Kategorie

Postanowienie SN z dnia 13 maja 2005 r. sygn. II UZ 23/05

W sprawie o waloryzację emerytury skarżący ma obowiązek wskazać w kasacji wartość przedmiotu zaskarżenia (art. 3933 § 2 k.p.c.).

W sprawie o waloryzację emerytury skarżący ma obowiązek wskazać w kasacji wartość przedmiotu zaskarżenia (art. 3933 § 2 k.p.c.).

Przewodniczący SSN Jerzy Kuźniar

Sędziowie SN: Katarzyna Gonera (sprawozdawca), Andrzej Wasilewski

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 13 maja 2005 r. sprawy z wniosku Zygmunta P. przeciwko Wojskowemu Biuru Emerytalnemu w S. o wysokość świadczenia, na skutek zażaleń wnioskodawcy na postanowienia Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 17 lutego 2005 r. [...] oraz z dnia 17 listopada 2004r. [...]

1. uchylił postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 17 lutego 2005 r. [...],

2. oddalił zażalenie na postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 17 listopada 2004 r. [...].

Uzasadnienie

Reklama

Sąd Apelacyjny-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu wyrokiem z 17 czerwca 2004 r. [...] oddalił apelację wnioskodawcy - Zygmunta P. od wyroku Sądu Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie z 2 grudnia 2002 r. [...], oddalającego jego odwołanie od decyzji organu rentowego - Wojskowego Biura Emerytalnego w S. z 8 marca 1999 r., którą organ rentowy dokonał waloryzacji przysługującej wnioskodawcy emerytury wojskowej.

Wyrok Sądu Apelacyjnego zaskarżył kasacją pełnomocnik wnioskodawcy. W kasacji wskazano, że wyrok ten „rażąco naruszył i złamał treść przepisów prawa materialnego i naruszył treść przepisów prawa postępowania cywilnego, doprowadzając do nieważności postępowania apelacyjnego, które mogły mieć istotny wpływ na rozstrzygnięcie w sprawie, szczegółowo omówione w uzasadnieniu niniejszej kasacji”.

Reklama

W wyniku wezwania pełnomocnika skarżącego do uzupełnienia wniesionej kasacji poprzez określenie wartości przedmiotu zaskarżenia, w uzupełniającym kasację piśmie procesowym z 13 września 2004 r., pełnomocnik skarżącego odmówił określenia wartości przedmiotu zaskarżenia, stwierdzając, że nie może wskazać wartości przedmiotu sporu, ponieważ wnioskodawca nie ma przyznanej emerytury, i oświadczając równocześnie, iż „nigdy nie została wydana decyzja Wojskowego Biura Emerytalnego przyznająca mu emeryturę. Począwszy od 1986 r. ma wypłacane świadczenie zaliczkowo na zabezpieczenie. Nie może więc być mowy o wysokości emerytury i jej waloryzacji”.

W tej sytuacji Sąd Apelacyjny w Poznaniu postanowieniem z 17 listopada 2004 r., wskazując jako sygnaturę akt sprawy [...], odrzucił kasację wnioskodawcy z uwagi na nieoznaczenie przez jego pełnomocnika wartości przedmiotu zaskarżenia kasacją oraz niespełnienie wymagań wskazanych w art. 3933 § 1 pkt 2 i 3 k.p.c.

W uzasadnieniu postanowienia o odrzuceniu kasacji wskazano, że zgodnie z art. 3933 § 1 k.p.c. kasacja powinna zawierać oznaczenie orzeczenia, od którego jest wniesiona, ze wskazaniem, czy jest zaskarżone w całości, czy w części, przytoczenie podstaw kasacyjnych i ich uzasadnienie, przedstawienie okoliczności uzasadniających jej rozpoznanie, wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia z oznaczeniem zakresu żądania uchylenia lub zmiany. Ponadto, zgodnie z art. 3933 § 2 k.p.c., kasacja powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego, a w sprawach o prawa majątkowe powinna zawierać oznaczenie wartości przedmiotu zaskarżenia. Według art. 3921 § 1 k.p.c., kasacja nie przysługuje w sprawach o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu zaskarżenia jest niższa niż dziesięć tysięcy złotych, jednakże w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych kasacja przysługuje niezależnie od wartości przedmiotu zaskarżenia w sprawach o przyznanie i o wstrzymanie emerytury lub renty oraz o objęcie obowiązkiem ubezpieczenia społecznego. Przedmiotowa sprawa jest sprawą z zakresu ubezpieczeń społecznych, lecz jej przedmiotem nie jest przyznanie lub wstrzymanie emerytury, lecz wysokość przyznanego świadczenia emerytalnego, wobec czego o dopuszczalności kasacji w niniejszej sprawie decyduje wartość przedmiotu zaskarżenia. Ponieważ wniesiona kasacja nie spełniała wymagań wskazanych w art. 3933 § 2 k.p.c., pełno-mocnik skarżącego został wezwany do usunięcia dostrzeżonych braków przez podanie wartości przedmiotu zaskarżenia i sposobu jej obliczenia. W odpowiedzi na to wezwanie pełnomocnik powołał się na to, że nigdy nie została wydana decyzja Wojskowego Biura Emerytalnego przyznająca wnioskodawcy emeryturę, a począwszy od 1986 r. ma on wypłacane świadczenie zaliczkowo na zabezpieczenie. Sąd Apelacyjny nie podzielił tego argumentu. Przedmiotem sporu w rozpoznawanej sprawie jest wysokość świadczenia emerytalnego. W sprawach o takim charakterze wartość przedmiotu sporu podlega ustaleniu według art. 22 k.p.c. Dlatego oznaczenie wartości przedmiotu zaskarżenia było możliwe. Tymczasem pełnomocnik skarżącego nie uzupełnił w wyznaczonym terminie braku formalnego kasacji w postaci oznaczenia wartości przedmiotu zaskarżenia, co uniemożliwia nadanie sprawie biegu i jest pod-stawą odrzucenia kasacji zgodnie z art. 3935 k.p.c. Ponadto wniesiona kasacja nie spełnia wymagań wskazanych w art. 3933 § 1 pkt 2 i 3 k.p.c., co również uzasadnia odrzucenie kasacji. Wymagania kasacji, o których stanowi art. 3933 § 1 k.p.c., nie mogą być uzupełnione, a kasacja niespełniająca któregokolwiek z tych warunków podlega odrzuceniu bez wzywania do uzupełnienia braków. Do spełnienia wymagań wskazanych w art. 3933 § 1 pkt 2 k.p.c. nie wystarczy samo wskazanie przepisów prawa, które zdaniem skarżącego zostały naruszone. Konieczne jest wskazanie, na czym w konkretnym wypadku polega naruszenie prawa materialnego lub procesowego. Tymczasem skarżący ograniczył się do wyliczenia wielu przepisów, nie podając konkretnie, na czym miałoby polegać naruszenie każdego z nich przez Sąd Apelacyjny.

Postanowienie z 17 listopada 2004 r. o odrzuceniu kasacji zaskarżył zażaleniem pełnomocnik wnioskodawcy, zarzucając naruszenie art. 48 § 1 pkt 5 k.p.c., art. 379 pkt 4 i 5 k.p.c., art. 3935 k.p.c. w związku z art. 39311 § 1 k.p.c. i art. 3931 pkt 1 i 2 k.p.c. Skarżący wniósł o uchylenie tego postanowienia w całości i merytoryczne rozpoznanie kasacji od wyroku Sądu Apelacyjnego z 17 czerwca 2004 r. jako kasacji uzasadnionej i dopuszczalnej. Skarżący wskazał również, że w sprawie niniejszej nie ma żadnej wartości przedmiotu sporu z braku podstaw prawnych do jej wykazania, wyliczenia czy naliczenia dopóty, dopóki Wojskowe Biuro Emerytalne w S. nie wyda i nie doręczy do rąk powoda konstytutywnego odrębnego, prawotwórczego administracyjnego aktu prawnego - administracyjnej decyzji emerytalnej ustalającej prawo powoda do emerytury wojskowej. Wskazał ponadto, że środek odwoławczy - kasacja - w treści swej zawiera wszystkie warunki formalne i podstawy kasacyjne, o których jest mowa w przepisach art. 3931 pkt 1 i 2 k.p.c. i art. 3933 § 1 i 2 k.p.c.

W dniu 29 stycznia 2005 r. wpłynęło do Sądu Apelacyjnego w Poznaniu pismo wnioskodawcy, w którym w nawiązaniu do treści kasacji oraz zażalenia wniesionych przez jego pełnomocnika w powyższej sprawie oświadczył on, że „cofam wszelkie i odwołuję wszelkie fikcyjne, hipotetyczne wartości przedmiotu sporu, o ile takie zostały przez kogoś wskazane bez podstawy prawnej z mocą ex tunc, zażalenie i kasację w sprawach [...] podtrzymuję w całości”.

Mając na uwadze treść powyższego pisma wnioskodawcy z dnia 29 stycznia 2005 r., Sąd Apelacyjny w Poznaniu postanowieniem z dnia 17 lutego 2005 r., po-dając jako sygnaturę akt sprawy numer kontrolki wpływu kasacji [...], umorzył postępowanie kasacyjne, przyjąwszy że wnioskodawca cofnął wniesioną kasację.

Powyższe postanowienie zaskarżył w całości zażaleniem pełnomocnik ubezpieczonego, zarzucając mu naruszenie przepisów postępowania cywilnego. Skarżący wniósł o uchylenie w całości z mocą ex tunc zaskarżonego postanowienia z 17 lutego 2005 r. i merytoryczne rozpoznanie zażalenia powoda z 20 grudnia 2004 r. na postanowienie Sądu Apelacyjnego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu z 17 listopada 2004 r. odrzucające kasację powoda oraz rozstrzygnięcie sprawy kasacji powoda z 27 sierpnia 2004 r. od wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 17 czerwca 2004 r. [...].

Pełnomocnik wskazał w zażaleniu, że w sprawie [...] powód nie cofnął i nie cofa ani wniesionego 20 grudnia 2004 r. zażalenia, ani też kasacji z 27 sierpnia 2004 r. uzupełnionej pismami z 30 sierpnia i 12 października 2004 r. Pismem z 29 stycznia 2005 r. powód cofnął tylko i wyłącznie wskazane bez podstawy prawnej wartości przedmiotu sporu. Natomiast pismem tym z pewnością nie cofnął ani nie cofa zażalenia w sprawie [...], ani kasacji w sprawie [...]. Zdaniem skarżącego interpretacja treści pisma powoda z 29 stycznia 2005 r. przez Sąd Apelacyjny jest błędna, niewłaściwa, bezprawna, bezpodstawna i samowolna.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

1. Sąd Apelacyjny w Poznaniu postanowieniem z 17 lutego 2005 r. [...] umo-rzył postępowanie wszczęte na skutek wniesionej przez pełnomocnika wnioskodawcy kasacji od wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 17 czerwca 2004 r. z tej przyczyny, że „pismem z dnia 29.01.2005 r. wnioskodawca Zygmunt P. cofnął wniesioną kasację w sprawie.” Tymczasem, wnioskodawca w swym piśmie z 29 stycznia 2005 r. wyraźnie oświadczył, co następuje: „cofam wszelkie i odwołuję wszelkie fikcyjne, hipotetyczne wartości przedmiotu sporu o ile takie zostały przez kogoś wskazane bez podstawy prawnej z mocą ex tunc, zażalenie i kasację w sprawach [...] podtrzymuję w całości”. W tej sytuacji, brak było podstaw dla umorzenia postępowania kasacyjnego z powodu cofnięcia przez wnioskodawcę wniesionej kasacji, a w konsekwencji zażalenie pełnomocnika wnioskodawcy na powyższe postanowienie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 17 lutego 2005 r. w sprawie umorzenia postępowania kasacyjnego w tej sprawie okazało się zasadne. Z pisma wnioskodawcy jednoznacznie wynikała wola „podtrzymania” kasacji, a cofnięcie nie dotyczy tego środka odwoławczego, lecz „wszelkich fikcyjnych hipotetycznych wartości przedmiotu sporu”.

Biorąc powyższe pod rozwagę Sąd Najwyższy na podstawie art. 39815 § 1 k.p.c. w związku z art. 3941 § 3 k.p.c. orzekł jak w sentencji. Otworzyło to drogę do rozpoznania zażalenia pełnomocnika wnioskodawcy na postanowienie o odrzuceniu kasacji.

2. W rozpoznawanej sprawie jest poza sporem, że Sąd Apelacyjny w Poznaniu wyrokiem z 17 czerwca 2004 r. oddalił apelację wnioskodawcy od wyroku Sądu Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Szczecinie z 2 grudnia 2002 r., oddalającego jego odwołanie od decyzji organu rentowego - Wojskowego Biura Emerytalnego w S. z 8 marca 1998 r., mocą której dokonano waloryzacji przysługującej wnioskodawcy emerytury wojskowej. W konsekwencji, Sąd Apelacyjny w Poznaniu w uzasadnieniu postanowienia z 17 listopada 2004 r. o odrzuceniu kasacji pełnomocnika wnioskodawcy od powyższego wyroku Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 17 czerwca 2004 r. stwierdził, że przedmiotem sporu w niniejszej sprawie jest wysokość świadczenia emerytalnego , a w takich sprawach wartość przedmiot sporu podlega ustaleniu w oparciu o art. 22 k.p.c. Tym samym Sąd nie zgodził się ze stanowiskiem skarżącego, jakoby oznaczenie wartości przedmiotu zaskarżenia było niemożliwe. To stanowisko Sądu Apelacyjnego jest prawidłowe i uzasadnione. Wbrew poglądom wnioskodawcy i jego pełnomocnika rozpoznawana sprawa nie jest sprawą o przyznanie emerytury ani też o objęcie obowiązkiem ubezpieczenia społecznego, lecz sprawą o waloryzację świadczenia emerytalnego, co jednoznacznie wynika z treści decyzji organu rentowego, od której wnioskodawca odwołał się do Sądu Okręgowego. W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych przedmiot sprawy sądowej wyznacza treść decyzji organu rentowego, a nie wyobrażenie o tym przedmiocie prezentowane przez ubezpieczonego. W tej sytuacji wnioskodawca miał obowiązek wskazać w kasacji wartość przedmiotu zaskarżenia, czego nie uczynił, ani nie wykazał, aby wartość ta wynosiła co najmniej dziesięć tysięcy złotych (art. 3921 § 1 k.p.c.).

Przepis art. 3921 § 1 k.p.c. stanowi, że w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych kasacja nie przysługuje, jeżeli wartość przedmiotu zaskarżenia jest niż-sza niż dziesięć tysięcy złotych, chyba że kasacja wniesiona została w sprawie o przyznanie lub wstrzymanie emerytury lub renty albo o objęcie obowiązkiem ubezpieczenia społecznego. W sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych przedmiot sporu określa przedmiot decyzji organu rentowego zaskarżonej do sądu ubezpieczeń społecznych. Ten przedmiot wyznacza również wartość przedmiotu zaskarżenia. Rozpoznawana sprawa dotyczyła waloryzacji emerytury wojskowej. Wartość przedmiotu zaskarżenia powinna stanowić zatem kwota obliczona według reguł określonych w art. 22 k.p.c. jako suma różnicy świadczeń za jeden rok. W związku z tym wartość przedmiotu sporu, a następnie wartość przedmiotu zaskarżenia kasacyjnego, stanowiłaby w rozpoznawanej sprawie kwota różnicy między wysokością emerytury pobieranej przez ubezpieczonego a wysokością emerytury po jej zwaloryzowaniu, za okres jednego roku, ustalona według reguł określonych w art. 22 k.p.c. Pełnomocnik wnioskodawcy nie uczynił zadość wezwaniu Sądu Apelacyjnego do uzupełnienia kasacji poprzez podanie wartości przedmiotu zaskarżenia, wskazując w swym piśmie procesowym z 13 września 2004 r., że nie może oznaczyć wartości przedmiotu zaskarżenia, bowiem nigdy nie została wydana decyzja Wojskowego Biura Emerytalnego przyznająca wnioskodawcy emeryturę, a począwszy od 1986 r. ma on wypłacane świadczenie zaliczkowo na zabezpieczenie. Takie stanowisko skarżącego jest nieusprawiedliwione stanem faktycznym

Rozpoznawana sprawa nie jest sprawą o prawo do emerytury - tę bowiem przyznano ubezpieczonemu, wbrew twierdzeniom jego pełnomocnika - lecz sprawą o wysokość świadczenia emerytalnego. Dopuszczalność kasacji w sprawie o ustalenie nowej wysokości świadczeń podlega natomiast ograniczeniu ze względu na wartość przedmiotu zaskarżenia (art. 3921 § 1 k.p.c.), a zatem zażalenie na postanowienie Sądu Apelacyjnego z 17 listopada 2004 r. należało oddalić jako niezasadne. Ponadto należy zgodzić się z oceną Sądu Apelacyjnego, że wniesiona przez pełno-mocnika skarżącego kasacja (pismo z 27 sierpnia 2004 r.) - podobnie jak uzupełniające ją pismo procesowe z 31 sierpnia 2004 r., wniesione w terminie do zaskarżenia, określonym w art. 3934 k.p.c. - nie przedstawia okoliczności uzasadniających przyjęcie kasacji do rozpoznania (art. 3933 § 1 pkt 3 k.p.c.) , a zatem zawiera wadę konstrukcyjną niepodlegającą uzupełnieniu na wezwanie sądu. Nie sposób bowiem w obszernych, wielostronicowych wywodach doszukać się okoliczności wskazanych w art. 393 § 1 lub § 2 k.p.c., a wielokrotnie powtarzane zarzuty dotyczące rażącego naruszenia prawa i doprowadzenia do nieważności postępowania mogą być zakwalifikowane jedynie jako uzasadnienie podstaw kasacyjnych (art. 3933 § 1 pkt 2 k.p.c.), nie zaś przedstawienie okoliczności uzasadniających rozpoznanie kasacji (art. 3933 § 1 pkt 3 k.p.c.). Kasacja, jako szczególny środek odwoławczy, powinna być sporządzona wyjątkowo starannie przez wnoszącego ją profesjonalnego pełnomocnika (adwokata lub radcę prawnego), z uwzględnieniem wszelkich niezbędnych, wyodrębnionych, osobno potraktowanych elementów konstrukcyjnych opisanych w art. 3933 § 1 k.p.c. Tego wymagania formalnego kasacja wniesiona w rozpoznawanej sprawie nie spełnia, co także stanowi o jej niedopuszczalności, na co słusznie zwrócił uwagę Sąd Apelacyjny.

Biorąc powyższe pod uwagę, Sąd Najwyższy oddalił zażalenie na postanowienie o odrzuceniu kasacji na podstawie art. 39814 w związku z art. 3941 § 3 k.p.c.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?