| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Indywidualne prawo pracy > Prawa i obowiązki > Umorzenie - wynagrodzenia, podatki, składki

Umorzenie - wynagrodzenia, podatki, składki

Umorzenie to rezygnacja z dalszego postępowania sądo­wego w określonej sprawie. Umorzenie przez pracodawcę pracowniko­wi w całości lub w części np. odszkodowania za szkodę wyrządzoną pracodawcy powoduje powstanie po stronie pracownika przychodu z tytułu umorzenia, który należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W ubezpieczeniach

W przypadku całkowitej nieściągalności należności z tytułu składek ZUS może je umorzyć w całości lub w części. Umarzając należności z tytułu skła­dek, ZUS umarza równocześnie odsetki za zwłokę, koszty upomnienia i dodatkową opłatę. Całkowita nieściągalność składek występuje, gdy:

  • dłużnik zmarł, nie pozostawiając żadnego mająt­ku lub pozostawił ruchomości niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekra­cza kwoty stanowiącej 3-krotność przeciętnego wynagrodzenia i jednocześnie nie ma następców prawnych oraz nie ma możliwości przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie,
  • sąd oddalił wniosek o ogłoszenie upadłości dłuż­nika lub umorzył postępowanie upadłościowe z powodu braku majątku wystarczającego na pokrycie kosztów postępowania, gdy wierzycie­le mimo obowiązku nie złożyli zaliczki na poczet kosztów postępowania lub jednogłośnie żądają umorzenia postępowania,
  • nastąpiło zaprzestanie prowadzenia działalno­ści przy jednoczesnym braku majątku, z które­go można egzekwować należności, małżonka, następców prawnych, możliwości przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie w rozumie­niu przepisów Ordynacji podatkowej,
  • nie nastąpiło zaspokojenie należności w zakoń­czonym postępowaniu likwidacyjnym,
  • wysokość nieopłaconej składki nie przekracza kwoty kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym,
  • naczelnik urzędu skarbowego lub komor­nik sądowy stwierdził brak majątku, z którego można prowadzić egzekucję,
  • jest oczywiste, że w postępowaniu egzeku­cyjnym nie uzyska się kwot przekraczających wydatki egzekucyjne.

Osoba, która jest płatnikiem składek na swoje ubezpieczenia, może zwrócić się do ZUS o umo­rzenie należności z tytułu składek również w przy­padku braku całkowitej nieściągalności. Umorzenie jest dla przedsiębiorcy pomocą publiczną.

Polecamy serwis: Ubezpieczenia społeczne

Artykuł pochodzi z publikacji "Encyklopedia Kadr i Płac"

Książka do nabycia na sklep.infor.pl

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

REWOLUCJA W DOKUMENTACJI PRACOWNICZEJ 2019

reklama

Ostatnio na forum

E-sprawozdania

Eksperci portalu infor.pl

Sofath

Prekursor i lider na europejskim rynku pomp ciepła.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »