Kategorie

Niebieska karta UE

Agnieszka Zwolińska
Niebieska Karta UE to zezwolenie udzielane obywatelowi państwa trzeciego przez państwo członkowskie w celu podjęcia na jego terytorium zatrudnienia na okres dłuższy niż 3 miesiące w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.

12 czerwca 2012 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o cudzoziemcach i ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Wdraża ona do polskiego prawa dyrektywę Rady 2009/50/WE z 25 maja 2009 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (DzUrz UE L 155 z 18.06.2009 r., s. 17) – zwaną dalej dyrektywą.

Celem dyrektywy jest określenie:

 • warunków wjazdu obywateli państw trzecich, posiadaczy Niebieskiej Karty UE, na terytorium państw członkowskich i pobytu na tym terytorium przez okres dłuższy niż 3 miesiące w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji oraz określenie warunków wjazdu i pobyty członków ich rodzin,
 • warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich i członków ich rodzin na terytorium państw członkowskich innych niż pierwsze państwo członkowskie.

Obywatel państwa trzeciego

Dla zakresu zastosowania dyrektywy, odpowiednio wykładni przepisów rozdziału 4a ustawy o cudzoziemcach, decydujący jest sposób rozumienia kilku kluczowych pojęć.

Przez obywatela państwa trzeciego, zgodnie z art. 2 lit. a dyrektywy, rozumie się każdą osobę niebędącą obywatelem UE.

Należy tutaj zaznaczyć, że przepisy rozdziału 4a ustawy o cudzoziemcach nie posługują się pojęciem obywatel państwa trzeciego, ale terminem cudzoziemiec. Z kolei cudzoziemcem jest każdy, kto nie posiada obywatelstwa polskiego, przy czym w art. 3 zastrzeżono, że co do zasady ustawy tej nie stosuje się do obywateli państw członkowskich UE oraz członków ich rodzin, którzy do nich dołączają lub z nimi przebywają. W konsekwencji mimo stosowania innej terminologii zarówno dyrektywa, jak i rozdział 4a ustawy o cudzoziemcach dotyczą tej samej kategorii osób.

Zezwolenie na pobyt i pracę na terytorium państwa członkowskiego

Reklama

Drugie pojęcie to Niebieska Karta UE. Zgodnie z dyrektywą Niebieska Karta UE to zezwolenie opatrzone napisem „Niebieska Karta UE”, uprawniające jego posiadacza do pobytu i pracy na terytorium państwa członkowskiego na warunkach określonych w dyrektywie.

W prawie polskim zamiast nazwy Niebieska Karta UE ustawodawca posługuje się terminem zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. O Niebieskiej Karcie UE mowa jest w rozdziale 4a ustawy o cudzoziemcach jedynie w kontekście określenia zasad pobytu na terytorium Polski cudzoziemca, który przez okres co najmniej 18 miesięcy mieszkał w innym państwie członkowskim UE na podstawie wydanego mu przez to państwo dokumentu pobytowego z adnotacją Niebieska Karta UE. Cudzoziemiec ten, jeśli zamierza wykonywać w Polsce pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji przez okres dłuższy niż 3 miesiące, powinien w okresie 1 miesiąca od przybycia wystąpić do wojewody z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Artykuł 63i ustawy implementuje do prawa polskiego art. 18 dyrektywy, który przyznaje obywatelowi państwa trzeciego, posiadaczowi Niebieskiej Karty UE w jednym z państw członkowskich, prawo przeniesienia się do innego (drugiego) państwa członkowskiego w celu podjęcia tam pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Warto zaznaczyć, że w takim przypadku dyrektywa umożliwia łączenie okresów pobytu w różnych państwach członkowskich w celu wypełnienia wymogu 5-letniego pobytu na terytorium UE, od którego zależy z kolei nabycie statusu rezydenta długoterminowego UE. W prawie polskim gwarancja ta wynika obecnie z art. 65 ust. 6a oraz 6b ustawy o cudzoziemcach.

Niebieska Karta UE stanowi więc zezwolenie udzielane obywatelowi państwa trzeciego przez państwo członkowskie w celu podjęcia na jego terytorium zatrudnienia na okres dłuższy niż 3 miesiące w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.


Pojęcie zatrudnienia

Trzeba wyjaśnić, że w tym przypadku przez zatrudnienie rozumie się podjęcie pracy w charakterze pracownika, a więc pracy pod kierownictwem i za wynagrodzeniem (por. art. 2 lit. b dyrektywy, odpowiednio art. 4 pkt 16 ustawy o cudzoziemcach).

Wyższe kwalifikacje zawodowe cudzoziemca

Przez wyższe kwalifikacje zawodowe rozumie się kwalifikacje uzyskane w wyniku ukończenia studiów wyższych lub, jeżeli prawo krajowe dopuszcza taki wyjątek, porównywalne kwalifikacje zdobyte w wyniku co najmniej 5-letniego doświadczenia zawodowego (art. 2 lit. g dyrektywy). Prawo polskie dopuszcza wspomniany wyjątek, przewidując możliwość ubiegania się o zezwolenie również przez cudzoziemca z co najmniej 5-letnim doświadczeniem zawodowym porównywalnym, co do zdobytych kwalifikacji, z ukończeniem szkoły wyższej. Oczywisty jest również wymóg, aby posiadane przez cudzoziemca wyższe kwalifikacje zawodowe odpowiadały pracy, która ma być wykonywana na terytorium danego państwa członkowskiego.

Przykład

Reklama

Polska firma zamierza rozpocząć działalność w Egipcie. W tym celu poszukuje doradców finansowych posługujących się biegle językiem arabskim, posiadających praktyczną wiedzę o tamtejszym rynku oraz chcących podjąć stałą pracę w biurze w Warszawie. Na ofertę pracy odpowiedział mieszkaniec Kairu (obywatel Egiptu), który ma 10-letnie doświadczenie w doradzaniu zagranicznym inwestorom i ukończył studia ekonomiczne na egipskiej uczelni wyższej.

Uwzględniając nowe regulacje ustawy o cudzoziemcach, polska firma może podpisać z kandydatem przedwstępną umowę o pracę albo umowę o pracę. Następnie cudzoziemiec powinien wystąpić z wnioskiem o zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji. Wniosek ten składa do wojewody właściwego ze względu na miejsce pobytu w Polsce albo, gdy składając wniosek przebywa jeszcze za granicą, ze względu na miejsce zamierzonego pobytu w Polsce. W tym przypadku miejscem pracy ma być Warszawa, a więc właściwy będzie wojewoda mazowiecki.

Warunki udzielenia zezwolenia na pracę

Udzielenie zezwolenia zależy od spełnienia przez cudzoziemca kilku warunków:

 • zawarcia umowy o pracę lub przedwstępnej umowy o pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji na okres przynajmniej 1 roku,
 • posiadania wyższych kwalifikacji zawodowych (ukończone studia wyższe albo co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe),
 • posiadania ubezpieczenia zdrowotnego lub potwierdzenia pokrycia przez ubezpieczyciela kosztów leczenia na terytorium Polski,
 • wykazania, że przyszły pracodawca nie ma możliwości znalezienia odpowiedniego kandydata na rynku polskim (okoliczność tę stwierdza starosta w informacji udzielanej na wniosek przyszłego pracodawcy),
 • a ponadto wysokość rocznego wynagrodzenie brutto nie będzie niższa niż 150% średniego rocznego wynagrodzenia brutto w Polsce (wysokość minimalnego wynagrodzenia określa rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych).

Podstawa prawna:

 • art. 2–3, art. 18, art. 63i, art. 65 ust. 6a i 6b ustawy z 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (DzU z 2011 r. nr 264, poz. 1573 ze zm.),
 • art. 2 lit. a–b, lit. g dyrektywy Rady 2009/50/WE z 25 maja 2009 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu podjęcia pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (DzUrz UE L 155 z 18.06.2009 r., s. 17).

 

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto to propozycja rządu. Minimalna stawka godzinowa wyniesie 19,50 zł brutto.

  Waloryzacja środków na kontach i subkontach ZUS 2021

  Waloryzacja środków zgromadzonych na kontach i subkontach w ZUS odbywa się corocznie w czerwcu. W 2021 r. wyniosła 5,41%. O ile zwiększył się stan kont przyszłych emerytów?

  System kadrowo-płacowy - od czego zależy cena?

  System kadrowo-płacowy a cena - od czego zależy, ile kosztuje?

  Konkurs "HR OF CHANGE" – 18 czerwca poznamy zwycięzców!

  Konkurs "HR OF CHANGE" - już 18 czerwca ogłoszeni zostaną zwycięzcy! Kto otrzyma nagrodę w kategoriach: szkolenia i rozwój, zarządzanie zmianą, HR Business Partnering?

  Niepełny etat a praca ponadwymiarowa - jak wynagradzać?

  Niepełny etat a praca ponadwymiarowa - jak wynagradzać pracownika zatrudnionego na część etatu za pracę w godzinach ponadwymiarowych?

  Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jak obliczyć?

  Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jakie są zasady jego przyznawania? Jak obliczyć wysokość dodatku wyrównawczego?

  Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc

  Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc pracownikowi (uczestnikowi PPK) w przeniesieniu oszczędności między rachunkami PPK. Ustawa o PPK określa dwie takie sytuacje.

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie - jak brexit wpłynął na zatrudnienie pracownika z Wielkiej Brytanii w Polsce? Co z dokumentami? Jakich formalności trzeba dokonać?

  Nadanie statusu płatnika składek - wyrok TK (K 15/16)

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego o sygn. akt K 15/16 - czy TK uznał wniosek o nadanie statusu płatnika składek pracodawcy, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracę w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą trzecią?

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna - jak wprowadzić? Jak ewidencjonować i kontrolować czas pracy zdalnej w systemie zadaniowym?

  Dlaczego pracodawcy płacą Ukraińcom więcej niż Polakom?

  Pracodawcy chcą płacić Ukraińcom więcej niż Polakom? Dlaczego?

  Umowy o pracę i zlecenia zawierane online na praca.gov.pl

  Umowy o pracę i zlecenia zawierane online. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowuje projekt ustawy o zawieraniu i rozliczaniu umów w sposób elektroniczny przez niektórych pracodawców. Ustawa ta ma pozwolić mikroprzedsiębiorcom, rolnikom, a także osobom fizycznym, zatrudniającym pracowników, czy zleceniobiorców, na zawieranie umów o pracę i umów zlecenia według gotowych szablonów na portalu praca.gov.pl. Ten nowy sposób zawierania ww. umów ma być dodatkową opcją dla wspomnianych pracodawców i zleceniodawców. Zawsze będzie można zatrudnić pracownika czy zleceniobiorcę w tradycyjny sposób. Projekt ten ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w III kwartale 2021 r.

  Wypadki przy pracy - I kwartał 2021 [GUS]

  Wypadki przy pracy - GUS podał dane za I kwartał 2021 r. Czy liczba wypadków spadła w porównaniu do roku 2020?

  HR-owca portret własny 2021 [RAPORT]

  HR-owca portret własny 2021 - raport przedstawia jak HRowcy radzili sobie w pandemii, jakie mają zadania, wyzwania i motywacje. Jak oceniają swoją pracę?

  Płaca minimalna w Niemczech w 2021 i 2022 r.

  Płaca minimalna w Niemczech w 2021 i 2022 r. - ile wynosi Mindestlohn? Ile wynosi netto?

  Urlop rodzinny na opiekę nad rodzicami lub wnukami

  Urlop rodzinny - 12 miesięczny urlop na opiekę nad chorymi rodzicami bądź wnukami dla babci lub dziadka to nowa propozycja urlopu. Czy będzie wprowadzony do Kodeksu pracy?

  Składka zdrowotna - Nowy Ład

  Składka zdrowotna a Nowy Ład - jaka zmiana w naliczaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne została przewidziana od 2022 r.?

  Kodeks pracy - zmiana definicji pracownika

  Kodeks pracy - zmiana definicji pracownika przewidziana jest w projekcie ustawy o zmianie ustawy kodeksowej. Jaka miałaby być nowa definicja pracownika?

  Jedna płaca minimalna dla całego kraju to złe rozwiązanie?

  Płaca minimalna - jedna kwota dla całego kraju to złe rozwiązanie? Przedsiębiorcy proponują wprowadzenie minimalnego wynagrodzenia za pracę na poziomie 50% średniej płacy w danym regionie.

  Turcja - umowa o zabezpieczeniu społecznym

  Turcja - umowa o zabezpieczeniu społecznym funkcjonuje od 1 czerwca 2021 r. Czego dotyczy? Kto na niej skorzysta?

  Składka zdrowotna 2021 – działalność gospodarcza

  Składka zdrowotna w 2021 r. a działalność gospodarcza - ile wynosi wysokość składki zdrowotnej? Jak Nowy Ład wpłynie na wysokość składki zdrowotnej?

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - wzór

  Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron - pobierz wzór druku. Jak rozwiązać umowę zgodnie z art. 30 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy? W jakiej formie dokonać porozumienia?

  Czy można zwolnić pracownika z powodu braku szczepienia?

  Zwolnienie niezaszczepionego pracownika - czy prawo pracy pozwala na rozwiązanie umowy z pracownikiem, który nie zaszczepił się przeciwko COVID-19?

  Kiedy pracownik ponosi odpowiedzialność materialną?

  Odpowiedzialność materialna pracownika - pracownik ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych i za mienie powierzone w ramach dodatkowej umowy.

  Składki KRUS III kwartał 2021

  Składki KRUS w III kwartale 2021 r. - ile wynoszą rolnicze składki wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie?