Kategorie

Wyrok SN z dnia 26 marca 2007 r., sygn. I PK 262/06

Przepis art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczy­ciela (jednolity tekst: Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) dotyczy także naby­cia uprawnień emerytalnych na ogólnych zasadach.  

Przepis art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczy­ciela (jednolity tekst: Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) dotyczy także naby­cia uprawnień emerytalnych na ogólnych zasadach.

 

Przewodniczący SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec,

Sędziowie SN: Józef Iwulski (sprawozdawca), Jerzy Kwaśniewski.

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 26 marca 2007 r. sprawy z powództwa Alicji M. przeciwko Szkole Podstawowej [...] w K. o ustalenie, na skutek skargi kasacyjnej powódki od wyroku Sądu Okręgowego-Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach z dnia 9 maja 2006 r. [...]

oddalił skargę kasacyjną.

Uzasadnienie

Wyrokiem z dnia 11 października 2005 r. [...] Sąd Rejonowy-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach oddalił powództwo Alicji M. przeciwko Szkole Podstawowej [...] w K. o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia. Sąd Rejonowy ustalił, że powódka nabyła prawo do emerytury zarówno na podstawie art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (jednolity tekst: Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.), jak i w oparciu o art. 27 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 ze zm.). Powódka legitymuje się 30-letnim stażem pracy, w tym 20-letnim w warunkach szczególnych, a także ukończyła 60 lat życia i posiada okres składkowy wraz z nieskładkowym w wymiarze co najmniej 20 lat. W ocenie Sądu Rejonowego, wyklucza to możliwość ubiegania się przez powódkę o urlop zdrowotny. Sąd Rejonowy powołał się na treść art. 73 ust. 2 Karty Nauczyciela, stanowiącego, że pracownikowi, któremu brakuje nie więcej niż rok do nabycia prawa do emerytury, płatny urlop dla poratowania zdrowia nie może być udzielony na okres dłuższy niż do końca miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne. W ocenie Sądu pierwszej instancji, dla oceny zasadności powództwa nie ma znaczenia, że powódka nie przeszła na emeryturę, skoro nabycie prawa do emerytury i skorzystanie z tego prawa nie są instytu­cjami tożsamymi, a ustawa wiąże udzielenie nauczycielowi urlopu zdrowotnego z nabyciem prawa do emerytury, a nie ze skorzystaniem z tego uprawnienia.

Wyrokiem z dnia 9 maja 2006 r. [...] Sąd Okręgowy-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Katowicach oddalił apelację powódki. Analizując treść art. 73 ust. 2 Karty Nauczyciela, Sąd odwoławczy wskazał, że w przypadku złożenia wniosku o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia przez nauczyciela, który nabył już prawo do emerytury, urlop ten nie mógłby zostać w ogóle udzielony, bowiem jego wymiar byłby wtedy równy zeru. Zdaniem Sądu Okręgowego, w art. 73 Karty Nauczyciela określenie „nabycie prawa do emerytury” użyte jest w takim samym znaczeniu, w jakim jest rozumiane na gruncie przepisów dotyczących świadczeń emerytalno-rentowych. Zgodnie z art. 100 ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach, prawo do świadczeń powstaje w dniu spełnienia wszystkich warunków, od których jest uzależnione. Sto­sownie do art. 24 ust. 1 i art. 27 ustawy o emeryturach i rentach, osiągnięcie przez kobietę wieku emerytalnego wynoszącego 60 lat nie zawsze stanowi warunek ko­nieczny nabycia prawa do emerytury. Wiele przepisów szczególnych, w tym art. 88 ust. 1 Karty Nauczyciela, określa warunki nabycia prawa do emerytury przez osoby, które nie osiągnęły wieku emerytalnego wynoszącego 60 lat. Na podstawie art. 88 ust. 1 Karty Nauczyciela, nauczyciele mający trzydziestoletni okres zatrudnienia, w tym dwudziestoletni okres wykonywania pracy w szczególnym charakterze, mogą przejść na emeryturę po rozwiązaniu stosunku pracy na swój wniosek. W takim przy­padku nauczyciel nabywa prawo do emerytury w dniu, w którym osiągnął wskazany w tym przepisie okres zatrudnienia. Natomiast rozwiązanie stosunku pracy jest jedy­nie przesłanką skorzystania z prawa do emerytury. Przejście na emeryturę jest uzależnione od woli ubezpieczonego, który nie musi skorzystać z tego prawa, zatem następuje po złożeniu stosownego wniosku. Natomiast nabycie prawa do emerytury nie zależy od woli ubezpieczonego, lecz od ziszczenia się przesłanek ustawowych. W rozpoznawanej sprawie powódka nabyła uprawnienia emerytalne, zarówno na pod­stawie Karty Nauczyciela, jak i na zasadach ogólnych, w związku z czym od daty na­bycia tych uprawnień (chociaż nie przeszła na emeryturę) nie jest możliwe udzielenie jej urlopu dla poratowania zdrowia. W dniu wystawienia przez stronę pozwaną za­świadczenia z 20 września 2004 r. o prawie do ubiegania się o urlop dla poratowania zdrowia, powódka legitymowała się już uprawnieniem do emerytury, toteż zaświadczenie to zostało wystawione sprzecznie z obowiązującymi przepisami i nie może stanowić przesłanki nabycia prawa do urlopu.

Skargę kasacyjną od tego wyroku wniosła powódka, zarzucając błędną wykładnię art. 73 ust. 2 Karty Nauczyciela polegającą na przyjęciu, że „pomimo zasady równego traktowania pracowników, wskazanej w art. 18a i nast. Kodeksu Pracy sądy obu instancji uznały, iż przepis ten pozwala na odmowę udzielenia urlopu dla porato­wania zdrowia nawet wówczas, gdy pracownik nie skorzystał w dacie złożenia wnio­sku o urlop z uprawnień emerytalnych, a tylko ukończył określony wiek i pracował przez czas wymagany dla nabycia uprawnień emerytalnych”. W uzasadnieniu skargi powódka wywiodła, że użyte w art. 73 ust. 2 Karty Nauczyciela pojęcie „nabycie prawa do emerytury” należy interpretować jako „skorzystanie z prawa do emerytury”. Wykładnia przyjęta przez Sąd Okręgowy - zdaniem skarżącej - prowadzi do wniosku, że nauczycielowi, który ukończył określony wiek, z którym przepisy prawa wiążą uprawnienia emerytalne, nie wolno skorzystać z urlopu dla poratowania zdrowia, gdyż może albo udać się na emeryturę, albo nadal pracować. Urlop dla poratowania zdrowia ma służyć odzyskaniu zdolności do pracy. Sąd Okręgowy pominął, że uposażenia nauczycieli choć niskie, są jednak wyższe niż świadczenie emerytalne. W takich realiach ekonomicznych interpretacja art. 73 ust. 2 Karty Nauczyciela wywiedziona przez Sąd Okręgowy „doprowadza do sytuacji, w której starszy wiekiem nauczyciel, który chce dalej pracować, ale z uwagi na stan zdrowia powinien udać się na urlop dla poratowania zdrowia, jest zmuszany do przejścia na emeryturę i odmawia mu się prawa do dalszej pracy, kreując niejako nakaz korzystania z uprawnienia emerytalnego”.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Skarga kasacyjna podlega oddaleniu, bowiem podniesiony w niej zarzut naru­szenia prawa materialnego, dotyczący błędnej wykładni art. 73 ust. 2 Karty Nauczy­ciela (w Kodeksie pracy w ogóle nie ma wskazanego w skardze art. 18a), jest bezza­sadny. Przepis ten w brzmieniu nadanym z dniem 31 sierpnia 2004 r. przez art. 1 pkt 30 ustawy z dnia 15 lipca 2004 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela oraz o zmia­nie niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 179, poz. 1845) stanowi, że nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do emerytury brakuje mniej niż rok, urlop dla poratowania zdrowia nie może być udzielony na okres dłuższy niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne. Przed tą zmianą, art. 73 ust. 1 zdanie drugie Karty Nauczyciela stanowił, że nauczycielowi, któremu do nabycia prawa do emerytury brakowało mniej niż rok, płatny urlop dla poratowania zdrowia nie mógł być udzielony na okres dłuższy niż do końca miesiąca kalendarzowego poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel przechodzi na emeryturę. O ile więc w poprzednim brzmieniu przepisu okres, na który można było nau­czycielowi udzielić urlopu dla poratowania zdrowia ograniczony był „nabyciem prawa do emerytury” i „przejściem na emeryturę”, o tyle w nowym jego brzmieniu jest on wyznaczony „nabyciem uprawnień emerytalnych”. Pojęcia „przejście na emeryturę” i „nabycie uprawnień emerytalnych” nie są tożsame, na co trafnie zwrócił uwagę Sąd Okręgowy. Przepisy Karty Nauczyciela nie definiują pojęcia „nabycie uprawnień eme­rytalnych”, a zatem trzeba nadać mu znaczenie przyjęte w przepisach ustawy o eme­ryturach i rentach. Zgodnie z art. 100 ust. 1 tej ustawy, prawo do świadczenia emery­talnego powstaje z dniem spełnienia wszystkich warunków wymaganych do jego na­bycia. Nabycie prawa do emerytury następuje więc z chwilą spełnienia ostatniego z wymaganych warunków i nie ma na to wpływu wola osoby ubezpieczonej. Prawo do emerytury powstaje z mocy prawa (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 stycznia 2001 r., II UKN 136/00, OSNAPiUS 2002 nr 18, poz. 441). Z reguły datą nabycia tego prawa jest dzień osiągnięcia wieku przewidzianego w ustawie (np. wynoszącego dla kobiet 60 lat - art. 24 ust. 1 i art. 27 pkt 1 ustawy o emeryturach i rentach). Żaden przepis ustawy o emeryturach i rentach nie nakazuje przejścia na emeryturę z chwilą spełnienia warunków do jej nabycia, a więc decyzja w tym przedmiocie zależy od woli ubezpieczonego, który może złożyć wniosek o emeryturę, jak też może go nie składać. Ubezpieczony, który spełnia warunki określone ustawą, nabywa prawo do emerytury (uprawnienia emerytalne), choć nie przechodzi na emeryturę (nie dochodzi do rozwiązania stosunku pracy). Zgodnie z art. 103a ustawy o emeryturach i rentach, prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyski­wanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego. Inaczej mówiąc, nabycie prawa do emerytury jest niezależne od kontynuowania za­trudnienia, a jedynie do czasu rozwiązania stosunku pracy ulega ono zawieszeniu.

Wątpliwości w tym zakresie może budzić nabycie prawa do emerytury na pod­stawie art. 88 ust. 1 Karty Nauczyciela, gdyż przepis ten wymaga nie tylko spełnienia określonych warunków co do stażu pracy, ale także stanowi o przejściu na emeryturę po rozwiązaniu stosunku pracy na wniosek nauczyciela (por. uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 1994 r., I PZP 24/94, OSNAPiUS 1994 nr 5, poz. 82; PiP 1995 nr 8, s. 111 z glosą P. Kucharskiego; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 września 2001 r., I PKN 633/00, OSNP 2003 nr 16, poz. 380; OSP 2004 nr 7-8, poz. 87 z glosą P. Kucharskiego; wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 grudnia 2003 r., I PK 72/03, OSNP 2004 nr 21, poz. 366; OSP 2005 nr 6, poz. 85 z glosą P. Kucharskiego, a także wyroki Sądów Apelacyjnych w Szczecinie z dnia 10 sierpnia 2005 r., III AUa 468/05, OSA 2006 nr 11, poz. 35 oraz w Katowicach z dnia 16 czerwca 2005 r., III AUa 123/04, LEX nr 164637). Rozstrzygnięcie tych wątpliwości nie jest jednak w ro­zpoznawanej sprawie niezbędne. Przepis art. 73 ust. 2 Karty Nauczyciela nie rozróżnia bowiem podstaw nabycia uprawnień emerytalnych, a więc dotyczy zarówno naby­cia prawa do emerytury nauczycielskiej (szczególnej) na podstawie art. 88 ust. 1 tej ustawy, jak i nabycia uprawnień emerytalnych na ogólnych zasadach. Z ustalonego przez Sąd Okręgowy stanu faktycznego (którym Sąd Najwyższy jest związany - art. 39813 § 2 k.p.c.) wynika, że powódka w dacie złożenia wniosku o urlop zdrowotny (we wrześniu 2004 r.) legitymowała się nie tylko 30-letnim okresem zatrudnienia, w tym 20-letnim okresem pracy nauczycielskiej (przesłanki nabycia prawa do emerytury na podstawie art. 88 ust. 1 Karty Nauczyciela), ale także spełniała przesłanki nabycia uprawnień emerytalnych określone w art. 27 ustawy o emeryturach i rentach. Po­wódka nabyła więc prawo do emerytury (uprawnienia emerytalne) na ogólnych zasa­dach przed złożeniem wniosku o udzielenie urlopu dla poratowania zdrowia, a więc zgodnie z art. 73 ust. 2 Karty Nauczyciela, urlop ten w ogóle nie mógł być jej udzie­lony, skoro jego okres nie może być dłuższy niż do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym nauczyciel nabywa uprawnienia emerytalne.

Zarzut naruszenia zasady równego traktowania pracowników (należy rozumieć, że przez art. 73 ust. 2 Karty Nauczyciela) nie podlegał rozważeniu wobec braku wskazania w skardze kasacyjnej odpowiednich podstaw (art. 39813 § 1 k.p.c.).

Mając powyższe na uwadze, Sąd Najwyższy na podstawie art. 39814 k.p.c. orzekł jak w sentencji.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Umowy o pracę – zawieranie i rozwiązywanie
Tylko teraz
Źródło: Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Potrącenie zaległości ZUS z emerytury od 2022 r.

  Potrącenie zaległości składkowych z emerytury, renty i zasiłku będzie możliwe od 2022 r. ZUS odliczy składkę zdrowotną, podatek i należności składkowe nieopłacone w terminie. Do jakiej wysokości?

  Niemcy: niezaszczepieni bez rekompensaty za czas kwarantanny

  Niezaszczepieni nie otrzymają rekompensaty za czas kwarantanny. Nowe przepisy w Niemczech zaczną obowiązywać od 1 listopada 2021 r.

  Praca zdalna a work-life balance

  Praca zdalna a work-life balance - za dużo work i za mało life? Z badania "Candidate Pulse" wynika, ze praca zdalna zachwiała balansem między życiem prywatnym i zawodowym. Pracownicy odczuwają również więcej presji ze strony pracodawców.

  Pracodawca sprawdzi certyfikat covid [VIDEO]

  Pracodawca sprawdzi certyfikat covid? Najpewniej tak, ale na zasadzie dobrowolności. Co to oznacza? Na to i inne pytania odpowiada Stanisław Szwed, wiceminister pracy, polityki społecznej i rodziny.

  Obniżenie wieku emerytalnego jako fatalna decyzja [VIDEO]

  Obniżenie wieku emerytalnego było fatalną decyzją. Ekonomiści negatywnie oceniają niższy i zróżnicowany dla kobiet i mężczyzn wiek emerytalny w Polsce.

  Co pandemia uświadomiła menadżerom? [VIDEO]

  Pandemia a zarządzanie - co kryzys wywołany pandemią uświadomił menadżerom? Okazało się, że kapitał ludzki jest niezwykle ważny. Duże znaczenie ma także zdolność do szybkich zmian.

  Kodeks pracy art. 30

  Kodeks pracy w art. 30 wylicza sposoby rozwiązania umowy o pracę: porozumienie stron, wypowiedzenie, dyscyplinarka i upływ czasu.

  Kontroferta dla pracownika - co to jest?

  Kontroferta dla pracownika - co to jest i w jakim celu się ją stosuje? Czy warto przyjąć kontrofertę?

  Jesienna rekrutacja w logistyce - jak zachęcić do pracy w firmie?

  Startuje jesienna rekrutacja w logistyce. Jakich pracowników brakuje? Jak zachęcić do pracy w danej firmie? Co przyciąga pracowników?

  Kontrole PIP na małych budowach 2021 - wyniki

  Kontrole PIP na małych budowach zostały wzmożone w 2021 r. Z danych statystycznych wynika, że to właśnie na małych budowach jest najwięcej wypadków przy pracy. Jakie są wyniki kontroli PIP?

  Praca sezonowa - prawa cudzoziemców przez cały rok

  Praca sezonowa - prawa cudzoziemców nie są sezonowe. Przypomina o tym PIP w kampanii "Prawa przez cały rok". Jak zatrudnić cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę sezonową? Czym jest umowa o pomocy przy zbiorach?

  Europejskie Porozumienie dotyczące aktywnego starzenia się

  Europejskie Porozumienie podpisane w 2017 r. dotyczy aktywnego starzenia się i podejścia międzypokoleniowego w pracy. Realizując je, w Polsce powstało "Porozumienie strony pracowników oraz strony pracodawców RDS na rzecz aktywnego starzenia". Wypracowano w nim szereg rozwiązań na rzecz aktywnego starzenia się.

  Kiedy zmiana czasu na zimowy w 2021?

  Kiedy jest zmiana czasu na zimowy w 2021 r.? Czy ostatni raz przestawiamy zegarki jesienią? Jak zmiana czasu wpływa na czas pracy w nocy?

  Wypłata wynagrodzenia za pracę w sobotę, niedzielę

  Wypłata wynagrodzenia za pracę to podstawowy obowiązek pracodawcy. Co w przypadku, gdy dzień wypłaty wynagrodzenia wypada w sobotę lub niedzielę?

  Jak niemieccy pracodawcy przygotowują się na 4 falę covid?

  4 fala covid przewidywana jest na jesień 2021 r. Statystyki wskazują na tendencję wzrostową zakażeń. Jak niemieccy pracodawcy przygotowują się na ten trudny czas?

  Weryfikacja szczepień pracowników - projekt

  Weryfikacja szczepień pracowników - trwają prace nad projektem nowych przepisów. Czy pracodawcy będą mogli sprawdzić fakt zaszczepienia się przeciw COVID-19 przez pracowników?

  Umowa o dzieło - ZUS, zgłoszenie

  Umowa o dzieło - zgłoszenie do ZUS jest obowiązkowe od 2021 r. Jaki jest termin na zgłoszenie? Kto musi zgłosić umowę do ZUS?

  Zmiany w ubezpieczeniach społecznych od 18 września 2021 r.

  Najnowsze zmiany w ubezpieczeniach społecznych weszły w życie 18 września 2021 r. Sprawdź, co się zmieni.

  Wypalenie zawodowe podstawą zwolnienia lekarskiego od 2022 r.

  Wypalenie zawodowe od 2022 r. będzie podstawą do otrzymania zwolnienia lekarskiego (l4). Czym jest wypalenie? Jakie są objawy? Jak przeciwdziałać?

  Przeniesienie urlopu na kolejną umowę - wzór porozumienia

  Przeniesienie urlopu wypoczynkowego na kolejną umowę o pracę może nastąpić na mocy porozumienia stron. Jak je prawidłowo sporządzić? Oto wzór porozumienia.

  Ostatnie dni na wniosek o zwolnienie z ZUS!

  Wniosek o zwolnienie z ZUS - sklepiki szkolne i piloci muzealnych wycieczek mają ostatnie dni na ubieganie się o zwolnienie z obowiązku opłacania składek ZUS.

  Podwyższona kwota wolna od potrąceń - covid

  Podwyższona kwota wolna od potrąceń została przewidziana w tarczy na czas pandemii COVID-19. Kogo dotyczy? Ile wynosi?

  Usprawiedliwienie nieobecności w pracy - szczepienie

  Usprawiedliwienie nieobecności w pracy z powodu szczepienia - kiedy jest możliwe? Czy szczepienie dziecka uzasadnia zwolnienie od pracy?

  Kobiety najwięcej ucierpiały na pandemii

  Kobiety najwięcej straciły w czasie pandemii. To one częściej były zwalniane. Spadł na nie ciężar opieki nad dziećmi i pracy jednocześnie. Jak wpłynęło to na ich zdrowie?

  Płace rosną, bo firmy walczą o pracowników

  Płace rosną wszędzie. Wszystkie kody PKD odnotowały w sierpniu 2021 r. podwyżki wynagrodzeń. Firmy walczą w ten sposób o pracowników.