowe – pracownik (1,5%)

108,90

7.

Składka na ubezpieczenie chorobowe – pracownik (2,45%)

177,87

8.

Razem ZUS – pracownik (13,71%)

995,35

9.

Przychód

7260,00

10.

KUP

111,25

11.

Ulga podatkowa

46,33

12.

Podstawa opodatkowania

5336,00

13.

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne

6264,65

14.

Podatek dochodowy (18%)

914,15

15.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku (7,75%)

485,51

16.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne do przekazania do ZUS (9%)

563,82

17.

Zaliczka na podatek dochodowy

429,00

18.

Do wypłaty

4454,35

19.

Składka na ubezpieczenie emerytalne – pracodawca (9,76%)

708,58

20.

Składka na ubezpieczenie rentowe – pracodawca (6,5%)

471,90

21.

Składka na ubezpieczenie wypadkowe – pracodawca (1,20%)

87,12

Pracodawca wypłacając wynagrodzenie i jednocześnie pobierając z wynagrodzenia pracownika kwotę nieopłaconych składek ZUS, dokonuje następujących wyliczeń:


[(7260 zł x 9,76%) + (7260 zł x 1,5%) + (7260 zł x 2,45%)] = 995,35 zł

 • ustala podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne:

7260 zł – 995,35 zł (składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez ubezpieczonego) = 6264,65 zł

 • oblicza składkę na ubezpieczenie zdrowotne:

6264,65 zł x 9% = 563,82 zł (z czego odliczy od podatku składkę w wysokości 7,75% podstawy wymiaru, tj. 485,51 zł)

 • ustala przychód, a następnie podstawę opodatkowania i oblicza zaliczkę na podatek dochodowy:

– przychód: 7260 zł (wynagrodzenie)

– podstawa opodatkowania:

7260 zł (przychód) – 111,25 zł (KUP) – 995,35 zł (składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez ubezpieczonego) – 817,48 zł (składki ZUS zwracane pracodawcy, które uprzednio zawyżyły podstawę opodatkowania) = 5336 zł (po zaokrągleniu do pełnych złotych)

zaliczka na podatek:

5336 zł (podstawa opodatkowania) x 18% (stopa procentowa podatku) – 46,33 zł (ulga podatkowa) = 914,15 zł

 • oblicza podatek do urzędu skarbowego:

914,15 zł (podatek dochodowy) – 485,51 zł (składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy wymiaru) = 428,64 zł (429 zł po zaokrągleniu do pełnych złotych). Pracodawca w czerwcu 2012 r. powinien wypłacić pracownikowi łącznie kwotę: 4454,35 zł, co wynika z wyliczenia:

7260 zł (wynagrodzenie) – 817,48 (kwota składek zwracana pracodawcy) – 995,35 zł (składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez ubezpieczonego) – 563,82 zł (składka na ubezpieczenie zdrowotne – 9%) – 429 zł (podatek do US) = 4454,35 zł.

Ponieważ składkę na ubezpieczenie zdrowotne w całości finansuje pracownik, pracodawca zobowiązany jest zwrócić mu kwotę nadpłaconej składki (73,57 zł – 9% podstawy wymiaru). Może to zrobić przez listę płac lub odrębnym przelewem albo zwrócić z kasy nadpłaconą składkę zdrowotną. Pracownik, który otrzyma zwrot uprzednio zapłaconej i odliczonej składki na ubezpieczenie zdrowotne, ma obowiązek w zeznaniu podatkowym składanym za rok, w którym otrzymał ten zwrot, doliczyć do podatku uprzednio odliczoną kwotę tej składki (63,36 zł – 7,75% podstawy wymiaru).

Należy jednak przyjąć, że nie będzie błędem doliczenie do podatku składki zdrowotnej uprzednio odliczonej na bieżąco, tj. w miesiącu, w którym płatnik dokonuje korekt deklaracji ZUS i w którym pracownik zwraca pracodawcy niedopłatę składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. W takim przypadku podatek zostanie wcześniej wpłacony do US, a pracownik nie będzie musiał pamiętać o doliczeniu do podatku uprzednio odliczonej składki zdrowotnej w zeznaniu rocznym.

Rozliczenie wynagrodzenia w miesiącu zwrotu nieopłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z uwzględnieniem zwróconej pracownikowi na podstawie listy płac składki zdrowotnej oraz doliczenia składki zdrowotnej uprzednio odliczonej od podatku.


LISTA PŁAC + ZWROT SKŁADEK ZUS 06/2012

1

2

3

1.

Płaca brutto

7260,00

2.

Kwota składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwracanych przez pracownika

817,48

3.

Kwota nadpłaconej składki zdrowotnej zwracanej przez pracodawcę

73,57

4.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

7260,00

5.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe

7260,00

6.

Składka na ubezpieczenie emerytalne – pracownik (9,76%)

708,58

7.

Składka na ubezpieczenie rentowe – pracownik (1,5%)

108,90

8.

Składka na ubezpieczenie chorobowe – pracownik (2,45%)

177,87

9.

Razem ZUS – pracownik (13,71%)

995,35

10.

Przychód

7260,00

11.

KUP

111,25

12.

Ulga podatkowa

46,33

13.

Podstawa opodatkowania

5336,00

14.

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne

6264,65

15.

Podatek dochodowy (18%)

914,15

16.

Doliczenie do podatku – składka zdrowotna zwracana przez pracodawcę w części uprzednio odliczonej od podatku

63,36

17.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne do odliczenia od podatku (7,75%)

485,51

18.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne do przekazania do ZUS (9%)

563,82

19.

Zaliczka na podatek dochodowy

492,00

20.

Do wypłaty

4464,92

21.

Składka na ubezpieczenie emerytalne – pracodawca (9,76%)

708,58

22.

Składka na ubezpieczenie rentowe – pracodawca (6,5%)

471,90

23.

Składka na ubezpieczenie wypadkowe – pracodawca (1,20%)

87,12


Pracodawca, wypłacając wynagrodzenie, pobierając jednocześnie z wynagrodzenia pracownika kwotę nieopłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz zwracając nadpłaconą składkę zdrowotną, dokonuje następujących wyliczeń:

[(7260 zł x 9,76%) + (7260 zł x 1,5%) + (7260 zł x 2,45%)] = 995,35 zł

 • ustala podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne:

7260 zł – 995,35 zł (składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez ubezpieczonego) = 6264,65 zł

 • oblicza składkę na ubezpieczenie zdrowotne:

6264,65 zł x 9% = 563,82 zł (z czego odliczy od podatku składkę w wysokości 7,75% podstawy wymiaru tj. 485,51 zł)

 • ustala przychód, a następnie podstawę opodatkowania i oblicza zaliczkę na podatek dochodowy:

– przychód: 7260 zł (wynagrodzenie)

– podstawa opodatkowania:

7260 zł (przychód) – 111,25 zł (KUP) – 995,35 zł (składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez ubezpieczonego) – 817,48 zł (składki ZUS, obecnie zwracane pracodawcy, które uprzednio zawyżyły podstawę opodatkowania) = 5336 zł (po zaokrągleniu do pełnych złotych)

– zaliczka na podatek:

5336 zł (podstawa opodatkowania) x 18% (stopa procentowa podatku) – 46,33 zł (ulga podatkowa) = 914,15 zł

 • oblicza podatek do urzędu skarbowego:

914,15 zł (zaliczka na podatek dochodowy) + 63,36 zł (doliczenie do podatku, tj. składka zdrowotna obecnie zwracana pracownikowi, uprzednio odliczona od podatku) – 485,51 zł (składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 7,75% podstawy wymiaru) = 492 zł

Pracodawca w czerwcu 2012 r. powinien wypłacić pracownikowi łącznie kwotę: 4464,92 zł, co wynika z wyliczenia:

7260 zł (wynagrodzenie) – 817,48 zł (kwota składek zwracana pracodawcy) + 73,57 zł (składka zdrowotna zwracana pracownikowi) – 995,35 zł (składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez ubezpieczonego) – 563,82 zł (składka na ubezpieczenie zdrowotne – 9%) – 492 zł (podatek do US) = 4464,92 zł.

Podstawa prawna:

 • art. 19, art. 46 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.)
 • § 10 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. Nr 161, poz. 1106 ze zm.)
 • obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 16 grudnia 2011 r. w sprawie kwoty ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w roku 2012 oraz przyjętej do jej ustalenia kwoty prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia (M.P. Nr 115, poz. 1160)
 • art. 45 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361)
 • art. 36 ustawy z 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz.U. Nr 237, poz. 1656)
Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  PIP przeprowadzi kontrolę bez zapowiedzi

  Kontrola PIP już niedługo będzie mogła odbyć się bez zapowiedzi. Przewidziano to w nowelizacji ustawy Prawo przedsiębiorców.

  Lodołamacze 2021 - zgłoszenia do 15 sierpnia!

  Lodołamacze 2021 - zapraszamy do udziału w 16 edycji konkursu! Patronem medialnym wydarzenia jest portal Infor.pl.

  Zasiłek macierzyński - jakie zmiany?

  Zasiłek macierzyński - jakie zmiany chce wprowadzić ZUS? Czym jest okres wyczekiwania?

  Podatki i składka zdrowotna - zmiany od 1 stycznia 2022 r.

  Podatki i składka zdrowotna - jakie zmiany wprowadza Polski Ład? Co zmieni się od 1 stycznia 2022 r.?

  Planner kadrowo-płacowy na sierpień 2021 r.

  Planner kadrowo-płacowy na sierpień 2021 r. wymienia wszystkie obowiązki miesięczne. Jaki jest wymiar czasu pracy w sierpniu? Ile wynosi dodatek nocny?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych może wejść w życie?

  Pracownicy punktów szczepień jak funkcjonariusze publiczni

  Pracownicy punktów szczepień będą traktowani jak funkcjonariusze publiczni. Co to oznacza?

  Zaświadczenie z ZUS ściągniesz z Internetu

  Zaświadczenie o wysokości emerytury lub zasiłku z ZUS można ściągnąć z Internetu. Jak stworzyć elektroniczne potwierdzenie?

  PIP - coraz częstsze kontrole i decyzje

  Kontrole PIP odbywają się coraz częściej. Gdzie jest ich najwięcej? Jakie branże są najczęściej kontrolowane?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - zlecenie 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów zlecenie w 2022 r. - jak Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto przy zleceniu?

  IOSKU: ile masz na koncie w ZUS?

  IOSKU czyli informacja o tym, ile masz na koncie w ZUS. Jak sprawdzić? Ile wyniesie przyszła emerytura?

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.