REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

Mariya Kuzenko
kierowniczka Działu Legalizacji EWL Group
EWL Group
Zmieniamy europejski rynek pracy dla Ciebie
Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]
Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]
fot. Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.
rozwiń >

Czym jest praca sezonowa w polskich przepisach prawa

Polskie prawodawstwo określa pracę sezonową jako pracę wykonywaną przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego na rzecz podmiotów prowadzących działalność uznaną za sezonową w myśl rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca.

Autopromocja

Świadczenie pracy sezonowej przez cudzoziemca jest możliwe wyłącznie na postawie zezwolenia na pracę sezonową.

Zezwolenie na pracę sezonową – dla kogo może zostać wydane

Zezwolenie na pracę typu S jest wydawane dla cudzoziemców spoza Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Zezwolenie sezonowe, podobnie jak inne dokumenty legalizujące pracę obcokrajowców, wydawane jest dla określonego pracownika na wniosek pracodawcy. O zezwolenie na pracę sezonową mogą ubiegać się pracodawcy prowadzący działalność w zakresie upraw rolnych, chowu i hodowli zwierząt oraz zakwaterowania i usług gastronomicznych.

Zezwolenie na pracę typu S – gdzie i jak złożyć wniosek

Organem uprawnionym do wydania zezwolenia sezonowego jest starosta powiatowy. Pracodawca, który chce zatrudnić cudzoziemca do pracy w charakterze pracownika sezonowego składa wniosek we właściwym, ze względu na swoją siedzibę lub adres zamieszkania, powiatowym urzędzie pracy. Sprawę można załatwić:

- osobiście, podczas wizyty w urzędzie

Dalszy ciąg materiału pod wideo

- elektronicznie, za pośrednictwem portalu praca.gov.pl

- listownie, wysyłając dokumenty za pośrednictwem poczty polskiej

Koszt wydania zezwolenia na pracę typu S wynosi 30 zł.

Jakie dokumenty powinien złożyć w PUP pracodawca starający się o wydanie zezwolenia sezonowego?

- wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową – zawierający m.in. stawkę wynagrodzenia, wymiar etatu lub przewidywaną liczbę godzin pracy w miesiącu, rodzaj umowy oraz okres, na jaki zamierza powierzyć cudzoziemcowi pracę

- ważny dokument tożsamości podmiotu powierzającego pracę (w przypadku osób fizycznych) lub odpis z odpowiedniego rejestru (w przypadku przedsiębiorstw)

- kopię wszystkich wypełnionych stron ważnego dokumentu podróży cudzoziemca

- dowód wpłaty

- ważną informację starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy (nie dotyczy pracowników sezonowych z krajów objętych procedurą uproszczoną)

- oświadczenie o niekaralności podmiotu powierzającego wykonywanie pracy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 88j ust. 1 pkt 3–7 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Przed złożeniem wniosku warto skontaktować się z właściwym powiatowym urzędem pracy w celu weryfikacji listy dokumentów niezbędnych do sprawnego załatwienia sprawy.

Wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową, w sprawach nie wymagających przeprowadzania postępowania wyjaśniającego, rozpatrywane są w ciągu 7 dni roboczych od dnia złożenia kompletu dokumentów.

Zezwolenie sezonowe wydawane jest dla określonego cudzoziemca. W dokumencie określony jest także podmiot powierzający pracę, wysokość wynagrodzenia, wymiar czasu pracy oraz podstawa jej wykonywania, a także okres obowiązywania zezwolenia.

Ważne!
W przeciwieństwie do zezwolenia na prace typu A, w okresie ważności zezwolenia sezonowego pracownik może wykonywać każdą pracę sezonową, nie tylko tę wskazaną w dokumencie.

Zezwolenie sezonowe – na jaki okres może zostać wydane i kiedy można je przedłużyć?

Zezwolenie na pracę typu S wydawane jest na maksymalny okres 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego. Każdorazowe termin obowiązywania zezwolenia wskazany jest w dokumencie wydanym przez starostę.

W przypadku obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy, na wniosek pracodawcy starosta powiatowy może dokonać wpisu do ewidencji zezwoleń na okresy nie dłuższe niż 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego, przypadające w ciągu 3 kolejnych lat. Oznacza to, że chcąc zatrudnić tego samego pracownika do pracy sezonowej w kolejnym roku pracodawca nie będzie musiał występować o nowe zezwolenie.

Przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową  

Przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową jest możliwe wyłącznie dla pracowników, którzy wjechali na teren Polski na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową wpisanym do ewidencji. W tych przypadkach starosta może wydać decyzje ws. przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową na okres całkowity nie przekraczający 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego licząc od pierwszego dnia wjazdu na terytorium państw obszaru Schengen.

Ważne!
Przedłużone zezwolenie na pracę typu S uprawnia do legalnej pracy w charakterze pracownika sezonowego. Nie jest ono dokumentem legalizującym pobyt powyżej okresów wskazanych w dokumencie podróży oraz regulacjach dotyczących ruchy bezwizowego.

Zezwolenie typu S – dwie procedury postępowania

Przebieg postępowania ws. wydania zezwolenia na pracę sezonową różni się w zależności od tego czy cudzoziemiec przebywa na terenie Polski, czy dopiero zamierza przyjechać do naszego kraju w celu wykonywania pracy sezonowej.

 1. Obcokrajowiec przebywający w Polsce na innej podstawie niż wiza wydana w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego bez związku z wnioskiem o zezwolenie na pracę sezonową

W przypadku cudzoziemców, którzy są już w Polsce i posiadają tytuł pobytowy, nie związany z wykonywaniem pracy sezonowej, który umożliwia im wykonywanie pracy, starosta weryfikuje wniosek i wydaje zezwolenie na pracę sezonową w terminie do 7 dni roboczych lub, w przypadkach wymagających przeprowadzania postępowania wyjaśniającego w terminie 30 dni.

W tym przypadku starosta może wydać zezwolenie na pracę sezonową na okres legalnego pobytu obcokrajowca na terenie RP, jednak na czas nie dłuższy niż 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego, liczony łącznie z okresami określonymi w poprzednich zezwoleniach typu S dla tego pracownika.

Praca cudzoziemca jest uznawana za legalną od momentu złożenia wniosku, nie zawierającego braków formalnych, do momentu doręczenia decyzji starosty w sprawie zezwolenia na pracę sezonową, nie dłużej jednak niż przez okres 30 dni. Pozytywna decyzja starosty przedłuża legalność zatrudnienia.

 1. Obcokrajowiec, który będzie starał się o wjazd do Polski w celu wykonywania pracy sezonowej

Pracodawca, który chce powierzyć cudzoziemcowi przebywającemu w kraju pochodzenia pracę sezonową składa wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami do powiatowego urzędu pracy. Starosta weryfikuje wniosek oraz wpisuje go do ewidencji wniosków ws. pracy sezonowej w ciągu 7 dni roboczych, chyba że niezbędne jest przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego. Po wpisaniu wniosku do ewidencji starosta wydaje pracodawcy zaświadczenie o wpisie do ewidencji wniosków. Podmiot powierzający wykonywanie pracy sezonowej przekazuje zaświadczenie w oryginale cudzoziemcowi. Jest ono podstawą do wydania wizy w celu wykonywania pracy lub, w przypadku obcokrajowca wjeżdżającego do Polski w ramach ruchu bezwizowego, stanowi potwierdzenie celu wjazdu na teren RP. Starosta wydaje zezwolenie sezonowe po wjeździe cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, po warunkiem przedstawienia przez pracodawcę:

- kopi ważnego dokumentu uprawniającego obcokrajowca do przebywania na terytorium Polski (np. wizy lub paszportu biometrycznego)

- informacji o adresie zakwaterowania cudzoziemca w okresie pobytu na terenie naszego kraju

Pracownik sezonowy może legalnie świadczyć pracę na zasadach określonych w zaświadczeniu o wpisie wniosku o wydanie zezwolenia na prace sezonową do ewidencji od dnia, w którym pracodawca złożył wyżej wymienione dokumenty do czasu uzyskania ostatecznej decyzji starosty w sprawie zezwolenia na pracę typu S. Co ważne okres 9 miesięcy, na jakie może zostać wydane zezwolenie, liczony jest od daty pierwszego wjazdu cudzoziemca na terytorium państw obszaru Schengen w danym roku kalendarzowym.

W przypadku złożenia wniosku przez pracodawcę i nie dostarczeniu przez niego w terminie 120 dni od daty dokonania wpisu do ewidencji, kopi ważnego dokumentu uprawniającego obcokrajowca do przebywania na terytorium Polski, a także nie poinformowania urzędu, iż cudzoziemiec rozpocznie pracę w późniejszym terminie, starosta umarza postępowanie o wydanie zezwolenia na pracę sezonową.

Zezwolenie na pracę sezonową – specjalne rozwiązania dla pracowników z krajów objętych procedurą uproszczoną

Dla pracodawców zatrudniających do pracy sezonowej obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy, a więc państw korzystających z tzw. procedury oświadczeniowej, polskie prawodawstwo przewidziało szereg ułatwień. Należą do nich:

- zwolnienie z obowiązku wykonania testu rynku pracy

Pracodawca nie musi dołączać do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych na lokalnym rynku pracy

- możliwość złożenia wniosku o wydanie tzw. zezwolenia wielosezonowego

Dla pracodawców, którzy chcą systematycznie zatrudniać pracowników do prac sezonowych starosta może wydać zezwolenia na pracę sezonową na okres kolejnych trzech lat kalendarzowych. Oznacza to, że pracownik sezonowy będzie mógł świadczyć pracę przez okresy nie dłuższe niż 9 miesięcy w ciągu roku kalendarzowego przez 3 kolejne lata bez konieczności ubiegania się o nowy dokument.

- możliwość powierzenia pracownikowi innej pracy niż sezonowa

Pracodawca może powierzyć pracownikowi sezonowemu inną pracę niż sezonowa, na maksymalny okres 30 dni, bez konieczności występowania o odrębne zezwolenie na pracę. Warto jednak zaznaczyć, iż wynagrodzenia za tę pracę nie może być niższe niż określone w zezwoleniu na pracę sezonową.

Zezwolenie typu S - na pracę sezonową cudzoziemców

Mariya Kuzenko, kierowniczka Działu Legalizacji EWL Group

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(1)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
 • Biuro rachunkowe Modrzejewski
  2021-07-29 12:47:10
  Oferujemy pomoc w zdobyciu pozwolenia na pracę i Karty Polaka! Zapraszamy! tel. 12 376 72 41
  0
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Jak uzyskać świadczenie wspierające z ZUS: wnioski, terminy, kwoty

Świadczenie wspierające jest formą pomocy dla osób niepełnosprawnych. W 2024 r. świadczenie dostępne jest dla osób z niepełnosprawnościami z najwyższymi poziomami potrzeby wsparcia, tj. od 87 do 100 punktów. Jak wygląda procedura uzyskania świadczenia wspierającego?

28 lutego 2024 r. upływa termin przekazania ubezpieczonym informacji ZUS IMIR

Płatnicy składek są zobowiązani do sporządzenia informacji rocznej (ZUS IMIR) dotyczącej ubezpieczonych, za których w 2023 r. rozliczali składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Ww. informację należy przekazać ubezpieczonym do 28 lutego 2024 r.

1780,96 najniższej emerytury, renty rodzinnej i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renty socjalnej od 1 marca 2024

Są już znane kwoty najniższych świadczeń z ZUS i KRUS, które będą należne od 1 marca 2024 r.! Będzie to przykładowo: 1780,96 najniższej emerytury, renty rodzinnej i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renty socjalnej. Skąd taki wzrost i na czym polega waloryzacja świadczeń emerytalno-rentowych? Czy trzeba złożyć wniosek o waloryzację emerytury? Jakie świadczenia podlegają waloryzacji? Czy będzie 13 i 14 emerytura w 2024? 

Dofinansowanie z ZUS na poprawę BHP. Można dostać nawet 300000,00 zł dofinansowania!

ZUS organizuje konkurs na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2025 r. (Konkurs nr 2024.01). Można zdobyć dofinansowanie w wysokości 300000,00 zł. Wnioski o dofinansowanie należy składać od 26 lutego do 27 marca 2024 r.

REKLAMA

Szkolenia policjantów i skoszarowanie: ważny komunikat MSWiA

Szkolenia w systemie skoszarowanym w Policji mogą odbywać jedynie osoby realizujące w Policji powszechny obowiązek obrony, albo funkcjonariusze odbywający szkolenie/doskonalenie zawodowe w nadzwyczajnych okolicznościach jak np. w stanie klęski żywiołowej. Wynika z tego, że policjanci odbywający szkolenie/doskonalenie zawodowe w zwykłych okolicznościach nie mogą być szkoleni w systemie skoszarowanym. Jak być powinno? Komenda Główna Policji zadeklarowała szczegółową analizę postanowień aktów wewnętrznych obowiązujących w poszczególnych jednostkach szkoleniowych. Szykują się kontrole!

Zatrudnianie cudzoziemców. Zezwolenie na pracę ma aż sześć typów: A, B, C, D, E, S. Który wybrać?

Zezwolenie na pracę to dokument legalizujący pracę w Polsce cudzoziemca, który nie jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia. Polskie przepisy przewidują zezwolenia sześciu typów. Rodzaj zezwolenia na pracę, który musi posiadać cudzoziemiec zależy od tego, przez jaki okres zamierza pracować w Polsce, jaki charakter ma mieć jego praca, oraz – czy będzie pracował dla podmiotu polskiego, czy zagranicznego.

Postępowanie karne o umyślnie przestępstwo lub przestępstwo skarbowe w zawodach medycznych

Postępowanie karne o umyślnie przestępstwo lub przestępstwo skarbowe w zawodach medycznych - to zagadnienie okazało się problematyczne, na etapie ubiegania się o wykonywanie zawodu lekarza, pielęgniarki, położnej czy dentysty. W związku z tym Minister Zdrowia Izabela Leszczyna rozważy propozycję zmiany legislacyjnej w zakresie składanego oświadczenia co do prowadzonego postępowania karnego przeciwko osobom mającym wykonywać zawód medyczny. Być może dojdzie do zmiany w sprawie procedury otrzymywania przez lekarzy, lekarzy dentystów oraz pielęgniarki i położne uprawnień do wykonywania tych zawodów.

Szukasz dobrej pracy? Pamiętaj o liście motywacyjnym. Musi być profesjonalnie przygotowany!

List motywacyjny to dokument, w którym składająca go osoba wyjaśnia, z jakich powodów ubiega się np. o zatrudnienie. Chociaż złożenie listu motywacyjnego nie zawsze jest wymagane przez potencjalnego pracodawcę, to warto mu pokazać, że składającemu naprawdę zależy na podjęciu zatrudnienia.

REKLAMA

Pracownicy naukowi dostaną podwyżki o 30%. Profesor zarobi co najmniej 9370 zł miesięcznie, profesor uczelni – 7777,10 zł, adiunkt – 6840,10 zł, inny nauczyciel akademicki – 4685 zł [Wyrównanie od 1 stycznia 2024 r.]

Wynagrodzenia pracowników naukowych pójdą w górę. Minister nauki Dariusz Wieczorek podpisał rozporządzenie, dzięki któremu podwyżki otrzymają pracownicy naukowi zatrudnieni na uczelniach publicznych oraz w Polskiej Akademii Nauk. Wynagrodzenie zasadnicze profesora wzrośnie z 7210 zł do 9370 zł. Naukowcy dostaną podwyżki z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r.

Urząd do spraw kombatantów ma nowego szefa. Został nim Lech Parell

Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych ma nowego szefa. Po odwołaniu Jana Józefa Kasprzyka premier Donald Tusk powołał na to stanowisko Lecha Parella. Akt powołania wręczyła mu minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

REKLAMA