Kategorie

Umorzenie składek w ramach pomocy de minimis

Piotr Lewandowski
Piotr Lewandowski
Od wielu lat jestem właścicielem warsztatu samochodowego, którego prowadzenie z roku na rok przynosi coraz mniejsze zyski. Nie wiem, jak długo będę mógł dalej prowadzić firmę wobec panującego kryzysu. Największy problem stanowią podatki, a zwłaszcza składki na ZUS, z którymi zalegam na ponad 20 tys. zł. Czy mam szansę na umorzenie nieopłaconych składek? Kiedyś wnosiłem o umorzenie samych odsetek, ale ZUS w decyzji stwierdził, że nie spełniam przesłanek, które uzasadniają umorzenie. Słyszałem jednak ostatnio, że ZUS wyraża zgodę na umorzenie składek niektórym przedsiębiorcom w ramach pomocy de minimis. Czy to jakiś nowy rodzaj umorzenia? Czy spełniam warunki, aby się o nie ubiegać?

Pomoc de minimis nie stanowi nowego rodzaju umorzenia należności składkowych. ZUS może podjąć decyzję o umorzeniu po spełnieniu przez Pana przesłanki całkowitej nieściągalności długu. W wyjątkowych przypadkach umorzenie można uzyskać bez spełnienia tej przesłanki, jednak zdarza się to niezwykle rzadko. Szczegóły w uzasadnieniu.

Możliwość umorzenia należności z tytułu składek regulują przepisy ustawy systemowej oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad umarzania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne. Umorzenie należności składkowych, co do zasady, może mieć miejsce tylko w przypadku stwierdzenia całkowitej ich nieściągalności. W praktyce oznacza to, że dopóki dłużnik dysponuje jakimkolwiek majątkiem, który może stanowić podstawę do egzekucji zadłużenia, ZUS ma obowiązek prowadzić taką egzekucję.

O całkowitej nieściągalności, w rozumieniu przepisów ustawy systemowej, można mówić, gdy:

 • dłużnik zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił majątek niepodlegający egzekucji i jednocześnie nie ma następców prawnych oraz nie ma możliwości przeniesienia odpowiedzialności za zadłużenie na osoby trzecie,
 • sąd oddalił wniosek dłużnika o ogłoszenie upadłości lub postępowanie upadłościowe zostało umorzone z przyczyn wskazanych w art. 13 oraz art. 361 ustawy – Prawo upadłościowe i naprawcze, w szczególności jeżeli majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza nawet na zaspokojenie kosztów postępowania,
 • nastąpiło zaprzestanie prowadzenia działalności przy jednoczesnym braku majątku, z którego można egzekwować zadłużenie, jak również nie ma możliwości przeniesienia odpowiedzialności na następców prawnych oraz osoby trzecie,
 • naczelnik urzędu skarbowego lub komornik sądowy stwierdził brak majątku, z którego można prowadzić egzekucję,
 • nie nastąpiło zaspokojenie należności w zakończonym postępowaniu likwidacyjnym;
 • wysokość nieopłaconej składki nie przekracza kwoty kosztów upomnienie w postępowaniu egzekucyjnym lub jest oczywiste, że w postępowaniu nie uzyska się kwot przekraczających wydatki egzekucyjne.

W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest umorzenie składek mimo braku stwierdzenia całkowitej nieściągalności długu (art. 28 ust. 3a ustawy systemowej). Wyjątkowe okoliczności mogące stanowić przesłankę do takiego umorzenia, to:

 • ubóstwo zobowiązanego, zagrażające jego dalszej egzystencji oraz sytuacja, gdy po uiszczeniu należności z tytułu składek dłużnik nie będzie dysponował środkami finansowymi pozwalającymi na zapewnienie podstawowych potrzeb życiowych,
 • nadzwyczajne zdarzenia losowe i klęski żywiołowe, w wyniku których opłacenie należności z tytułu składek zagraża możliwości dalszego prowadzenia działalności,
 • choroba zobowiązanego lub członków jego najbliższej rodziny (np. małżonka, dzieci, rodziców), nad którymi sprawuje on bezpośrednią opiekę – uniemożliwiająca pozyskiwanie dochodów niezbędnych do spłaty zadłużenia.

Możliwość uzyskania umorzenia bez wcześniejszego stwierdzenia całkowitej nieściągalności długu jest zarezerwowana wyłącznie dla osób opłacających składki na własne ubezpieczenia.

WAŻNE!

O umorzenie składek bez spełnienia przesłanki całkowitej nieściągalności zadłużenia mogą skutecznie ubiegać się tylko ubezpieczeni, którzy jednocześnie są płatnikami składek na własne ubezpieczenia.

Umarzając przedsiębiorcy zadłużenie z tytułu składek, ZUS ułatwia mu prowadzenie działalności gospodarczej, a zatem różnicuje jego sytuację i sytuacje pozostałych przedsiębiorców, którzy funkcjonują na rynku bez żadnej pomocy ze strony państwa. Może to doprowadzić do nieuzasadnionego wzmocnienia pozycji rynkowej przedsiębiorcy wobec jego rynkowych konkurentów, a także mieć wpływ na wymianę handlową między państwami członkowskimi Unii Europejskiej. W konsekwencji może dojść do naruszenia zasad uczciwej konkurencji na rynku wspólnotowym. Przepisy, których celem jest zapobieżenie takiej sytuacji, są określone w:

 • ustawie o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz
 • traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (dalej TFUE).

Regulują one zasady konkurencji, która może zostać naruszona m.in. przez udzielanie pomocy publicznej przedsiębiorcom posiadającymi konkurentów, nawet na rynku lokalnym. Za taką pomoc może zostać również uznane umorzenie zadłużenia z tytułu należności cywilnoprawnych.

Zgodnie z przepisami TFUE, pomoc publiczna:

 • jest udzielana ze środków publicznych (budżetu państwa, budżetu jednostki samorządu terytorialnego, agencji rządowej itp.),
 • stanowi korzyść ekonomiczną dla przedsiębiorcy; uzyskuje on bowiem przysporzenie na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku i przez to zostaje naruszona równowaga konkurencyjna (lub zachodzi groźba jej naruszenia),
 • ma charakter selektywny (uprzywilejowuje określone przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwa),
 • zakłóca lub grozi zakłóceniem konkurencji oraz wpływa negatywnie na wymianę handlową między państwami członkowskimi Unii Europejskiej.

Udzielenie pomocy publicznej przedsiębiorcy zachodzi wówczas, gdy w wyniku umorzenia zostaną łącznie spełnione wszystkie wskazane warunki. Każde udzielenie pomocy publicznej podlega obowiązkowi notyfikacji Komisji Europejskiej. Jedyny wyjątek stanowi pomoc de minimis, która ze względu na swą niewielką wartość nie zakłóca konkurencji w wymiarze unijnym.


WAŻNE!

Każda pomoc publiczna udzielona przedsiębiorcy ze środków publicznych wymaga notyfikacji Komisji Europejskiej, z wyjątkiem pomocy de minimis, której można udzielić bez tej notyfikacji.

Aby stwierdzić, czy udzielenie umorzenia nie naruszy przepisów o pomocy publicznej, ZUS poddaje szczegółowej analizie całą dokumentację wnioskującego dłużnika, w szczególności dokumenty księgowo-finansowe firmy. Celem takiej analizy jest ustalenie, czy:

 • umorzenie stanowi pomoc publiczną dla przedsiębiorcy,
 • może być ona udzielona przedsiębiorcy w ramach pomocy de minimis – jeżeli umorzenie jest pomocą publiczną.

Określenie „de minimis” odnosi się do jednego z rodzajów pomocy publicznej, w ramach której ZUS może umorzyć należności z tytułu składek bez wcześniejszego uzyskania zgody Komisji Europejskiej.

Dlatego przedsiębiorca już we wniosku o umorzenie musi określić, o jaki rodzaj pomocy publicznej się ubiega. W przypadku ubiegania się o umorzenie w ramach pomocy de minimis, będzie musiał przedstawić następujące dokumenty:

 • wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie (bądź oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie),
 • informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.

Pomoc de minimis nie może zostać udzielona, gdy:

 • wnioskodawca jest przedsiębiorstwem zagrożonym w rozumieniu „Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw” oraz
 • udzielenie pomocy spowoduje przekroczenie ustalonego progu pomocy de minimis, tj. 200 000 euro w okresie 3 ostatnich lat budżetowych.

A zatem przedsiębiorca znajdujący się w trudnej sytuacji finansowej może mieć problem z możliwością umorzenia składek w ramach de minimis. Procedura umorzenia w innym trybie znacznie się przedłuża, ponieważ jest uzależniona od uzyskania zgody Komisji Europejskiej.

WAŻNE!

Ubieganie się o umorzenie poza pomocą de minimis może być bardzo długotrwałe, gdyż wymaga uzyskania przez ZUS zgody Komisji Europejskiej na ewentualne umorzenie.

Podstawa prawna:

 • art. 28, art. 30 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.),
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 31 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad umarzania składek na ubezpieczenia społeczne (Dz.U. Nr 141, poz. 1365),
 • art. 107 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) – wersja skonsolidowana traktatu (Dz.U. UE C 83 z 30 marca 2010 r.),
 • wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz.U. UE C 244 z 1 października 2004 r.),
 • ustawa z 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404 ze zm.).
Poszerzaj swoją wiedzę, korzystając z naszego programu
INFORLEX Książki dla Firm
INFORLEX Książki dla Firm
Tylko teraz
598,00 zł
798,00
Przejdź do sklepu
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.

  Emerytura bez podatku – tabela

  Emerytura bez podatku - tabela z kwotą netto w 2021 r. i po zmianach w 2022 r. wskazuje, ile emeryt otrzyma na rękę po podwyżce.

  Pracownik oczekuje elastyczności zatrudnienia

  Elastyczność zatrudnienia - tego oczekuje pracownik od miejsca pracy.

  Pracownicy ocenili sytuację w zakładach pracy [BADANIE]

  Sytuacja w zakładach pracy została oceniona przez pracowników. Jakie są wyniki badania CBOS?

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - projekt ustawy

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - komisje sejmowe pozytywnie zaopiniowały projekt ustawy. Projekt reguluje zasady tworzenia, organizowania i działania kas w zakładach pracy.

  Pracownicy PIP z dodatkowym urlopem wypoczynkowym

  Dodatkowy urlop wypoczynkowy zostanie przyznany niektórym pracownikom PIP. Ile dni?

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. - ponowne przeliczenie

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. będą ponownie przeliczone. Takie rozwiązanie przewiduje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. - projekt

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. przewiduje projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Co się zmieni?

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 - stanowisko PIP

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 są celowe i zasadne, lecz mają charakter dobrowolny. To oficjalne stanowisko PIP na temat szczepień pracowników.

  Pracownik niepełnosprawny - zwolnienie lekarskie, czas pracy

  Pracownik niepełnosprawny - jakie ma uprawnienia? Jakie są zasady przebywania na zwolnieniu lekarskim? Jaki jest wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego? Co z urlopem wypoczynkowym?

  5 korzyści z audytu wynagrodzeń

  Audyt wynagrodzeń przynosi liczne korzyści. Poniższy artykuł omawia 5 najważniejszych z nich.

  Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych

  Badania sanitarno-epidemiologiczne to dodatkowa weryfikacja zdrowotna wymagana do pracy, przy wykonywaniu której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

  Reforma rynku pracy w Polsce

  Reforma rynku pracy w Polsce jest częścią Krajowego Planu Odbudowy. Jakie zmiany zakłada nowy model polityki zatrudnienia?

  Zakaz noszenia hidżabu w miejscu pracy - wyrok TSUE

  Hidżab w miejscu pracy - pod pewnymi warunkami można wprowadzić zakaz noszenia hidżabu w pracy. Tak zdecydował TSUE w swoim wyroku. Krytykuje go Prezydent Turcji.

  Ile osób odbiera telefony służbowe na urlopie?

  Telefon służbowy na urlopie? Ile osób odbiera je podczas urlopowego wypoczynku?

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - czerwiec i II kwartał 2021

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - ile wyniosło w czerwcu i II kwartale 2021 r.? GUS podaje kwoty.

  Niedziela handlowa - sierpień 2021

  Niedziela handlowa - sierpień 2021 ma aż 5 niedziel. Czy 1 sierpnia, 8 sierpnia, 15 sierpnia, 22 sierpnia lub 29 sierpnia to niedziela handlowa? Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa?

  Nowy pracownik zdalny - jak mu pomóc?

  Nowy pracownik zdalny może mieć wiele trudności z wdrożeniem się do pracy w nowej firmie. Jak mu pomóc?

  Zapisanie nowego pracownika do PPK - 90 dni zatrudnienia

  Zapisanie nowego pracownika do PPK wymaga 90 dni zatrudnienia. Co wlicza się do tego okresu według ustawy o PPK?

  Praca podczas upałów – zalecenia PIP

  Praca podczas upałów - jakie są zalecenie PIP? Po pierwsze, pracodawca zapewnia zimne napoje. Po drugie, wentylację i klimatyzację w pomieszczeniach pracy. PIP zaleca także skracanie czasu pracy.

  Wyższe zarobki i 4 dni pracy w tygodniu w gastronomii - Niemcy

  Wyższe zarobki i 4 dni pracy w tygodniu to rozwiązanie dla sektora gastronomii w Niemczech. Czy to pomoże na niedobory kadrowe?