Kategorie

Wyrok SN z dnia 5 maja 2005 r. sygn. III PK 12/05

Udzielenie urlopu bezpłatnego na podstawie art. 174 § 1 k.p. po rozwiązaniu stosunku pracy jest nieważne. Przewodniczący SSN Kazimierz Jaśkowski (sprawozdawca) Sędziowie SN: Herbert Szurgacz, Andrzej Wróbel Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 maja 2005 r. sprawy z powództwa Piotra J. przeciwko Urzędowi Miasta K. o odszkodowanie,

Udzielenie urlopu bezpłatnego na podstawie art. 174 § 1 k.p. po rozwiązaniu stosunku pracy jest nieważne.

Przewodniczący SSN Kazimierz Jaśkowski (sprawozdawca)

Sędziowie SN: Herbert Szurgacz, Andrzej Wróbel

Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 maja 2005 r. sprawy z powództwa Piotra J. przeciwko Urzędowi Miasta K. o odszkodowanie, na skutek kasacji powoda od wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Zamościu z dnia 30 czerwca 2004 r. [...]

oddalił kasację i zasądził od powoda na rzecz pozwanego 1.200 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania kasacyjnego.

Uzasadnienie

Reklama

Powód Piotr J. wystąpił przeciwko Urzędowi Miasta w K. o odszkodowanie w kwocie 27.472 zł. z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę wobec odmowy przywrócenia go do pracy po urlopie bezpłatnym udzielonym w związku z zawarciem stosunku pracy na podstawie wyboru.

Reklama

Powód był zatrudniony w pozwanym Urzędzie od dnia 1 września 1995 r. jako inspektor w wydziale finansowym na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony. Uchwałą Rady Miasta K. z dnia 28 sierpnia 1995 r. został powołany z dniem 2 października 1995 r. na Skarbnika Miasta K. z jednoczesnym pełnieniem funkcji głównego księgowego budżetu Miasta. W1998 r. powód został wybrany na Starostę Powiatu K. od dnia 1 stycznia 1999 r. W związku z tym w piśmie z dnia 10 grudnia 1998 r. złożył na ręce Przewodniczącego Rady Miasta K. rezygnację z pełnienia funkcji Skarbnika Miasta z dniem 31 grudnia 1998 r. Uchwałą Rady Miasta K. z dnia 17 grudnia 1998 r. powód - na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym oraz art. 70 § 2 k.p. w związku z art. 31ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych - został odwołany z dniem 31 grudnia 1998 r. ze stanowiska Skarbnika Miasta. Powód pismem z dnia 31 grudnia 1998 r. zwrócił się do Burmistrza Miasta K. o udzielenie mu urlopu bezpłatnego począwszy od 1 stycznia 1999 r. w związku z jego wyborem na Starostę Powiatu K. W piśmie z dnia 4 stycznia 1999 r. Burmistrz udzielił powodowi urlopu bezpłatnego od dnia 1 stycznia 1999 r. jednocześnie informując go, że w przypadku zgłoszenia powrotu do pracy, możliwe będzie jego zatrudnienie jedynie na stanowisku administracyjnym zajmowanym przed powołaniem na Skarbnika Miasta. Po wygaśnięciu mandatu starosty powiatowego powód w dniu 25 listopada 2002 r. zwrócił się do Burmistrza Miasta K. o dalsze zatrudnienie go w Urzędzie Miasta. Jako podstawę roszczenia wskazał art. 74 k.p. Burmistrz poinformował powoda, że dalsze jego zatrudnienie w Urzędzie Miasta nie jest możliwe, bowiem został on odwołany ze stanowiska Skarbnika Miasta w wyniku złożonej rezygnacji. Obecnie zaś nie ma możliwości powrotu na stanowisko równorzędne. W tak ustalonym stanie faktycznym Sąd Rejonowy-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Zamościu oddalił powództwo.

Sąd Okręgowy-Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Zamościu zaskarżonym wyrokiem oddalił apelację powoda. W motywach swego rozstrzygnięcia Sąd Okręgowy stwierdził, iż Sąd pierwszej instancji prawidłowo przeprowadził postępowanie dowodowe i wydał odpowiadające prawu rozstrzygnięcie. Sąd podkreślił, iż zawarty przez strony w dniu 1 września 1995 r. umowny stosunek pracy został rozwiązany przez strony w sposób dorozumiany z dniem 2 października 1995 r, to jest z datą powołania powoda na stanowisko Skarbnika Miasta K. Ów stosunek pracy z powołania został z kolei rozwiązany wobec podjęcia, na wniosek powoda, przez Radę Miasta K. w dniu 17 grudnia 1998 r. uchwały o odwołaniu go z tego stanowiska z dniem 31 grudnia 1998 r. (art. 70 § 1 i 2 k.p.), a powód nie dochodził żadnych roszczeń w związku z tym odwołaniem. Sąd Okręgowy podzielił pogląd Sądu pierwszej instancji, iż w sprawie nie ma zastosowania przepis art. 74 k.p., regulujący prawo powrotu do pracy u pracodawcy, który udzielił urlopu bezpłatnego w związku z wyborem, gdyż wobec odwołania powoda, powodującego rozwiązanie stosunku pracy, decyzja o udzieleniu mu urlopu bezpłatnego była bezprzedmiotowa. Nie można bowiem udzielić urlopu bezpłatnego „niepracownikowi”.

Powyższy wyrok powód zaskarżył kasacją w której zarzucił naruszenie: art. 387 § 1 w związku z art. 368 § 1 pkt 2 i 3 oraz 378 § 1 k.p.c., poprzez całkowite nie-ustosunkowanie się do poszczególnych zarzutów apelacyjnych, w szczególności przez nieodniesienie się do naruszenia art. 74 k.p.; art. 368 § 1 k.p.c. przez błędne przyjęcie, że stroną pozwaną w niniejszej sprawie jest Urząd Miasta w K., podczas, gdy stroną mogła być tylko Gmina Miejska K.; art. 74 i art. 70 § 2 k.p. w związku z art. 233 k.p.c. przez błędne przyjęcie, że w momencie powrotu do pracy u pozwanego pracodawcy powód nie miał statusu pracownika, któremu uprzednio udzielono urlopu bezpłatnego.

W odpowiedzi na kasację strona pozwana wniosła ojej oddalenie i zasądzenie na jej rzecz od powoda kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Sąd Najwyższy zważył, co następuje:

Kasacja jest bezzasadna. Nietrafny jest zarzut skarżącego, iż Sąd Okręgowy nie ustosunkował się do poszczególnych zarzutów apelacyjnych, a w szczególności nie odniósł się do naruszenia art. 74 k.p. Z utrwalonego orzecznictwa Sądu Najwyższego wynika, iż w sytuacji, gdy uzasadnienie orzeczenia pierwszoinstancyjnego, sporządzonego zgodnie z wymaganiami art. 328 § 2 k.p.c., spotyka się z pełną akceptacją sądu drugiej instancji, to wystarczy, że da on temu wyraz w treści uzasadnienia swego orzeczenia, bez powtarzania szczegółowych ustaleń faktycznych i wnioskowań prawniczych zawartych w motywach zaskarżonego orzeczenia (por. wyrok z dnia 5 listopada 1998 r, I PKN 339/98, OSNAPiUS 1999 nr 24, poz. 776). W przedmiotowej sprawie Sąd drugiej instancji na wstępie swego uzasadniania stwierdził, iż w pełni podziela zarówno ustalenia faktyczne jak i wnioskowania prawnicze zawarte w motywach wyroku Sądu pierwszej instancji. Uzasadnienie Sądu Rejonowego, wnikliwe i wyczerpujące, odnosi się zaś do wszystkich kwestii podniesionych w apelacji.

Niezasadny jest także (zwłaszcza w ramach naruszenia art. 368 § 1 k.p.c., który w ogóle nie dotyczy stron procesu) zarzut skarżącego, iż Sąd błędnie przyjął, iż stroną pozwaną w niniejszej sprawie jest Urząd Miasta w K., podczas gdy, zdaniem skarżącego, stroną mogła być tylko Gmina Miejska K., ewentualnie Burmistrz Miasta K. Z ustaleń poczynionych przez Sądy, popartych analizą akt osobowych powoda wynika, iż zarówno wówczas, gdy powód był zatrudniony jako inspektor finansowy, jak i wtedy, gdy był Skarbnikiem Miasta K., pracodawcą jego był Urząd Miasta K. Urząd Miasta K. został wskazany jako pozwany także w pozwie przez samego powoda. Legitymacja bierna Urzędu Miasta K. w przedmiotowej sprawie wynika również, z przepisu art. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 ze zm.).

Sąd Najwyższy nie podziela także kasacyjnych zarzutów naruszenia prawa materialnego. Sądy obu instancji słusznie przyjęły, iż powód zatrudniony u pozwanego od dnia 2 października 1995 r. na podstawie powołania został skutecznie odwołany z tego stanowiska na mocy uchwały Rady Miasta K. z dnia 17 grudnia 1998 r, w której wyraźnie wskazano, iż jedną z podstaw odwołania był art. 70 § 1 k.p. Według tego przepisu, pracownik zatrudniony na podstawie powołania może być w każdym czasie - niezwłocznie lub w określonym terminie - odwołany ze stanowiska przez organ, który go powołał. Dotyczy to również pracownika, który na podstawie przepisów szczególnych został powołany na stanowisko na czas określony. Skoro powód nie odwołał się od tej czynności do sądu, to w jej wyniku przestał być pracownikiem pozwanego Urzędu.

Skutku tego nie może podważyć okoliczność, iż Burmistrz Miasta K. już po odwołaniu powoda i po ustaniu stosunku pracy udzielił mu urlopu bezpłatnego w związku z wyborem na stanowisko Starosty Powiatu K. Czynność ta jako sprzeczna z ustawą była bowiem na mocy art. 58 k.c. nieważna. Sprzeczne z ustawą jest bowiem udzielenie urlopu bezpłatnego „niepracownikowi” (art. 74 w związku art. 174 § 1 k.p.). Należy także zaznaczyć, że urlopu bezpłatnego „udzielił” powodowi organ do tego nieuprawniony. Udzielenie urlopu bezpłatnego jest bowiem czynnością prowadzącą do czasowego zawieszenia stosunku pracy. O tym zaś w odniesieniu do skarbnika miasta mogła, w oparciu o art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym, decydować wyłącznie Rada Miasta K. Wniosek co do nieważności udzielenia powodowi urlopu bezpłatnego nie może być podważony również w drodze wykładni oświadczeń woli (art. 65 k.c. w związku z art. 300 k.p.). Niekonsekwentne oświadczenia woli powoda zawarte w piśmie z dnia 10 grudnia 1998 r. dotyczącym jego rezygnacji z funkcji Skarbnika Miasta K. i w piśmie z dnia 31 grudnia 1998 r. zawierającym wniosek o udzielenie urlopu skierowane były do różnych organów. Od różnych organów pochodziły także odpowiadające im oświadczenia woli skierowane do powoda. Uchwałę o odwołaniu powoda podjęła Rada Miasta K. - urlopu bezpłatnego udzielił mu zaś Burmistrz Miasta K. W takiej sytuacji trudno ustalić inny zamiar stron wynikający z ogółu okoliczności składanych oświadczeń woli niż taki jaki opierał sięna ich dosłownym brzmieniu. Stąd zasadne było przyjęcie, iż skuteczna była czynność odwołania powoda, nieskuteczna zaś (nieważna) - czynność udzielenia mu urlopu bezpłatnego.

Z tych względów na podstawie art. 39312 i 98 k.p.c. orzeczono, jak w sentencji.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Tylko teraz
Źródło: Orzeczenia Sądu Najwyższego - Izby Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?