Kategorie

Jak urlopy rodzicielskie wpływają na prawo pracowników do urlopu wypoczynkowego

Renata Majewska
Niezależny ekspert z zakresu prawa pracy, prawnik, doświadczony szkoleniowiec w dziedzinie prawa pracy, w tym w praktycznym rozliczaniu wynagrodzeń. Autorka licznych artykułów poświęconych praktycznym aspektom stosowania prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Autorka licznych artykułów publikowanych w: Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń, Dzienniku Gazeta Prawna.
Z urlopu wypoczynkowego w pełnym rocznym wymiarze pracownik korzysta najczęściej w sytuacji, kiedy przez cały rok czynnie pracuje. Jeżeli przebywa na urlopach z tytułu rodzicielstwa (np. macierzyńskim, wychowawczym), może to wpływać na prawo do urlopu wypoczynkowego. Zdarza się, że urlopy rodzicielskie obniżają wymiar urlopu wypoczynkowego.

Pracownicy korzystający z niektórych urlopów rodzicielskich mogą również w odmienny sposób niż pozostali pracownicy wykorzystać urlop wypoczynkowy. Pracodawca ma obowiązek, na wniosek pracownika powracającego z urlopu macierzyńskiego podstawowego i dodatkowego oraz z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego podstawowego i dodatkowego, a także z urlopu ojcowskiego, udzielić urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po zakończeniu tych urlopów rodzicielskich.

Podstawowe urlopy macierzyńskie i urlopy na warunkach urlopu macierzyńskiego

Obowiązkowe podstawowe urlopy macierzyńskie dla rodziców biologicznych oraz podstawowe urlopy na warunkach urlopu macierzyńskiego dla opiekunów adopcyjnych i zastępczych traktujemy do celów rozliczenia urlopu wypoczynkowego jak zwykłe okresy zatrudnienia. Gdyby miały zmniejszać długość wypoczynku danej osoby, musiałoby to wyraźnie wynikać z przepisów, jak to jest w przypadku urlopów bezpłatnego czy wychowawczego (art. 1552 Kodeksu pracy). Skoro w prawie pracy brak takiego zastrzeżenia, podstawowe urlopy macierzyńskie i urlopy na warunkach urlopu macierzyńskiego nie wywierają negatywnych skutków w zakresie wypoczynku.

WAŻNE!

Urlopy macierzyńskie i urlopy na warunkach urlopu macierzyńskiego nie wpływają na wymiar urlopu wypoczynkowego.

Pracownik będący 1 stycznia danego roku na którymś z tych urlopów, nabywa prawo do pełnego wymiaru rocznego urlopu wypoczynkowego (dla pełnego etatu 20 lub 26 dni). Pobyt nawet na maksymalnym 37-tygodniowym podstawowym urlopie macierzyńskim albo na urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego w danym roku kalendarzowym też nie powoduje skrócenia wypoczynku należnego za ten rok.

PRZYKŁAD

Reklama

Pracownica podjęła pierwszą pracę 29 września 2009 r. na pół etatu. Była 1 stycznia 2010 r. w trakcie urlopu macierzyńskiego, który skończy się 10 kwietnia 2010 r. Pracownica uzyskała 1 stycznia 2010 r. prawo do 10 dni roboczych kolejnego urlopu wypoczynkowego za 2010 r. Urlop ten nie ulega zmniejszeniu z powodu przebywania przez nią na urlopie macierzyńskim.

Na wniosek rodzica albo opiekuna dziecka pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po podstawowym urlopie macierzyńskim albo po podstawowym urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego (art. 163 § 3 i art. 183 § 1 zd. 2 Kodeksu pracy). To znaczne uprzywilejowanie, gdyż terminy odbioru urlopu wypoczynkowego przez pozostałych pracowników firma ustala w planie urlopów bądź po indywidualnych uzgodnieniach z nimi. Jednak pracownik musi złożyć wniosek o urlop wypoczynkowy zaraz po podstawowym urlopie macierzyńskim bądź po urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, a pracodawca musi udzielić mu urlopu wypoczynkowego niezależnie od planu urlopów. Potwierdził to również Sąd Najwyższy w wyroku z 19 listopada 2003 r. (I PK 18/03). Wniosek ten nie musi mieć formy pisemnej (tak wynika z uzasadnienia wyroku SN z 20 sierpnia 2001 r., I PKN 590/00, OSNP 2003/14/336).


Przyjmuje się, że zatrudniony ma prawo wykorzystać zaraz po podstawowym urlopie macierzyńskim albo po urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego całą pulę urlopu wypoczynkowego, jaką jeszcze dysponuje, a więc:

 • pełny wymiar urlopu za rok kalendarzowy, w którym skończył podstawowy urlop macierzyński albo urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, choćby nastąpiło to w styczniu; w limicie tym mieszczą się 4 dni urlopu na żądanie,
 • cały zaległy urlop nieprzedawniony, chyba że pracodawca z własnej woli odda mu też przedawniony.

Pracownik sam precyzuje we wniosku, ile dni urlopu wypoczynkowego chce wykorzystać zaraz po podstawowym urlopie macierzyńskim lub urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Pracownica nie traci również urlopu wypoczynkowego, w trakcie którego rozpoczęła podstawowy urlop macierzyński bądź podstawowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego. W takiej sytuacji urlop wypoczynkowy przerywa się automatycznie, a jego niewykorzystaną część pracodawca ma obowiązek udzielić później (art. 166 pkt 4 i art. 183 § 1 zd. 2 Kodeksu pracy). Gdy z kolei zatrudniona nie może rozpocząć urlopu wypoczynkowego w wyznaczonym terminie, bo np. wcześniej albo tego dnia urodziła, pracodawca musi przesunąć urlop na później (art. 165 pkt 4 i art. 183 § 1 zd. 2 Kodeksu pracy). W obu sytuacjach pracownicy nie wolno jednak samowolnie kontynuować urlopu wypoczynkowego po upływie podstawowego urlopu macierzyńskiego lub na warunkach macierzyńskiego. Powinna złożyć wniosek, jednak pracodawca nie może jej odmówić udzielenia urlopu.

Opisane zasady dotyczą też urlopu ojcowskiego (art. 1823 § 3 Kodeksu pracy).

Dodatkowe urlopy macierzyńskie i urlopy na warunkach urlopu macierzyńskiego

Relacje dodatkowych urlopów macierzyńskich i dodatkowych urlopów na warunkach urlopu macierzyńskiego z urlopem wypoczynkowym są identyczne jak podstawowego urlopu macierzyńskiego i podstawowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego z urlopem wypoczynkowym, a więc pracownik:

 • korzystający 1 stycznia z dodatkowego urlopu macierzyńskiego bądź dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego uzyskuje prawo do pełnego kolejnego urlopu wypoczynkowego za rozpoczynający się rok kalendarzowy,
 • przebywający w trakcie tego roku na dodatkowym urlopie macierzyńskim albo na dodatkowym urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego nie otrzymuje z tego powodu skróconego urlopu wypoczynkowego (urlop należy mu się również za czas wymienionych urlopów dodatkowych).
Reklama

Jest jednak jedna różnica. Pracownik, który wykorzystał urlop wypoczynkowy bezpośrednio po podstawowym urlopie macierzyńskim czy urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, pozbawia się możliwości uzyskania dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Urlopy te wolno bowiem odebrać wyłącznie zaraz po zakończeniu podstawowego urlopu macierzyńskiego albo podstawowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego (art. 1821 § 2 Kodeksu pracy). Dlatego osoba, która chce jak najdłużej przebywać z dzieckiem w domu, powinna złożyć wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego dopiero po dodatkowym urlopie macierzyńskim albo dodatkowym urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego (art. 163 § 3 w zw. z art. 1821 § 6 i art. 183 § 4 Kodeksu pracy).


Podstawowe i dodatkowe urlopy macierzyńskie i urlopy na warunkach urlopu macierzyńskiego nauczycieli

Nauczyciel, jak każdy pracownik, ma prawo do podstawowego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego i urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Będąc 1 stycznia na którymś z tych urlopów uzyskuje prawo do kolejnego urlopu wypoczynkowego w pełnym wymiarze. Dłuższy pobyt w trakcie roku kalendarzowego na podstawowym bądź dodatkowym urlopie macierzyńskim lub urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego nie doprowadza do uszczuplenia wymiaru urlopu wypoczynkowego przysługującego nauczycielowi za dany rok.

Jednak odmiennie niż u pozostałych pracowników wygląda wzajemny stosunek podstawowych urlopów macierzyńskich nauczycieli z urlopem wypoczynkowym, zwłaszcza w placówkach, w organizacji których zostały przewidziane ferie.

Nauczyciele placówek feryjnych

Nauczyciel zatrudniony w szkole feryjnej nabywa prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego w dniu poprzedzającym ferie, a do drugiego i następnych – 1 stycznia każdego roku kalendarzowego (art. 65 Karty Nauczyciela). Urlop wypoczynkowy odbiera w trakcie ferii zimowych i letnich oraz w wymiarze tych ferii, przy czym powinien on trwać nieprzerwanie przynajmniej 4 tygodnie. W zasadzie nie ma możliwości, by wziął go kiedy indziej, poza feriami (art. 64 ust. 1 i 4 Karty Nauczyciela). Wyjątkowo jest dopuszczalne wysłanie nauczyciela na uzupełniający, maksymalnie 8-tygodniowy urlop wypoczynkowy w ciągu roku szkolnego, jeśli nie wykorzystał minimalnego wypoczynku podczas ferii w związku np. z rozpoczęciem podstawowego urlopu macierzyńskiego (art. 66 ust. 1 Karty Nauczyciela). O tym, ile konkretnie otrzyma uzupełniającego urlopu wypoczynkowego, rozstrzyga dyrektor. W przypadku nauczycieli placówek feryjnych nie stosujemy zatem zasady, która obowiązuje innych pracowników, polegającej na tym, że urlop macierzyński przesuwa lub przerywa urlop wypoczynkowy, którego pracodawca musi udzielić w terminie późniejszym (art. 165 pkt 4, art. 166 pkt 4 Kodeksu pracy).

PRZYKŁAD

Załóżmy, że nauczycielka odbierze od 1 maja do 17 września 2010 r. podstawowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego z tytułu adopcji dziecka (20 tygodni). Do szkoły wróci w poniedziałek 20 września 2010 r. i od razu złoży wniosek o udzielenie uzupełniającego urlopu wypoczynkowego w najwyższym wymiarze 8 tygodni, w związku z przebywaniem w trakcie ferii letnich na podstawowym urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego. Dyrektor rozstrzyga wniosek odmownie, ponieważ urlop uzupełniający przysługuje w razie niewykorzystania urlopu wypoczynkowego z powodu korzystania z urlopu macierzyńskiego, a nie urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Dlatego uzupełniający urlop wypoczynkowy nie należy się w tych okolicznościach nauczycielom, którzy podczas ferii byli na podstawowym albo dodatkowym urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego.

W związku z odmiennymi zasadami udzielania urlopu wypoczynkowego nauczycielom, do nauczyciela zatrudnionego w jednostce feryjnej stosujemy w ograniczonym zakresie regułę, zgodnie z którą pracodawca musi mu udzielić urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po zakończeniu podstawowego lub dodatkowego urlopu macierzyńskiego (art. 163 § 3 i art. 1821 § 6 Kodeksu pracy w związku z art. 91c Karty Nauczyciela). Odstępstwem jest znowu sytuacja, kiedy nauczyciel otrzymał uzupełniający urlop wypoczynkowy z powodu urlopu macierzyńskiego pokrywającego się np. z wakacjami. W takiej sytuacji nauczyciel ma prawo złożyć wniosek o udzielenie całego przyznanego uzupełniającego urlopu wypoczynkowego po upływie podstawowego albo dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a dyrektor ma obowiązek go uwzględnić.

PRZYKŁAD

Przyjmujemy, że nauczycielka z placówki feryjnej będzie przebywała od 7 czerwca do 24 października 2010 r. na podstawowym urlopie macierzyńskim z tytułu urodzenia dziecka. Przed zakończeniem tego urlopu zgłosi wniosek o 8 tygodni uzupełniającego urlopu wypoczynkowego do wykorzystania zaraz po urlopie macierzyńskim. Dyrektor musi zaakceptować wniosek nauczycielki. W czasie ferii zimowych w 2011 r. pracownica będzie już korzystała z urlopu wypoczynkowego na ogólnych zasadach.


Nauczyciele placówek nieferyjnych

Podstawowe oraz dodatkowe urlopy macierzyńskie, a także podstawowe i dodatkowe urlopy na warunkach urlopu macierzyńskiego wpływają na urlop wypoczynkowy nauczycieli zatrudnionych w szkołach nieferyjnych identycznie jak u pozostałych pracodawców. Jedyna różnica jest taka, że wskazani nauczyciele pracujący w pełnym wymiarze zajęć mają prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 35 dni roboczych w roku kalendarzowym (art. 64 ust. 3 Karty Nauczyciela).

Urlop wychowawczy a urlop wypoczynkowy

Urlop wychowawczy krótszy niż miesiąc nie skutkuje uszczupleniem wypoczynku pracownika (art. 1552 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy). Traktujemy go jak zwykły okres zatrudnienia, za który przysługuje pełny urlop wypoczynkowy.

Natomiast wymiar urlopu wypoczynkowego obniża urlop wychowawczy trwający co najmniej 1 miesiąc w roku kalendarzowym, powodując proporcjonalne rozliczenie wypoczynku (art. 1552 Kodeksu pracy). Przepisy nie precyzują, że chodzi w tym przypadku o miesiąc kalendarzowy urlopu wychowawczego, ale specjaliści prawa pracy tak powszechnie przyjmują. Wynika to pośrednio z § 2 rozporządzenia urlopowego, zgodnie z którym, jeżeli wymienione okresy niewykonywania pracy obejmują części miesięcy kalendarzowych (czyli są krótsze niż miesiąc kalendarzowy, albo kończą się w środku miesiąca kalendarzowego), za miesiąc uważamy łącznie 30 dni.

Urlop wychowawczy, który zaczął się w zeszłym roku i skończył w 2010 r., powoduje obniżenie urlopu wypoczynkowego za 2010 r. tylko wówczas, gdy w 2010 r. trwał co najmniej 1 miesiąc. Jednak nie musi obejmować nieprzerwanie minimum miesiąca kalendarzowego; krótsze jego odcinki sumujemy i – jeśli razem dają 30 dni – dokonujemy redukcji urlopu wypoczynkowego za ten rok o 1/12 (§ 2 rozporządzenia urlopowego).

PRZYKŁAD

Pracownica korzystała z urlopu wychowawczego w okresie od 16 stycznia 2009 r. do 18 stycznia 2010 r. Pracodawca uszczuplił jej z tego powodu o 1/12 pulę urlopu wypoczynkowego za 2010 r. Postąpił nieprawidłowo, ponieważ w tych okolicznościach skrócenie urlopu wypoczynkowego za 2010 r. mogłoby nastąpić wtedy, gdyby urlop wychowawczy w 2010 r. trwał przynajmniej miesiąc, a nie tylko 18 dni. Gdyby urlop wychowawczy trwał w 2010 r. jeszcze przynajmniej 12 dni, należałoby skrócić urlop wypoczynkowy za 2010 r. o 1/12. Z tytułu części urlopu wychowawczego przypadającej od 16 stycznia do 31 grudnia 2009 r. nie ujmujemy natomiast nic z wypoczynku ani za 2009 r., ani tym bardziej za 2010 r. Przepis art. 1551 Kodeksu pracy pozwala bowiem na ewentualne proporcjonalne rozliczenie urlopu wypoczynkowego tylko w roku kalendarzowym, kiedy zatrudniona wraca do pracy.

PRZYKŁAD

Pracownica korzystała z urlopu wychowawczego przez 15 dni w styczniu 2010 r. i następnie przez 15 dni w marcu 2010 r. W sumie daje to 30 dni urlopu wychowawczego i uprawnia pracodawcę do zmniejszenia o 1/12 wypoczynku zatrudnionej za br.

Wyróżniamy 2 sposoby proporcjonalnego zmniejszenia wymiaru urlopu wypoczynkowego pracownika korzystającego z przynajmniej miesięcznego urlopu wychowawczego.


Proporcja w stosunku do okresu zatrudnienia

Pierwsza metoda proporcjonalnego rozliczenia wypoczynku dotyczy trwającego co najmniej 1 miesiąc urlopu wychowawczego, na którym zatrudniony był 1 stycznia i po którym wraca do macierzystego zakładu. Polega na ustaleniu urlopu wypoczynkowego stosownie do reszty okresu pracy w bieżącym roku kalendarzowym przypadającym po urlopie wychowawczym (art. 1552 § 1 w zw. z art. 1551 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy). W takiej sytuacji pracownik nabywa prawo do kolejnego urlopu wypoczynkowego z chwilą zakończenia urlopu wychowawczego (art. 1865 Kodeksu pracy). Pracodawca ustala wówczas urlop wypoczynkowy odpowiednio do okresu:

 • pozostałego do końca roku – jeśli strony nie myślą o zakończeniu współpracy przed 31 grudnia,
 • zatrudnienia w danym roku kalendarzowym – gdy ma ono ulec zakończeniu wcześniej. Obliczając proporcjonalny urlop wypoczynkowy w tych okolicznościach, pracodawca kieruje się następującymi wytycznymi:

– miesiąc pracy odpowiada 1/12 rocznego wymiaru urlopu wypoczynkowego, przy czym niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrąglamy zawsze w górę do pełnego miesiąca,

– niepełny dzień urlopu wypoczynkowego przyjmujemy za pełny dzień,

– wymiar urlopu wypoczynkowego nie może przekroczyć 20 lub 26 dni, a dla niepełnoetatowców odpowiednio mniej (art. 1552a i art. 1553 Kodeksu pracy).

PRZYKŁAD

Osoba zatrudniona na czas nieokreślony na 3/4 etatu korzystała z urlopu wychowawczego od 1 grudnia 2009 r. do 16 marca 2010 r. Osiągnęła już 10 lat zatrudnienia, dlatego przysługuje jej 20 dni roboczych urlopu wypoczynkowego rocznie [(26 dni x 3) : 4]. Wymiar ten rozliczamy proporcjonalnie do okresu zatrudnienia wypadającego od chwili powrotu z urlopu wychowawczego do końca roku, czyli od 17 marca do 31 grudnia 2010 r. Skoro niepełny miesiąc pracy zaokrąglamy do pełnego, to przysługuje jej urlop proporcjonalny za 10 miesięcy, czyli za 17 dni roboczych [(10/12 x 20 dni roboczych)].


Proporcja według okresów niewykonywania pracy

Drugą regułę szacowania proporcjonalnego urlopu wychowawczego stosujemy, gdy pracownik uzyskał już prawo do kolejnego urlopu wypoczynkowego (co zwykle następuje 1 stycznia) i dopiero potem poszedł na co najmniej 1-miesięczny urlop wychowawczy, z którego wrócił w tym samym roku kalendarzowym. W tym przypadku zmniejszamy wymiar wypoczynku za ten rok o 1/12 za każdy miesiąc odpowiednich okresów niewykonywania pracy (art. 1552 § 2 Kodeksu pracy).

Dzieje się tak, jeśli 1 stycznia pracownik pozostawał w zatrudnieniu i był na urlopie wychowawczym krótszym niż 1 miesiąc, a następnie po powrocie do pracy ponownie skorzystał z urlopu wychowawczego. W takiej sytuacji wymiar urlopu wypoczynkowego obniżamy o 1/12 z tytułu:

 • każdego pełnego miesiąca kalendarzowego urlopu wychowawczego,
 • łącznie 30 dni uzbieranych z odcinków urlopu wychowawczego wystających poza pełne miesiące kalendarzowe (§ 2 rozporządzenia urlopowego).

PRZYKŁAD

Pracownik zatrudniony na pełny etat, uprawniony do 20 dni roboczych urlopu wypoczynkowego rocznie, przebywał na urlopie wychowawczym od 15 grudnia 2009 r. do 4 stycznia 2010 r. Następnie pracownik złożył wniosek o udzielenie drugiej części urlopu wychowawczego od 1 lutego do 16 lipca 2010 r. Wymiar urlopu wypoczynkowego zmniejszamy mu o 1/12 za każdy z 5 pełnych kalendarzowych miesięcy urlopu wychowawczego, czyli do 12 dni, co uzyskaliśmy według wyliczenia:

20 dni – (5/12 x 20 dni) = 20 dni – 8,33 dnia = 11,67 dnia, po zaokrągleniu 12 dni urlopu wypoczynkowego.

Niektórzy eksperci proponują inną metodę wyliczenia: 20 dni – 9 dni (8,33 dni po zaokrągleniu) = 11 dni wypoczynku. Jednak większość specjalistów odrzuca ją jako mniej korzystną dla pracowników.

Jeśli zatrudniony wyczerpał już pełny wymiar urlopu wypoczynkowego zanim poszedł na co najmniej 1-miesięczny urlop wychowawczy, w ogóle nie układamy proporcji. Powstałej z tego powodu niejako nadwyżki urlopowej nie wolno nam odjąć z zaległego urlopu wypoczynkowego ani tym bardziej z wymiaru tego urlopu za następny rok kalendarzowy.

Urlop wychowawczy a urlop wypoczynkowy nauczycieli

Jeszcze inaczej kształtuje się stosunek urlopu wychowawczego do urlopu wypoczynkowego nauczycieli. Wynika to znowu ze specyfiki udzielania obydwu urlopów nauczycielom, zwłaszcza w szkołach feryjnych.


Urlop wychowawczy w szkołach feryjnych

Urlop wychowawczy nauczyciela zatrudnionego w jednostce feryjnej, udzielony na ponad miesiąc, kończy się co do zasady w dniu poprzedzającym rozpoczęcie roku szkolnego, czyli 31 sierpnia (art. 67a ust. 3 Karty Nauczyciela). W takim przypadku termin urlopu ulega odpowiedniemu skróceniu, a na wniosek nauczyciela – wydłużeniu do 31 sierpnia następnego roku. Nauczyciel uzyskuje wówczas prawo do urlopu wypoczynkowego w dniu rozpoczęcia ferii szkolnych przypadających po ustaniu urlopu wychowawczego, a więc zazwyczaj pierwszego dnia ferii zimowych (art. 67c Karty Nauczyciela). Regułę tę stosujemy do nauczycieli, którzy rozpoczęli urlop wychowawczy np. w IV kwartale i w związku z pobytem na nim nie uzyskali prawa do urlopu wypoczynkowego za rok kalendarzowy, kiedy wrócili do szkoły. Nie dotyczy to krótkich urlopów wychowawczych, maksymalnie 1-miesięcznych. Traktujemy je jak zwykły okres zatrudnienia i kończą się w dniu określonym we wniosku (art. 67a ust. 4 Karty Nauczyciela).

PRZYKŁAD

Nauczycielka złożyła wniosek o udzielenie rocznego urlopu wychowawczego od 17 listopada 2009 r. do 16 października 2010 r. Zatem 1 stycznia 2010 r. przebywała na urlopie wychowawczym i dlatego nie nabyła tego dnia prawa do kolejnego urlopu wypoczynkowego za 2010 r. Dyrektor powinien jej więc udzielić urlopu wychowawczego do 31 sierpnia 2010 r., chyba że nauczycielka zgłosi wniosek o jego wydłużenie do 31 sierpnia 2011 r. Prawo do urlopu wypoczynkowego uzyska ona odpowiednio pierwszego dnia ferii zimowych w roku szkolnym 2010/2011 lub 2011/2012.

Od zasady dotyczącej zakończenia okresu urlopu wychowawczego jest jeden wyjątek – jeśli nauczyciel nabył prawo do kolejnego urlopu wypoczynkowego (następuje to zwykle 1 stycznia), urlop wychowawczy kończy się w ostatnim dniu zajęć szkolnych, tak by mógł wykorzystać urlop wypoczynkowy podczas wakacji (art. 67c ust. 2 Karty Nauczyciela).

PRZYKŁAD

Nauczycielka zgłosiła wniosek o 8 miesięcy urlopu wychowawczego od 1 lutego br. do końca września 2010 r. Skoro 1 stycznia 2010 r. pozostawała w zatrudnieniu w szkole, nabyła prawo do kolejnego urlopu wypoczynkowego za 2010 r. Dyrektor powinien jej udzielić urlopu wychowawczego do końca trwania zajęć szkolnych, czyli do 25 czerwca 2010 r., aby odebrała urlop wypoczynkowy podczas ferii letnich.

Urlop wychowawczy w szkołach nieferyjnych

Nauczyciel pracujący w placówce nieferyjnej korzysta z urlopów wychowawczych i wypoczynkowych na podstawie Kodeksu pracy, ale:

 • urlop wychowawczy dłuższy niż miesiąc powinien się kończyć w dniu poprzedzającym datę rozpoczęcia roku szkolnego (standardowo 31 sierpnia),
 • roczny wymiar urlopu wypoczynkowego to 35 dni roboczych.

PRZYKŁAD

Nauczyciel praktycznej nauki zawodu, zatrudniony na stałe od 3 lat w jednej placówce nieferyjnej według pensum 14/22, przebywał na urlopie wychowawczym od 18 grudnia 2009 r. do 31 sierpnia 2010 r. Przysługują mu 23 dni robocze urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym [(35 dni x 14) : 22]. Za 2010 r. przysługuje mu jednak urlop proporcjonalny do okresu zatrudnienia przypadającego po powrocie z urlopu wychowawczego i pozostałego do końca roku, czyli do okresu wrzesień – grudzień 2010 r. (art. 1552 § 1 w zw. z art. 1551 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy). Daje mu to w sumie 8 dni roboczych proporcjonalnego urlopu wypoczynkowego za 2010 r. [(23 dni x 4) : 12].

PRZYKŁAD

Nauczycielka, zatrudniona w ośrodku wychowawczym w niepełnym wymiarze zadań 18/26 pensum, korzystała z urlopu wychowawczego od 15 marca do 31 sierpnia. Ma prawo do 25 dni roboczych urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym [(18 x 35 dni : 26)]. Wypoczynek za 2010 r. redukujemy jednak o 1/12 za każdy z 5 miesięcy pobytu na urlopie wychowawczym, co daje 15 dni urlopu wypoczynkowego [(25 dni – (5/12 z 25) = 25 dni – 10,42 = 14,58].

Podstawa prawna

 • art. 1551 § 1 pkt 2, art. 1552–1553, art. 163 § 3, art. 165 pkt 4, art. 166 pkt 4, art. 1821 § 6, art. 1823 § 3 i art. 183 § 1 zd. 2 i § 4 oraz art. 1865 Kodeksu pracy,
 • § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania urlopu za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz.U. Nr 2, poz. 14 ze zm.),
 • art. 64 ust. 1, ust. 3 i ust. 4 i art. 66 ust. 1, art. 67a, art. 67c i art. 91c Karty Nauczyciela,
 • § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U. Nr 46, poz. 432 ze zm.).
Poszerzaj swoją wiedzę, czytając naszą publikację
Karta Nauczyciela. Komentarz (PDF)
Karta Nauczyciela. Komentarz (PDF)
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Czy pracodawca widzi kod choroby na L4?

  Kod choroby na L4 - czy pracodawca widzi numer statystyczny choroby wpisany na zwolnieniu lekarskim?

  Praca w Niemczech bez znajomości języka

  Praca w Niemczech bez znajomości języka jest możliwa. Pracodawcy w dużych niemieckich miastach zatrudniają wykwalifikowanych pracowników z zagranicy.

  Elektroniczny wniosek urlopowy a przepisy prawne

  Elektroniczny wniosek urlopowy - czy jest zgodny z przepisami prawnymi? Czy wniosek o urlop musi być składany w formie papierowej? Co na to Kodeks pracy?

  Wyłączenie winy pracownika w naruszeniu obowiązków

  Wyłączenie winy pracownika. Zgodnie z wykładnią dominującą w nauce oraz orzecznictwie prawa pracy rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika, o którym mowa w art. 52 §1 pkt 1) kp jest zasadne, jeżeli pracownik naruszy swoje podstawowe obowiązki pracownicze i można mu przypisać winę „ciężką" w postaci winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa oraz gdy jednocześnie to naruszenie stanowi jednocześnie poważnie zagrożenie lub naruszenie interesów pracodawcy. Ponieważ Kodeks pracy nie zawiera przepisów precyzujących rozumienie winy pracownika, w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie jakie przesłanki i w jakich okolicznościach mogą wyłączyć winę pracowniczą, zwrócić należy się do nauki prawa pracy i orzecznictwa Sądu Najwyższego. Warto zatem przybliżyć niektóre z przesłanek mogących uzasadnić wyłączenie winy pracownika, co w rezultacie oznaczać może bezzasadność dyscyplinarnego rozwiązania umowy o pracę.

  Ile dni urlopu wypoczynkowego przy dwóch umowach o pracę?

  Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na dwóch umowach o pracę? Jak wyliczyć liczbę dni wolnych?

  Ubiór do pracy - opinia Polaków

  Ubiór do pracy - jak Polacy chcą ubierać się do wykonywania codziennych obowiązków służbowych?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - umowa o dzieło 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów o dzieło - czy Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto w 2022 r.?

  PIP przeprowadzi kontrolę bez zapowiedzi

  Kontrola PIP już niedługo będzie mogła odbyć się bez zapowiedzi. Przewidziano to w nowelizacji ustawy Prawo przedsiębiorców.

  Lodołamacze 2021 - zgłoszenia do 15 sierpnia!

  Lodołamacze 2021 - zapraszamy do udziału w 16 edycji konkursu! Patronem medialnym wydarzenia jest portal Infor.pl.

  Zasiłek macierzyński - jakie zmiany?

  Zasiłek macierzyński - jakie zmiany chce wprowadzić ZUS? Czym jest okres wyczekiwania?

  Podatki i składka zdrowotna - zmiany od 1 stycznia 2022 r.

  Podatki i składka zdrowotna - jakie zmiany wprowadza Polski Ład? Co zmieni się od 1 stycznia 2022 r.?

  Planner kadrowo-płacowy na sierpień 2021 r.

  Planner kadrowo-płacowy na sierpień 2021 r. wymienia wszystkie obowiązki miesięczne. Jaki jest wymiar czasu pracy w sierpniu? Ile wynosi dodatek nocny?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych może wejść w życie?

  Pracownicy punktów szczepień jak funkcjonariusze publiczni

  Pracownicy punktów szczepień będą traktowani jak funkcjonariusze publiczni. Co to oznacza?

  Zaświadczenie z ZUS ściągniesz z Internetu

  Zaświadczenie o wysokości emerytury lub zasiłku z ZUS można ściągnąć z Internetu. Jak stworzyć elektroniczne potwierdzenie?

  PIP - coraz częstsze kontrole i decyzje

  Kontrole PIP odbywają się coraz częściej. Gdzie jest ich najwięcej? Jakie branże są najczęściej kontrolowane?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - zlecenie 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów zlecenie w 2022 r. - jak Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto przy zleceniu?

  IOSKU: ile masz na koncie w ZUS?

  IOSKU czyli informacja o tym, ile masz na koncie w ZUS. Jak sprawdzić? Ile wyniesie przyszła emerytura?

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?