Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kontrole PIP 2022

Monika Smulewicz
ekspert z zakresu prawa pracy
Kontrola PIP w 2022 roku - co sprawdza Inspekcja Pracy?
Kontrola PIP w 2022 roku - co sprawdza Inspekcja Pracy?
Shutterstock
Kontrole PIP w 2022 roku - na czym skupi się Państwowa Inspekcja Pracy? Inspektorzy pracy będą sprawdzać m.in.: stosowanie przepisów ustawy covidowej, o czasie pracy i wypłacie wynagrodzeń. Kontrola obejmkie też umowy cywilnoprawne, zatrudnianie niepełnosprawnych, cudzoziemców, młodocianych oraz stosowanie przepisów o PPK.

Państwowa Inspekcja Pracy przedstawiła swój plan działania na 2022 rok. Jakie obszary wezmą pod lupę inspektorzy PIP w tym roku? Sprawdź w artykule!

PIP - strategie na 2022 rok

Program działania PIP na lata 2022-2024 to obszerny dokument, w którym Inspekcja przedstawia kluczowe strategie działania w obszarach najbardziej zagrożonych łamaniem praw pracowniczych, a także szczegółowy plan pracy na rok 2022, będący efektem dotychczasowej działalności kontrolno-nadzorczej i prewencyjnej PIP oraz uwag i zaleceń formułowanych m.in. przez Radę Ochrony Pracy, komisje sejmowe, związki zawodowe i organizacje pracodawców, ministerstwa i urzędy centralne.

Misją Państwowej Inspekcji Pracy jest skuteczne egzekwowanie przepisów prawa pracy, w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia. Służą temu efektywne i ukierunkowane kontrole oraz działania prewencyjne zmierzające do poszanowania prawa pracy i ograniczenia zagrożeń wypadkowych.

Jak czytamy w dokumencie, w związku z utrzymującym się stanem epidemii Państwowa Inspekcja Pracy będzie sprawdzała stosowanie się pracodawców do przepisów mających na celu ograniczenie narażenia na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 w zakładach pracy, a także realizację obowiązku przekazywania pracownikom kontrolowanych zakładów informacji o zagrożeniach dla zdrowia i życia oraz o podjętych działaniach ochronnych i zapobiegawczych wynikających z konieczności zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

PIP kontroluje stosowanie przepisów ustawy covidowej

Państwowa Inspekcja Pracy będzie także kontrolowała przestrzeganie rozwiązań prawnych wprowadzonych przepisami Tarcz Antykryzysowych w zakresie prawnej ochrony pracy. Regulacje wprowadzone ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczeniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych mają duży wpływ na uprawnienia i obowiązki pracowników oraz pracodawców. Inspektorzy pracy w ramach posiadanych kompetencji podejmą działania wobec przedsiębiorców, którzy korzystali z rozwiązań wyżej wymienionej ustawy.

Działania PIP skupią się na kontrolowaniu zgodności ze wspomnianą ustawą porozumień zawieranych przez pracodawców, jak i sprawdzaniu terminowego przekazywania kopii tych porozumień właściwym okręgowym inspektorom pracy. Weryfikacji podlegał będzie także ustawowy obowiązek utrzymania zatrudnienia pracowników w okresie, na który zostało przyznane dofinansowanie oraz zakaz wypowiadania umów o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie dofinansowania przedsiębiorcy.

Przepisy o czasie pracy oraz wypłacie należności ze stosunku pracy są najczęściej naruszanymi regulacjami.

Kontrole PIP w nowych zakładach pracy

Kontroli podlegać będą zakłady pracy funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 3 lata (licząc od daty zatrudnienia pierwszego pracownika). Formuła pierwszych kontroli w mikro i małych przedsiębiorstwach ma charakter przede wszystkim instruktażowo-doradczy i motywujący do przestrzegania przepisów.
– Planowana liczba kontroli: Bez limitów

PIP sprawdzi zatrudnianie niepełnosprawnych

W planie kontroli PIP na 2022 rok znajdzie się przestrzeganie przepisów dotyczących zatrudniania osób niepełnosprawnych, w szczególności przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także przepisów prawa pracy, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy, przez podmioty zatrudniające lub zamierzające zatrudnić osoby z niepełnosprawnościami. Pracodawcy mogą spodziewać się kontroli sprawdzających warunki pracy osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zatrudnionych na otwartym rynku pracy. Kontrole obejmą również zakłady posiadające status zakładu pracy chronionej lub zakładu aktywności zawodowej, ubiegające się o ich nadanie, „rozszerzenie” lub nieposiadające ww. statusów a organizujące stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych.
– Planowana liczba kontroli: bez limitów

PIP - kontrola danych na ZUS IWA

Sprawdzanie poprawności danych zawartych w informacji ZUS IWA związane jest nie tylko z prawidłowym ustaleniem składki wypadkowej, ale również z analizą poziomu wypadkowości w danym podmiocie oraz z oceną skuteczności stosowanych środków zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym.
– Planowana liczba kontroli: Bez limitów

PIP skontroluje umowy cywilnoprawne

Inspektorzy będą koncentrować się na ocenie warunków świadczenia pracy, w szczególności na podstawie umów zlecenia i umów o dzieło, a także umów zawartych z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą – z uwzględnieniem powtarzalności ich zawierania. Kontrole planowe, jak i stanowiące reakcję na skargi obejmą w szczególności obszar przestrzegania przepisów dotyczących obowiązku wypłacania minimalnej stawki godzinowej.
– Planowana liczba kontroli: 8 000 kontroli

Kontrole PIP - czas pracy i wypłata wynagrodzeń

Kontrole w przedmiotowym zakresie obejmą wszystkich pracodawców, ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy w sposób rażący naruszają powyższe przepisy. Przy doborze podmiotów do kontroli zostaną uwzględnione takie parametry jak: wielkość zatrudnienia, forma własności, branża, w której notuje się najwyższą liczbę skarg.

Zakres przedmiotowy kontroli uwzględni przede wszystkim zagadnienia dotyczące:

 • rzetelnego prowadzenia ewidencji czasu pracy,
 • zapewnienia odpoczynków dobowych i tygodniowych,
 • pracy ponadwymiarowej,
 • pracy w porze nocnej oraz w niedziele i święta.

Kontrole będą zmierzały do wykrycia m.in. przypadków niewypłacenia wynagrodzenia w ogóle bądź nieterminowej realizacji wyżej wymienionego obowiązku, jak również niezapewnienia wypłaty wynagrodzenia w wysokości co najmniej równej minimalnemu wynagrodzeniu za pracę, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii wyłączenia z minimalnego wynagrodzenia dodatku za staż pracy.

Inspektorzy pracy zbadają także prawidłowość dokonywanych potrąceń z wynagrodzenia oraz rekompensowania pracy w godzinach nadliczbowych i porze nocnej. Czynności kontrolne będą służyć ujawnieniu nieprawidłowości przy wypłacie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby, wynagrodzenia oraz ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, należności z tytułu podróży służbowej, odprawy z tytułu rozwiązania stosunku pracy z przyczyn niedotyczących pracownika, ekwiwalentu za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz za pranie odzieży roboczej.
– Planowana liczba kontroli: 1 000 kontroli

Przepisy dotyczące PPK - kontrola PIP

Kontroli podlega obowiązek zawierania umów o prowadzenie PPK i umów o zarządzanie PPK, jak i dokonywania wpłat do PPK. Działania kontrolne prowadzone będą w stosunku do wszystkich podmiotów zobowiązanych do wprowadzenia PPK, przede wszystkim jednak tych zatrudniających co najmniej 250 osób. Przewidziane są również kontrole na skutek wpływających do PIP skarg.
– Planowana liczba kontroli: 200 kontroli

Zatrudnianie młodocianych i dzieci do lat 16 pod kontrolą

Kontrole ukierunkowane będą w szczególności na małe i średnie podmioty z takich branż jak: handel i naprawy, pozostała działalność usługowa oraz przetwórstwo przemysłowe. Historycznie, najczęściej naruszanym obowiązkiem był obowiązek udzielania informacji przedstawicielom ustawowym młodocianego o ryzyku zawodowym oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. Weryfikacji będą podlegały formalności dotyczące prowadzenia różnego rodzaju ewidencji związanych z zatrudnianiem pracowników młodocianych, w tym opracowywania wykazów stanowisk i rodzajów prac wzbronionych oraz dozwolonych dla celów przygotowania zawodowego, czy też ewidencji czasu pracy przy pracach wzbronionych, a dozwolonych w celu odbycia przygotowania zawodowego. Kontrolerzy sprawdzą przestrzeganie przepisów dotyczących zawierania umów o pracę w celu przygotowania zawodowego, wynagradzania młodocianych, udzielania im urlopów wypoczynkowych, obowiązek skierowania młodocianych na wstępne badania lekarskie oraz przeprowadzenie szkolenia wstępnego w dziedzinie BHP przed dopuszczeniem młodocianego pracownika do pracy.
– Planowana liczba kontroli: bez limitów

Kontrola legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej w 2022 r.

Celem jest eliminacja z gospodarki zjawiska “szarej strefy”. Zadania kontrolne ukierunkowane zostaną na ujawnianie przypadków zatrudniania pracowników bez zawarcia na piśmie umowy o pracę. Kontrolami objęte będą m.in. zakłady, które powierzają pracę sezonowo i te, w których w określonych porach roku następuje wzrost zatrudnienia (np. punkty gastronomiczne, przedsiębiorstwa świadczące usługi turystyczne lub sportowo-rekreacyjne). Typowanie podmiotów do kontroli będzie się odbywać m.in. w oparciu o monitoring mediów, w tym również mediów elektronicznych (artykuły i doniesienia prasowe, fora internetowe itp.).
– Planowana liczba kontroli: bez limitów

PIP sprawdza zatrudnianie cudzoziemców

Celem kontroli jest ujawnianie przypadków nielegalnego powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom i naruszania praw pracowniczych oraz weryfikację legalności powierzania i wykonywania pracy przez cudzoziemców pochodzących z państw azjatyckich. Kontrole służyć będą m.in. sprawdzeniu czy praca, którą powierzono cudzoziemcowi, jest wykonywana na warunkach określonych w wydanym zezwoleniu lub oświadczeniu. Kontrole obejmować będą również kwestie dotyczące zgłaszania cudzoziemców do ubezpieczeń społecznych i opłacania składek na Fundusz Pracy oraz weryfikację wykonywania przez nich pracy na podstawie umów, które nie rodzą obowiązku objęcia ubezpieczeniami społecznymi (umowa o dzieło). Kontrolami objęte zostaną także agencje zatrudnienia oraz przedsiębiorstwa zagraniczne, delegujące cudzoziemców do czasowego wykonywania pracy na terytorium RP w ramach świadczenia usług.
– Planowana liczba kontroli: bez limitów

Pełną treść dokumentu Program działania PIP na lata 2022-2024 możesz sprawdzić TUTAJ.

Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!
Przygotuj się do stosowania nowych przepisów!

Poradnik prezentuje praktyczne wskazówki, w jaki sposób dostosować się do zmian w podatkach i wynagrodzeniach wprowadzanych nowelizacją Polskiego Ładu.

Tyko teraz książka + ebook za 98 zł
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Święta i dni wolne od pracy w Polsce
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Dniami wolnymi od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy są:
  poniedziałki
  środy
  piątki
  niedziele
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Plan urlopów - czy gwarantuje dotrzymanie terminu?
  Czy zatwierdzony przez pracodawcę plan urlopów jest dla pracownika gwarancją jego otrzymania? Co z przesunięciem terminu urlopu?
  Webinarium „Nowe prawo pracy 2022 – przygotuj się do zmian”
  Zapraszamy na praktyczne webinarium „Nowe prawo pracy 2022 – przygotuj się do zmian” z gwarantowanym imiennym certyfikatem, które odbędzie się 4 lipca 2022 roku. Polecamy!
  Ponad ćwierć miliona obywateli Ukrainy zatrudnionych w ramach uproszczonej procedury
  Ponad ćwierć miliona obywateli Ukrainy zatrudniono w ramach uproszczonej procedury. Usprawniło to proces zatrudniania.
  Zasady pracy zdalnej - Sejm nad nimi debatuje
  Sejm debatuje nad zasadami pracy zdalnej. Co nowego w Kodeksie pracy?
  Więcej kobiet z wykształceniem wyższym niż mężczyzn
  Na 52 proc. kobiet z wykształceniem wyższym w wieku 25-35 lat przypada 32 proc. mężczyzn z wyższym wykształceniem - przekłada się na proces tworzenia nowych rodzin.
  Urlop ojcowski ma zostać przedłużony
  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej pracuje nad przedłużeniem czasu trwania tzw. urlopu ojcowskiego. Na jakim etapie jest projekt ustawy?
  Jaka jest kondycja finansowa FUS?
  Wskaźniki makroekonomiczne okazały się lepsze, niż przewidywali ekonomiści. Pozytywnie wpłynęło to także na kondycję finansową Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS). Poziom pokrycia bieżących wydatków wpływami ze składek pozwala na obiektywną ocenę utrzymania zdolności FUS do wypłaty świadczeń.
  Zmiany w Kodeksie pracy. Kto skorzysta?
  Jakie zmiany przewiduje nowa wersja rządowego projektu nowelizacji Kodeksu pracy?
  Niedziela handlowa – lipiec 2022
  Lipiec 2022 ma 5 niedziel. Czy 3 lipca, 10 lipca, 17 lipca, 24 lipca lub 31 lipca to niedziela handlowa? Kiedy wypada najbliższa niedziela handlowa?
  E-ZLA do kontroli
  Tylko w I kwartale 2022 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych na Dolnym Śląsku skontrolował ponad 9 tys. zwolnień lekarskich, z czego zakwestionowanych zostało prawie 600 e-ZLA na kwotę 407 tys. zł. W analogicznym czasie w całej Polsce przeprowadzonych zostało 100,4 tys. kontroli osób posiadających zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy.
  Polacy rzadziej na L4
  W 2021 r. chorowaliśmy znacznie rzadziej w porównaniu z dwoma wcześniejszymi latami mimo pandemii Covid-19. To dobre wieści dla pracodawców – pisze czwartkowa „Rzeczpospolita”.
  Wprowadzenie elastycznych form zatrudnienia w Kodeksie pracy
  Z badań i rozmów z młodymi ludźmi wynika, że konieczne jest wprowadzenie elastycznych form zatrudnienia – powiedziała w czwartek w TVP 1 szefowa ministerstwa rodziny i pracy Marlena Maląg, odnosząc się do procedowanego w Sejmie projektu noweli Kodeksu pracy.
  Przepisy o pracy zdalnej w Sejmie
  Na obecnym posiedzeniu Sejm zajmuje się m.in. przepisami dotyczącymi pracy zdalnej, a także obywatelskim projektem liberalizującym przepisy dotyczące aborcji. Ponadto przysięgę złożył wybrany na drugą kadencję prezes NBP Adam Glapiński.
  Lipcowe wynagrodzenia a nowelizacja Polskiego Ładu
  Zmiany w Polskim Ładzie wchodzą w życie 1 lipca 2022 roku, a wśród nich oczekiwana obniżka podatku PIT z 17% do 12%. Wielu podatników zastanawia się z tej okazji, czy w lipcowej wypłacie zostanie rozliczona nadwyżka podatku dochodowego opłaconego za okres od 1 stycznia do 30 czerwca bieżącego roku.
  Zatrudnienie osób niepełnosprawnych w Polsce na niskim poziomie - potrzebne zmiany
  Wskaźnik aktywności zawodowej osób niepełnosprawnych wynosi 32 proc. i jest to bardzo słaby wynik jak na Europę - wskazał we wtorek pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych Paweł Wdówik. Jak dodał, bierność osób niepełnosprawnych na rynku pracy wynika m.in. z "pułapki świadczeniowej".
  Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji wśród młodych ludzi, to wyzwania rynku pracy
  Wiceminister rodziny i polityki społecznej Stanisław Szwed na Forum Wizja Rozwoju w Gdyni wskazywał, że największe wyzwania na rynku pracy, to podnoszenie kompetencji i kwalifikacji w przygotowaniu młodych ludzi do pracy. Dodatkowym wyzwaniem jest też brak rąk do pracy w branżach, w których zatrudniano pracowników z Ukrainy.
  Zarobki IT w polskich startupach
  Na co powinien zwrócić uwagę rekruter szukający programistów dla polskich startupów? Jacy specjaliści są poszukiwani w tego rodzaju firmach? Jakie stawki oferować? Odpowiedzi na te pytania znajdziemy w raporcie przygotowany przez fundusz bValue venture capital we współpracy z portalem publikującym oferty pracy dla programistów Just Join IT.
  Jakie dokumenty potwierdzają ważność badania lekarskiego przeprowadzonego u poprzedniego pracodawcy
  Pracownik jest zatrudniany do pracy do nowego pracodawcy i ma ważne aktualne badania okresowe wykonane np. w 2021 roku i czynniki szkodliwe występujące na obecnym jak i przyszłym stanowisku pracy są identyczne (stanowisko jest analogiczne). Natomiast pracownik nie dysponuje oryginałami (bo np. je zagubił) skierowania na badania oraz orzeczenia lekarskiego, a do nowego pracodawcy przedstawia kopie tych dokumentów, kopie te pozyskał od aktualnego pracodawcy. Czy nowy pracodawca może uznać ważność tych badań i nie kierować nowozatrudnianego pracownika na badania wstępne, bazując na otrzymanych od pracownika kopiach w/w dokumentów.? Czy zatem aby uznać ważność badań od poprzedniego pracodawcy, nowy pracodawca musi wymagać oryginałów dokumentów (skierowania oraz orzeczenia lekarskiego), a jeśli takowych pracownik nie posiada to nowy pracodawca powinien go raz jeszcze skierować na badania lekarskie, mimo iż u poprzedniego pracodawcy badania są jeszcze ważne?
  Pracodawcom udaje się zaangażować w pracę tylko połowę Zetek
  Jak wynika z badań Kincentric Polska, tylko 50% pracowników przed 25 rokiem życia czuje się angażowanych przez swojego pracodawcę mimo, że to właśnie Zetki najlepiej poradziły sobie ze zmianami, jakie przyniosła pandemia i praca zdalna. Młodzi przede wszystkim nie czują wpływu na to, co dzieje się w firmie. Od pracodawcy oczekują większego przyzwolenia na eksperymentowanie i uczenie się na błędach oraz swobody w sposobie wykonywania pracy. Bardzo ważna jest dla nich również odpowiedzialność firmy za wpływ na klimat i lokalne społeczności.
  Do 30 czerwca 2022 r. można składać wnioski o zgodę na opłacenie składek na dobrowolne ubezpieczenia po terminie
  Ważna zmiana dla przedsiębiorców i innych płatników składek, którzy korzystają z dobrowolnych ubezpieczeń (chorobowego, emerytalnego i rentowych) i opłacili składki po terminie za listopad 2021 r. Jeżeli chcą zachować ciągłość ubezpieczeń, powinni złożyć do ZUS wniosek o zgodę na opłacenie składek po terminie. Wniosek można złożyć na formularzu US-9 tylko do 30 czerwca 2022 r.
  100 mln elektronicznych zwolnień lekarskich
  Od 2016 roku lekarze wystawili 100 mln elektronicznych zwolnień lekarskich. Ich wdrożenie okazało się wielkim sukcesem. Niewielu krajom UE do tej pory udało się przeprowadzić tak trudną reformę. Z doświadczenia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych korzystają teraz inne kraje Unii.
  ZUS - rozmowy na temat podwyżek
  W najbliższych dniach pracodawca zaprosi do rozmów wszystkie zakładowe organizacje związkowe działające w ZUS w celu uzgodnienia wysokości kwot oraz zasad podziału środków na podwyżki - przekazał rzecznik Zakładu Paweł Żebrowski.
  Mniej pracowników spodziewa się podwyżki
  W kwietniu 41 proc. pracowników spodziewało się podwyżki wynagrodzenia; to nadal dużo, choć w porównaniu ze styczniem widać wyraźny spadek - wynika z badania na zlecenie Gi Group. W dalszym ciągu wyższe zarobki są najczęstszym powodem poszukiwania nowej pracy.
  Kucharze, pomoce kuchenne i pracownicy hotelowi pilnie poszukiwani
  Restauracje, hotele i obiekty handlowe nadal gorączkowo rekrutują pracowników do pracy sezonowej. Ofert jest mnóstwo, a stawki wydają się być atrakcyjne. Eksperci przyznają jednak, że widoczne jest ustabilizowanie propozycji finansowych wobec kandydatów.
  Money, money, money. Wyższe wynagrodzenia i pragnienie samorealizacji głównymi powodami chęci zmiany pracy
  Choć niepewna sytuacja związana z wojną w Ukrainie wpłynęła na zmniejszenie oczekiwań pracowników, w kwietniu br. podwyższenia wynagrodzenia spodziewało się 41 proc. badanych. Wyższe zarobki to nadal najważniejszy powód chęci zmiany miejsca zatrudnienia, coraz istotniejsza jest jednak potrzeba samorealizacji, wynika z XVI Barometru Rynku Pracy zrealizowanego na zlecenie Gi Group. Jak zatrzymać dotychczasową kadrę i przyciągnąć nowych pracowników?