REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Kontrola PIP w 2022 roku - co sprawdza Inspekcja Pracy?
Kontrola PIP w 2022 roku - co sprawdza Inspekcja Pracy?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Kontrole PIP w 2022 roku - na czym skupi się Państwowa Inspekcja Pracy? Inspektorzy pracy będą sprawdzać m.in.: stosowanie przepisów ustawy covidowej, o czasie pracy i wypłacie wynagrodzeń. Kontrola obejmkie też umowy cywilnoprawne, zatrudnianie niepełnosprawnych, cudzoziemców, młodocianych oraz stosowanie przepisów o PPK.

Państwowa Inspekcja Pracy przedstawiła swój plan działania na 2022 rok. Jakie obszary wezmą pod lupę inspektorzy PIP w tym roku? Sprawdź w artykule!

Autopromocja

PIP - strategie na 2022 rok

Program działania PIP na lata 2022-2024 to obszerny dokument, w którym Inspekcja przedstawia kluczowe strategie działania w obszarach najbardziej zagrożonych łamaniem praw pracowniczych, a także szczegółowy plan pracy na rok 2022, będący efektem dotychczasowej działalności kontrolno-nadzorczej i prewencyjnej PIP oraz uwag i zaleceń formułowanych m.in. przez Radę Ochrony Pracy, komisje sejmowe, związki zawodowe i organizacje pracodawców, ministerstwa i urzędy centralne.

Misją Państwowej Inspekcji Pracy jest skuteczne egzekwowanie przepisów prawa pracy, w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia. Służą temu efektywne i ukierunkowane kontrole oraz działania prewencyjne zmierzające do poszanowania prawa pracy i ograniczenia zagrożeń wypadkowych.

Jak czytamy w dokumencie, w związku z utrzymującym się stanem epidemii Państwowa Inspekcja Pracy będzie sprawdzała stosowanie się pracodawców do przepisów mających na celu ograniczenie narażenia na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 w zakładach pracy, a także realizację obowiązku przekazywania pracownikom kontrolowanych zakładów informacji o zagrożeniach dla zdrowia i życia oraz o podjętych działaniach ochronnych i zapobiegawczych wynikających z konieczności zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

PIP kontroluje stosowanie przepisów ustawy covidowej

Państwowa Inspekcja Pracy będzie także kontrolowała przestrzeganie rozwiązań prawnych wprowadzonych przepisami Tarcz Antykryzysowych w zakresie prawnej ochrony pracy. Regulacje wprowadzone ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych mają duży wpływ na uprawnienia i obowiązki pracowników oraz pracodawców. Inspektorzy pracy w ramach posiadanych kompetencji podejmą działania wobec przedsiębiorców, którzy korzystali z rozwiązań wyżej wymienionej ustawy.

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Działania PIP skupią się na kontrolowaniu zgodności ze wspomnianą ustawą porozumień zawieranych przez pracodawców, jak i sprawdzaniu terminowego przekazywania kopii tych porozumień właściwym okręgowym inspektorom pracy. Weryfikacji podlegał będzie także ustawowy obowiązek utrzymania zatrudnienia pracowników w okresie, na który zostało przyznane dofinansowanie oraz zakaz wypowiadania umów o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie dofinansowania przedsiębiorcy.

Przepisy o czasie pracy oraz wypłacie należności ze stosunku pracy są najczęściej naruszanymi regulacjami.

Kontrole PIP w nowych zakładach pracy

Kontroli podlegać będą zakłady pracy funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 3 lata (licząc od daty zatrudnienia pierwszego pracownika). Formuła pierwszych kontroli w mikro i małych przedsiębiorstwach ma charakter przede wszystkim instruktażowo-doradczy i motywujący do przestrzegania przepisów.
– Planowana liczba kontroli: Bez limitów

PIP sprawdzi zatrudnianie niepełnosprawnych

W planie kontroli PIP na 2022 rok znajdzie się przestrzeganie przepisów dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych, w szczególności przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, przez podmioty zatrudniające lub zamierzające zatrudnić osoby z niepełnosprawnościami. Pracodawcy mogą spodziewać się kontroli sprawdzających warunki pracy osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zatrudnionych na otwartym rynku pracy. Kontrole obejmą również zakłady posiadające status zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej, ubiegające się o ich nadanie, „rozszerzenie” lub nieposiadające ww. statusów a organizujące stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych.
– Planowana liczba kontroli: bez limitów

PIP - kontrola danych na ZUS IWA

Sprawdzanie poprawności danych zawartych w informacji ZUS IWA związane jest nie tylko z prawidłowym ustaleniem składki wypadkowej, ale również z analizą poziomu wypadkowości w danym podmiocie oraz z oceną skuteczności stosowanych środków zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym.
– Planowana liczba kontroli: Bez limitów

PIP skontroluje umowy cywilnoprawne

Inspektorzy będą koncentrować się na ocenie warunków świadczenia pracy, w szczególności na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło, a także umów zawartych z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą – z uwzględnieniem powtarzalności ich zawierania. Kontrole planowe, jak i stanowiące reakcję na skargi obejmą w szczególności obszar przestrzegania przepisów dotyczących obowiązku wypłacania minimalnej stawki godzinowej.
– Planowana liczba kontroli: 8 000 kontroli

Kontrole PIP - czas pracy i wypłata wynagrodzeń

Kontrole w przedmiotowym zakresie obejmą wszystkich pracodawców, ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy w sposób rażący naruszają powyższe przepisy. Przy doborze podmiotów do kontroli zostaną uwzględnione takie parametry jak: wielkość zatrudnienia, forma własności, branża, w której notuje się najwyższą liczbę skarg.

Zakres przedmiotowy kontroli uwzględni przede wszystkim zagadnienia dotyczące:

  • rzetelnego prowadzenia ewidencji czasu pracy,
  • zapewnienia odpoczynków dobowych i tygodniowych,
  • pracy ponadwymiarowej,
  • pracy w porze nocnej oraz w niedziele i święta.

Kontrole będą zmierzały do wykrycia m.in. przypadków niewypłacenia wynagrodzenia w ogóle bądź nieterminowej realizacji wyżej wymienionego obowiązku, jak również niezapewnienia wypłaty wynagrodzenia w wysokości co najmniej równej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii wyłączenia z minimalnego wynagrodzenia dodatku za staż pracy.

Inspektorzy pracy zbadają także prawidłowość dokonywanych potrąceń z wynagrodzenia oraz rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych i porze nocnej. Czynności kontrolne będą służyć ujawnieniu nieprawidłowości przy wypłacie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, wynagrodzenia oraz ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, należności z tytułu podróży służbowej, odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika, ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz za pranie odzieży roboczej.
– Planowana liczba kontroli: 1 000 kontroli

Przepisy dotyczące PPK - kontrola PIP

Kontroli podlega obowiązek zawierania umów o prowadzenie PPK i umów o zarządzanie PPK, jak i dokonywania wpłat do PPK. Działania kontrolne prowadzone będą w stosunku do wszystkich podmiotów zobowiązanych do wprowadzenia PPK, przede wszystkim jednak tych zatrudniających co najmniej 250 osób. Przewidziane są również kontrole na skutek wpływających do PIP skarg.
– Planowana liczba kontroli: 200 kontroli

Zatrudnianie młodocianych i dzieci do lat 16 pod kontrolą

Kontrole ukierunkowane będą w szczególności na małe i średnie podmioty z takich branż jak: handel i naprawy, pozostała działalność usługowa oraz przetwórstwo przemysłowe. Historycznie, najczęściej naruszanym obowiązkiem był obowiązek udzielania informacji przedstawicielom ustawowym młodocianego o ryzyku zawodowym oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. Weryfikacji będą podlegały formalności dotyczące prowadzenia różnego rodzaju ewidencji związanych z zatrudnianiem pracowników młodocianych, w tym opracowywania wykazów stanowisk i rodzajów prac wzbronionych oraz dozwolonych dla celów przygotowania zawodowego, czy też ewidencji czasu pracy przy pracach wzbronionych, a dozwolonych w celu odbycia przygotowania zawodowego. Kontrolerzy sprawdzą przestrzeganie przepisów dotyczących zawierania umów o pracę w celu przygotowania zawodowego, wynagradzania młodocianych, udzielania im urlopów wypoczynkowych, obowiązek skierowania młodocianych na wstępne badania lekarskie oraz przeprowadzenie szkolenia wstępnego w dziedzinie BHP przed dopuszczeniem młodocianego pracownika do pracy.
– Planowana liczba kontroli: bez limitów

Kontrola legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej w 2022 r.

Celem jest eliminacja z gospodarki zjawiska “szarej strefy”. Zadania kontrolne ukierunkowane zostaną na ujawnianie przypadków zatrudniania pracowników bez zawarcia na piśmie umowy o pracę. Kontrolami objęte będą m.in. zakłady, które powierzają pracę sezonowo i te, w których w określonych porach roku następuje wzrost zatrudnienia (np. punkty gastronomiczne, przedsiębiorstwa świadczące usługi turystyczne lub sportowo-rekreacyjne). Typowanie podmiotów do kontroli będzie się odbywać m.in. w oparciu o monitoring mediów, w tym również mediów elektronicznych (artykuły i doniesienia prasowe, fora internetowe itp.).
– Planowana liczba kontroli: bez limitów

PIP sprawdza zatrudnianie cudzoziemców

Celem kontroli jest ujawnianie przypadków nielegalnego powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom i naruszania praw pracowniczych oraz weryfikację legalności powierzania i wykonywania pracy przez cudzoziemców pochodzących z państw azjatyckich. Kontrole służyć będą m.in. sprawdzeniu czy praca, którą powierzono cudzoziemcowi, jest wykonywana na warunkach określonych w wydanym zezwoleniu lub oświadczeniu. Kontrole obejmować będą również kwestie dotyczące zgłaszania cudzoziemców do ubezpieczeń społecznych i opłacania składek na Fundusz Pracy oraz weryfikację wykonywania przez nich pracy na podstawie umów, które nie rodzą obowiązku objęcia ubezpieczeniami społecznymi (umowa o dzieło). Kontrolami objęte zostaną także agencje zatrudnienia oraz przedsiębiorstwa zagraniczne, delegujące cudzoziemców do czasowego wykonywania pracy na terytorium RP w ramach świadczenia usług.
– Planowana liczba kontroli: bez limitów

Pełną treść dokumentu Program działania PIP na lata 2022-2024 możesz sprawdzić TUTAJ.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
2417,14 zł - tyle otrzymasz za wczasy pod gruszą w czasie majówki?

Wczasy pod gruszą 2024 można wykorzystać w czasie majówki już od 27 kwietnia albo 1 maja. Ile wynosi dofinansowanie do urlopu? Nie można mylić gruszy ze świadczeniem urlopowym! Które świadczenie nie ma określonej maksymalnej kwoty?

20 maja to ważny termin dla niektórych płatników. ZUS przypomina o rocznym rozliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne

Zbliża się ważny termin dla osób prowadzących pozarolniczą działalność. Do 20 maja 2024 r. muszą one przekazać do ZUS roczne rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za rok 2023. To również termin na złożenie ZUS DRA lub ZUS RCA za kwiecień 2024 r., które uwzględniają to rozliczenie.

Dzień wolny w urodziny i krótsza praca w piątek lepsze niż premia? Pracownicy już trochę inaczej podchodzą do benefitów od pracodawcy

Wniosek z obserwacji przez ekspertów obecnego rynku pracy jest jednoznaczna: coraz bardziej rozbieżne są oczekiwania pracowników i chęci przedsiębiorców w zakresie oferowania benefitów będących uzupełnieniem wynagrodzenia. – Ponad 70% pracowników oczekuje, że poza standardowym wynagrodzeniem będzie otrzymywać od pracodawcy także benefity motywacyjne oraz nagrody np. w trybie kwartalnym. Widzimy jednak w tym zakresie zdecydowaną zmianę tendencji. Jeszcze kilka lat temu najważniejsze były pieniądze lub ew. pakiet sportowy czy ubezpieczeniowy. Teraz najbardziej oczekiwany benefit jest zupełnie inny – mówi Dorota Siedziniewska – Brzeźniak, ekspert rynku pracy, prokurent IDEA HR Group.

Minister pracy: Będą składki ZUS od umów o dzieło i zlecenia, będzie godna emerytura

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, poinformowała, że wkrótce do konsultacji społecznych trafi projekt ustawy reformującej oskładkowanie umów o dzieło i zlecenie. Zmiany mają zapewnić godną emeryturę osobom pracującym w oparciu o umowę zlecenie albo umowę o dzieło.

REKLAMA

Czy 2 maja jest dniem wolnym od pracy?

2 maja 2024 r. wypada w czwartek pomiędzy wolną środą 1 maja (Święto Pracy) i wolnym piątkiem (Narodowe Święto 3 Maja). Czy wypadające 2 maja Święto Flagi to dzień wolny od pracy? Czy trzeba wziąć na ten dzień urlop?

Zaliczka czy zadatek - co będzie lepsze przy współpracy z freelancerem?

Zaliczka czy zadatek? Jaka jest różnica? Co jest zwrotne, a co przepada? Podpowiadamy, co wybrać przy współpracy z freelancerem.

Minister pracy: Zwolnień grupowych jest sporo, ale są monitorowane przez resort pracy

Firmy działające w naszym kraju coraz częściej przeprowadzają zwolnienia grupowe. Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, przyznaje, że faktycznie tych zwolnień jest sporo.

Majówka 2024: weź 3 dni urlopu a będziesz miał 9 dni wolnych

Majówka w 2024 zapowiada się wspaniale. Wypoczynek może być naprawdę długi. Wystarczy wziąć 3 dni urlopu a można mieć 9 dni wolnych (wliczając weekendy). Co ciekawe Boże Ciało w 2024 r. wypada 30 maja (czwartek) oznacza to, że biorąc wolne w dniu 31 maja (piątek) - łącznie z weekendem można mieć 4 dni wolnego. Jak wypada majówka 2024? Czy w majówkę jest wolne od szkoły?

REKLAMA

Zwolnienie grupowe: kto może zwolnić, z jakich przyczyn, kogo nie można zwolnić, jaka wysokość odprawy pieniężnej

Zwolnienie grupowe to rozwiązanie umów o pracę z pracownikami z przyczyn niedotyczących pracowników. Nie każdy pracodawca może przeprowadzić takie zwolnienie i nie każdy pracownik może być nim objęty.

Poszedł po zaległe wynagrodzenie a spotkała go śmierć. Zabójstwo w Gdańsku, są zarzuty Prokuratury!

47-letni mężczyzna, pracodawca usłyszał od Gdańskiej Prokuratury zarzut popełnienia przestępstwa zabójstwa w zamiarze ewentualnym i trafił do tymczasowego aresztu. Potrącił pracownika wózkiem widłowym. 37-letni obywatel Gruzji zmarł  wyniku wstrząsu urazowego. Co grozi pracodawcy?

REKLAMA