REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Kontrola PIP w 2022 roku - co sprawdza Inspekcja Pracy?
Kontrola PIP w 2022 roku - co sprawdza Inspekcja Pracy?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Kontrole PIP w 2022 roku - na czym skupi się Państwowa Inspekcja Pracy? Inspektorzy pracy będą sprawdzać m.in.: stosowanie przepisów ustawy covidowej, o czasie pracy i wypłacie wynagrodzeń. Kontrola obejmkie też umowy cywilnoprawne, zatrudnianie niepełnosprawnych, cudzoziemców, młodocianych oraz stosowanie przepisów o PPK.

Państwowa Inspekcja Pracy przedstawiła swój plan działania na 2022 rok. Jakie obszary wezmą pod lupę inspektorzy PIP w tym roku? Sprawdź w artykule!

REKLAMA

Autopromocja

PIP - strategie na 2022 rok

Program działania PIP na lata 2022-2024 to obszerny dokument, w którym Inspekcja przedstawia kluczowe strategie działania w obszarach najbardziej zagrożonych łamaniem praw pracowniczych, a także szczegółowy plan pracy na rok 2022, będący efektem dotychczasowej działalności kontrolno-nadzorczej i prewencyjnej PIP oraz uwag i zaleceń formułowanych m.in. przez Radę Ochrony Pracy, komisje sejmowe, związki zawodowe i organizacje pracodawców, ministerstwa i urzędy centralne.

Misją Państwowej Inspekcji Pracy jest skuteczne egzekwowanie przepisów prawa pracy, w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia. Służą temu efektywne i ukierunkowane kontrole oraz działania prewencyjne zmierzające do poszanowania prawa pracy i ograniczenia zagrożeń wypadkowych.

Jak czytamy w dokumencie, w związku z utrzymującym się stanem epidemii Państwowa Inspekcja Pracy będzie sprawdzała stosowanie się pracodawców do przepisów mających na celu ograniczenie narażenia na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 w zakładach pracy, a także realizację obowiązku przekazywania pracownikom kontrolowanych zakładów informacji o zagrożeniach dla zdrowia i życia oraz o podjętych działaniach ochronnych i zapobiegawczych wynikających z konieczności zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

PIP kontroluje stosowanie przepisów ustawy covidowej

REKLAMA

Państwowa Inspekcja Pracy będzie także kontrolowała przestrzeganie rozwiązań prawnych wprowadzonych przepisami Tarcz Antykryzysowych w zakresie prawnej ochrony pracy. Regulacje wprowadzone ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych mają duży wpływ na uprawnienia i obowiązki pracowników oraz pracodawców. Inspektorzy pracy w ramach posiadanych kompetencji podejmą działania wobec przedsiębiorców, którzy korzystali z rozwiązań wyżej wymienionej ustawy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Działania PIP skupią się na kontrolowaniu zgodności ze wspomnianą ustawą porozumień zawieranych przez pracodawców, jak i sprawdzaniu terminowego przekazywania kopii tych porozumień właściwym okręgowym inspektorom pracy. Weryfikacji podlegał będzie także ustawowy obowiązek utrzymania zatrudnienia pracowników w okresie, na który zostało przyznane dofinansowanie oraz zakaz wypowiadania umów o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie dofinansowania przedsiębiorcy.

Przepisy o czasie pracy oraz wypłacie należności ze stosunku pracy są najczęściej naruszanymi regulacjami.

Kontrole PIP w nowych zakładach pracy

Kontroli podlegać będą zakłady pracy funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 3 lata (licząc od daty zatrudnienia pierwszego pracownika). Formuła pierwszych kontroli w mikro i małych przedsiębiorstwach ma charakter przede wszystkim instruktażowo-doradczy i motywujący do przestrzegania przepisów.
– Planowana liczba kontroli: Bez limitów

PIP sprawdzi zatrudnianie niepełnosprawnych

W planie kontroli PIP na 2022 rok znajdzie się przestrzeganie przepisów dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych, w szczególności przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, przez podmioty zatrudniające lub zamierzające zatrudnić osoby z niepełnosprawnościami. Pracodawcy mogą spodziewać się kontroli sprawdzających warunki pracy osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zatrudnionych na otwartym rynku pracy. Kontrole obejmą również zakłady posiadające status zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej, ubiegające się o ich nadanie, „rozszerzenie” lub nieposiadające ww. statusów a organizujące stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych.
– Planowana liczba kontroli: bez limitów

PIP - kontrola danych na ZUS IWA

Sprawdzanie poprawności danych zawartych w informacji ZUS IWA związane jest nie tylko z prawidłowym ustaleniem składki wypadkowej, ale również z analizą poziomu wypadkowości w danym podmiocie oraz z oceną skuteczności stosowanych środków zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym.
– Planowana liczba kontroli: Bez limitów

PIP skontroluje umowy cywilnoprawne

Inspektorzy będą koncentrować się na ocenie warunków świadczenia pracy, w szczególności na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło, a także umów zawartych z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą – z uwzględnieniem powtarzalności ich zawierania. Kontrole planowe, jak i stanowiące reakcję na skargi obejmą w szczególności obszar przestrzegania przepisów dotyczących obowiązku wypłacania minimalnej stawki godzinowej.
– Planowana liczba kontroli: 8 000 kontroli

Kontrole PIP - czas pracy i wypłata wynagrodzeń

Kontrole w przedmiotowym zakresie obejmą wszystkich pracodawców, ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy w sposób rażący naruszają powyższe przepisy. Przy doborze podmiotów do kontroli zostaną uwzględnione takie parametry jak: wielkość zatrudnienia, forma własności, branża, w której notuje się najwyższą liczbę skarg.

Zakres przedmiotowy kontroli uwzględni przede wszystkim zagadnienia dotyczące:

  • rzetelnego prowadzenia ewidencji czasu pracy,
  • zapewnienia odpoczynków dobowych i tygodniowych,
  • pracy ponadwymiarowej,
  • pracy w porze nocnej oraz w niedziele i święta.

Kontrole będą zmierzały do wykrycia m.in. przypadków niewypłacenia wynagrodzenia w ogóle bądź nieterminowej realizacji wyżej wymienionego obowiązku, jak również niezapewnienia wypłaty wynagrodzenia w wysokości co najmniej równej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii wyłączenia z minimalnego wynagrodzenia dodatku za staż pracy.

Inspektorzy pracy zbadają także prawidłowość dokonywanych potrąceń z wynagrodzenia oraz rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych i porze nocnej. Czynności kontrolne będą służyć ujawnieniu nieprawidłowości przy wypłacie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, wynagrodzenia oraz ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, należności z tytułu podróży służbowej, odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika, ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz za pranie odzieży roboczej.
– Planowana liczba kontroli: 1 000 kontroli

Przepisy dotyczące PPK - kontrola PIP

Kontroli podlega obowiązek zawierania umów o prowadzenie PPK i umów o zarządzanie PPK, jak i dokonywania wpłat do PPK. Działania kontrolne prowadzone będą w stosunku do wszystkich podmiotów zobowiązanych do wprowadzenia PPK, przede wszystkim jednak tych zatrudniających co najmniej 250 osób. Przewidziane są również kontrole na skutek wpływających do PIP skarg.
– Planowana liczba kontroli: 200 kontroli

Zatrudnianie młodocianych i dzieci do lat 16 pod kontrolą

Kontrole ukierunkowane będą w szczególności na małe i średnie podmioty z takich branż jak: handel i naprawy, pozostała działalność usługowa oraz przetwórstwo przemysłowe. Historycznie, najczęściej naruszanym obowiązkiem był obowiązek udzielania informacji przedstawicielom ustawowym młodocianego o ryzyku zawodowym oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. Weryfikacji będą podlegały formalności dotyczące prowadzenia różnego rodzaju ewidencji związanych z zatrudnianiem pracowników młodocianych, w tym opracowywania wykazów stanowisk i rodzajów prac wzbronionych oraz dozwolonych dla celów przygotowania zawodowego, czy też ewidencji czasu pracy przy pracach wzbronionych, a dozwolonych w celu odbycia przygotowania zawodowego. Kontrolerzy sprawdzą przestrzeganie przepisów dotyczących zawierania umów o pracę w celu przygotowania zawodowego, wynagradzania młodocianych, udzielania im urlopów wypoczynkowych, obowiązek skierowania młodocianych na wstępne badania lekarskie oraz przeprowadzenie szkolenia wstępnego w dziedzinie BHP przed dopuszczeniem młodocianego pracownika do pracy.
– Planowana liczba kontroli: bez limitów

Kontrola legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej w 2022 r.

Celem jest eliminacja z gospodarki zjawiska “szarej strefy”. Zadania kontrolne ukierunkowane zostaną na ujawnianie przypadków zatrudniania pracowników bez zawarcia na piśmie umowy o pracę. Kontrolami objęte będą m.in. zakłady, które powierzają pracę sezonowo i te, w których w określonych porach roku następuje wzrost zatrudnienia (np. punkty gastronomiczne, przedsiębiorstwa świadczące usługi turystyczne lub sportowo-rekreacyjne). Typowanie podmiotów do kontroli będzie się odbywać m.in. w oparciu o monitoring mediów, w tym również mediów elektronicznych (artykuły i doniesienia prasowe, fora internetowe itp.).
– Planowana liczba kontroli: bez limitów

PIP sprawdza zatrudnianie cudzoziemców

Celem kontroli jest ujawnianie przypadków nielegalnego powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom i naruszania praw pracowniczych oraz weryfikację legalności powierzania i wykonywania pracy przez cudzoziemców pochodzących z państw azjatyckich. Kontrole służyć będą m.in. sprawdzeniu czy praca, którą powierzono cudzoziemcowi, jest wykonywana na warunkach określonych w wydanym zezwoleniu lub oświadczeniu. Kontrole obejmować będą również kwestie dotyczące zgłaszania cudzoziemców do ubezpieczeń społecznych i opłacania składek na Fundusz Pracy oraz weryfikację wykonywania przez nich pracy na podstawie umów, które nie rodzą obowiązku objęcia ubezpieczeniami społecznymi (umowa o dzieło). Kontrolami objęte zostaną także agencje zatrudnienia oraz przedsiębiorstwa zagraniczne, delegujące cudzoziemców do czasowego wykonywania pracy na terytorium RP w ramach świadczenia usług.
– Planowana liczba kontroli: bez limitów

Pełną treść dokumentu Program działania PIP na lata 2022-2024 możesz sprawdzić TUTAJ.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Wypłata z PPK bez podatku – wystarczy wybrać odpowiedni sposób wypłaty

Środki z PPK można wypłacić bez podatku. Bez względu na to, jaki wariant wypłaty oszczędności uczestnik PPK wybierze – zyski wypracowane przez 25% środków zgromadzonych na jego rachunku PPK będą zwolnione z podatku dochodowego. Rozłożenie wypłaty na co najmniej 120 miesięcznych rat zwalnia z podatku zyski wypracowane przez całość oszczędności. 

Wydłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – projekt ustawy

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Nowelizacja przewiduje wydłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności maksymalnie o 6 miesięcy.

Czy pracodawca może zmusić do 14-dniowego urlopu?

Według Kodeksu pracy wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi 20 lub 26 dni – w zależności od stażu pracy pracownika. Urlop może być podzielony na części, z których co najmniej jedna powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Czy 14-dniowy urlop jest obowiązkowy?

4 dni albo 35 godzin tygodnia pracy w Polsce do 2027 roku? Za granicą już testowali a efekty są pozytywne

W oczekiwaniu na zapowiadane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  skrócenie tygodniowego czasu pracy w Polsce, warto przyjrzeć się przykładom z innych państw. Dotąd w programach pilotażowych 4-dniowego tygodnia pracy zaobserwowano np. spadek rotacji zatrudnienia o 40 proc., polepszenie dobrostanu pracowników w 82 proc. firm oraz oszczędności dla pracodawców na poziomie niemal 2 mln zł w skali roku. Krótszy tydzień pracy najlepiej przyjął się na Islandii, gdzie 86 proc. pracowników korzysta z niego lub ma taką możliwość. Ale polscy pracodawcy nie są entuzjastami tego rozwiązania. Aż 51 proc. firm uważa, że w ich branży jest ono niemożliwe. Jeżeli nie uda się skrócić tygodnia pracy, to dobrą alternatywą dla 54 proc. Polaków mogłaby być częstsza praca zdalna lub hybrydowa. 

REKLAMA

Czy na zwolnieniu lekarskim można wyjechać?

Czy na zwolnieniu lekarskim można wyjechać na urlop? Jakie wskazania może zawierać L4? Czy wyjazd na wakacje do rodziny do innego miasta lub wyjazd za granicę jest dopuszczalny w czasie zwolnienia lekarskiego?

Lewiatan: Minimalne wynagrodzenie powiązane z sytuacją gospodarczą? Przedsiębiorcy postulują wyższy wzrost wynagrodzeń w budżetówce

W 2025 r. wzrośnie wynagrodzenie minimalne, a płace w budżetówce mogą być podwyższone więcej niż wynika to ze wstępnego stanowiska rządu – komentuje rezultaty ostatniego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego prof. Jacek Męcina, doradca zarządu Konfederacji Lewiatan.

Nazwa "urlop macierzyński" jest nieadekwatna? Kojarzy się z wypoczynkiem

44 proc. badanych jest zdania, że należy zmienić nazwę "urlop macierzyński". Obowiązująca nazwa sugeruje, że opieka nad dzieckiem jest czasem odpoczynku. Ruszyła kampania edukacyjna #ToNieUrlop, zmieniająca krzywdzące przekonania społeczne na temat opieki nad małym dzieckiem i urlopów macierzyńskich. 

Wkrótce będą wyższe świadczenia z funduszu alimentacyjnego. Wzrost o 100 proc. – od kiedy?

Wraz ze wzrostem kosztów utrzymania rosną też potrzeby osób uprawnionych do alimentów. Nowelizacja przepisów o ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zwiększy wysokość wsparcia materialnego z funduszu alimentacyjnego.

REKLAMA

4650 zł brutto płacy minimalnej w 2025 roku: postulat wszystkich związków zawodowych. Czy rząd się zgodzi? Finanse publiczne z reguły zyskują na podwyżce najniższej krajowej

Na posiedzeniu w dniu 15 lipca 2024 r. Radzie Dialogu Społecznego nie udało się wypracować wspólnego stanowiska w sprawie propozycji wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2025 r. To oznacza, że rząd do 15 września ma czas na podjęcie ostatecznej decyzji w tej sprawie.

Zmiany w raportach ZUS RPA i ZUS RIA. Będą nowe kody tytułu ubezpieczenia

Zmienią się wzory imiennego raportu miesięcznego o przychodach ubezpieczonego/okresach pracy nauczycielskiej – o symbolu ZUS RPA oraz wzoru raportu informacyjnego – o symbolu ZUS RIA. Pojawią się też nowe kody tytułu ubezpieczenia. Trwają prace nad nowelizacją przepisów.

REKLAMA