Kategorie

Do czego służy certyfikat rezydencji

Krzysztof Rustecki
Jesteśmy spółką z o.o. W lutym br. zawarliśmy umowy o dzieło z kilkoma obcokrajowcami z krajów UE, z którymi Polska podpisała umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Osoby te dostarczyły nam certyfikat rezydencji. Co to oznacza i jaki wpływ na nasze obowiązki ma ten dokument?
Reklama

Certyfikat rezydencji przekazują płatnikom podatnicy, którzy mają miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwach, z którymi Polska zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i osoby te osiągają przychody w Polsce. Otrzymanie certyfikatu oznacza, że nie powinni Państwo pobierać podatku od przychodów z umów o dzieło, jeżeli tak stanowi umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta z państwem, którego obywatelami są te osoby.

Według obowiązującej w Polsce definicji, certyfikat rezydencji oznacza zaświadczenie o miejscu zamieszkania (siedzibie) podatnika do celów podatkowych, wydane przez właściwy organ administracji podatkowej państwa miejsca zamieszkania (siedziby) podatnika (art. 5a pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dalej updof i art. 4a pkt 12 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dalej updop). Polskiemu podatnikowi taki certyfikat wydaje na jego wniosek urząd skarbowy właściwy dla podatnika (ze względu na jego miejsce zamieszkania lub siedzibę). Opłata skarbowa za wydanie jednego egzemplarza certyfikatu wynosi obecnie 17 zł.

Certyfikaty rezydencji są również wydawane wtedy, gdy polski podatnik osiąga przychody (dochody) z oszczędności, ze źródeł przychodów położonych:

 • w Republice Austrii, Królestwie Belgii, Wielkim Księstwie Luksemburga, Księstwie Andory, Księstwie Monako lub
 • na terytoriach zależnych lub terytoriach stowarzyszonych Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Królestwa Niderlandów, stosownie do postanowień umów w sprawie opodatkowania przychodów (dochodów) z oszczędności osób fizycznych zawartych przez Polskę z tymi terytoriami (art. 306m § 1 Ordynacji podatkowej).
Reklama

Certyfikat rezydencji jest niezbędny w Polsce zagranicznemu płatnikowi, jeżeli polski podatnik osiąga u niego przychody i z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartej przez Polskę z państwem, w którym ten płatnik ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wynika, że do tych przychodów można w tym państwie zastosować niższy podatek lub nie pobierać go wcale, a jednocześnie przepisy wewnętrzne tego państwa przewidują w takiej sytuacji obowiązek uzyskania od polskiego podatnika certyfikatu jego rezydencji w Polsce.

Aby zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania pobierać niższy podatek lub nie pobierać go wcale, polscy płatnicy również muszą uzyskiwać certyfikaty rezydencji od podatników mających miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą (art. 29 ust. 2, art. 30 ust. 9, art. 30a ust. 2 updof i art. 26 ust. 1 updop).

WAŻNE!

Aby polski płatnik mógł zaniechać poboru podatku np. od przychodów z umowy zlecenia czy o dzieło, osiąganych przez podatników z innych państw, musi otrzymać od tych osób certyfikat rezydencji wydany przez organ administracji podatkowej w ich państwach.

Podatek dochodowy od uzyskanych na terytorium Polski przez osoby mające miejsce zamieszkania za granicą przychodów z działalności określonej w art. 13 pkt 2 i 6–9 updof (w tym z umowy o dzieło lub umowy zlecenia) oraz z odsetek, z praw autorskich lub z praw pokrewnych, z praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych, w tym również ze sprzedaży tych praw, z należności za udostępnienie tajemnicy receptury lub procesu produkcyjnego, za użytkowanie lub prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, handlowego lub naukowego, w tym także środka transportu, oraz za informacje związane ze zdobytym doświadczeniem w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how), należy pobierać w formie ryczałtu w wysokości 20% przychodu (art. 29 ust. 1 pkt 1 updof).


Powyższy przepis stosuje się jednak z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska. Zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest jednak możliwe pod warunkiem udokumentowania do celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji (art. 29 ust. 2 updof).

PRZYKŁAD

Spółka z o.o. zawarła umowę o dzieło z tłumaczem mającym miejsce zamieszkania w Niemczech. Osoba ta nie prowadzi działalności gospodarczej i przedłożyła certyfikat rezydencji w Niemczech. Tłumacz będzie wykonywał czynności polegające na bieżącym tłumaczeniu negocjacji odbywających się w Niemczech oraz tłumaczeniu dokumentów związanych z tymi negocjacjami. Za wykonaną umowę otrzyma wynagrodzenie w równowartości 10 000 zł. Z art. 14 pkt 1 umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz.U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90) wynika, że dochód, który osoba mająca miejsce zamieszkania w Niemczech osiąga z wykonywanego wolnego zawodu albo z innej działalności o samodzielnym charakterze, podlega opodatkowaniu tylko w Niemczech, chyba że osoba ta dysponuje stałą placówką w Polsce, w celu wykonywania działalności. Jeżeli dysponuje taką placówką, wówczas dochód może być opodatkowany w Polsce, jednak tylko w takim zakresie, w jakim może być przypisany tej placówce. Ponieważ tłumacz będzie wykonywał umowę o dzieło w Niemczech, to choćby z tego powodu nie będzie posiadał stałej placówki w Polsce. Na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, przychody tłumacza z umowy o dzieło nie będą podlegały opodatkowaniu w Polsce. Zatem spółka nie będzie zobowiązana do pobrania 20% zryczałtowanego podatku od przychodu z umowy o dzieło i powinna wypłacić tłumaczowi całą kwotę, tj. 10 000 zł.

Jeżeli tłumacz, o którym mowa w przykładzie, nie złożyłby certyfikatu rezydencji, wtedy płatnik powinien pobrać zryczałtowany podatek od przychodu z umowy o dzieło (bez pomniejszania o koszty uzyskania przychodów). Pobrany podatek należy przekazać na rachunek urzędu skarbowego właściwego dla płatnika w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatek został pobrany (art. 42 ust. 1 w związku z art. 41 ust. 4 updof).

Na płatniku będą również ciążyły obowiązki informacyjne związane ze sporządzeniem deklaracji PIT- 8AR, którą należy złożyć w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym do urzędu skarbowego właściwego dla płatnika (art. 42 ust. 1a updof).

Ponadto w terminie do końca lutego roku następującego po roku podatkowym płatnik jest zobowiązany przesłać informację IFT-1/IFT-1R podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu właściwemu w sprawach opodatkowania osób zagranicznych Na pisemny wniosek podatnika płatnik jest zobowiązany przesłać ją w terminie 14 dni od dnia złożenia tego wniosku. Informację tę należy przekazać również w przypadku, gdy na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania płatnik nie jest zobowiązany do poboru podatku (art. 42 ust. 2 pkt 2, ust. 4 i ust. 6 updof).

W przypadku osób od niedawna mających polską rezydencję trzeba mieć na uwadze, aby okres rezydencji w Polsce wskazany w certyfikacie pokrywał się z okresem, w którym osoby otrzymywały przychody od zagranicznego płatnika, który wymaga takiego certyfikatu.

Nie ma jednolitego wzoru takiego certyfikatu i każdy kraj stosuje własne formularze. Ważne jest, aby certyfikat został wydany przez właściwe dla podatnika organy administracji podatkowej, zawierał dane identyfikujące podatnika i obejmował okres, w którym podatnik osiągał w Polsce przychody, dla których certyfikat jest wymagany, oraz wskazywał, że podatnik ten podlega w danym państwie nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu.

Od 19 stycznia 2012 r. obowiązuje nowy wzór certyfikatu rezydencji dla podatników mających miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce (CFR-1). W stosunku do poprzednio obowiązującego, zmiany w formularzu wynikają z dostosowania do przepisów o obowiązku posługiwania się przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej lub niebędące zarejestrowanymi podatnikami VAT numerem PESEL, a nie, jak poprzednio – numerem NIP. Pozostałe zmiany mają charakter redakcyjny.

Podstawa prawna:

 • art. 5a pkt 21, art. 29 ust. 1, ust. 2, art. 30 ust. 9, art. 30a ust. 2, art. 41 ust. 4, art. 42 ust. 1, ust. 1a, ust. 2 pkt 2, ust. 4, ust. 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 ze zm.),
 • art. 4a pkt 12, art. 26 ust. 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 ze zm.),
 • art. 306 m-306n Ordynacji podatkowej,
 • rozporządzenie Ministra Finansów z 14 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorów zaświadczeń o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanych przez organy podatkowe (Dz.U. z 2012 r., poz. 10),
 • art. 1, art. 76 ustawy z 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 171, poz. 1016),
 • art. 14 umowy z 14 maja 2003 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz.U. z 2005 r. Nr 12, poz. 90).
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  "Blaski i cienie PPK" - niezależne badanie naukowe

  PPK - jakie są opinie o programie? Poznaj wyniki niezależnego badania naukowego "Blaski i cienie PPK".

  Tata wybiera urlop ojcowski

  Urlop ojcowski to urlop najczęściej wykorzystywany przez ojców urlop po narodzinach dziecka. Najrzadziej korzystają z urlopu rodzicielskiego.

  Monitoring poczty elektronicznej pracownika a przepisy

  Monitoring poczty elektronicznej pracownika - jakie są przepisy prawne? Czy to nie narusza dóbr osobistych pracownika?

  Zasiłek macierzyński i opiekuńczy - będzie okres wyczekiwania?

  Okres wyczekiwania przy zasiłku macierzyńskim i opiekuńczym? To propozycja ZUS mająca zapobiegać nadużyciom.

  Zwolnienie z ZUS - do kiedy wniosek?

  Zwolnienie z ZUS - do kiedy można złożyć wniosek o zwolnienie ze składek za grudzień 2020, styczeń, luty, marzec i kwiecień 2021 r. z tarczy 9.0?

  Pracownik niepełnosprawny – jakie prawa?

  Pracownik niepełnosprawny - jakie prawa przyznaje Kodeks pracy i ustawa o rehabilitacji zawodowej? Jaki jest wymiar czasu pracy i urlopu?

  Elektroniczne wypowiedzenie umowy o pracę - jak przechowywać?

  Elektroniczne wypowiedzenie umowy o pracę polega na złożeniu oświadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzeniu go kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jak je przechowywać?

  Czas wolny za nadgodziny a odpoczynek tygodniowy

  Czas wolny za nadgodziny może zostać zaliczony do 35-godzinnego odpoczynku tygodniowego. To stanowisko MRPiT z dnia 5 maja 2021 r.

  PIP kontroluje małe budowy

  Kontrole PIP - mała budowa to miejsce, gdzie najczęściej w budownictwie występują wypadki przy pracy. PIP rozpoczęła więc akcję "Kontrole na małych budowach".

  Przeciętne wynagrodzenie 2021

  Przeciętne wynagrodzenie w 2021 r. wzrosło o 10% w stosunku do roku poprzedniego. Ile wynosi?

  Amerykański pracodawca wymarzony dla Polaków

  Amerykański pracodawca jest pracodawcą wymarzonym dla Polaków. Najchętniej pracowaliby dla korporacji z zagranicznym kapitałem, przede wszystkim z USA.

  Praca na magazynie - ile zarabia pracownik i kierownik magazynu

  Praca na magazynie - jakie są zarobki? Ile zarabia pracownik, a ile kierownik magazynu?

  Pandemia lekcją dla HR-owców

  Pandemia jest dla HR-owców lekcją, która wpłynie na przyszłość tego zawodu

  Stawka godzinowa 2022 – netto, zlecenie

  Stawka godzinowa 2022 i umowa zlecenie – kwota netto i brutto? Ile wynosi minimalne wynagrodzenie na umowach cywilnoprawnych, a ile na umowie o pracę?

  Elektroniczny system kadrowy na praca.gov.pl - nowa ustawa

  Elektroniczny system kadrowy na praca.gov.pl to ułatwienie dla mikroprzedsiębiorcy, rolnika i osoby fizycznej. Za pomocą systemu będzie można zawrzeć umowę o pracę i zlecenia. Automatycznie dokona zgłoszenia do ZUS i KAS, wyliczy wynagrodzenie, składki, podatki i rozliczy urlopy.

  Podwyżka minimalnego wynagrodzenia 2022 a inne świadczenia

  Podwyżka minimalnego wynagrodzenia w 2022 r. wpłynie na wysokość innych świadczeń, np. odprawy, odszkodowania, wynagrodzenia za czas gotowości do pracy i przestój, dodatek za pracę w nocy. Ile wyniosą?

  Praca w upały - zalecenia GIP

  Praca w upały - GIP wydał zalecenia dla pracodawców w związku z wysokimi temperaturami. Jakie obowiązki bhp mają pracodawcy względem pracowników?

  Staż z urzędu pracy 2021 - wynagrodzenie, urlop, L4, ciąża

  Staż z urzędu pracy odbywa osoba bezrobotna. Jakie wynagrodzenie za staż należy się w 2021 r.? Czy stażysta ma prawo do L4 i urlopu? Co w przypadku ciąży?

  Umowa o pomocy przy zbiorach - KRUS 2021

  Umowa o pomocy przy zbiorach w 2021 r. - rolnicy ubezpieczeni w KRUS mogą podpisywać umowy cywilnoprawne na pomoc przy zbiorach. Jaka jest stawka godzinowa?

  Strategia Demograficzna 2040 - zmiany w Kodeksie pracy

  Strategia Demograficzna 2040 przewiduje duże zmiany w Kodeksie pracy. Rodzice będą chronieni przed zwolnieniem i zapewnia się im elastyczną pracę.

  Urlop rodzicielski - rewolucyjne zmiany w 2022 r.

  Urlop rodzicielski - do 2 sierpnia 2022 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w urlopach rodzicielskich dla ojców. Co się zmieni?

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - PIP

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - co na to PIP? Czy to zgodne z Kodeksem pracy?

  Sygnalista - nowe przepisy od grudnia 2021 r.

  Sygnalista - nowe przepisy implementujące dyrektywę unijną mają wejść w życie w grudniu 2021 r. Kto to sygnalista? Jaki będzie system zgłaszania nieprawidłowości w zakładzie pracy?

  Pracownicy fizyczni w czasie pandemii [RAPORT]

  Pracownicy fizyczni - jak wpłynęła na nich pandemia COVID-19? Zapoznaj się z wynikami raportu "Kariera okiem fachowca".

  Ilu Polaków pracuje po 60. roku życia?

  Praca po 60. roku życia - ilu Polaków nadal pracuje po ukończeniu 60 lat?