Kategorie

Nieodwracalny trend. Wpływ projektów społecznej odpowiedzialności biznesu na postawy i zaangażowanie pracownicze.

Piotr Żołądkowski
Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jest obecnie jedną z kluczowych działalności organizacji w Polsce. Firmy podejmują konkretne działania, które odpowiednio zaplanowane, wpisane w strategię, misję i wartości mogą pozytywnie wpływać nie tylko na wzrost zaufania pracowników, lecz także na pozytywny wizerunek zewnętrzny.

Według danych Forum Odpowiedzialnego Biznesu (www.odpowiedzialnybiznes.pl) korzyści, jakie płyną z realizacji strategii CSR przez przedsiębiorstwa, mają charakter długofalowy, a praktycy i teoretycy zagadnienia wskazują na:

 • wzrost zainteresowania inwestorów,
 • zwiększenie lojalności konsumentów i interesariuszy,
 • poprawę relacji ze społecznością i władzami lokalnymi,
 • wzrost konkurencyjności,
 • podnoszenie poziomu kultury organizacyjnej firmy.
Reklama

Realizacja projektów CSR korzystnie wpływa na organizację poprzez kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy wśród zatrudnionych, a także pozyskiwanie i utrzymywanie najlepszych pracowników. Jak pracownicy postrzegają firmę, zależy między innymi od tego, w jaki sposób dana organizacja realizuje projekty, w których zaangażowanie pracownicze (np. wolontariat pracowniczy) jest doceniane i stymulowane. Bez wątpienia jest to jedno z narzędzi motywacji pozafinansowej i podnoszenie godnościowego aspektu pracy.

Społeczna odpowiedzialność biznesu to bardzo konkretne działania, które odpowiednio zaplanowane, wpisane w strategię, misję, wartości firmy zdecydowanie pozytywnie mogą wpłynąć na jej postrzeganie zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz organizacji.

Poniższe przykłady wskazują, w jaki sposób można – poprzez zaangażowanie pracownicze – realizować ważne społecznie projekty.

Kampania antynikotynowa

Reklama

W 2010 roku British American Tobacco Polska (BAT) wdrożył globalną kampanię komunikacyjną dotyczącą przeciwdziałania paleniu wśród nieletnich. Celem kampanii jest dotarcie do jak największej liczby sprzedawców i partnerów handlowych, uświadamiając im nie tylko prawne aspekty związane ze sprzedażą papierosów nieletnim, lecz także spowodowanie ograniczenia sprzedaży.

Cel ten realizowało 250 pracowników sprzedaży BAT. Akcja wsparta była ulotkami informacyjnymi. Skutkiem tego działania, angażującego pracowników BAT, było dotarcie prawie do 40 tys. punktów sprzedaży, w których rozkolportowano 90 tys. ulotek informacyjnych. Dodatkowymi narzędziami komunikacyjnymi wdrażanymi w ramach projektu były prezentacje i dyskusje z głównymi partnerami handlowymi w ich centralach. Rynek pozytywnie odpowiedział na działania BAT i kampania będzie realizowana w kolejnych latach.


Przykład British American Tobacco Polska pokazuje, że pomimo działalności w newralgicznym sektorze gospodarki działania CSR angażujące pracowników mogą przynieść wiele korzyści:

 • wzrost zaufania wewnętrznego; pracownik dostrzega, że pomimo celów biznesowych istotne dla firmy są cele społeczne, w które może być zaangażowany,
 • wzrost zaufania zewnętrznego; partnerzy sprzedażowi, punkty sprzedaży dostrzegają potrzebę działania opartego na wartościach, a nie tylko na celach biznesowych.

Ochrona klimatu

Innym pozytywnym przykładem działań CSR angażujących kapitał ludzki przedsiębiorstwa jest projekt DHL Polska pod nazwą GoGreen. W kwietniu 2008 r. wprowadzono globalny program ochrony klimatu GoGreen, który określa zobowiązania Deutsche Post DHL wobec środowiska. Tym samym dostawca usług logistycznych stał się pierwszą firmą w branży, która postawiła sobie konkretny cel w dziedzinie ochrony klimatu. Do 2020 roku Grupa zobowiązała się ograniczyć o 30 proc. emisję CO2, powstałą w wyniku działalności własnej oraz podwykonawców.

W 2009 roku DHL został wyróżniony w konkursie „Firma Bliska Środowisku 2008” i jako jedna z sześciu firm w Polsce uczestniczących w tym konkursie otrzymała nagrodę Ekostrateg za długofalowe i strategiczne działania na rzecz ochrony środowiska.

Wewnętrzne akcje edukacyjne i programy oszczędzania energii pozwalają na skuteczne zaangażowanie pracowników w projekt. Działania w ramach projektu GoGreen to m.in.:

 • postawienie na nowoczesną infrastrukturę i projekty minimalizujące wpływ na środowisko, np. planowanie tras kurierskich, rozwiązania proekologiczne w terminalach,
 • przygotowanie usługi DHL GoGreen, która od 4 stycznia 2010 r. jest dostępna dla klientów w Polsce,
 • Korporacyjna Polityka Papierowa,
 • podnoszenie świadomości pracowników poprzez odpowiednią komunikację i akcje świadomościowe – „Zrób coś dla siebie, zrób coś dla Ziemi” – akcja zorganizowana z okazji Dnia Ziemi (22 kwietnia 2010 r.) zachęcająca do jazdy na rowerze,
 • segregacja odpadów,
 • oznakowanie oddziałów: Żarówka też chce odpocząć, Wykorzystaj papier na maksa, Oszczędzaj wodę, Wyłącz stand by.

DHL w ramach programu wolontariatu pracowniczego podjął się realizacji projektu „Dostrzegamy innych ludzi”, który jest realizowany od sierpnia 2006 roku. Dotychczas w ramach tego programu ponad 120 pracowników DHL zgłosiło i zrealizowało 27 projektów z dziedziny edukacji, kultury i sportu. Przykładami realizowanych projektów są choćby: „Bezpieczeństwo na drogach” – DHL Express (Poland) jest partnerem Stowarzyszenia Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego, współpraca ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Bogumiłku (od 2002 roku), inicjatywa pracowników „Z sercem po łódzku” – porozumienie pracowników na rzecz pomocy Fundacji GAJUSZ.


Różnorodność działań

CSR jest bardzo szerokim pojęciem i mieszczą się w nim zarówno zagadnienia dotyczące ochrony środowiska, działalności na rzecz potrzebujących czy społeczności lokalnych. To, jakie projekty realizują poszczególne przedsiębiorstwa, w dużej mierze zależy, gdzie plasują swoje zainteresowania, potrzeby czy wreszcie, gdzie znajdują się geograficznie ich firmy.

Najczęściej realizowane są projekty związane z ochroną środowiska. Kolejnym segmentem podejmowanych działań są te projekty, które w realny sposób wskazują na jakieś istotne z punktu widzenia społecznego problemy, jak np. przemoc, nałogi, choroby czy zagrożenia. Z punktu widzenia przedsiębiorstwa, szczególnie produkcyjnego, umiejscowionego nie w dużej aglomeracji, lecz w średniej wielkości miejscowości, jest działanie na rzecz społeczności lokalnej połączonej z ochroną środowiska.

Na rzecz społeczeństwa

Projekt na rzecz społeczeństwa pod nazwą Akademia Augustowska jest realizowany przez British American Tobacco. Akademia Augustowska została wyłoniona w konkursie na najlepszą praktykę z zakresu współpracy z biznesem na rzecz społeczeństwa przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Akademia Augustowska wdrażana jest na podstawie rocznych okresów rozliczeniowych według przyjętej struktury wewnętrznej programu, która obejmuje cztery filary, tzw. Akademie. Inicjują one odpowiednio działania w dziedzinach:

 • Akademia Przedsiębiorczości – promocja szeroko definiowanej przedsiębiorczości oraz idei wolontariatu wśród młodzieży szkolnej,
 • Akademia Umiejętności – zmniejszenie różnic pomiędzy umiejętnościami, jakie posiadają młodzi ludzie poszukujący pracy, a oczekiwaniami wobec nich zgłaszanymi ze strony potencjalnych pracodawców,
 • Akademia Wiedzy – realizująca swoje działania poprzez projekty wzmacniające świadomość i kompetencje młodzieży akademickiej związane z wyborem rodzaju zatrudnienia po ukończeniu studiów.

Korzyści, jakie wynikają z realizacji projektu to przede wszystkim: realizowane szkolenia, warsztaty, seminaria, których beneficjentami jest młodzież szkolna, instytucje edukacyjne, osoby bezrobotne i poszukujące pracy, studenci i środowiska akademickie, a także przedsiębiorcy oraz pracownicy lokalnych firm i instytucji.

Od 2007 roku realizowane są także zintegrowane działania na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych.

Zaangażowanie pracowników

Wolontariat pracowniczy to jedno z najważniejszych narzędzi realizacji projektów CSR wpływające na organizację poprzez kształtowanie etosu, wartości, misji w działaniach prospołecznych.

Przykładem wolontariatu pracowniczego są działania Telekomunikacji Polskiej. Początki wolontariatu pracowniczego w TP były 2002 roku. Zaczęło się spontanicznie, od organizacji zbiórek dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Potem była akcja „Odnawiamy nadzieję”, w której wolontariusze TP obsługiwali Telecentrum w studiu TVN.

Firma dostrzegła chęć udziału pracowników w tego typu akcjach i w 2003 roku stworzyła program wolontariatu pracowniczego. Program prowadzony jest przez Fundację Orange pod nazwą „W trosce o innych”.


Wolontariusze organizują czas wolny dzieciom w szpitalach działających w programie „Telefon do Mamy”, tworzą w szpitalach „Bajkowe kąciki” – kolorowe świetlice dla dzieci, w programie „Edukacja z internetem TP” prowadzą lekcje o zasadach bezpiecznego korzystania z internetu, przygotowują też własne lokalne projekty niesienia pomocy dzieciom, a Fundacja Orange pomaga, przyznając granty na ich realizację. Podczas akcji „Zostań Mikołajem”, która jest organizowana od sześciu lat, kilkuset pracowników TP i Orange przygotowuje świąteczne niespodzianki dla potrzebujących dzieci. Realizowane są także wolontariackie wyjazdy integracyjne.

Przez ostatnie sześć lat ponad 4070 wolontariuszy zaangażowało się w różnego typu akcje o charakterze społecznym i charytatywnym. Pracownicy Grupy TP przepracowali ponad 16,9 tys. godzin, zrealizowano ponad 77 projektów wolontariackich wg własnych pomysłów.

W celu zachęcania pracowników do udziału w projektach wolontariackich firma uruchomiła specjalną stronę poświęconą wolontariatowi. Projekt wolontariatu wpisany jest w globalny program Orange Communitty pokazujący prospołeczne działania pracowników Orange na całym świecie. W 2009 roku Fundacja Orange wspólnie z Fundacją Moje Stypendium i innymi partnerami stworzyła portal e-wolontariat, którego misją jest promowanie i upowszechnianie wolontariatu przez internet.

Współpraca z uczelniami

CSR w TP to jednak nie tylko wolontariat pracowniczy. Program Twoja Perspektywa to działanie skierowane do studentów kierunków technicznych i ekonomicznych. Grupa Telekomunikacja Polska organizuje go razem z Polskim Stowarzyszeniem Zarządzania Kadrami i Business for Society. W roku akademickim 2009/2010 odbyła się już druga edycja programu. Jego celem jest zbliżenie świata nauki i biznesu poprzez rozwijanie u studentów umiejętności ważnych z punktu widzenia przyszłej pracy oraz pokazanie im możliwości rozwoju zawodowego w branży telekomunikacyjnej. Program składa się z warsztatów, konkursu i programu ambasadorskiego.

W czasie 18 warsztatów prowadzonych przez praktyków oraz trenerów wewnętrznych Grupy TP na sześciu uczelniach patronackich studenci mają okazję poszerzyć swoją wiedzę zarówno z zakresu telekomunikacji czy ekonomii, jak i umiejętności miękkich, takich jak przygotowanie prezentacji, prowadzenie negocjacji czy zarządzanie czasem. Warsztaty odbywają się na Uniwersytecie Warszawskim, Politechnice Warszawskiej, Szkole Głównej Handlowej, Politechnice Łódzkiej, Akademii Leona Koźmińskiego i Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych.

Istotną częścią programu jest ogólnopolski konkurs Twoja Perspektywa skierowany do utalentowanych młodych ludzi, których pasjonują nowoczesne technologie oraz ich zastosowanie w nowych obszarach biznesowych i codziennym życiu.

Społeczna odpowiedzialność biznesu jest przyszłością działań PR. Jest to zupełnie zrozumiałe, kiedy komunikacja przedsiębiorstw wykracza już poza wcześniejsze ramy PR-owe. Obecnie praktycznie każde przedsiębiorstwo realizuje jakiś projekt w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu. Często, w przypadku średnich przedsiębiorstw, nie są one odpowiednio nazwane, być może posiadają niedostatki, ale trend i chęć niesienia pomocy dla środowiska i społeczeństwa jest nieodwracalny.

Konkretne wyniki pracy wolontariuszy:

● 13,5 tys. dzieci odwiedził Mikołaj w 2009 roku, przekazując prezenty 13,5 tys. dzieci,

● 4 tysiące dzieci wie, jak bezpiecznie korzystać z internetu,

● 14 kolorowych świetlic szpitalnych jest do dyspozycji małych pacjentów,

● 77 społeczności lokalnych i organizacji zyskało: nowy plac zabaw, świetlicę, wycieczkę edukacyjną czy szkolenie z obsługi komputerów.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Czy pracodawca widzi kod choroby na L4?

  Kod choroby na L4 - czy pracodawca widzi numer statystyczny choroby wpisany na zwolnieniu lekarskim?

  Praca w Niemczech bez znajomości języka

  Praca w Niemczech bez znajomości języka jest możliwa. Pracodawcy w dużych niemieckich miastach zatrudniają wykwalifikowanych pracowników z zagranicy.

  Elektroniczny wniosek urlopowy a przepisy prawne

  Elektroniczny wniosek urlopowy - czy jest zgodny z przepisami prawnymi? Czy wniosek o urlop musi być składany w formie papierowej? Co na to Kodeks pracy?

  Wyłączenie winy pracownika w naruszeniu obowiązków

  Wyłączenie winy pracownika. Zgodnie z wykładnią dominującą w nauce oraz orzecznictwie prawa pracy rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika, o którym mowa w art. 52 §1 pkt 1) kp jest zasadne, jeżeli pracownik naruszy swoje podstawowe obowiązki pracownicze i można mu przypisać winę „ciężką" w postaci winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa oraz gdy jednocześnie to naruszenie stanowi jednocześnie poważnie zagrożenie lub naruszenie interesów pracodawcy. Ponieważ Kodeks pracy nie zawiera przepisów precyzujących rozumienie winy pracownika, w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie jakie przesłanki i w jakich okolicznościach mogą wyłączyć winę pracowniczą, zwrócić należy się do nauki prawa pracy i orzecznictwa Sądu Najwyższego. Warto zatem przybliżyć niektóre z przesłanek mogących uzasadnić wyłączenie winy pracownika, co w rezultacie oznaczać może bezzasadność dyscyplinarnego rozwiązania umowy o pracę.

  Ile dni urlopu wypoczynkowego przy dwóch umowach o pracę?

  Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na dwóch umowach o pracę? Jak wyliczyć liczbę dni wolnych?

  Ubiór do pracy - opinia Polaków

  Ubiór do pracy - jak Polacy chcą ubierać się do wykonywania codziennych obowiązków służbowych?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - umowa o dzieło 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów o dzieło - czy Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto w 2022 r.?

  PIP przeprowadzi kontrolę bez zapowiedzi

  Kontrola PIP już niedługo będzie mogła odbyć się bez zapowiedzi. Przewidziano to w nowelizacji ustawy Prawo przedsiębiorców.

  Lodołamacze 2021 - zgłoszenia do 15 sierpnia!

  Lodołamacze 2021 - zapraszamy do udziału w 16 edycji konkursu! Patronem medialnym wydarzenia jest portal Infor.pl.

  Zasiłek macierzyński - jakie zmiany?

  Zasiłek macierzyński - jakie zmiany chce wprowadzić ZUS? Czym jest okres wyczekiwania?

  Podatki i składka zdrowotna - zmiany od 1 stycznia 2022 r.

  Podatki i składka zdrowotna - jakie zmiany wprowadza Polski Ład? Co zmieni się od 1 stycznia 2022 r.?

  Planner kadrowo-płacowy na sierpień 2021 r.

  Planner kadrowo-płacowy na sierpień 2021 r. wymienia wszystkie obowiązki miesięczne. Jaki jest wymiar czasu pracy w sierpniu? Ile wynosi dodatek nocny?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych może wejść w życie?

  Pracownicy punktów szczepień jak funkcjonariusze publiczni

  Pracownicy punktów szczepień będą traktowani jak funkcjonariusze publiczni. Co to oznacza?

  Zaświadczenie z ZUS ściągniesz z Internetu

  Zaświadczenie o wysokości emerytury lub zasiłku z ZUS można ściągnąć z Internetu. Jak stworzyć elektroniczne potwierdzenie?

  PIP - coraz częstsze kontrole i decyzje

  Kontrole PIP odbywają się coraz częściej. Gdzie jest ich najwięcej? Jakie branże są najczęściej kontrolowane?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - zlecenie 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów zlecenie w 2022 r. - jak Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto przy zleceniu?

  IOSKU: ile masz na koncie w ZUS?

  IOSKU czyli informacja o tym, ile masz na koncie w ZUS. Jak sprawdzić? Ile wyniesie przyszła emerytura?

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?