REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

Mariya Kuzenko
kierowniczka Działu Legalizacji EWL Group
EWL Group
Zmieniamy europejski rynek pracy dla Ciebie
Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]
Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]
fot. Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.
rozwiń >

Czym jest praca sezonowa w polskich przepisach prawa

Polskie prawodawstwo określa pracę sezonową jako pracę wykonywaną przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego na rzecz podmiotów prowadzących działalność uznaną za sezonową w myśl rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca.

REKLAMA

Autopromocja

Świadczenie pracy sezonowej przez cudzoziemca jest możliwe wyłącznie na postawie zezwolenia na pracę sezonową.

Zezwolenie na pracę sezonową – dla kogo może zostać wydane

Zezwolenie na pracę typu S jest wydawane dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zezwolenie sezonowe, podobnie jak inne dokumenty legalizujące pracę obcokrajowców, wydawane jest dla określonego pracownika na wniosek pracodawcy. O zezwolenie na pracę sezonową mogą ubiegać się pracodawcy prowadzący działalność w zakresie upraw rolnych, chowu i hodowli zwierząt oraz zakwaterowania i usług gastronomicznych.

Zezwolenie na pracę typu S – gdzie i jak złożyć wniosek

Organem uprawnionym do wydania zezwolenia sezonowego jest starosta powiatowy. Pracodawca, który chce zatrudnić cudzoziemca do pracy w charakterze pracownika sezonowego składa wniosek we właściwym, ze względu na swoją siedzibę lub adres zamieszkania, powiatowym urzędzie pracy. Sprawę można załatwić:

- osobiście, podczas wizyty w urzędzie

Dalszy ciąg materiału pod wideo

- elektronicznie, za pośrednictwem portalu praca.gov.pl

- listownie, wysyłając dokumenty za pośrednictwem poczty polskiej

Koszt wydania zezwolenia na pracę typu S wynosi 30 zł.

Jakie dokumenty powinien złożyć w PUP pracodawca starający się o wydanie zezwolenia sezonowego?

- wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową – zawierający m.in. stawkę wynagrodzenia, wymiar etatu lub przewidywaną liczbę godzin pracy w miesiącu, rodzaj umowy oraz okres, na jaki zamierza powierzyć cudzoziemcowi pracę

- ważny dokument tożsamości podmiotu powierzającego pracę (w przypadku osób fizycznych) lub odpis z odpowiedniego rejestru (w przypadku przedsiębiorstw)

- kopię wszystkich wypełnionych stron ważnego dokumentu podróży cudzoziemca

- dowód wpłaty

- ważną informację starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy (nie dotyczy pracowników sezonowych z krajów objętych procedurą uproszczoną)

- oświadczenie o niekaralności podmiotu powierzającego wykonywanie pracy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 88j ust. 1 pkt 3–7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Przed złożeniem wniosku warto skontaktować się z właściwym powiatowym urzędem pracy w celu weryfikacji listy dokumentów niezbędnych do sprawnego załatwienia sprawy.

Wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową, w sprawach nie wymagających przeprowadzania postępowania wyjaśniającego, rozpatrywane są w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia kompletu dokumentów.

Zezwolenie sezonowe wydawane jest dla określonego cudzoziemca. W dokumencie określony jest także podmiot powierzający pracę, wysokość wynagrodzenia, wymiar czasu pracy oraz podstawa jej wykonywania, a także okres obowiązywania zezwolenia.

Ważne!
W przeciwieństwie do zezwolenia na prace typu A, w okresie ważności zezwolenia sezonowego pracownik może wykonywać każdą pracę sezonową, nie tylko tę wskazaną w dokumencie.

Zezwolenie sezonowe – na jaki okres może zostać wydane i kiedy można je przedłużyć?

Zezwolenie na pracę typu S wydawane jest na maksymalny okres 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego. Każdorazowe termin obowiązywania zezwolenia wskazany jest w dokumencie wydanym przez starostę.

W przypadku obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy, na wniosek pracodawcy starosta powiatowy może dokonać wpisu do ewidencji zezwoleń na okresy nie dłuższe niż 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego, przypadające w ciągu 3 kolejnych lat. Oznacza to, że chcąc zatrudnić tego samego pracownika do pracy sezonowej w kolejnym roku pracodawca nie będzie musiał występować o nowe zezwolenie.

Przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową  

Przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową jest możliwe wyłącznie dla pracowników, którzy wjechali na teren Polski na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową wpisanym do ewidencji. W tych przypadkach starosta może wydać decyzje ws. przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową na okres całkowity nie przekraczający 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego licząc od pierwszego dnia wjazdu na terytorium państw obszaru Schengen.

Ważne!
Przedłużone zezwolenie na pracę typu S uprawnia do legalnej pracy w charakterze pracownika sezonowego. Nie jest ono dokumentem legalizującym pobyt powyżej okresów wskazanych w dokumencie podróży oraz regulacjach dotyczących ruchy bezwizowego.

Zezwolenie typu S – dwie procedury postępowania

Przebieg postępowania ws. wydania zezwolenia na pracę sezonową różni się w zależności od tego czy cudzoziemiec przebywa na terenie Polski, czy dopiero zamierza przyjechać do naszego kraju w celu wykonywania pracy sezonowej.

  1. Obcokrajowiec przebywający w Polsce na innej podstawie niż wiza wydana w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego bez związku z wnioskiem o zezwolenie na pracę sezonową

REKLAMA

W przypadku cudzoziemców, którzy są już w Polsce i posiadają tytuł pobytowy, nie związany z wykonywaniem pracy sezonowej, który umożliwia im wykonywanie pracy, starosta weryfikuje wniosek i wydaje zezwolenie na pracę sezonową w terminie do 7 dni roboczych lub, w przypadkach wymagających przeprowadzania postępowania wyjaśniającego w terminie 30 dni.

W tym przypadku starosta może wydać zezwolenie na pracę sezonową na okres legalnego pobytu obcokrajowca na terenie RP, jednak na czas nie dłuższy niż 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego, liczony łącznie z okresami określonymi w poprzednich zezwoleniach typu S dla tego pracownika.

Praca cudzoziemca jest uznawana za legalną od momentu złożenia wniosku, nie zawierającego braków formalnych, do momentu doręczenia decyzji starosty w sprawie zezwolenia na pracę sezonową, nie dłużej jednak niż przez okres 30 dni. Pozytywna decyzja starosty przedłuża legalność zatrudnienia.

  1. Obcokrajowiec, który będzie starał się o wjazd do Polski w celu wykonywania pracy sezonowej

Pracodawca, który chce powierzyć cudzoziemcowi przebywającemu w kraju pochodzenia pracę sezonową składa wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami do powiatowego urzędu pracy. Starosta weryfikuje wniosek oraz wpisuje go do ewidencji wniosków ws. pracy sezonowej w ciągu 7 dni roboczych, chyba że niezbędne jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego. Po wpisaniu wniosku do ewidencji starosta wydaje pracodawcy zaświadczenie o wpisie do ewidencji wniosków. Podmiot powierzający wykonywanie pracy sezonowej przekazuje zaświadczenie w oryginale cudzoziemcowi. Jest ono podstawą do wydania wizy w celu wykonywania pracy lub, w przypadku obcokrajowca wjeżdżającego do Polski w ramach ruchu bezwizowego, stanowi potwierdzenie celu wjazdu na teren RP. Starosta wydaje zezwolenie sezonowe po wjeździe cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po warunkiem przedstawienia przez pracodawcę:

- kopi ważnego dokumentu uprawniającego obcokrajowca do przebywania na terytorium Polski (np. wizy lub paszportu biometrycznego)

- informacji o adresie zakwaterowania cudzoziemca w okresie pobytu na terenie naszego kraju

Pracownik sezonowy może legalnie świadczyć pracę na zasadach określonych w zaświadczeniu o wpisie wniosku o wydanie zezwolenia na prace sezonową do ewidencji od dnia, w którym pracodawca złożył wyżej wymienione dokumenty do czasu uzyskania ostatecznej decyzji starosty w sprawie zezwolenia na pracę typu S. Co ważne okres 9 miesięcy, na jakie może zostać wydane zezwolenie, liczony jest od daty pierwszego wjazdu cudzoziemca na terytorium państw obszaru Schengen w danym roku kalendarzowym.

W przypadku złożenia wniosku przez pracodawcę i nie dostarczeniu przez niego w terminie 120 dni od daty dokonania wpisu do ewidencji, kopi ważnego dokumentu uprawniającego obcokrajowca do przebywania na terytorium Polski, a także nie poinformowania urzędu, iż cudzoziemiec rozpocznie pracę w późniejszym terminie, starosta umarza postępowanie o wydanie zezwolenia na pracę sezonową.

Zezwolenie na pracę sezonową – specjalne rozwiązania dla pracowników z krajów objętych procedurą uproszczoną

Dla pracodawców zatrudniających do pracy sezonowej obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy, a więc państw korzystających z tzw. procedury oświadczeniowej, polskie prawodawstwo przewidziało szereg ułatwień. Należą do nich:

- zwolnienie z obowiązku wykonania testu rynku pracy

Pracodawca nie musi dołączać do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy

- możliwość złożenia wniosku o wydanie tzw. zezwolenia wielosezonowego

Dla pracodawców, którzy chcą systematycznie zatrudniać pracowników do prac sezonowych starosta może wydać zezwolenia na pracę sezonową na okres kolejnych trzech lat kalendarzowych. Oznacza to, że pracownik sezonowy będzie mógł świadczyć pracę przez okresy nie dłuższe niż 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego przez 3 kolejne lata bez konieczności ubiegania się o nowy dokument.

- możliwość powierzenia pracownikowi innej pracy niż sezonowa

Pracodawca może powierzyć pracownikowi sezonowemu inną pracę niż sezonowa, na maksymalny okres 30 dni, bez konieczności występowania o odrębne zezwolenie na pracę. Warto jednak zaznaczyć, iż wynagrodzenia za tę pracę nie może być niższe niż określone w zezwoleniu na pracę sezonową.

Zezwolenie typu S - na pracę sezonową cudzoziemców

Mariya Kuzenko, kierowniczka Działu Legalizacji EWL Group

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Wiek emerytalny kobiet 2024

Wiek emerytalny kobiet w Polsce w 2024 roku wynosi 60 lat. Czy trwają prace nad podniesieniem wieku emerytalnego do 65 lat i tym samym zrównaniem go z wiekiem emerytalnym mężczyzn?

Pilne! Praca sezonowa 2024

Właśnie zaczął się okres wakacyjny, to właśnie teraz szczególnie potrzeba jest praca pracowników sezonowych. Poniżej odpowiedzi na pytania: Co to znaczy praca sezonowa? Czy praca sezonowa jest legalna? Ile trwa praca sezonowa? Jak wygląda praca sezonowa?

Wiek emerytalny w Norwegii

Jaki jest wiek emerytalny w Norwegii? Czy po 5 latach pracy w Norwegii należy się norweska emerytura (alderspensjon)? Ile wynosi minimalna emerytura w Norwegii?

Pracodawco, zatrudniasz wysoko wrażliwego pracownika? Nie wiesz, jaki masz skarb

Jaki powinien być idealny pracownik? Kogo zatrudnić, aby przynosił jak najwięcej korzyści firmie? Kto najlepiej zadba o atmosferę w organizacji? Jak znaleźć lojalnego, rzetelnego i sumiennego pracownika? Odpowiedzią może być rekrutacja kandydata do pracy pod kątem wysokiej wrażliwości.

REKLAMA

Kiedy najkorzystniej przejść na emeryturę w 2025 r.

Nie ma jednej uniwersalnej odpowiedzi na to, kiedy najlepiej przejść na emeryturę w 2025 r. ponieważ jest to zależne od wielu czynników, m.in. od miesiąca urodzenia. Poniżej jednak zostanie wskazane jakie czynniki brać pod uwagę i jakie kroki podejmować przechodząc na emeryturę.

Odbierasz służbowy telefon, odpisujesz na maile podczas urlopu? Należy ci się wynagrodzenie

W poniedziałek, 24 czerwca na Dziennik.pl ukazała się rozmowa z Głównym Inspektorem Pracy Marcinem Staneckim. Marszałek Szymon Hołownia powołał go na to stanowisko 15 czerwca 2024 r. Inspektor został zapytany przez Dziennik.pl m.in. o kwestie dotyczące prawa do wypoczynku, skrócenia czasu pracy czy przywrócenia handlu w niedzielę. Stanecki podkreślił, że jeżeli pracownik odbiera maile albo telefony od pracodawcy na urlopie - należy mu to wliczyć do czasu pracy.

Minimalnie 9230,57 zł zarobi od 1 lipca 2024 fizjoterapeuta

Minimalnie 9230,57 zł zarobi od 1 lipca 2024 fizjoterapeuta. Skąd taka podwyżka? Od 1 lipca 2024 r. wchodzą w życie nowe i to nie małe stawki minimalnego wynagrodzenia w publicznej służbie zdrowia. Przepisy nie pozwolą na niższe wynagrodzenie. Minimalne stawki są powiązane z rodzajem profesji, kwalifikacjami i zakresem odpowiedzialności.

Praca dla nieletnich w wakacje

Młode osoby chcą w wakacje odpoczywać, ale też pracować i się rozwijać. Zatrudnienie małoletnich i młodocianych osób podlega w Polsce ścisłym regulacjom prawnym, które mają na celu ochronę ich zdrowia oraz prawidłowego rozwoju. Poniżej najważniejsze prawa i obowiązki.

REKLAMA

Wpłaty do PPK pracodawcy są jego kosztami uzyskania przychodów

Jeżeli wpłaty do PPK, finansowane przez pracodawcę, zostały dokonane w terminie, są dla niego kosztami uzyskania przychodów w miesiącu, za który należne jest wynagrodzenie, od którego zostały naliczone. Wpłaty do PPK przekazane do instytucji finansowej po terminie są kosztami uzyskania przychodów w miesiącu, w którym zostały dokonane.

ZNP i min. edukacji B. Nowacka: 15% podwyżki, 500 zł dodatek, wycieczki, 300% nagroda jubileuszowa

Trwają rozmowy min. edukacji Barbary Nowackiej i kierownictwa ZNP o zmianach w prawie polepszających sytuację bytową i zawodową nauczycieli. Nauczyciele postulują: 15% podwyżki w 2025 r., 500 zł dodatek za wychowawstwo, wynagrodzenia za wycieczki, nagroda jubileuszowa 45 lat.

REKLAMA