Kategorie

Jak rozliczyć umowę zlecenia zawartą z własnym pracownikiem przebywającym na urlopie wychowawczym

Aldona Salamon
Specjalista prawa pracy i zarządzania personelem; doświadczony praktyk z wieloletnim stażem pracy w dziale personalnym, zajmujący się na co dzień zagadnieniami związanymi z prawem pracy, wynagrodzeniami oraz prawem ubezpieczeń społecznych. Trener i wykładowca, m.in. w zakresie szkoleń i kursów z tematyki naliczania wynagrodzeń (od podstaw i dla zaawansowanych) oraz prawa ubezpieczeń społecznych.
Zawarliśmy na 1 dzień umowę zlecenia z naszą pracownicą, która od czerwca 2011 r. przebywa na urlopie wychowawczym (oraz podlega z tego tytułu ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym i zdrowotnemu). Przedmiotem zlecenia było przeprowadzenie szkolenia z obsługi firmowego oprogramowania dla 3 nowo zatrudnionych osób. Umowa zlecenia była wykonywana 27 stycznia 2012 r., a wynagrodzenie w kwocie 640 zł brutto zostało wypłacone ostatniego dnia tego miesiąca. Jak rozliczyć składki i podatek z tego zlecenia?

RADA

Z tytułu zawartej umowy zlecenia Państwa pracownica podlega ubezpieczeniom społecznym na ogólnych zasadach dotyczących zleceniobiorców. Dokonując rozliczenia za styczeń 2012 r. należy zmniejszyć składki na ubezpieczenia społeczne należne za tę osobę z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym proporcjonalnie za okres wykonywania umowy zlecenia. Składka zdrowotna jest należna z obu tytułów, bez pomniejszeń – jest to składka miesięczna i niepodzielna. Od przychodu wypłaconego z tytułu umowy zlecenia powinni Państwo pobrać zaliczkę na podatek dochodowy, obliczoną na zasadach ogólnych dotyczących zleceniobiorców. Szczegóły w uzasadnieniu.

UZASADNIENIE

Reklama

Pracownikiem w rozumieniu Kodeksu pracy jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. Jednak w świetle przepisów ubezpieczeniowych definicja pracownika jest inna niż wynikająca z przepisów Kodeksu pracy. W rozumieniu ustawy systemowej, za pracownika uważa się także osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli taką umowę zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy (art. 8 ust. 2a ustawy systemowej).

Wskazana różnica w definicji pracownika wywołuje określone skutki dla płatników i ubezpieczonych w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym. Skutkuje ona tym, że jeżeli pracodawca zawrze np. umowę zlecenia z własnym pracownikiem, to w świetle przepisów ubezpieczeniowych z tytułu wykonywania umowy osoba ta jest pracownikiem, a nie zleceniobiorcą. Podlega zatem ubezpieczeniom społecznym według zasad obowiązujących pracowników (wszystkie ubezpieczenia dla pracownika są obowiązkowe, bez względu na ewentualne inne tytuły do ubezpieczeń).

Nie ma to jednak zastosowania do sytuacji opisanej w pytaniu, ponieważ zawarli Państwo umowę zlecenia z pracownicą przebywającą na urlopie wychowawczym. Taki zleceniobiorca nie jest w świetle przepisów ubezpieczeniowych traktowany jak pracownik. Szczególna definicja pracownika, zawarta w art. 8 ust. 2a ustawy systemowej, nie ma zastosowania do osób przebywających na urlopie macierzyńskim, wychowawczym i bezpłatnym.

WAŻNE!

Pracownik, który w trakcie przebywania na urlopie wychowawczym został zatrudniony przez własnego pracodawcę na podstawie umowy zlecenia, podlega ubezpieczeniom zgodnie z zasadami obowiązującymi zleceniobiorców.

Z tytułu umowy zlecenia zawartej w trakcie urlopu wychowawczego, do celów ubezpieczeniowych Państwa pracownica jest traktowana jak zleceniobiorca. Tym samym z tytułu umowy zlecenia będzie podlegała ubezpieczeniom na zasadach ogólnych dotyczących zleceniobiorców, tj.:

● obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu, rentowym, wypadkowemu i zdrowotnemu,

● dobrowolnie ubezpieczeniu chorobowemu (pod warunkiem wyrażenia przez nią woli przystąpienia do tego ubezpieczenia oraz terminowego zgłoszenia, które należy przekazać do ZUS najpóźniej 3 lutego br.).

Reklama

Obowiązek ubezpieczeń powstaje od dnia oznaczonego w umowie zlecenia jako dzień rozpoczęcia jej wykonywania do dnia rozwiązania lub wygaśnięcia tej umowy, tj. od 27 do 27 stycznia 2012 r. (art. 13 pkt 2 ustawy systemowej i art. 69 ust. 1 ustawy zdrowotnej). Ubezpieczoną należy zatem zgłosić do ZUS na formularzu ZUS ZUA z kodem tytułu ubezpieczenia właściwym dla zleceniobiorcy (04 11 xx) od 27 stycznia, a następnie dokonać jej wyrejestrowania na formularzu ZUS ZWUA od 28 stycznia. W okresie wykonywania umowy zlecenia (przez jeden dzień w styczniu) przebywanie na urlopie wychowawczym nie będzie dla pracownicy tytułem do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych oraz ubezpieczenia zdrowotnego.

Za styczeń 2012 r. powinni Państwo naliczyć składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym od nowej podstawy wymiaru, której kwota obowiązuje od 1 stycznia 2012 r. Wynosi ona 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia obowiązującego w poprzednim kwartale. Od stycznia do lutego 2012 r. jest to 2049,60 zł, czyli 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w III kwartale 2011 r. (60% z 3416 zł). Kwotę podstawy wymiaru składek za osobę przebywającą na urlopie wychowawczym należy wykazać w dokumentacji po jej proporcjonalnym zmniejszeniu o okres wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia. Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2012 r., podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla osób podlegających ubezpieczeniom społecznym z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym nie może być wyższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za 12 miesięcy poprzedzających urlop wychowawczy.

WAŻNE!

Od 1 stycznia 2012 r. podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe za osoby przebywające na urlopach wychowawczych wynosi 60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału, jednak nie więcej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za 12 miesięcy poprzedzających urlop wychowawczy.

Zakładając, że w przypadku Państwa pracownicy kwota 2049,60 zł jest niższa niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone jej za okres 12 miesięcy poprzedzających urlop wychowawczy, zmniejszenia podstawy wymiaru składek dokonuje się przez podzielenie podstawy przez liczbę dni kalendarzowych stycznia, a następnie pomnożenie przez liczbę dni podlegania ubezpieczeniu z tytułu urlopu wychowawczego (art. 18 ust. 9 ustawy systemowej): 2049,60 zł : 31 (liczba dni kalendarzowych miesiąca) x 30 (liczba dni podlegania ubezpieczeniom z tytułu urlopu wychowawczego) = 1983,48 zł.

Nie powinni Państwo natomiast dokonywać analogicznego zmniejszenia podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne należy naliczyć od pełnej kwoty podstawy wymiaru obowiązującej dla osób przebywających na urlopie wychowawczym, czyli 520 zł – jest to kwota odpowiadająca wysokości świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych (art. 81 ust. 8 pkt 10 ustawy zdrowotnej). Składka zdrowotna jest składką miesięczną i niepodzielną (art. 79 ust. 2 ustawy zdrowotnej).

Pracownicę przebywającą na urlopie wychowawczym, z którą zawarli Państwo umowę zlecenia, należy wykazać w dokumentach rozliczeniowych sporządzonych za styczeń 2012 r. w następujący sposób:

● w jednym bloku raportu ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 12 11 xx i rozliczonymi składkami na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od kwoty 1983,48 zł oraz na ubezpieczenie zdrowotne od kwoty 520 zł,

● w kolejnym bloku raportu ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 04 11 xx i rozliczonymi składkami na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne od kwoty 640 zł (przychód z tytułu umowy zlecenia uzyskany w styczniu 2012 r.),

● w jednym bloku raportu ZUS RSA z kodem tytułu ubezpieczenia 01 10 xx, kodem świadczenia/przerwy – 121 (lub 122), okresem od 1 stycznia 2012 r. do 31 stycznia 2012 r., liczbą dni przerwy – 31,

● w kolejnym bloku raportu ZUS RSA z kodem tytułu ubezpieczenia 12 11 xx, kodem świadczenia/przerwy 350, okresem od 27 stycznia 2012 r. do 27 stycznia 2012 r., liczbą dni przerwy – 1.

Przychód uzyskany przez osobę przebywającą na urlopie wychowawczym z tytułu zawartej w trakcie tego urlopu umowy zlecenia jest przychodem z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 updof. Przychód ten podlega opodatkowaniu według zasad ogólnych określonych w art. 41 ust. 1 i ust. 1a updof. Zgodnie z przywołanymi przepisami, płatnik dokonujący wypłaty wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia ma obowiązek pobrać zaliczkę na podatek w wysokości 18% podstawy opodatkowania. Podstawę opodatkowania stanowi przychód pomniejszony o miesięczne koszty uzyskania przychodu w wysokości 20% uzyskanego przychodu. Koszty te oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia społeczne, których podstawę wymiaru stanowił przychód (art. 22 ust. 9 updof). Obliczoną zaliczkę zmniejsza się następnie o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne pobranej ze środków podatnika w wysokości 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

Rozliczenie składkowo-podatkowe przychodu z tytułu umowy zlecenia zawartej z pracownicą przebywającą na urlopie wychowawczym*:

LISTA PŁAC – ZLECENIOBIORCA – styczeń 2012 r.

1

Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia

640,00 zł

640,00 zł

2

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalno-rentowe

640,00 zł

640,00 zł

3

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe

640,00 zł

640,00 zł

4

Składka na ubezp. emerytalne zleceniobiorca: 640 zł x 9,76%

62,46 zł

62,46 zł

5

Składka na ubezp. rentowe zleceniobiorca: 640 zł x 1,5%

9,60 zł

9,60 zł

6

Składka na ubezp. chorobowe zleceniobiorca: 640 zł x 2,45% (jeżeli przystąpiła)

15,68 zł

0,00

7

Razem ZUS zleceniobiorca – kwota składek finansowanych przez ubezpieczonego

87,74 zł

72,06 zł

8

Przychód

640,00 zł

640,00 zł

9

Koszty uzyskania przychodu: (poz. 8 – poz. 7) x 20%

110,45 zł

113,59 zł

10

Podstawa opodatkowania: poz. 8 – poz. 7 – poz. 9 (do pełnych zł)

442,00 zł

454,00 zł

11

Podstawa wymiaru składki zdrowotnej: poz. 2 – poz. 7

552,26 zł

567,94 zł

12

Zaliczka na podatek dochodowy (18%): poz. 10 x 18%

79,56 zł

81,72 zł

13

Składka zdrowotna do odliczenia od podatku: poz. 11 x 7,75%

42,80 zł

44,02 zł

14

Składka zdrowotna do przekazania do ZUS: poz. 11 x 9%

49,70 zł

51,11 zł

15

Zaliczka na podatek do US: poz. 12 – poz. 13 (do pełnych zł)

37,00 zł

38,00 zł

16

Do wypłaty: poz. 1 – poz. 7 – poz. 14 – poz. 15

465,56 zł

478,83 zł

17

Składka na ubezp. emerytalne zleceniodawca: 640 zł x 9,76%

62,46 zł

62,46 zł

18

Składka na ubezp. rentowe zleceniodawca: 640 zł x 4,5%

28,80 zł

28,80 zł

19

Składka na ubezp. wypadkowe zleceniodawca (przykładowo): 640 zł x 1,80%

11,52 zł

11,52 zł

20

Składka na Fundusz Pracy: 640 zł x 2,45%

15,68 zł

15,68 zł

21

Składka na FGŚP: poz. 2 x 0,10%

0,64 zł

0,64 zł

22

Razem składki zleceniodawca (18,61%): poz. 17 + poz. 18 + poz. 19 + poz. 20 + poz. 21

119,10 zł

119,10

* W dwóch wariantach – z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym i bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

● art. 6 ust. 1 pkt 19, art. 8 ust. 2a, art. 9 ust. 6, art. 13 pkt 2, art. 18 ust. 9 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.),

● art. 66 ust. 1 pkt 32, art. 69 ust. 1, art. 79 ust. 2, art. 81 ust. 8 pkt 10 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.),

● art. 13 pkt 8, art. 22 ust. 9, art. 41 ust. 1 i ust. 1a ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.),

● załącznik nr 18 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 23 października 2009 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących, zgłoszeń danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze oraz innych dokumentów (Dz.U. Nr 186, poz. 1444 ze zm.).

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?