Kategorie

Wyrok SN z dnia 23 listopada 2004 r. sygn. I UK 15/04

1. Sąd oddala odwołanie od decyzji organu rentowego, uznając, że nie wystąpiły wskazane w niej podstawy odmowy przyznania prawa do świadczenia w wyniku jego ponownego ustalenia (art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jednolity tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.), jeżeli w postępowaniu sądowym zostały ujawnione inne okoliczności, istniejące przed wydaniem decyzji, uzasadniające brak prawa do świadczenia. 2. Ujawnienie, że stanowisko pracy wskazane w zaświadczeniu pracodawcy jako wymienione w Dziale III wykazu B stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. Nr 8, poz. 43 ze zm.) nie figuruje w tym wykazie, jest podstawą odmowy prawa do wcześniejszej emerytury, przyznanego uprzednio w oparciu o to zaświadczenie.

1. Sąd oddala odwołanie od decyzji organu rentowego, uznając, że nie wystąpiły wskazane w niej podstawy odmowy przyznania prawa do świadczenia w wyniku jego ponownego ustalenia (art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jednolity tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.), jeżeli w postępowaniu sądowym zostały ujawnione inne okoliczności, istniejące przed wydaniem decyzji, uzasadniające brak prawa do świadczenia.

2. Ujawnienie, że stanowisko pracy wskazane w zaświadczeniu pracodawcy jako wymienione w Dziale III wykazu B stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. Nr 8, poz. 43 ze zm.) nie figuruje w tym wykazie, jest podstawą odmowy prawa do wcześniejszej emerytury, przyznanego uprzednio w oparciu o to zaświadczenie.

Przewodniczący SSN Jerzy Kwaśniewski

Sędziowie SN: Krystyna Bednarczyk (sprawozdawca), Andrzej Kijowski

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 listopada 2004 r. sprawy z wniosku Eugeniusza K. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych-Oddziałowi w C. o prawo do wcześniejszej emerytury, na skutek kasacji wnioskodawcy od wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 września 2003 r. [...]

oddalił kasację.

Uzasadnienie

Reklama

Decyzją z dnia 15 listopada 2001 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych w C. wstrzymał wypłatę emerytury przyznanej uprzednio wnioskodawcy Eugeniuszowi K. i odmówił przyznania mu prawa do tego świadczenia stwierdzając brak wymaganego okresu wykonywania pracy w szczególnych warunkach, do którego nie wlicza się okresu pracy w „I.” Spółce z o.o. niebędącej pracodawcą powstałym w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego.

Odwołanie wnioskodawcy od tej decyzji zostało oddalone wyrokiem Sądu Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Częstochowie z dnia 31 stycznia 2002 r. [...]. Sąd ustalił, że wnioskodawca był zatrudniony w Hutniczym Przedsiębiorstwie Remontowym w C, a następnie od lipca 1992 r. do 21 czerwca 1999 r. w spółce „I.” na stanowisku murarza pieców przemysłowych. W świadectwach pracy pracodawcy ci stwierdzili wykonywanie pracy w szczególnych warunkach na stanowiskach wymienionych w Dziale III poz. 15 wykazu B, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. Nr 8, poz. 43 ze zm.). Wiek 55 lat wnioskodawca osiągnął 26 lipca 1999 r, a więc po ustaniu zatrudnienia na wymienionym stanowisku. Jednym z warunków wymaganych przepisem § 7 powołanego rozporządzenia jest wykonywanie pracy na stanowiskach wymienionych w wykazie B. Tymczasem wykaz ten nie zawiera stanowiska „murarz pieców przemysłowych”, które to stanowisko zamieszczone jest w wykazie A dziale XIV pkt 10. Wykonywanie prac wymienionych w wykazie A daje możliwość obniżenia wieku emerytalnego o 5 lat, a wnioskodawca nie osiągnął takiego wieku.

Reklama

Po rozpoznaniu apelacji wnioskodawcy od tego wyroku Sąd Apelacyjny-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach wyrokiem z dnia 18 września 2003 r. [...] oddalił apelację. Sąd Apelacyjny skorygował ustalenia Sądu pierwszej instancji o tyle, że wnioskodawca osiągnął wiek 55 lat w ostatnim dniu zatrudnienia w spółce „I.”. Okoliczność ta jednak pozostaje bez znaczenia dla ubiegania się o prawo do wcześniejszej emerytury z osiągnięciem tego wieku. Trafnie bowiem Sąd Okręgowy stwierdził, że stanowisko, na którym pracował wnioskodawca, nie jest wymienione w wykazie B załącznika do powołanego w zaskarżonym wyroku rozporządzenia. Treść świadectwa pracy w szczególnych warunkach nie odpowiada postanowieniom rozporządzenia i wykazom zamieszczonym w załączniku. Dział III wykazu B - Prace gorące w hutach żelaza i stali oraz hutach metali nieżelaznych - liczy jedynie 13 pozycji

1 nie jest wśród nich wymieniona praca murarza pieców przemysłowych. Prace murarskie przy naprawie na gorąco pieców przemysłowych wymienione są w wykazie A, jednak prace wymienione w tym wykazie stosownie do § 4 ust. 1 rozporządzenia uprawniają do uzyskania wcześniejszej emerytury z osiągnięciem wieku 60 lat. Zarządzenie nr 3 Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego z dnia 30 marca 1985 r. w sprawie stanowisk pracy, na których wykonywane są prace w szczególnych warunkach (Dziennik Urzędowy Ministerstwa Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego Nr 1-3, poz. 1 ze zm.) uściśla wykaz stanowisk, co w przypadku murarza pieców przemysłowych dotyczyło wykazu A. Wnioskodawca nie osiągnął wieku 60 lat, zatem nie ma prawa do wcześniejszej emerytury.

Wyrok ten wnioskodawca zaskarżył kasacją i opierając ją na podstawie naruszenia prawa materialnego przez błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. Nr 162, poz. 1118 ze zm.) oraz § 2 i 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku oraz poprzedzającego go wyroku Sądu pierwszej instancji i przekazanie sprawy Sądowi Okręgowemu w Częstochowie do ponownego rozpoznania. W uzasadnieniu kasacji podniósł, że przepis art. 32 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach w brzmieniu obowiązującym w dacie ustalenia prawa wnioskodawcy do emerytury dla uznania wykonywania pracy w szczególnych warunkach nie wymagał zatrudnienia w podmiotach, w których obowiązują wykazy stanowisk ustalone na podstawie przepisów dotychczasowych. W toku postępowania organ rentowy nie kwestionował faktu wykonywania przez wnioskodawcę pracy w szczególnych warunkach, kwestionował jedynie wiek wnioskodawcy oraz status podmiotu, w którym wnioskodawca był zatrudniony. W świadectwach pracy w szczególnych warunkach wystawionych przez obu pracodawców wnioskodawcy powołany został Dział III wykazu B oraz zarządzenie Ministra Hutnictwa i Przemysłu Maszynowego z dnia 30 marca 1985 r. Zgodnie z § 2 powołanego rozporządzenia okresy pracy w szczególnych warunkach stwierdza zakład pracy na podstawie posiadanej dokumentacji. Wnioskodawca nie rozwiązałby stosunku pracy, gdyby nie uzasadnione przekonanie o uzyskaniu prawa do emerytury, potwierdzone uzyskanymi świadectwami pracy w warunkach szczególnych. W części wstępnej uzasadnienia wyroku z dnia 9 listopada 1999 r., II UKN 187/99 (OSNAPiUS 2001 nr 4, poz. 121) Sąd Najwyższy uznał pracę na stanowisku murarza pieców i urządzeń przemysłowych za pracę na stanowisku wymienionym w Dziale III wykazu B. Wnioskodawca działał w zaufaniu do wystawionych przez pracodawcę dokumentów, tym bardziej że organ rentowy ich nie kwestionował. Według wnioskodawcy jego staż pracy i warunki wykonywania pracy uprawniają go do emerytury na podstawie § 7 rozporządzenia. Jest dla niego niezrozumiałe, dlaczego jego świadczenia zostały wstrzymane, natomiast w przypadku innych pracowników w zbliżonym stanie faktycznym nie zachodziły przesłanki do wstrzymania wypłaty świadczeń.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Organ rentowy odmówił przyznania wnioskodawcy prawa do emerytury po przeprowadzeniu w trybie art. 114 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (obecnie jednolity tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.) postępowania o ponowne ustalenie prawa do świadczeń, wobec ujawnienia okoliczności, że podmiot, u którego wnioskodawca wykonywał pracę w szczególnych warunkach, nie należy do zakładów pracy wymienionych w § 1 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze, zatem wnioskodawca nie wykonywał u tego pracodawcy pracy określonej w art. 32 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach. Sąd Apelacyjny, podobnie jak Sąd pierwszej instancji, nie podzielił zaprezentowanego w decyzji organ rentowy poglądu prawnego i stwierdził, że praca na stanowiskach wymienionych w wykazach stanowiących załącznik do powołanego rozporządzenia, także w spółce, która nie powstała z przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego, uważana jest za pracę wykonywaną w szczególnych warunkach w rozumieniu art. 32 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach. Powołał się przy tym na uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 13 lutego 2002 r., III ZP 30/01 (OSNAPiUS 2002 nr 10, poz. 243), podzielając wyrażony w niej pogląd. W tej sytuacji zarzut naruszenia przez Sąd przepisu art. 32 ust. 2 ustawy o emeryturach i rentach jest nieuzasadniony.

Rozpoznając odwołanie Sąd pierwszej instancji uznał, że istniały podstawy do ponownego ustalenia prawa do świadczeń, chociaż były to inne podstawy od tych, które organ rentowy powołał w decyzji. Nie chodzi tu przy tym tylko o inną podstawę prawną ale również o inną podstawę faktyczną. Dopiero w postępowaniu sądowym zostało bowiem ujawnione, że stanowisko pracy wykonywanej w szczególnych warunkach nie figuruje w wykazie B, jak zapisano w świadectwie pracy, lecz w wykazie A, w związku z czym inne są warunki wymagane do skorzystania z prawa do wcześniejszej emerytury. Kontroli sądu podlega prawidłowość rozstrzygnięcia zawartego w decyzji, niezależnie od uzasadnienia tego rozstrzygnięcia -wskazania podstawy faktycznej i prawnej. Uznając, że nie wystąpiły wskazane w decyzji organu rentowego podstawy do odmowy przyznania prawa do świadczeń w wyniku jego ponownego ustalenia, sąd oddala odwołanie od tej decyzji, jeżeli w postępowaniu sądowym zostały ujawnione inne, istniejące przed uprawomocnieniem się decyzji, okoliczności uzasadniające brak prawa do świadczeń. Rozstrzygnięcie oparte na zanegowaniu dowodów, których organ rentowy nie kwestionował, jest określone w uzasadnieniu kasacji jako uchybienie. Jednakże skarżący nie przytoczył jako podstawy kasacji naruszenia art. 114 ust. 1 ustawy o emeryturach rentach i w związku z tym ten zarzut, jako wykraczający poza podstawy kasacji (art. 39311 § 1 k.p.c), nie odniósłby skutku, nawet gdyby był uzasadniony.

Okolicznością ujawnioną w toku postępowania sądowego był błąd w świadectwach pracy, polegający na określeniu stanowiska pracy wnioskodawcy jako figurującego w wykazie B części III poz. 15, podczas gdy wykaz B część III zawiera tylko 13 pozycji i w żadnej z nich nie jest wymienione stanowisko murarza pieców i urządzeń przemysłowych. Po skorygowaniu tego błędu okazało się, że wnioskodawca nie spełnia warunków do przyznania emerytury w wieku 55 lat na podstawie § 7 powołanego rozporządzenia, do których należy wykonywanie w hutnictwie prac w szczególnych warunkach wymienionych w Dziale III wykazu B przez co najmniej 15 lat. Podniesiony w kasacji zarzut naruszenia tego przepisu jest nieuzasadniony, skoro ustalenia faktyczne wskazują że wnioskodawca nie pracował w warunkach w nim wymienionych. Powołany w kasacji wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 listopada 1999 r., II UKN 187/99, dotyczył prawa pracownika do emerytury na podstawie § 7 rozporządzenia, który legitymował się świadectwem wykonywania pracy w szczególnych warunkach na stanowisku murarza pieców i urządzeń przemysłowych wymienionych w dziale III wykazu B. W uzasadnieniu wyroku Sąd Najwyższy przytoczył treść świadectwa pracy przy powoływaniu ustaleń wyroku zaskarżonego kasacją jednak nie ustosunkowywał się do tej kwestii, gdyż żądanie przyznania wcześniejszej emerytury nie zostało uwzględnione z innych przyczyn, a mianowicie z powodu niespełnienia warunku osiągnięcia wieku emerytalnego w czasie wykonywania pracy w szczególnych warunkach. Sąd Najwyższy uznał, że ubiegający się o emeryturę pracownik warunku tego nie spełnia, przy czym tylko ta kwestia była przedmiotem postępowania kasacyjnego. Sąd Najwyższy w ogóle nie badał czy zapis w świadectwie pracy odpowiada wykazom, nie można zatem twierdzić, że w omawianym wyroku uznano stanowisko murarza pieców i urządzeń przemysłowych za wymienione w Dziale III wykazu B.

Nieuzasadniony jest także zarzut naruszenia przepisu § 2 powołanego rozporządzenia , który stanowi, że okresy pracy w szczególnych warunkach stwierdza zakład pracy na podstawie posiadanej dokumentacji. Z treści tego przepisu nie wynika, aby stwierdzenie zakładu pracy w tym przedmiocie miało charakter wiążący i nie podlegało kontroli organów przyznających świadczenia uzależnione od wykonywania pracy w szczególnych warunkach. Świadectwo wykonywania pracy w szczególnych warunkach nie jest dokumentem urzędowym w rozumieniu art. 244 § 1 i 2 k.p.c, gdyż podmiot wydający to świadectwo nie jest organem państwowym ani organem wykonującym zadania z zakresu administracji państwowej. Tylko dokumenty wystawione przez te organy stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo zaświadczone. Natomiast omawiane świadectwo traktuje się w postępowaniu sądowym jako dokument prywatny w rozumieniu art. 245 k.p.c, który stanowi dowód tego, że osoba, która go podpisała, złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie. Dokument taki podlega kontroli zarówno co do prawdziwości wskazanych w nim faktów jak i co do prawidłowości wskazanej podstawy prawnej. Sąd nie mógł zatem dokonać ustaleń opartych na dokumencie zawierającym dane, które okazały się niezgodne z prawdą. Ujawnienie okoliczności, że wskazane w zaświadczeniu pracodawcy stanowisko pracy wykonywanej w szczególnych warunkach nie figuruje w wykazie powołanym w tym zaświadczeniu, jest podstawą do odmowy przyznania prawa do wcześniejszej emerytury, przyznanego uprzednio w oparciu o to zaświadczenie.

Prawo do świadczeń powstaje tylko wówczas, gdy spełnione zostały wszystkie warunki wymagane do nabycia tego prawa (art. 100 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach). Inne okoliczności nie mają wpływu na powstanie prawa do świadczeń, jeżeli którykolwiek z wymaganych warunków nie został spełniony. Dlatego wnioskodawca nie może skutecznie powoływać się na zaufanie do pracodawcy wystawiającego świadectwo ani na fakt, że innym pracownikom, będącym w podobnej sytuacji, przyznano prawo do świadczeń.

Z tych przyczyn Sąd Najwyższy w oparciu o przepis art. 39312 k.p.c. oddalił kasację jako pozbawioną usprawiedliwionych podstaw.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po nasze publikacje
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
KOMPLET: VAT zmiany od 1 lipca 2021 + JPK_VAT + VAT w e-commerce
Tylko teraz
99,00 zł
119,70
Przejdź do sklepu
Źródło: Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?