Kategorie

Opodatkowanie umów do 200 zł

Katarzyna Trzpioła
Katarzyna Trzpioła
Każda umowa do 200 zł, która została podpisana z osobą niebędącą pracownikiem, podlega opodatkowaniu 18% stawką ryczałtu. Ilość takich umów zawartych w danym miesiącu z jedną osobą jest bez znaczenia.

W przypadku umów, o których mowa w art. 13 pkt 2 i 5–9, płatnik pobiera podatek w wysokości 18% przychodu i nie uwzględnia kosztów uzyskania przychodów. Takie rozwiązanie dotyczy każdej umowy, w której kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł (art. 30 ust. 1 pkt 5a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, dalej: updof). Nie ma znaczenia liczba zawartych umów. Zmiana, w stosunku do poprzedniego roku, spowodowana jest sporami, jakie wynikały z niejednoznacznej interpretacji przepisów w ubiegłym roku.

W 2010 r. pojawiało się wiele wątpliwości związanych z prawidłowością obliczenia zaliczki lub podatku z tytułu umów do 200 zł. Najwięcej pytań i wątpliwości dotyczyło:

 • kwalifikacji umowy do obliczenia podatku w sposób określony w art. 30 ust. 1 pkt 5a;
 • sytuacji gdy wartość zawartych umów przekroczyła 200 zł w ciągu miesiąca.

Przepis w nowym brzmieniu ma zastosowanie do umów rozliczanych po 1 stycznia 2011 r.

Od 1 stycznia 2011 r. każda umowa jest rozpatrywana oddzielnie (bez znaczenia pozostaje liczba zawieranych umów). Nie obowiązuje także limit 200 zł w odniesieniu do łącznej wartości umów rozliczanych w ciągu jednego miesiąca.

Dla płatnika istotne jest także, w jaki sposób dokonać wyliczenia wynagrodzenia z umowy zlecenia podlegającej zryczałtowanemu opodatkowaniu i opodatkowaniu na zasadach ogólnych z uwzględnieniem składek ZUS.

Obowiązki płatnika od 2011 r.

Płatnik, który wypłaca należność z tytułu umowy podlegającej zryczałtowanemu opodatkowaniu, ma obowiązek (art. 41 ust. 4 updof):

 • obliczyć i pobrać zryczałtowany podatek dochodowy od tej należności bez pomniejszania o koszty uzyskania przychodów (art. 30 ust. 3 updof),
 • wpłacić go do w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrał podatek na rachunek urzędu skarbowego, właściwego ze względu na swoją siedzibę, miejsce prowadzenia działalności lub miejsce zamieszkania (art. 42 ust. 1 updof).

Natomiast do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym płatnik musi przesłać deklarację roczną o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR) do urzędu skarbowego właściwego ze względu na swoją siedzibę, miejsce prowadzenia działalności lub miejsce zamieszkania (art. 42 ust. 1a updof).


Płatnik nie wykazuje zryczałtowanego podatku dochodowego w informacji rocznej PIT-11 danego podatnika. Oznacza to, iż podatnik nie uwzględnia przychodów z umów podatkowych w sposób zryczałtowany w zeznaniu rocznym. Zasada ta wynika z art. 30 ust. 8 updof. Przepis ten wskazuje, iż przychodów z tytułu takich umów nie łączy się z dochodami podlegającymi opodatkowaniu według skali podatkowej.

Zasady obliczania, wpłacania i informowania o zryczałtowanym podatku dochodowym w 2011 r. nie uległy zmianie.

Umowy określone w art. 13 pkt 2 i 5–9 obejmują:

Reklama

● przychody z osobiście wykonywanej działalności artystycznej, literackiej, naukowej, trenerskiej, oświatowej i publicystycznej, w tym z tytułu udziału w konkursach z dziedziny nauki, kultury i sztuki oraz dziennikarstwa, jak i przychody z uprawiania sportu, stypendia sportowe przyznawane na podstawie odrębnych przepisów oraz przychody sędziów z tytułu prowadzenia zawodów sportowych;

● przychody otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek, z wyjątkiem niektórych przychodów odrębnie wskazanych w art. 13 pkt 7 updof;

● przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności, a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej,

● przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych;

Reklama

● przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, właściciela (posiadacza) nieruchomości, w której lokale są wynajmowane, lub działającego w jego imieniu zarządcy albo administratora;

● przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menedżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.


PRZYKŁAD 1: Sposób opodatkowania umów w zależności od momentu wypłaty wynagrodzenia

15 grudnia 2010 r. spółka ABCF zawarła umowę zlecenia z osobą niebędącą jej pracownikiem. Należność została określona w kwocie 180 zł. Wypłacona została 15 stycznia 2011 r. Obowiązek płatnika powstaje z dniem postawienia należności z tytułu umowy cywilnoprawnej do dyspozycji dziełobiorcy. Zatem spółka ABCF powinna obliczyć podatek według stanu prawnego na 2011 r., mimo iż umowa została zawarta w 2010 r.

PRZYKŁAD 2: Sposób opodatkowania umów – różnice wynikające ze zmian

W grudniu 2010 r. spółka ABCF zawarła trzy zlecenia z osobą niebędącą jej pracownikiem, 20-letnim studentem. Umowy zawarła odpowiednio na kwoty 100 zł, 180 zł i 200 zł. Umowy te nie rodzą obowiązku rozliczenia składek ZUS, gdyż zostały zawarte ze studentem (art. 6 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

Prawidłowy sposób rozliczenia umowy:

1) gdy wypłata należności nastąpiła w grudniu 2010 r.

Wyliczenie:

Wartość wynagrodzenia: 100 zł + 180 zł + 200 zł = 480 zł.

Koszty uzyskania przychodu: 20% z 480 zł = 96 zł.

Podstawa opodatkowania: 480 zł – 96 zł = 384 zł.

Zaliczka na podatek dochodowy: 69,12 zł w zaokrągleniu 69 zł (art. 63 § 1 Ordynacji podatkowej).

Do wypłaty: 411zł;

2) gdy wypłata należności nastąpiła w 2011 r.

Każdą z umów należy rozpatrywać oddzielnie

Razem zryczałtowany podatek w 2011 r. będzie wynosił: 18 zł + 32 zł + 36 zł= 86 zł.

Nie można sumować umów na potrzeby obliczenia zryczałtowanego podatku. Każdą z nich należy rozpatrywać oddzielnie.

Tytuł

Umowa 100 zł

Umowa 180 zł

Umowa 200 zł

Koszty uzyskania przychodu

brak

brak

brak

Podstawa opodatkowania

100 zł

180 zł

200 zł

Podatek zryczałtowany

100 zł x 18% = 18 zł

180 zł x 18% = 32,4 zł => 32 zł

200 zł x 18% = 36 zł


PRZYKŁAD 3: Składki ZUS w przypadku umów do 200 zł

Spółka zawarła dwie umowy zlecenia z osobą niebędącą jej pracownikiem. Przychód za jej wykonanie określiła na kwotę 180 zł i 210 zł. Z tytułu zawartej umowy zleceniobiorca podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Osoba ta wniosła również o objęcie jej dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Wypłata z tytułu umowy zlecenia na kwotę:

● 180 zł – nastąpiła 10 stycznia 2011 r.

● 210 zł – nastąpiła 20 stycznia 2011 r.

Zleceniodawca (płatnik) dokonał następujących obliczeń:

Tytuł

Umowa 180 zł

Umowa 210 zł

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne

180 zł

210 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane przez zleceniobiorcę (13,71%)

13,71% x 180 zł = 24,68 zł

13,71% x 210 zł = 28,80 zł

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne

180 zł – 24,68 zł  = 155,32 zł

210 zł – 28,80 zł = 181,21 zł

Składka na ubezpieczenie zdrowotne (9%)

9% z 155,32 zł = 13,98 zł

181,20 zł x 9% = 16,31 zł 7,75% z 181,20 zł = 14,04 zł

Koszty uzyskania przychodu

brak

20% z 181,20 zł = 36,24 zł

Podstawa opodatkowania

180 zł

210 zł – 28,79 zł – 36,24 zł = 144,97 zł => 145 zł

Zryczałtowany podatek/zaliczka

180 zł x 18% = 32,4 zł => 32 zł PODATEK

145 zł x 18% = 26,10 zł 26,10 zł – 14,04 zł = 12,06 zł => 12 zł ZALICZKA do US

Do wypłaty dla zleceniobiorcy

180 zł – 24,68 zł – 13,98 zł – 32 zł = 109,34 zł

210 zł – 28,80 zł – 16,31 zł – 12 zł = 152,89 zł

Podstawa prawna

 • Art. 13 pkt 2, 5–9, art. 30 ust. 3, art. 30 ust. 1 pkt 5a, art. 30 ust. 8, art. 41 ust. 4, art. 42 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 257, poz. 1725.
 • Art. 63 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa – Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 197, poz. 1306.
 • Art. 6 ust. 4 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585; ost. zm. Dz.U. z 2010 r. nr 257, poz. 1725.
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Przeciętne wynagrodzenie 2021

  Przeciętne wynagrodzenie w 2021 r. wzrosło o 10% w stosunku do roku poprzedniego. Ile wynosi?

  Amerykański pracodawca wymarzony dla Polaków

  Amerykański pracodawca jest pracodawcą wymarzonym dla Polaków. Najchętniej pracowaliby dla korporacji z zagranicznym kapitałem, przede wszystkim z USA.

  Praca na magazynie - ile zarabia pracownik i kierownik magazynu

  Praca na magazynie - jakie są zarobki? Ile zarabia pracownik, a ile kierownik magazynu?

  Pandemia lekcją dla HR-owców

  Pandemia jest dla HR-owców lekcją, która wpłynie na przyszłość tego zawodu

  Stawka godzinowa 2022 – netto, zlecenie

  Stawka godzinowa 2022 i umowa zlecenie – kwota netto i brutto? Ile wynosi minimalne wynagrodzenie na umowach cywilnoprawnych, a ile na umowie o pracę?

  Elektroniczny system kadrowy na praca.gov.pl - nowa ustawa

  Elektroniczny system kadrowy na praca.gov.pl to ułatwienie dla mikroprzedsiębiorcy, rolnika i osoby fizycznej. Za pomocą systemu będzie można zawrzeć umowę o pracę i zlecenia. Automatycznie dokona zgłoszenia do ZUS i KAS, wyliczy wynagrodzenie, składki, podatki i rozliczy urlopy.

  Podwyżka minimalnego wynagrodzenia 2022 a inne świadczenia

  Podwyżka minimalnego wynagrodzenia w 2022 r. wpłynie na wysokość innych świadczeń, np. odprawy, odszkodowania, wynagrodzenia za czas gotowości do pracy i przestój, dodatek za pracę w nocy. Ile wyniosą?

  Praca w upały - zalecenia GIP

  Praca w upały - GIP wydał zalecenia dla pracodawców w związku z wysokimi temperaturami. Jakie obowiązki bhp mają pracodawcy względem pracowników?

  Staż z urzędu pracy 2021 - wynagrodzenie, urlop, L4, ciąża

  Staż z urzędu pracy odbywa osoba bezrobotna. Jakie wynagrodzenie za staż należy się w 2021 r.? Czy stażysta ma prawo do L4 i urlopu? Co w przypadku ciąży?

  Umowa o pomocy przy zbiorach - KRUS 2021

  Umowa o pomocy przy zbiorach w 2021 r. - rolnicy ubezpieczeni w KRUS mogą podpisywać umowy cywilnoprawne na pomoc przy zbiorach. Jaka jest stawka godzinowa?

  Strategia Demograficzna 2040 - zmiany w Kodeksie pracy

  Strategia Demograficzna 2040 przewiduje duże zmiany w Kodeksie pracy. Rodzice będą chronieni przed zwolnieniem i zapewnia się im elastyczną pracę.

  Urlop rodzicielski - rewolucyjne zmiany w 2022 r.

  Urlop rodzicielski - do 2 sierpnia 2022 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w urlopach rodzicielskich dla ojców. Co się zmieni?

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - PIP

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - co na to PIP? Czy to zgodne z Kodeksem pracy?

  Sygnalista - nowe przepisy od grudnia 2021 r.

  Sygnalista - nowe przepisy implementujące dyrektywę unijną mają wejść w życie w grudniu 2021 r. Kto to sygnalista? Jaki będzie system zgłaszania nieprawidłowości w zakładzie pracy?

  Pracownicy fizyczni w czasie pandemii [RAPORT]

  Pracownicy fizyczni - jak wpłynęła na nich pandemia COVID-19? Zapoznaj się z wynikami raportu "Kariera okiem fachowca".

  Ilu Polaków pracuje po 60. roku życia?

  Praca po 60. roku życia - ilu Polaków nadal pracuje po ukończeniu 60 lat?

  Minimalne wynagrodzenie w 2022 r. netto

  Minimalne wynagrodzenie w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Ustawa dezubekizacyjna - Trybunał Konstytucyjny

  Ustawa dezubekizacyjna - Trybunał Konstytucyjny orzekł, że obniżenie renty inwalidzkiej byłym funkcjonariuszom służb bezpieczeństwa PRL jest zgodne z konstytucją.

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto to propozycja rządu. Minimalna stawka godzinowa wyniesie 19,50 zł brutto.

  Waloryzacja środków na kontach i subkontach ZUS 2021

  Waloryzacja środków zgromadzonych na kontach i subkontach w ZUS odbywa się corocznie w czerwcu. W 2021 r. wyniosła 5,41%. O ile zwiększył się stan kont przyszłych emerytów?

  System kadrowo-płacowy - od czego zależy cena?

  System kadrowo-płacowy a cena - od czego zależy, ile kosztuje?

  Konkurs "HR OF CHANGE" – 18 czerwca poznamy zwycięzców!

  Konkurs "HR OF CHANGE" - już 18 czerwca ogłoszeni zostaną zwycięzcy! Kto otrzyma nagrodę w kategoriach: szkolenia i rozwój, zarządzanie zmianą, HR Business Partnering?

  Niepełny etat a praca ponadwymiarowa - jak wynagradzać?

  Niepełny etat a praca ponadwymiarowa - jak wynagradzać pracownika zatrudnionego na część etatu za pracę w godzinach ponadwymiarowych?

  Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jak obliczyć?

  Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jakie są zasady jego przyznawania? Jak obliczyć wysokość dodatku wyrównawczego?

  Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc

  Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc pracownikowi (uczestnikowi PPK) w przeniesieniu oszczędności między rachunkami PPK. Ustawa o PPK określa dwie takie sytuacje.