Kategorie

Wynagrodzenie członka zarządu spółki (cz.2)

Joanna Pysiewicz-Jężak
Członek zarządu spółki może być również zatrudniony na podstawie umowy o pracę i mieć na tej podstawie wszystkie przywileje i obowiązki pracownika.

Bardzo często dochodzi do sytuacji, że z członkiem zarządu, oprócz łączącego go ze spółką stosunku organizacyjnoprawnego, zawierana jest dodatkowo umowa o pracę.

Reklama

Podczas zawierania umowy z członkiem zarządu, spółkę akcyjną i spółkę z o.o. reprezentuje rada nadzorcza albo pełnomocnik powołany uchwałą walnego zgromadzenia (art. 379 k.s.h.). Rada nadzorcza ustala także wynagrodzenie członków zarządu zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub innej umowy (np. kontraktu menedżerskiego), chyba że statut stanowi inaczej. W sytuacjach wskazanych powyżej wynagrodzenie członka zarządu składa się z dwóch części: wynagrodzenia z tytułu stosunku organizacyjnoprawnego oraz umowy o pracę czy innej umowy (cywilnoprawnej).

Stosunek pracy jest osobnym źródłem przychodu (art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - DzU z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.). Artykuł 12 ust. 1 ustawy o pdof szczegółowo wylicza, co należy rozumieć przez pojęcie „przychody ze stosunku pracy”.

Za takie przychody uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności:

• wynagrodzenia zasadnicze,

• wynagrodzenia za godziny nadliczbowe,

• dodatki,

• nagrody,

• ekwiwalenty za niewykorzystany urlop,

• świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Reklama

Należy pamiętać, że członek zarządu spółki z tytułu zawartego stosunku pracy podlega (w przeciwieństwie do sytuacji, gdy ze spółką łączy go tylko stosunek organizacyjny) wszystkim ubezpieczeniom społecznym (emerytalnemu, rentowym, chorobowemu i wypadkowemu) i ubezpieczeniu zdrowotnemu, na podstawie ustawy systemowej i ustawy zdrowotnej.

Ze względu na fakt, że wynagrodzenie członka zarządu ustalane jest zwykle na dosyć wysokim poziomie, do takich osób stosuje się limit wynagrodzenia rocznego, o którym mowa w art. 19 ust. 1 ustawy systemowej, po którego przekroczeniu nie są odprowadzane składki emerytalna i rentowe.

W 2008 r. limit ten wynosi 85 290 zł.

Zawarcie umowy o pracę z członkiem zarządu ma zarówno dla niego, i jak dla spółki - pracodawcy różne skutki. Dla członka zarządu jest to korzystne ze względu na odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne, przez co wysokość jego konta emerytalnego zwiększa się, oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, co daje mu prawo do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych. Istotną kwestią jest także otrzymywanie stałego wynagrodzenia miesięcznego, które przysługuje pracownikowi niezależnie od rezultatów pracy, za staranne jej wykonywanie. Wadą takiego rozwiązania jest niższe wynagrodzenie netto otrzymywane przez pracownika-członka zarządu z uwagi na pobieranie przez pracodawcę i odprowadzanie do ZUS składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Zaletą dla spółki jest fakt, że członek zarządu podlega dyscyplinie pracowniczej wynikającej z Kodeksu pracy, wadą natomiast są wysokie koszty pracy, które pracodawca musi ponosić przy zatrudnieniu osoby na umowę o pracę.

WaŻne!

Wynagrodzenie w spółkach prawa handlowego może obejmować prawo do określonego udziału w zysku rocznym spółki, który jest przeznaczony do podziału między akcjonariuszy (art. 347 § 1 k.s.h.). W tej kwestii decyduje walne zgromadzenie, które może upoważnić radę nadzorczą do jego ustalenia. Udział w zysku nie stanowi prawa do dywidendy, jakie przysługuje akcjonariuszom po podjęciu uchwały przez walne zgromadzenie o podziale zysku między akcjonariuszy. Stanowi wynagrodzenie dodatkowe, obok wynagrodzenia otrzymywanego przez członka zarządu z tytułu umowy o pracę lub innej umowy.

Wynagrodzenie członka zarządu a ustawa kominowa

Omawiając zagadnienia dotyczące wynagrodzenia członka zarządu, należy pamiętać o uregulowaniach zawartych w ustawie z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (DzU nr 26, poz. 306 ze zm.; zwanej potocznie ustawą kominową).

Ustawa ta ma zastosowanie m.in. do:

• członków zarządów zatrudnionych w spółkach prawa handlowego, w których udział Skarbu Państwa lub udział jednostek samorządu terytorialnego przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji,

• spółek, w których udział spółek, o których mowa powyżej, przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji.

Przez zatrudnienie, o którym mowa w ustawie, należy rozumieć świadczenie pracy lub usług związanych z zarządzaniem na rzecz podmiotu, niezależnie od podstawy nawiązania stosunku pracy lub rodzaju i treści zawartej umowy cywilnoprawnej.

Maksymalna wysokość wynagrodzenia miesięcznego menedżera w spółce państwowej nie może przekroczyć 6-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS (art. 8 pkt 3 ustawy kominowej).

Członkowi zarządu zatrudnionemu w podmiotach wskazanych w ustawie kominowej, w zależności od osiągniętych wyników finansowych lub stopnia realizacji innych zadań, może być przyznana nagroda roczna. Nie może ona jednak przekroczyć 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego otrzymywanego przez członka zarządu w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.

Ustawa wskazuje także na możliwość przyznania świadczeń dodatkowych z tytułu zatrudnienia, w tym:

• bytowych,

• socjalnych,

• komunikacyjnych oraz

• ubezpieczenia majątkowego i osobowego,

• innych lub wyższych niż ustalone w regulaminach wynagradzania, zakładowych i ponadzakładowych układach zbiorowych pracy oraz w odrębnych przepisach.

Ustawa ustala maksymalną wartość tych świadczeń przyznanych w ciągu roku, która nie może przekroczyć 12-krotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjętego do ustalenia wynagrodzenia miesięcznego tych osób.

Ponadto członkowi zarządu może być przyznana odprawa w wysokości nie wyższej niż 3-krotność wynagrodzenia miesięcznego w razie odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę albo umowy cywilnoprawnej będącej podstawą zatrudnienia przez podmiot zatrudniający z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków ze stosunku pracy.

Informacje o wynagrodzeniu menedżerów zatrudnionych w spółkach państwowych oraz o nagrodach rocznych, świadczeniach dodatkowych i odprawach są jawne i nie podlegają ochronie danych osobowych ani tajemnicy handlowej.

Joanna Pysiewicz-Jężak

Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszego programu
INFORLEX Książki dla Firm
INFORLEX Książki dla Firm
Tylko teraz
598,00 zł
798,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Praca w Niemczech bez znajomości języka

  Praca w Niemczech bez znajomości języka jest możliwa. Pracodawcy w dużych niemieckich miastach zatrudniają wykwalifikowanych pracowników z zagranicy.

  Elektroniczny wniosek urlopowy a przepisy prawne

  Elektroniczny wniosek urlopowy - czy jest zgodny z przepisami prawnymi? Czy wniosek o urlop musi być składany w formie papierowej? Co na to Kodeks pracy?

  Wyłączenie winy pracownika w naruszeniu obowiązków

  Wyłączenie winy pracownika. Zgodnie z wykładnią dominującą w nauce oraz orzecznictwie prawa pracy rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownika, o którym mowa w art. 52 §1 pkt 1) kp jest zasadne, jeżeli pracownik naruszy swoje podstawowe obowiązki pracownicze i można mu przypisać winę „ciężką" w postaci winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa oraz gdy jednocześnie to naruszenie stanowi jednocześnie poważnie zagrożenie lub naruszenie interesów pracodawcy. Ponieważ Kodeks pracy nie zawiera przepisów precyzujących rozumienie winy pracownika, w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie jakie przesłanki i w jakich okolicznościach mogą wyłączyć winę pracowniczą, zwrócić należy się do nauki prawa pracy i orzecznictwa Sądu Najwyższego. Warto zatem przybliżyć niektóre z przesłanek mogących uzasadnić wyłączenie winy pracownika, co w rezultacie oznaczać może bezzasadność dyscyplinarnego rozwiązania umowy o pracę.

  Ile dni urlopu wypoczynkowego przy dwóch umowach o pracę?

  Ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi zatrudnionemu na dwóch umowach o pracę? Jak wyliczyć liczbę dni wolnych?

  Ubiór do pracy - opinia Polaków

  Ubiór do pracy - jak Polacy chcą ubierać się do wykonywania codziennych obowiązków służbowych?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - umowa o dzieło 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów o dzieło - czy Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto w 2022 r.?

  PIP przeprowadzi kontrolę bez zapowiedzi

  Kontrola PIP już niedługo będzie mogła odbyć się bez zapowiedzi. Przewidziano to w nowelizacji ustawy Prawo przedsiębiorców.

  Lodołamacze 2021 - zgłoszenia do 15 sierpnia!

  Lodołamacze 2021 - zapraszamy do udziału w 16 edycji konkursu! Patronem medialnym wydarzenia jest portal Infor.pl.

  Zasiłek macierzyński - jakie zmiany?

  Zasiłek macierzyński - jakie zmiany chce wprowadzić ZUS? Czym jest okres wyczekiwania?

  Podatki i składka zdrowotna - zmiany od 1 stycznia 2022 r.

  Podatki i składka zdrowotna - jakie zmiany wprowadza Polski Ład? Co zmieni się od 1 stycznia 2022 r.?

  Planner kadrowo-płacowy na sierpień 2021 r.

  Planner kadrowo-płacowy na sierpień 2021 r. wymienia wszystkie obowiązki miesięczne. Jaki jest wymiar czasu pracy w sierpniu? Ile wynosi dodatek nocny?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych może wejść w życie?

  Pracownicy punktów szczepień jak funkcjonariusze publiczni

  Pracownicy punktów szczepień będą traktowani jak funkcjonariusze publiczni. Co to oznacza?

  Zaświadczenie z ZUS ściągniesz z Internetu

  Zaświadczenie o wysokości emerytury lub zasiłku z ZUS można ściągnąć z Internetu. Jak stworzyć elektroniczne potwierdzenie?

  PIP - coraz częstsze kontrole i decyzje

  Kontrole PIP odbywają się coraz częściej. Gdzie jest ich najwięcej? Jakie branże są najczęściej kontrolowane?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - zlecenie 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów zlecenie w 2022 r. - jak Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto przy zleceniu?

  IOSKU: ile masz na koncie w ZUS?

  IOSKU czyli informacja o tym, ile masz na koncie w ZUS. Jak sprawdzić? Ile wyniesie przyszła emerytura?

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.