Kategorie

Wyrok SN z dnia 29 września 2005 r. sygn. I UK 13/05

Poborowy pełniący zastępczą służbę wojskową, którego inwalidztwo powstało w okresie stanu wojennego, nie jest inwalidą wojskowym w rozumieniu art. 30 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (jednolity tekst: Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87 ze zm.).

Poborowy pełniący zastępczą służbę wojskową, którego inwalidztwo powstało w okresie stanu wojennego, nie jest inwalidą wojskowym w rozumieniu art. 30 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (jednolity tekst: Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87 ze zm.).

Przewodniczący SSN Zbigniew Hajn

Sędziowie SN: Barbara Wagner (sprawozdawca), Zbigniew Myszka

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 29 września 2005 r. sprawy z odwołania Józefa O. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych-Oddziałowi w Ł. o rentę z tytułu niezdolności do pracy w związku ze służbą wojskową na skutek kasacji ubezpieczonego od wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 7 października 2004 r. [...]

uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę Sądowi Apelacyjnemu w Łodzi do ponownego rozpoznania, pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Sąd Apelacyjny w Łodzi wyrokiem z dnia 7 października 2004 r. [...] oddalił apelację Józefa O. od wyroku Sądu Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Łodzi z dnia 20 listopada 2003 r. [...], oddalającego jego odwołanie od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych-Oddziału w Ł. z dnia 16 listopada 2002 r., odmawiającej prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy w związku ze służbą wojskową.

Podstawę rozstrzygnięcia stanowiły następujące ustalenia faktyczne i ich prawna ocena. Józef O. był zatrudniony na stanowisku salowego w Szpitalu Klinicznym Wojskowej Akademii Medycznej w Ł. w okresie od 15 lutego 1980 r. do 16 grudnia 1980 r. Od 17 grudnia 1980 r. do 5 stycznia 1982 r. odbywał w tym szpitalu zastępczą służbę poborowych, pracując nadal w charakterze salowego. W okresie pełnienia służby pobierał uposażenie żołnierza służby zasadniczej w kwocie 170 zł miesięcznie. Po odbyciu zastępczej służby wojskowej, to jest od 6 stycznia 1982 r. do 25 czerwca 1982 r., wnioskodawca kontynuował zatrudnienie w szpitalu. Sąd Okręgowy w Łodzi wyrokiem z dnia 7 kwietnia 1983 r. ustalił, że Józef O. stał się inwalidą III grupy od dnia 17 grudnia 1981 r. Organ rentowy przyznał wnioskodawcy prawo do renty inwalidzkiej III grupy na stałe. Decyzją z dnia 16 listopada 2002 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych-Oddział w Ł. odmówił Józefowi O. prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy w związku ze służbą wojskową ponieważ nie odbywał on czynnej służby wojskowej.

W ocenie Sądu Apelacyjnego, Józef O. nie pełnił czynnej służby wojskowej. Odbywał jedynie służbę wojskową w ramach zastępczej służby poborowych. Powołując się na art. 30 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin Sąd ten wskazał, że renta inwalidzka przysługuje żołnierzowi niezawodowemu, który został zaliczony do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa powstałego w czasie odbywania czynnej służby wojskowej w okresie pokoju albo w ciągu 3 lat od zwolnienia z tej służby, jeżeli inwalidztwo to jest następstwem chorób powstałych lub urazów doznanych w czasie odbywania służby wojskowej. Żaden przepis ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, a zwłaszcza jej art. 6, art. 7 i art. 8, nie stanowi podstawy do uznania żołnierza pełniącego służbę w okresie wprowadzenia stanu wojennego za inwalidę wojennego. Zastępcza służba wojskowa nie zmieniła swego charakteru poprzez wprowadzenie stanu wojennego. Wnioskodawca nie został powołany do jednostki wojskowej, nie był skoszarowany i nadal pracował w szpitalu na stanowisku salowego. Sąd uznał, że bez znaczenia dla kwestii przyznawania świadczeń rentowych dla inwalidów wojennych i wojskowych pozostają przepisy ustawy o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, zgodnie z którymi w okresie stanu wojennego stosuje się przepisy obowiązujące w stanie wojny.

Józef O. zaskarżył ten wyrok kasacją. Wskazując jako podstawy kasacji naruszenie prawa materialnego, a mianowicie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin w związku z § 2 ust. 1 uchwały Rady Państwa z dnia 12 grudnia 1981 r. w sprawie wprowadzenia stanu wojennego ze względu na bezpieczeństwo państwa oraz w związku z art. 60, art. 110, art. 11, art. 112, art. 113 i art. 114 oraz art. 135 i art. 136 ustawy z dnia 21listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (jednolity tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416 ze zm.), poprzez wyrażenie błędnego poglądu, że „osoba, której inwalidztwo powstało w czasie odbywania zastępczej służby poborowych w okresie obowiązywania stanu wojennego [...], nie ma statusu inwalidy wojskowego [...] z powodu niespełnienia przesłanki odbywania czynnej służby wojskowej, podczas gdy przepisy stanu wojennego nadawały status czynnej służby wszystkim postaciom wykonywania służby wojskowej”, a także naruszenia przepisów postępowania, a to: art. 386 k.p.c. i art. 385 k.p.c. w związku z art. 391 § 1 k.p.c, art. 6 k.p.c, art. 224 § 1 k.p.c. i art. 217 k.p.c. w związku z art. 391 § 1 k.p.c, poprzez niedostateczne wyjaśnienie sprawy, a zwłaszcza przez „zaniechanie przeprowadzenia dowodu z dokumentacji Centralnego Archiwum Wojskowego w W. i Archiwum Wojsk Lądowych w T.”, jego pełnomocnik wniósł o „uchylenie zaskarżonych wyroków pierwszej i drugiej instancji oraz o przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi pierwszej instancji” oraz o „zasądzenie na rzecz wnioskodawcy kosztów postępowania kasacyjnego według norm przepisanych”. Jego zdaniem, rozpoznanie kasacji uzasadnia występowanie istotnego zagadnienia prawnego dotyczącego „zmiany sytuacji prawnej osób odbywających służbę wojskową wskutek zastosowania przepisów stanu wojennego”.

W uzasadnieniu kasacji pełnomocnik skarżącego podniósł, że art. 30 ust. 1 ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin nie zawiera definicji pojęcia „czynna służba wojskowa.” Wobec tego zwrot ten należy interpretować zgodnie z regułami wykładni systemowej, „poprzez przyjęcie takiego znaczenia, jakie nadają mu przepisy o powszechnym obowiązku obrony RP”. Wedle art. 60 ust. 1 pkt 1 powołanej ustawy, służbą wojskową jest także odbywanie zastępczej służby poborowych. Zgodnie z uchwałą Rady Państwa w sprawie wprowadzenia stanu wojennego ze względu na bezpieczeństwo państwa, w okresie stanu wojennego w zakresie służby wojskowej stosowało się wyłącznie art. 110 - art. 117 ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Oznacza to, że uchwała Rady Państwa „poddawała [...] zastępczą służbę poborowych przepisom art. 110-117 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP, wyłączając stosowanie rozdziału o służbie zastępczej”. Uchwała nadawała zatem wszystkim poborowym powołanym do służby status osób w czynnej służbie wojskowej, niezależnie od formy wykonywania obowiązku obrony. Ujednoliciła sytuację prawną wszystkich poborowych. Ponieważ inwalidztwo wnioskodawcy powstało w czasie odbywania zastępczej służby poborowych w okresie stanu wojennego, „nie mają prawnego znaczenia związek przyczynowy pomiędzy inwalidztwem a służbą oraz warunki, w jakich odbywana była służba.” Poborowi, którzy uprzednio wykonywali służbę zastępczą nie zostali bowiem zwolnieni z obowiązków przewidzianych ustawą o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, lecz poddani „obostrzeniom stanu wojennego przez nadanie im w zakresie pełnionej służby statusu osób w czynnej służbie”.

Pełnomocnik skarżącego podniósł także, że Sąd bezzasadnie oddalił wnioski dowodowe o zwrócenie się do archiwów wojskowych. Wobec tego Józef O. został pozbawiony możliwości wykazania, że był poddany rygorom właściwym dla czynnej służby wojskowej oraz że powołanie określało wykonywaną przez niego służbę jako czynną służbę wojskową. W jego ocenie, Sąd powinien uchylić wyrok i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania, albowiem Sąd pierwszej instancji nie wyjaśnił istotnych dla rozstrzygnięcia kwestii. Wskazał, że uzasadnienie wyroku nie zawiera „podstawy dowodowej ustaleń”, a Sąd zamknął rozprawę przed dostatecznym wyjaśnieniem sprawy.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

1. Decyzja, od której odwołanie wniósł Józef O. została wydana 16 listopada 2002 r., ale dotyczyła stanu faktycznego z okresu między 17 grudnia 1980 r. i 5 stycznia 1982 r., a nawet ściślej -z dnia 17 grudnia 1981 r. W tym bowiem dniu ubezpieczony odbywający zastępczą służbę poborowych stał się, po wprowadzeniu 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego, inwalidą III grupy. W sprawie mogło mieć przeto znaczenie z jakiej daty stan prawny został zastosowany do jej rozstrzygnięcia, bowiem z dniem 1 stycznia 2004 r. weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej (Dz.U. Nr 223, poz. 2217), która możliwości spełniania obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej w tej formie nie łączy, jak to było uprzednio, tylko z czasem pokoju. Zarówno Sąd pierwszej jak i drugiej instancji powołały ustawę z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych, wskazując jako miejsce jej publikacji Dz.U. Nr 13, poz. 68, a zatem wedle jednolitego tekstu z 1983 r. Z jakiego okresu przepisy ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku Rzeczypospolitej Polskiej zostały uwzględnione - nie wiadomo, bo w tym przypadku żaden z Sądów nie podał nawet miejsca publikacji tego aktu prawnego. Pełnomocnik skarżącego uwzględnił, jak można wnosić z kasacji, tekst jednolity ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz.U. Nr 9, poz. 87) z 2002 roku, zaś ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 21, poz. 205) z roku 2004. Podzielając pogląd prawny o kontrolnym charakterze postępowania w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, należało zastosować przepisy obowiązujące w chwili wydania decyzji, z tym wszakże zastrzeżeniem, że dla ustalenia sytuacji Józefa O. jako osoby spełniającej powszechny obowiązek w zakresie służby wojskowej - przepisy z okresu odbywania przez niego zastępczej służby poborowych.

2. Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, powoływanej dalej jako „ustawa zaopatrzeniowa”, zarówno w brzmieniu obowiązującym według jednolitego tekstu z 1983 r. (Dz.U. Nr 13, poz. 68) jak i obecnie (Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 87), inwalidą wojskowym jest żołnierz niezawodowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, który został zaliczony do jednej z grup inwalidów na skutek inwalidztwa powstałego w czasie odbywania czynnej służby wojskowej w okresie pokoju albo w ciągu 3 lat od zwolnienia z tej służby, jeżeli inwalidztwo jest następstwem chorób powstałych lub urazów doznanych w czasie odbywania służby wojskowej. „Żołnierzami niezawodowymi” w rozumieniu art. 30 ustawy zaopatrzeniowej, stosownie do jej art. 34, są: szeregowi i podoficerowie odbywający zasadniczą służbę wojskową żołnierze odbywający nadterminową zasadniczą służbę wojskową żołnierze odbywający przeszkolenie wojskowe, studenci odbywający zajęcia wojskowe w czasie trwania studiów, absolwenci szkół wyższych, kandydaci na żołnierzy zawodowych, szeregowi oraz podoficerowie, chorążowie i oficerowie rezerwy odbywający ćwiczenia wojskowe, żołnierze rezerwy odbywający okresową służbę wojskową a także szeregowi oraz podoficerowie rezerwy pełniący czynną służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji.

3. Zgodzić się należy z twierdzeniem pełnomocnika skarżącego, że skoro ustawa zaopatrzeniowa nie zawiera „własnej” definicji czynnej służby wojskowej, należy w tym zakresie odwołać się do przepisów ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, powoływanej dalej jako „ustawa”. Ustawa ta była wielokrotnie zmieniana, o czym najlepiej świadczy liczba jej jednolitych tekstów, opublikowanych kolejno w Dziennikach Ustaw: z 1979 Nr 18, poz. 111; z 1984 r. Nr 7, poz. 31; z 1988 r. Nr 30, poz. 207; z 1992 r. Nr 4, poz. 16; z 2002 r. Nr 21, poz. 205; z 2004 r. Nr 241, poz. 2416. Dla rozstrzygnięcia rozpoznawanej sprawy nowelizacje te, poza zmianami wprowadzonymi ustawą z 28 listopada2003 r. o służbie zastępczej, miały drugorzędne znaczenie. Trzeba wszakże podnieść, że dla określenia statusu Józefa O. jako żołnierza miarodajna jest wersja ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP wedle jednolitego jej tekstu z 1979 r. Dlatego też po powołaniu przepisów ustawy zgodnie z obecną ich numeracją w nawiasach - z dodatkiem „poprzednio”- podane zostaną numery przepisów z tekstu jednolitego ustawy opublikowanego w Dzienniku Ustaw z 1979 r. Nr 18, poz.111.

Zakres podmiotowy i treść powszechnego obowiązku obrony określa (i określał) art. 4 ustawy. Podlegają mu wszyscy obywatele polscy zdolni ze względu na wiek i stan zdrowia do wykonywania tego obowiązku (ust. 1), w którego ramach są oni obowiązani do pełnienia służby wojskowej, służby w obronie cywilnej, odbywania przysposobienia obronnego, uczestniczenia w samoobronie ludności, pełnienia służby w jednostkach zmilitaryzowanych, wykonywania świadczeń na rzecz obrony (ust. 2).

Służba wojskowa uregulowana jest obecnie w dziale III ustawy (poprzednio był to dział IV). Zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy (poprzednio art. 60), obowiązek służby wojskowej polega na odbywaniu zasadniczej służby wojskowej, zajęć wojskowych oraz przeszkolenia wojskowego przez studentów i absolwentów szkół wyższych, ćwiczeń wojskowych oraz okresowej służby przez żołnierzy rezerwy. W ramach obowiązku służby wojskowej poborowi mogą być przeznaczeni do odbycia zasadniczej służby lub szkolenia poborowych w obronie cywilnej (ust. 2). Służbę wojskową mogą pełnić tylko osoby do niej zdolne. Według art. 30a ust. 1 pkt 1 ustawy (dodanego przez art. 1 pkt 10 ustawy z dnia 29 października 2003 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. Nr 210, poz. 2036), „zdolność do czynnej służby wojskowej” oznacza zdolność do odbywania: zasadniczej służby wojskowej, nadterminowej zasadniczej służby wojskowej, zajęć wojskowych, przeszkolenia wojskowego, okresowej służby wojskowej, ćwiczeń wojskowych, zasadniczej służby i szkolenia poborowych w obronie cywilnej, służby zastępczej, służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (poprzednio sprawę tę regulowały rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej wydawane w porozumieniu z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej na podstawie upoważnienia przewidzianego w art. 20 ust. 2 ustawy). Już z porównania treści obu powołanych przepisów wynika, że zastępcza służba poborowych jest wykonywana poza służbą wojskową. Nie wszyscy poborowi zdolni do czynnej służby wojskowej są też żołnierzami w czynnej służbie wojskowej. Według art. 59 ustawy (poprzednio art. 62), są nimi osoby odbywające zasadniczą służbę wojskową nadterminową zasadniczą służbę wojskową okresową służbę wojskową przeszkolenie wojskowe, ćwiczenia wojskowe (ust. 1) oraz pełniące służbę wojskową w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (ust. 2). Osoba odbywająca zastępczą służbę poborowych, pomimo że jest osobą zdolną do czynnej służby wojskowej i spełnia powszechny obowiązek w zakresie służby wojskowej, nie pełni tej służby i nie jest żołnierzem ani w rozumieniu art. 30 ustawy zaopatrzeniowej, ani w rozumieniu art. 59 ustawy (por. też wyrok Sądu Najwyższego z dnia 8 grudnia 1998 r, II UKN 359/98, OSNAPiUS 2000 nr 3, poz. 113).

4. Zastępcza służba poborowych uregulowana została w ustawie z 21 listopada 1967 r, w dodanym do niej ustawą z dnia 28 czerwca 1979 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz.U. Nr 15, poz. 97) dziale Ula, zatytułowanym „Zastępcza służba poborowych”. Numeracja tego działu podlegała zmianie (w dniu jego uchylenia -1 stycznia 2004 r. - oznaczony był jako dział VI), co jednak nie miało znaczenia dla unormowania statusu poborowych odbywających służbę zastępczą. Szczegółowe zasady odbywania zastępczej służby poborowych określały kolejno rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie służby zastępczej poborowych z dnia 29 września 1980 r. (Dz.U. Nr 23, poz. 87) oraz w sprawie służby zastępczej: z dnia 8 sierpnia 1988 r. (Dz.U. Nr 30, poz. 208), z dnia 3 listopada 1992 r. (Dz.U. Nr 85, poz. 429) i z dnia 23 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 62, poz. 562). Choć poborowi odbywający zastępczą służbę nie byli (i nie są) pracownikami, w razie doznania uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej miały do nich zastosowanie przepisy o świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (art. 140 ust. 1 i 2 ustawy we wszystkich wersjach sprzed 1 stycznia 2004 r.), a w razie inwalidztwa lub śmierci spowodowanych innymi zdarzeniami przysługiwały im świadczenia przewidziane w przepisach „o powszechnym zaopatrzeniu pracowników i ich rodzin” (ust. 3), tj., kolejno w przepisach ustaw: z dnia 23 stycznia 1968 r. o powszechnym zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. Nr 3, poz. 6 ze zm.), z dnia 14 grudnia 1982 r. o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin (Dz.U. Nr 40, poz. 267 ze zm.), z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych -jednolity tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 363; ustawa z 28 listopada 2003 r. o służbie zastępczej nie reguluje tej kwestii, albowiem została ona unormowana znowelizowanymi przez nią- art. 45 i art. 46 - przepisami ustaw ubezpieczeniowych.5. Z przepisów wszystkich powołanych aktów wynika, że do 1 stycznia 2004 r. zastępcza służba poborowych była możliwa tylko w okresie pokoju. Skoro tak, to powstaje problem, czy i jak wprowadzenie stanu wojennego wpływało na sytuację osób spełniających obowiązek obrony w zakresie służby wojskowej przez jej zastępcze odbywanie; czy stawali się oni żołnierzami w czynnej służbie wojskowej (jak twierdzi pełnomocnik skarżącego), czy pozostawali poborowymi odbywającymi zastępczą służbę (jak twierdzą Sądy obu instancji i organ rentowy).

Rada Państwa wydała w dniu 12 grudnia 1981 r. dekret o stanie wojennym (Dz.U. Nr 29, poz.154). W dniu 10 grudnia 1983 r. weszła wżycie ustawa z dnia 5 grudnia 1983 r. o stanie wyjątkowym (Dz.U. Nr 66, poz. 297). Od tej daty dekret z 12 grudnia 1981 r. miał zastosowanie tylko do stanu wojennego w rozumieniu art. 33 ust. 2 Konstytucji z 22 lipca 1952 r. (jednolity tekst: Dz.U. z 1976 r. Nr 7, poz. 36 ze zm.), a następnie art. 229 Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483). Akty te zostały uchylone obowiązującymi dziś ustawami - odpowiednio - z dnia 21 czerwca 2002 r. o stanie wyjątkowym (Dz.U. Nr 113, poz. 985 ze zm.) oraz z dnia 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 156, poz. 1301). Według art. 237 ustawy w wersji przyjętej w tekście jednolitym z 1979 r. (obecnie: art. 247), w czasie obowiązywania stanu wojennego w zakresie obowiązku służby wojskowej, służby w obronie cywilnej, służby w jednostkach zmilitaryzowanych oraz świadczeń na rzecz obrony stosuje się przepisy obowiązujące w czasie wojny, jeżeli Rada Państwa (obecnie: Prezydent) wprowadzając stan wojenny nie postanowi inaczej.

W dniu 13 grudnia 1981 r. Rada Państwa, uchwałą z dnia 12 grudnia 1981 r. w sprawie wprowadzenia stanu wojennego ze względu na bezpieczeństwo państwa (Dz.U. Nr 29, poz.155), wprowadziła na całym terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej stan wojenny. Według § 2 pkt 1 tej uchwały, w zakresie służby wojskowej stosuje się art. 110-117 ustawy o powszechnym obowiązku obrony, zaś w zakresie służby w jednostkach zmilitaryzowanych - art. 183 oraz 186 do 198 tej ustawy (pkt 3). Rada Państwa uchwałą z dnia 19 grudnia 1982 r. w sprawie zawieszenia stanu wojennego (Dz.U. Nr 42, poz. 275) stan wojenny zawiesiła, a uchwałą z dnia 20 grudnia 1982 r. o uchyleniu szczególnych przepisów w zakresie obowiązku służby wojskowej i służby w obronie cywilnej (Dz.U. Nr 42, poz. 276) został skreślony pkt 1 § 2 uchwały z dnia 12 grudnia 1981 r. Z dniem 22 lipca 1983 r. stan wojenny został zniesiony uchwałą Rady Państwa z dnia 20 lipca 1983 r. w sprawie zniesienia stanu wojennego (Dz.U. Nr 39, poz. 178).

Zgodnie z art. 110 ustawy w brzmieniu obowiązującym 13 grudnia 1981 r. (obecnie art. 109 ust. 1), w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny poborowi uznani za zdolnych do służby wojskowej mogą być w każdym czasie powołani do czynnej służby wojskowej. Jak się wydaje, wszyscy poborowi uznani za zdolnych do służby wojskowej, którzy tej służby nie pełnią. Zatem także ci pełniący służbę zastępczą w czasie pokoju. Jakkolwiek ani w ustawie z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, ani w ustawie z 29 sierpnia 2002 r. o stanie wojennym oraz o kompetencjach Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych i zasadach jego podległości konstytucyjnym organom RP nie ma, a w dekrecie z 12 grudnia 1981 r. o stanie wojennym nie było, przepisu, który kwestię tę regulowałby expressis verbis, właśnie dlatego należy przyjąć, że w przypadku wprowadzenia stanu wojennego poborowy odbywający służbę zastępczą nie staje się (i nie stawał) automatycznie, ex legę, żołnierzem w czynnej służbie w rozumieniu art. 60 ustawy. Stosownie do art. 110 tejże ustawy, musiał zostać do niej powołany. Nie ma przeto racji pełnomocnik skarżącego, że „przepisy stanu wojennego nadawały status czynnej służby wszystkim postaciom wykonywania służby wojskowej”. Ale ze względu na możliwość pełnienia służby zastępczej przed 1 stycznia 2004 r. tylko w czasie pokoju, nie mają też racji Sądy i organ rentowy, że Józef O. od 13 grudnia 1981 r. nadal w ten sposób spełniał powszechny obowiązek obrony państwa. Przy tym, poborowy powołany do czynnej służby wojskowej w czasie wojny mógł i może być przeznaczony do pełnienia służby w jednostkach zmilitaryzowanych (art. 111 ustawy). Kliniczny Szpital Wojskowy w Ł., w którym skarżący odbywał zastępczą służbę poborowych został zmilitaryzowany.

6. Jak wynika z zaświadczenia Wojskowej Komendy Uzupełnień w Ł. z 3 marca 1999 r. Józef O. odbywał zastępczą służbę wojskową w okresie od 17 grudnia 1980 r. do 5 stycznia 1982 r. Z późniejszego jej zaświadczenia wynika, że 18 marca 1982 r. został przeniesiony do rezerwy, a nadto, że 6 stycznia 1982 r. został powołany do jednostki zmilitaryzowanej przy Klinicznym Szpitalu Wojskowej Akademii Medycznej w Ł. Sąd ustalił, że ubezpieczony nie został powołany do jednostki wojskowej, nie został skoszarowany, a zatem nie odbywał czynnej służby wojskowej. Zważywszy treść art. 62 ustawy (obecnie art. 59 pkt 2), wniosek taki, w kontekście art. 110 ustawy (obecnie art. 109), jest przedwczesny. Inwalidztwo Józefa O. powstało17 grudnia 1981 r., a więc w stanie wojennym. Przepis art. 30 ustawy zaopatrzeniowej dotyczy wyłącznie służby wojskowej w czasie pokoju. Tym istotniejsze było wyjaśnienie sytuacji skarżącego jako osoby spełniającej obowiązek w zakresie służby wojskowej w dniu 17 grudnia 1981 r. Wniosek o przeprowadzenie dowodu z dokumentów znajdujących się w Archiwum Wojsk Lądowych w T. lub w Centralnym Archiwum Wojskowym w W. zmierzał do wyjaśnienia tej okoliczności. Trafny jest przeto zarzut kasacji naruszenia art. 217 k.p.c. w związku z art. 391 § 1 k.p.c. Odmowa dopuszczenia wnioskowanego dowodu uniemożliwiła bowiem jednoznaczne ustalenie jaki był status, zdolnego do czynnej służby wojskowej i spełniającego powszechny obowiązek obrony PRL w zakresie służby wojskowej w formie służby zastępczej, Józefa O. w okresie po wprowadzeniu stanu wojennego, co dla rozstrzygnięcia sprawy miało kluczowe znaczenie. W tym kontekście usprawiedliwiony jest zarzut uchybienia art. 224 § 1 k.p.c. (w brzmieniu sprzed 5 lutego 2005 r.). Sąd naruszył ten przepis w takim sensie, że uznał sprawę za dostatecznie wyjaśnioną w sytuacji, gdy nie dojrzała do ostatecznego rozstrzygnięcia. Trafny jest także zarzut naruszenia art. 328 k.p.c. Uzasadnienia wyroków obu Sądów są powierzchowne i ogólnikowe. Żadne nie wyjaśnia w sposób dostateczny podstawy prawnej zawartego w nim rozstrzygnięcia. Wszystkie te uchybienia proceduralne mogły mieć wpływ na wynik sprawy.

Nie są natomiast usprawiedliwione zarzuty naruszenia art. 6 k.p.c, art. 385 k.p.c. w związku z art. 391 k.p.c. oraz art. 386 k.p.c. w związku z art. 391 k.p.c. Przepis art. 6 k.p.c. nakłada na sądy powinność przeciwdziałania przewlekaniu postępowania i dążenia do rozstrzygnięcia sprawy na pierwszym posiedzeniu „jeżeli jest to możliwe bez szkody dla wyjaśnienia sprawy”. Skoro zaskarżony kasacją wyrok wydany został w dniu rozpoznania sprawy (7 października 2004 r.), to przewlekłości postępowania Sądowi zarzucić zasadnie nie sposób. Sąd nie uwzględnił apelacji Józefa O., ale ją-jako nieuzasadnioną- oddalił. Prawidłowo zatem powołał jako podstawę rozstrzygnięcia art. 385 k.p.c, a nie art. 386 k.p.c.

Mając powyższe na względzie, stosownie do art. 39313 k.p.c, Sąd Najwyższy orzekł jak w sentencji.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Jak można podzielić urlop ojcowski?

  Urlop ojcowski przysługuje w wymiarze 2 tygodni. Jak można go podzielić? Do kiedy należy go wykorzystać?

  Skrócenie izolacji i dopuszczenie pracownika do pracy

  Skrócenie izolacji i dopuszczenie pracownika do pracy - czy jest możliwe? Co na to prawo? Jakie świadczenia przysługują za czas izolacji?

  Składki KRUS - IV kwartał 2021 r.

  Składki KRUS w IV kwartale 2021 r. - ile wynosi miesięczna składka na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie?

  Dyscyplinarka za brak szkolenia BHP

  Czy brak szkolenia BHP może być podstawą dyscyplinarki? Czy można uznać to za ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracownika?

  Dzień Pracownika Służby BHP

  Dzień Pracownika Służby BHP przypada na 19 września każdego roku. Z tej okazji Minister Rodziny i Polityki Społecznej przygotowała list z podziękowaniami i życzeniami dla pracowników służb BHP.

  Dobre i złe nawyki pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna pomaga łączyć pracę z życiem prywatnym. Jakie są dobre i złe nawyki zdalnych pracowników? Oto wyniki badania przeprowadzonego w Wielkiej Brytanii, Francji i Niemczech.

  Płaca minimalna a gospodarka - podcast premiera

  Jaki wpływ na gospodarkę ma płaca minimalna? Czym skutkuje brak godziwego wynagrodzenia? Premier wystartował z autorskim podcastem.

  Składka zdrowotna 9% średniej płacy krajowej

  Składka zdrowotna liczona od średniej płacy krajowej to propozycja Rzecznika MŚP. Czy 9% przeciętnej płacy w gospodarce przy podatku liniowym to dobre rozwiązanie? Ile wyniosłaby w 2022 r.?

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia - czy trzeba zmieniać umowę o pracę?

  Wzrost minimalnego wynagrodzenia - czy trzeba zmieniać umowę o pracę? Co roku rośnie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę (tzw. najniższej krajowej, płacy minimalnej) i minimalnej stawki godzinowej. Już dziś wiadomo, że minimalne wynagrodzenie wzrośnie w 2022 r. do 3010 zł brutto (w 2021 roku wynosi 2800 zł). Pracownicy i pracodawcy mają wątpliwości, czy z uwagi na wzrost płacy minimalnej od nowego roku trzeba zmienić postanowienia wszystkich umów o pracę, które obecnie opiewają na kwotę niższą niż 3010 zł? Czy można nie zmieniać umów a np. uzupełniać wynagrodzenie za pracę, premią do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę? Co może zrobić pracownik, jeżeli pracodawca nie wypłaca mu minimalnego wynagrodzenia? Wyjaśnień w tym zakresie udzieliła Państwowa Inspekcja Pracy.

  Jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom zdalnym?

  Bezpieczeństwo pracowników zdalnych może stanowić duże wyzwanie. To w domu zdarza się najwięcej wypadków. Za co odpowiada pracodawca? Jakie są przepisy BHP?

  Potwierdzenie danych w ZUS - instrukcja

  Potwierdzenie danych w ZUS można otrzymać przez PUE ZUS. Jak samodzielnie utworzyć dokument? Oto instrukcja jak zrobić to krok po kroku.

  Potwierdzenie z PUE ZUS pobierze także świadczeniobiorca

  Elektroniczne Potwierdzenie z PUE ZUS pobierze teraz także świadczeniobiorca, np. potwierdzenie prawa do emerytury, renty, zasiłku.

  Od wypłat z PPK zazwyczaj nie pobiera się podatku Belki

  Wypłaty z PPK - uczestnik PPK może w każdym czasie skorzystać ze swoich środków. W niektórych przypadkach wiąże się to jednak z obowiązkiem zapłaty 19% zryczałtowanego podatku dochodowego (tzw. podatku Belki).

  Potrzeby pracowników - wnioski z pandemii

  Potrzeby pracowników różnią się w zależności od rodzaju pracowników: fizycznych i biurowych. Jakie wnioski można wyciągnąć z pandemii COVID-19?

  Nadgodziny średniotygodniowe Polaków - pandemia

  Nadgodziny średniotygodniowe Polaków w czasie pandemii wzrosły. Statystyczny pracownik ma w tygodniu 5,5 godziny nadgodzin.

  Narzędzia do identyfikacji talentów - 3 zalety

  Narzędzia do identyfikacji talentów pozwalają zwiększyć potencjał firmy. Jakie są 3 główne zalety tego typu narzędzi?

  Odprawa z tytułu zwolnienia z pracy w pandemii - wątpliwości

  Odprawa z tytułu zwolnienia z pracy w czasie pandemii została uregulowana przepisami ustawy covidowej. Czy nowy limit wysokości odpraw odnosi się do wszystkich świadczeń? Jakie wątpliwości budzą nowe przepisy?

  Nowe święto państwowe w Polsce od 2021 r.

  Nowe święto państwowe w Polsce od 2021 r. ustanawia Prezydent RP. Święto będzie w grudniu. Czy oznacza to kolejny dzień wolny od pracy?

  Niebieska Karta UE - będą zmiany

  Niebieska Karta UE dotyczy zatrudniania cudzoziemców spoza UE. Odbywa się na innych zasadach niż obywateli państw członkowskich UE. Europarlament przyjął przepisy ułatwiające zatrudnianie obcokrajowców.

  Jak najniższa krajowa rosła od 2015 do 2022 r.?

  Najniższa krajowa w 2015 r. wynosiła 1750 zł brutto. W 2022 r. będzie to 3010 zł brutto. Najniższa krajowa wzrosła o 1260 zł.

  Dzień próbny w pracy - płatny czy nie?

  Dzień próbny w pracy a wynagrodzenie - czy jest płatny? Co na to prawo? W celu sprawdzenia pracownika należałoby podpisać umowę na okres próbny.

  PIT-2 a ukończenie 26 roku życia - kiedy złożyć?

  PIT-2 a ukończenie 26 roku życia - kiedy należy złożyć oświadczenie? Co z podwyższonymi kosztami przychodu?

  ZUS ERO - emerytura z datą wsteczną

  ZUS ERO to wniosek o emeryturę z datą wsteczną. Podstawą przyznania lub przeliczenia emerytury z datą wcześniejszą są przepisy covidowe. Dla kogo jest ten wniosek?

  Odprawa emerytalna - wysokość, warunki

  Jaka jest wysokość odprawy emerytalnej? Jakie warunki należy spełnić, aby ją otrzymać? Czy odprowadza się od niej podatek i składki ZUS? Kiedy wypłacić odprawę?

  Jakie są składniki wynagrodzenia za pracę?

  Składniki wynagrodzenia za pracę to przede wszystkim wynagrodzenie zasadnicze i dodatki. Czym premia różni się od nagrody?