Kategorie

Przekazanie zadań firmy

Agnieszka Porębska
Polskie przedsiębiorstwa coraz chętniej korzystają z outsourcingu, zlecając część istotnych zadań firmom zewnętrznym. W efekcie zmniejsza się liczba zatrudnionych w wewnętrznych działach firm, a coraz więcej specjalistów przechodzi do pracy wewnątrz struktur usługodawców outsourcingowych. Decyzja o przekazaniu wewnętrznych sił przedsiębiorstwa partnerowi zewnętrznemu łączy się z wieloma wyzwaniami dla firmy macierzystej.

Outsourcing to usługi wspierające rozwój firmy przy wsparciu zewnętrznych ekspertów, które zarazem stały się synonimem nowoczesnego biznesu na całym świecie. Nie ma już właściwie branży, która by nie korzystała z outsourcingu. W Polsce po okresie rozwoju zainicjowanego działaniami dużych podmiotów zagranicznych nastąpiło rozprzestrzenienie się usług outsourcingowych na mniejsze przedsiębiorstwa i różne branże.

Rynek outsourcingu

Reklama

Obecnie w samych centrach usług wspólnych znajduje zatrudnienie około 45 tys. osób. Szacuje się, że do 2010 r. będzie to już około 70 tys. pracowników. Według prognoz grupy badawczej PMR do 2010 r. w Europie Środkowo-Wschodniej nastąpi podwojenie wartości rynku outsourcingu w stosunku do roku 2007. Państwowa Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych donosi, że Polska jest jedną z najatrakcyjniejszych lokalizacji dla inwestycji BPO w Europie i wkrótce może stać się liderem tego typu usług na naszym kontynencie.

Gwałtownemu rozwojowi branży outsourcingowej towarzyszy zmniejszona dynamika w innych dziedzinach gospodarki spowodowana kryzysem. Trudna sytuacja na rynkach jest dodatkowym czynnikiem wpływającym korzystnie na sytuację firm oferujących usługi poprawiające konkurencyjność przedsiębiorstw.

Osiągnięcie celu, jakim jest poprawa kondycji przedsiębiorstwa, często wymaga działań zmieniających strukturę firmy. Decydując się na outsourcing, przedsiębiorstwo niejednokrotnie rezygnuje z budowania wewnętrznych działów (korzystając ze specjalistów, których w tym celu zatrudnia outsourcer) lub przekazuje firmie zewnętrznej już istniejące struktury. W efekcie w wielu wypadkach liczba pracowników działających na rzecz określonego biznesu ulega niewielkiej zmianie, radykalną metamorfozę przechodzi jednak struktura zależności i odpowiedzialności. Pojawiają się nowe wyzwania związane z przejmowaniem części pracowników przez firmę outsourcingową oraz ustaleniem modelu współpracy z usługodawcą (zamiast wewnętrznych działów – partner zewnętrzny). Ważne jest również to, że branża outsourcingowa, oferująca zatrudnienie w dynamicznie rozwijających się strukturach staje się silnym graczem na rynku pracy.


Dlaczego outsourcing?

Według Łukasza Gajewskiego, prezesa Instytutu Outsourcingu oraz prezesa spółki Target BPO, najważniejsze powody, dla których firmy decydują się na outsourcing, to: poszukiwanie oszczędności i dostępu do utalentowanych pracowników, chęć przekazania zadań niebędących głównym obszarem aktywności firmy specjalistom oraz zwiększanie elastyczności modelu biznesowego. – Outsourcing uwalnia firmę od obciążenia, jakim jest zmaganie się z obszarami niestanowiącymi istoty jej działalności. Wysoko wyspecjalizowane grupy ekspertów przejmują dany obszar (np. sprzedaż lub księgowość), dokonują usprawnień, rozwijają go i zarządzają wszystkimi procesami w jego ramach. Dzięki temu firma korzysta z wiedzy zewnętrznego partnera, poprawia swoje wyniki i uwalnia siły, które mogą być spożytkowane w innych ważnych dla firmy dziedzinach – tłumaczy Łukasz Gajewski.

Wyzwania dla firmy

Po podjęciu decyzji o planowanej współpracy z partnerem outsourcingowym firma staje przed wieloma wyzwaniami. Pierwszym z nich jest dylemat związany z przyszłością pracowników. Wbrew pozorom, w większości przypadków, współpraca z firmami outsourcingowymi nie prowadzi do grupowych zwolnień. Outsourcer chętnie przejmuje kadry firmy, korzystając z ich doświadczenia, dokonując optymalizacji pracy i uzupełniając o dodatkowych ekspertów. Doświadczony partner pomaga firmie dobrze przejść przez etap przekształceń. Zanim to jednak nastąpi, warto zadbać o dwa kluczowe obszary, jakimi są:

 • właściwy wybór usługodawcy outsourcingowego oraz
 • dobra komunikacja wewnętrzna.

Wybór dobrego partnera

Reklama

Wybór partnera outsourcingowego jest decyzją, która w wielu wypadkach ma ogromny wpływ na sytuację przedsiębiorstwa. Coraz częściej umowy outsourcingowe zawiera się na wiele lat i przekazuje się usługodawcom coraz szersze kompetencje. Jeśli podpisanie umowy wiąże się z przejęciem części pracowników, można spodziewać się, że dla wielu osób firma macierzysta i partner zewnętrzny będą podmiotami działającymi wspólnie i ich działania będą ze sobą utożsamiane.

Przed dokonaniem wyboru przede wszystkim warto sprawdzić portfolio potencjalnego usługodawcy. Jego doświadczenie, zrealizowane projekty, rekomendacje byłych i obecnych klientów będą najlepszą wizytówką. Można również zbadać opinię na temat outsourcera w internecie, wśród partnerów biznesowych i w środowisku lokalnym. Firma, która rozważa przekazanie outsourcerowi części własnych kadr, powinna zwrócić szczególną uwagę na te aspekty, które wiążą się z opinią firmy jako pracodawcy.

Umowa outsourcingowa powinna zawierać szczegółowe informacje dotyczące:

 • przedmiotu usługi,
 • czasu jej trwania,
 • podziału kompetencji i odpowiedzialności oraz
 • zasad kontroli jakości usług i wynagradzania.

Ponadto dobry kontrakt powinien określać zasady poufności oraz umożliwiać łatwe odstąpienie od współpracy. Poza tymi standardowymi zapisami istnieje możliwość zawarcia dodatkowych ustaleń dotyczących przyszłości przejętych pracowników. Ustawa zobowiązuje nowego pracodawcę do zapewnienia im przynajmniej takich samych warunków, jak w firmie macierzystej, często jednak dodaje się dodatkowe zapisy dotyczące np. zwiększenia możliwości pracowników do rozwoju zawodowego, dostępu do szkoleń i specjalistycznej wiedzy.


Outsourcingowa komunikacja

Zmiana pracodawcy dla wielu osób jest trudnym i budzącym wiele obaw procesem, a w przypadku przejęcia części kadr przez zewnętrzną firmę, przy braku odpowiedniej komunikacji, może dojść do podważenia zaufania do dotychczasowego pracodawcy. Skutkiem może być frustracja zatrudnionych, spadek wydajności, pojawienie się działań szkodzących interesom i reputacji firmy, takich jak np. strajki i protesty lub negatywne opinie wyrażane w Internecie. Dlatego warto podjąć dialog z pracownikami.

Przede wszystkim dobrze jest jak najwcześniej i jak najbardziej wyczerpująco poinformować swoje kadry o przyszłych zmianach. Ustawowo powiadomienie musi nastąpić nie później niż 30 dni przed planowanym przejęciem. Korzystnie jest jednak rozpocząć dialog z pracownikami wcześniej. – Najważniejsze jest to, by nasi ludzie rozumieli, dlaczego firma dokonuje zmiany. Gdy będą znali przyczyny podejmowanych decyzji, łatwiej pogodzą się z ich konsekwencjami – mówi Tomasz Podolak, specjalista ds. komunikacji Instytutu Outsourcingu.– Należy też zadbać, by pracownicy otrzymali wyczerpujące informacje na temat swoich praw, dane o przyszłym pracodawcy i ewentualnych zmianach w systemie pracy. Im więcej działań podejmiemy, tym silniejsze będzie przekonanie, że zależy nam na pracownikach i robimy wszystko, co w naszej mocy, by ułatwić im trudną dla nich sytuację – mówi.

Poszukiwani specjaliści

Wśród ciekawych zjawisk na rynku pracy, związanych z rozwojem branży outsourcingowej, należy wymienić wzrost zapotrzebowania na specjalistów. W związku z podejmowaniem przez usługodawców coraz bardziej zaawansowanych i odpowiedzialnych zadań branża ta zaczyna potrzebować coraz większej liczby osób z dużym doświadczeniem w pracy w danych obszarach, a także wysoko wykwalifikowanej kadry. Oznacza to, że firmy te zaczynają konkurować z firmami specjalistycznymi o najlepszych pracowników.

Zatrudnienie u outsourcera może się wiązać z wielorakimi korzyściami dla pracownika. Do najważniejszych można zaliczyć ciekawą pracę, możliwość wykazania się wieloma swoimi umiejętnościami, działanie w grupie skupionej wokół ściśle określonego celu. Krystian Bestry, dyrektor zarządzający firmy Infosys BPO Poland – polskiego oddziału światowego lidera outsourcingu księgowości i konsultingu, tłumaczy, że pracownicy są głównym i najważniejszym zasobem firmy. – W naszym centrum w Łodzi zatrudniamy 900 osób. 75 proc. z nich ma wyższe wykształcenie, mówią w 11 językach obcych – doceniamy to i staramy się dbać o nasze kadry. Pracownicy mają szansę rozwijać się w wyspecjalizowanych zespołach, stale się szkolą, pogłębiają znajomość języków obcych zarówno na organizowanych przez firmę kursach językowych, jak i w codziennej pracy z klientem. Zapewniamy im dobre warunki pracy, pakiet socjalny, wyjazdy zagraniczne. Łódzkie Centrum przejęliśmy od firmy Philips razem z pracownikami, większość z nich nie odczuła jednak zmiany. Jesteśmy firmą stawiającą na ludzi młodych, ambitnych i wykształconych. Co dziesiąty pracownik naszej firmy ma certyfikat ukończenia studiów MBA lub podyplomowych, posiada certyfikat ACCA lub wyższy stopień naukowy – opowiada K. Bestry. Firma Infosys jest jednym z największych pracodawców w regionie i pracodawcą w pierwszej kolejności wybieranym przez absolwentów wielu łódzkich kierunków studiów.


Kierunki rozwoju outsourcingu

– Outsourcing nabiera znaczenia w Europie, a tempo jego wzrostu podkreśla specyficzne cechy ekonomiczne i kulturowe outsourcingu – mówi Łukasz Gajewski.

– Cechy te obejmują z jednej strony czynniki zewnętrzne, takie jak wpływ międzynarodowych spółek, oraz ekspansję dostawców usług, z drugiej – dojrzałość wewnętrznych działów HR, dominację strategii nad działaniami administracyjnymi, a przede wszystkim chęć wcielenia w życie koncepcji „dokonania czegoś”, a nie „robienia wszystkiego” – tłumaczy. Czynniki te sprawią, że tendencje przemian na rynku pracy będą się utrzymywać – firmy będą przechodzić od modelu scentralizowanego do sterowania zewnętrznymi zasobami. Według danych z raportu Technology Partners Research do 2010 r. globalny rynek usług BPO wzrośnie o 24 proc. w stosunku do roku 2008.

Międzynarodowa firma doradcza Gartner Inc. w podsumowaniu badań opublikowanych w kwietniu 2009 r. przewiduje, że w najbliższym czasie na świecie na popularności zyskiwać będzie współpraca outsourcingowa z konsorcjum, w którym wybrany wiodący podmiot odpowiadać będzie za całość wydzielonego obszaru. Jednocześnie, po latach eksperymentowania z rozdzielaniem zamówień pomiędzy wielu wykonawców i corocznym ogłaszaniem przetargów, klienci powracają do modelu długotrwałej współpracy z jednym, sprawdzonym dostawcą. Oznacza to wzrost stabilności zatrudnienia w dużych firmach outsourcingowych i ich dalszą specjalizację. Mniejsi usługodawcy outsourcingowi mogą być przejmowani przez silniejszych graczy na rynku.

W zakresie branż poszukujących specjalistów wciąż liderem będzie IT (obecnie aż 57 proc. firm zleca usługi IT firmom zewnętrznym). Szybko wzrasta jednak zapotrzebowanie na pracowników w takich obszarach, jak produkcja, a także badania i rozwój. Trend ten utrzyma się w kolejnych latach. Z kolei w firmach macierzystych coraz częściej będą poszukiwane osoby o umiejętności specyficznego zarządzania, które będzie wymagało kontrolowania dużej liczby zjawisk poza centralnym obszarem firmy. Ważnymi umiejętnościami będą: doświadczenie w tworzeniu i realizacji umów outsourcingowych, znajomość przepisów prawnych, umiejętności negocjacyjne, znajomość nowoczesnych modeli zarządzania i metod kontrolowania procesów, umiejętność wykorzystania nowych technologii, a także elastyczność i umiejętności komunikacyjne nastawione na współpracę „na odległość”.

UWAGA

Outsourcing oznacza dla wielu firm niższe koszty operacyjne i krótszy czas wykonania. Firma wyspecjalizowana lepiej wykorzystuje kadry i infrastrukturę, stale rozwija swoje kompetencje. Do ważnych zalet outsourcingu należy zaliczyć również ograniczenie ryzyka. Wynagrodzenie outsourcera może być uzależnione od osiągniętych przez niego wyników. W większości wypadków na nim spoczywa również odpowiedzialność za zasoby konieczne do realizacji działań (np. magazyny, flota transportowa). Wreszcie outsourcing umożliwia lepszą kontrolę kosztów.

UWAGA

Należy pamiętać, że w przypadku niewywiązania się przez outsourcera ze swoich obowiązków względem przejętych pracowników, przedsiębiorstwo macierzyste może przez opinię publiczną zostać obarczone odpowiedzialnością.

Chcesz dowiedzieć się więcej, sięgnij po naszą publikację
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Czas pracy 2021. Planowanie, rozliczanie i ewidencja
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - zlecenie 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów zlecenie w 2022 r. - jak Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto przy zleceniu?

  IOSKU: ile masz na koncie w ZUS?

  IOSKU czyli informacja o tym, ile masz na koncie w ZUS. Jak sprawdzić? Ile wyniesie przyszła emerytura?

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.

  Ukąszenie kleszcza a wypadek przy pracy - obowiązki pracodawcy

  Ukąszenie kleszcza - czy to może być wypadek przy pracy? Czy pracodawca zatrudniający pracowników do pracy na świeżym powietrzu ma obowiązek zabezpieczenia ich przed kleszczami?

  Sygnalista w firmie od 17 grudnia 2021 r. - co z ustawą?

  Sygnalista w firmie musi być wdrożony od 17 grudnia 2021 r. Polska musi implementować przepisy unijne do 16 grudnia tego roku. Co z ustawą o sygnalistach?

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator

  Urlop wypoczynkowy - kalkulator wymiaru urlopu wypoczynkowego pozwala wyliczyć, ile dni urlopu przysługuje pracownikowi.

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni - zwolnienie z ZUS

  Piloci wycieczek i przewodnicy turystyczni mogą składać wnioski o zwolnienie z ZUS za lipiec, sierpień i wrzesień 2020 r. Do kiedy? Jakie warunki należy spełnić?

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa

  Sklepiki szkolne - Tarcza Antykryzysowa przyznaje postojowe i zwolnienie z ZUS. Jakie kody PKD? Jakie warunki należy spełnić? Do kiedy złożyć wniosek?

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS

  Sklepiki szkolne, piloci wycieczek i przewodnicy - wsparcie z ZUS otrzymują wsparcie z ZUS. Mogą liczyć na postojowe i zwolnienie z opłacania składek. Do kiedy można składać wnioski?

  Minimalna płaca w 2022 r. brutto netto

  Minimalna płaca w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?