| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Kadry > Ubezpieczenia społeczne > Opłacanie składek > Kto jest płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne?

Kto jest płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne?

Rozliczaniem i opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne zajmują się płatnicy składek. Kto pełni taką rolę?

Otóż każda osoba lub podmiot zobowiązany przepisami do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne za siebie lub innych ubezpieczonych, z jakiegokolwiek tytułu.

A więc może to być osoba, która sama zgłasza się do ubezpieczeń – jak prowadzący pozarolniczą działalność, ale może to być np. jakaś instytucja, jak Urząd Pracy w stosunku do osób bezrobotnych.

Poniższa tabela obrazuje kto jest płatnikiem składek w stosunku do osób, w zależności od ich tytułu ubezpieczenia.

Zobacz: Pracodawcy zwolnieni z opłacania składek

 

PŁATNIK SKŁADEK

GRUPA UBEZPIECZONYCH

Pracodawca

w stosunku do pracowników i poborowych odbywających służbę zastępczą, a także w stosunku do tych osób, które przebywają na urlopie wychowawczym albo pobierają zasiłek macierzyński, z wyłączeniem osób, którym zasiłek macierzyński wypłaca ZUS,

Jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna

w stosunku do innej osoby fizycznej pozostającej z tą jednostką organizacyjną lub osobą fizyczną w stosunku prawnym uzasadniającym objęcie tej osoby ubezpieczeniami społecznymi (np. zleceniodawca w odniesieniu do zleceniobiorcy) a także w stosunku do tych osób, które przebywają na urlopie wychowawczym albo pobierają zasiłek macierzyński, z wyłączeniem osób, którym zasiłek macierzyński wypłaca ZUS,

Jednostka wypłacająca świadczenia socjalne i zasiłki socjalne oraz wynagrodzenia przysługujące w okresie korzystania ze świadczenia górniczego lub w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie

w stosunku do osób pobierających świadczenie socjalne wypłacane w okresie urlopu, oraz osób pobierających zasiłek socjalny wypłacany na czas przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia oraz osób pobierających wynagrodzenie przysługujące w okresie korzystanize świadczenia górniczego lub w okresie korzystania ze stypendium na przekwalifikowanie,

Podmiot, na rzecz którego wykonywana jest odpłatnie praca w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania

w stosunku do osób, które wykonują ją na podstawie skierowania do pracy zasiłku macierzyńskiego, jeżeli zasiłek wypłaca ten podmiot, lub osób podlegających ubezpieczeniom społecznym z tytułu pobierania

Ubezpieczony

zobowiązany do opłacenia składek na własne ubezpieczenia społeczne (np. osoba prowadząca pozarolniczą działalność),

Kancelaria Sejmu

w stosunku do posłów i posłów do Parlamentu Europejskiego wybranych w Rzeczypospolitej Polskiej,

Kancelaria Senatu

w stosunku do senatorów,

Duchowny niebędący członkiem zakonu albo przełożony domu zakonnego lub klasztoru

w stosunku do członków swych zakonów lub - za zgodą ZUS - inna zwierzchnia instytucja diecezjalna lub zakonna w odniesieniu do duchownych objętych tą zgodą,

Jednostka organizacyjna podległa Ministrowi Obrony Narodowej

w stosunku do żołnierzy niezawodowych pełniących służbę czynną, z wyłączeniem żołnierzy pełniących służbę wojskową w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego oraz żołnierzy służby okresowej,

Ośrodek pomocy społecznej

w stosunku do osób rezygnujących z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, jak również w stosunku do osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, jeżeli zostanie uprawniony do wypłaty tych świadczeń przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta,

Powiatowy urząd pracy

w stosunku do osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych lub stypendium,

ZUS

w stosunku do osób podlegających ubezpieczeniom społecznym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, którym zasiłki te wypłaca ZUS,

Podmiot wypłacający stypendium sportowe

w stosunku do osób pobierających te stypendia,

Minister właściwy do spraw finansów publicznych oraz dyrektor izby celnej

w stosunku do funkcjonariuszy celnych,

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej

w stosunku do słuchaczy pobierających stypendium,

Osoba prowadząca pozarolniczą działalność

w stosunku do osób współpracujących przy prowadzeniu tej działalności,

Biuro Terenowe Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

w stosunku do osób, których świadczenia pracownicze finansowane są ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, jeżeli świadczenia te są wypłacane przez to biuro,

Jednostka obsługi ekonomiczno-administracyjnej

utworzona przez jednostkę samorządu terytorialnego, rozliczająca i opłacająca składki za ubezpieczonych wykonujących pracę w podlegających jej szkołach, przedszkolach i innych jednostkach organizacyjnych systemu oświaty,

Podmiot, w którym jest pełniona służba

w stosunku do żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy oddelegowanych do pełnienia w nim służby, jeżeli podmiot ten wypłaca im uposażenie,

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta

w stosunku do osób otrzymujących świadczenie pielęgnacyjne, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych,

Podmiot, który wypłaca świadczenie szkoleniowe po ustaniu zatrudnienia

w stosunku do osób, którym wypłaca to świadczenie,

Pracownik

przejmujący obowiązki pracodawcy (podmiotu zagranicznego niemającego w Polsce siedziby ani przedstawicielstwa) w zakresie opłacania składek na własne ubezpieczenia społeczne (na podstawie art. 109 rozporządzenia UE 574/72),

Podmioty kierujące inne niż powiatowy urząd pracy

w stosunku do osób pobierających  stypendium w okresie szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego, którymi są:

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, z wyjątkiem
 • wojewódzkich i powiatowych urzędów pracy,
 • Ochotnicze Hufce Pracy.
 • agencje zatrudnienia,
 • instytucje szkoleniowe,
 • instytucje dialogu społecznego,
 • instytucje partnerstwa lokalnego,
 • organizacje pozarządowe działające na rzecz rozwoju zasobów ludzkich i przeciwdziałania bezrobociu,
 • jednostki naukowe,
 • organizacje pracodawców,
 • związki zawodowe,
 • ośrodki doradztwa rolniczego,
 • ośrodki poradnictwa zawodowego i psychologicznego
 • korzystające z budżetu państwa, państwowych funduszy celowych lub ze źródeł zagranicznych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. nr 116, poz. 1206 z późn. zm.) albo ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. nr 227, poz. 1658).

Opracowano na podstawie materiałów ZUS

Zobacz serwis: Tytuły ubezpieczeń

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 października 2008r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007r. Nr 11 poz. 74, ze zm.)

Czytaj także

Narzędzia kadrowego

POLECANE

SKŁADKI ZUS 2020

reklama

Ostatnio na forum

Wszystko co musisz wiedzieć o PPK

Eksperci portalu infor.pl

Grant Thornton

Grant Thornton to jedna z wiodących organizacji audytorsko-doradczych na świecie.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »