Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dokumentacja prawa do świadczeń z tytułu wypadku przy pracy

Jacek Kozłowski
ZUS rozpatruje prawo do świadczeń z tytułu wypadku zaistniałego w czasie wykonywania pracy po udokumentowaniu okoliczności takiego zdarzenia kwalifikujących je jako wypadek przy pracy.

Okoliczności wypadku przy pracy są ustalane w protokole powypadkowym lub karcie wypadku na podstawie zeznań uczestników zdarzenia i zebranej dokumentacji. Brak odpowiednich dokumentów lub ich nieprawidłowe sporządzenie wyklucza możliwość ubiegania się o świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego.

Złożyłem wniosek o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy, któremu uległem w styczniu br. Do wniosku nie dołączyłem protokołu powypadkowego, ponieważ mój zakład pracy robił mi trudności ze sporządzeniem tego dokumentu. Uzyskałem informację, że ZUS powinien wyznaczyć termin badania przez lekarza orzecznika w terminie 7 dni od złożenia wniosku. Tymczasem termin badania wyznaczono mi dopiero na początku kwietnia 2007 r. Czy przysługują mi odsetki z tytułu oczekiwania na orzeczenie lekarza orzecznika? Lekarz orzecznik orzekł 10% uszczerbku na zdrowiu.
Jeśli ZUS wypłacił jednorazowe odszkodowanie w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji o przyznaniu jednorazowego odszkodowania, to nie należą się Panu odsetki za zwłokę w wypłacie tego świadczenia.

ZUS ma obowiązek ustalić termin badania ubezpieczonego przez lekarza orzecznika w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wniosku o ustalenie procentowego uszczerbku na zdrowiu i przyznanie jednorazowego odszkodowania. Jednak ZUS może rozpatrzyć prawo do świadczenia dopiero na podstawie pełnej dokumentacji. Do wniosku powinny być dołączone dowody uzasadniające prawo do świadczeń i ich wysokość - w przypadku pracowników jest to przede wszystkim protokół ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy (w przypadku innych ubezpieczonych - karta wypadku).

Przed skierowaniem do lekarza orzecznika organ rentowy przeprowadza analizę przedłożonych dokumentów i wyjaśnia wszelkie wątpliwości oraz uzupełnia brakujące dokumenty. Wyznaczenie daty badania w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku należy rozumieć jako ustalenie terminu badania od wyjaśnienia ostatniej okoliczności w sprawie.

Wyjaśnieniem ostatniej okoliczności w sprawie jest złożenie protokołu powypadkowego. Gdy do sporządzenia karty wypadku jest zobowiązany ZUS, to datą wpływu wszystkich dokumentów niezbędnych do uznania przez ZUS zdarzenia za wypadek przy prowadzeniu działalności jest data zgłoszenia wypadku i sporządzenia karty wypadku.

Gdyby ZUS nie czekał na dokumenty potwierdzające okoliczności wypadku, najpierw odbyłoby się badanie lekarza orzecznika i wydanie orzeczenia ustalającego procentowy uszczerbek na zdrowiu lub niezdolność do pracy spowodowaną wypadkiem przy pracy, a następnie ewentualnie ZUS wydałby decyzję odmawiającą przyznania świadczeń wobec nieuznania zdarzenia za wypadek przy pracy z powodu braku tych dokumentów.

Odsetki z powodu opóźnienia w wypłacie jednorazowego odszkodowania przysługują jedynie wówczas, gdy ZUS spóźni się z wypłatą świadczenia. Termin na wydanie decyzji wynosi 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej o procentowym uszczerbku na zdrowiu oraz od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. Natomiast wypłata jednorazowego odszkodowania powinna być zrealizowana w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji.

Z Pana pytania nie wynika, kiedy zostało wydane orzeczenie lekarza orzecznika, kiedy wydano decyzję i kiedy zrealizowano wypłatę. Dlatego nie można jednoznacznie wskazać, czy wystąpiło opóźnienie w wypłacie jednorazowego odszkodowania i czy przysługują Panu odsetki z tytułu takiego opóźnienia.

Prowadzę działalność gospodarczą od 1 marca 2006 r., a już 3 kwietnia uległem wypadkowi przy prowadzeniu tej działalności. Od ponad 30 dni przebywam na zwolnieniu lekarskim. Czy otrzymam zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego (nie przystąpiłem do ubezpieczenia chorobowego)?
Jeśli ZUS uzna to zdarzenie za wypadek przy prowadzeniu działalności, będzie Pan miał prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego w wysokości 100% podstawy wymiaru i będzie on wypłacany za cały okres zwolnienia lekarskiego. Do jego wypłaty nie jest konieczne przystąpienie do ubezpieczenia chorobowego.

Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, która uległa wypadkowi przy jej wykonywaniu, powinna zgłosić się do ZUS w celu ustalenia okoliczności wypadku w karcie wypadku. Na podstawie karty wypadku sporządzonej przez ZUS prowadzi on dalsze postępowanie w celu ustalenia, czy zdarzenie, na skutek którego taka osoba została poszkodowana, należy zakwalifikować jako wypadek przy prowadzeniu działalności.

Jeżeli ZUS uzna, że jest to wypadek przy prowadzeniu działalności gospodarczej, osobie przebywającej na zwolnieniu lekarskim na skutek tego zdarzenia przysługuje prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego, ale pod warunkiem, że nie zalega ona ze składkami na ubezpieczenia społeczne na kwotę przekraczającą 6,60 zł. W razie wyższej kwoty zadłużenia, ZUS podejmuje wypłatę zasiłku dopiero po uregulowaniu należności, jeśli nastąpi to nie później niż w terminie 6 miesięcy od ostatniego dnia zwolnienia lekarskiego. Po upływie tego okresu prawo do zasiłku chorobowego ulega przedawnieniu.

Czy składając wniosek o przyznanie jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy mojego pracownika mam obowiązek dołączyć oprócz protokołu powypadkowego również protokoły przesłuchania poszkodowanego i świadków? Czy dokumenty te można złożyć jako kserokopie i poświadczyć je za zgodne z oryginałem?
W ZUS należy złożyć jeden egzemplarz protokołu powypadkowego (zespół powypadkowy powinien sporządzić go w niezbędnej liczbie egzemplarzy). Na żądanie ZUS dodatkowo powinien Pan dołączyć protokoły przesłuchania świadków poświadczone za zgodność z oryginałem, a oryginały tych dokumentów przechowywać w zakładzie przez 10 lat.

Płatnik składek po otrzymaniu wniosku o przyznanie odszkodowania kompletuje dokumentację niezbędną do ustalenia uszczerbku na zdrowiu pracownika, w szczególności protokół powypadkowy. Zespół powypadkowy sporządza ten protokół w niezbędnej liczbie egzemplarzy. Protokół ten jest składany w ZUS wraz z wnioskiem o jednorazowe odszkodowanie, który powinien zawierać dane identyfikacyjne:
- płatnika składek: numery NIP i REGON,
- ubezpieczonego: numery PESEL i NIP, a gdy ubezpieczony nie posiada tych numerów lub jednego z nich - serię i numer dowodu osobistego albo paszportu.

Przepisy nie zawierają postanowień uzasadniających żądanie dołączenia do wniosku dokumentacji, na podstawie której sporządzono protokół powypadkowy. Jednak ZUS, jako płatnik jednorazowego odszkodowania, może zwrócić się o uzupełnienie wniosku o dokumenty, na podstawie których został sporządzony protokół powypadkowy.

W szczególności robi to wtedy, gdy sprawa jest skomplikowana lub budzi wątpliwości np. w zakresie kwalifikacji wypadku. Powyższy sposób postępowania wynika z ogólnych zasad nakładających na ZUS obowiązek podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy w celu jej poprawnego załatwienia.

Jeżeli pracodawca (płatnik składek) odmówi udostępnienia tej dokumentacji, ZUS może przeprowadzić kontrolę u płatnika składek w celu ustalenia stanu faktycznego sprawy.

We wrześniu 2006 r. uległam wypadkowi przy pracy. Jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Pracodawca odmówił mi sporządzenia dokumentacji powypadkowej. Co mogę zrobić w tej sytuacji? Chciałabym wystąpić z wnioskiem o świadczenie z tytułu wypadku.
Powinna Pani złożyć w ZUS wniosek o świadczenia z tytułu wypadku przy pracy, jednocześnie powiadamiając ZUS o odmowie sporządzenia przez pracodawcę protokołu powypadkowego i ustalenia okoliczności oraz przyczyn wypadku przy pracy. Na tej podstawie ZUS wyda decyzję o odmowie przyznania prawa do tych świadczeń z powodu nieprzedstawienia protokołu powypadkowego. Decyzja umożliwi Pani dochodzenie swoich praw na drodze sądowej.

Postępowanie w sprawach o świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego jest prowadzone przez instytucję ubezpieczeniową w trybie administracyjnym. Dopiero po wydaniu decyzji przez ZUS może być wszczęte postępowanie przed sądem ubezpieczeń społecznych na podstawie odwołania od tej decyzji.

ZUS wydaje decyzję odmawiającą przyznania świadczeń wypadkowych w przypadku:
- nieprzedstawienia protokołu powypadkowego lub karty wypadku,
- nieuznania zdarzenia za wypadek przy pracy w rozumieniu ustawy wypadkowej w protokole powypadkowym lub w karcie wypadku,
- gdy protokół powypadkowy lub karta wypadku zawierają stwierdzenia bezpodstawne.


Podstawa prawna:
-
art. 3, art. 6-9, art. 15, art. 22 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (DzU nr 199, poz. 1673 ze zm.),
- § 1 ust. 2, § 5 rozporządzenia z 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania (DzU nr 234, poz. 1974 ze zm.),
- § 8 ust. 3 rozporządzenia z 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy (DzU nr 115, poz. 744 ze zm.).


Orzecznictwo uzupełniające:Organ rentowy rozpoznający wniosek o świadczenia z tytułu wypadku przy pracy nie jest związany prawomocnym wyrokiem wydanym w sprawie z powództwa pracownika przeciwko pracodawcy o ustalenie lub zmianę protokołu powypadkowego w zakresie uznania zdarzenia za wypadek przy pracy (art. 365 § 1 k.p.c.); wyrok taki nie ma powagi rzeczy osądzonej w sprawie toczącej się na skutek odwołania od decyzji organu rentowego (art. 366 k.p.c.). (Uchwała Sądu Najwyższego z 21 września 2004 r., II UZP 8/04, OSNP 2005/5/68)

Treść jest dostępna bezpłatnie,
wystarczy zarejestrować się w serwisie

Załóż konto aby otrzymać dostęp do pełnej bazy artykułów oraz wszystkich narzędzi

Posiadasz już konto? Zaloguj się.
Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »
Składka zdrowotna przedsiębiorców po zmianie przepisów od 2022 r. (PDF)
Składka zdrowotna przedsiębiorców po zmianie przepisów od 2022 r. (PDF)
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Świadczenia emerytalno-rentowe
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Emerytury i renty podlegają corocznie waloryzacji od dnia:
  1 stycznia
  1 marca
  1 czerwca
  1 września
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Praca zdalna w Kodeksie pracy od jesieni?
  Myślę, że uda się to jesienią tego roku – odpowiedziała w czwartek PAP.pL szefowa MRiPS Marlena Maląg, zapytana o to, kiedy nastąpi nowelizacja Kodeksu pracy, związana z wprowadzeniem do niego pojęcia pracy zdalnej. Dziś możliwa jest ona na podstawie przepisów covidowych.
  Liczba bezrobotnych w lipcu najniższa od 1990 r.
  W porównaniu z poprzednim miesiącem liczba bezrobotnych w lipcu br. spadła o 6,5 tys., a w urzędach pracy zarejestrowanych było 811,5 tys. bezrobotnych. – Po raz ostatni w rejestrach urzędów pracy mniej bezrobotnych zarejestrowanych było w lipcu 1990 r. – informuje minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.
  PGZ: wspólne konstrukcje z Koreą, zwiększenie produkcji
  Wobec związanego z wojną na Ukrainie zwiększenia zamówień i kolejnych planów MON, Polska Grupa Zbrojeniowa musi się skupić na zwielokrotnieniu produkcji; za kilka lat będą możliwe wspólne konstrukcje z Koreą Południową - powiedział PAP prezes PGZ Sebastian Chwałek.
  Ojciec na urlopie rodzicielskim. Nowe przepisy, nowe szanse dla pracodawców i nas wszystkich.
  2 sierpnia minął termin wdrożenia tzw. unijnej Dyrektywy Work-Life Balance. To dobry moment na to, aby przyjrzeć się sytuacji zawodowej matek i ojców oraz roli pracodawców w budowaniu równości na rynku pracy. Dlatego Fundacja Rodzic w mieście stworzyła publikację “Ojciec na urlopie rodzicielskim. Nowe przepisy, nowe szanse dla pracodawców i nas wszystkich”. Szeroko omawia w niej samą Dyrektywę oraz wskazuje pozytywne aspekty, jakie wynikają z korzystania przez ojców z przysługujących im praw związanych z rodzicielstwem. Wskazuje także dobre praktyki w kwestii wspierania pracujących rodziców.
  Świadczenie postojowe - do kiedy czas na złożenie?
  Przedsiębiorcy i osoby wykonujące umowy cywilnoprawne, którzy odczuli negatywne skutki występowania w Polsce COVID-19, mają czas na złożenie wniosku o świadczenie postojowe do 16 sierpnia. Zgodnie z przepisami wnioski te mogą złożyć najpóźniej w ciągu 3 miesięcy, od kiedy został zniesiony stan epidemii.
  Kobiety nauczyły się oczekiwać mniej od swoich szefów
  Po dwóch latach pandemii polskie firmy stały się bardziej „włączające”, ale... dla kobiet nadal mniej niż dla mężczyzn. Kobiety nadal, jak przed pandemią, rzadziej niż mężczyźni czują się angażowane w decyzje, wspierane przez współpracowników i doceniane. Więcej kobiet uważa również, że wyniki ich pracy nie mają wpływu na wynagrodzenie. Coraz bardziej dostrzegalny jest efekt „przyzwyczajenia się” już do nierówności. Firmy notowane na giełdzie, by mieć kim wypełnić stanowiska kierownicze zarezerwowane parytetami dla kobiet zgodnie z rozporządzeniem UE w ciągu następnych czterech lat, już dziś powinny popracować nad rozwiązaniami, które uwzględnią ich konkretne potrzeby.
  Enefit rozwija swoją działalność w Polsce i otwiera nowe biuro na Śląsku
  Enefit, spółka należąca do estońskiej grupy Eesti Energia, jednego z największych wytwórców energii elektrycznej w krajach bałtyckich, otworzył biuro sprzedaży w Katowicach. Nowy oddział jest odpowiedzią na rosnącą liczbę klientów z regionu śląskiego, dolnośląskiego, opolskiego i małopolskiego. W ostatnich miesiącach firma powiększyła także swój zespół w Warszawie.
  Dobra atmosfera w pracy – 6 kluczowych aspektów
  Minęły czasy, kiedy głównym powodem wyboru pracodawcy była jego stabilność finansowa i poziom wynagrodzeń. Wraz z wejściem na rynek pracy przedstawicieli generacji Y i Z wzrosło znaczenie czynników pozapłacowych. Elementem, na który młodsze pokolenie pracowników zwraca szczególną uwagę, jest atmosfera w pracy. Jest to jedno z ważniejszych kryteriów wyboru pracodawcy. Ale także powód, dla którego pracownicy są skłonni ponownie wkroczyć do raz opuszczonej rzeki. Pojawia się zatem pytanie – jak budować dobrą atmosferę w pracy? Oto 6 nieodzownych elementów.
  DANONE rozwija innowacje w środowisku pracy
  Praca, która umożliwia harmonijne łączenie rozwoju zawodowego z odpoczynkiem, a nawet pasjami podróżniczymi – to wizja, jaką realizuje grupa spółek DANONE. Firma, jako jedna z pierwszych w Polsce, wprowadziła rozwiązanie zyskujące coraz większą popularność na świecie. Workation to połączenie pracy i wyjazdu wypoczynkowego, które daje pracownikom DANONE możliwość pracy z niemal dowolnego miejsca w Europie aż przez miesiąc. Rozwiązanie jest niezależne od, wprowadzonego na stałe, modelu pracy hybrydowej, a elastyczne formy pracy to część realizowanej w firmie strategii budowania środowiska, będącego najlepszym miejscem do pracy i rozwoju.
  Relacja trudna do wyważenia
  Pomimo ewoluującej praktyki tworzenia partnerskich relacji pracodawcy z pracownikiem w rozumieniu Kodeksu pracy pracodawca niezmiennie jest podmiotem uprzywilejowanym - to pracownik pozostaje względem niego w stosunku podporządkowania. Pracodawca ma wiele uprawnień w nawiązanych stosunkach pracy. Jakich?
  Rząd reguluje pracę zdalną. Nowelizacja Kodeksu Pracy
  Do Sejmu trafił rządowy projekt nowelizacji Kodeksu Pracy zawierający wyczekiwane przez pracodawców przepisy szczegółowo regulujące pracę zdalną. Obecnie obowiązujące przepisy, wprowadzone specustawą covidową, mówią jedynie, że pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie obowiązków poza stałym miejscem pracy.
  PIP: problem z wdrożeniem przepisów dot. bezpieczeństwa przeciwwybuchowego
  Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy wskazuje, że w dużej części skontrolowanych podmiotów nadal występują problemy z wdrożeniem przepisów związanych z bezpieczeństwem przeciwwybuchowym - poinformował Główny Inspektorat Pracy.
  Zmiany w Kodeksie pracy obejmą pracę zdalną - jej uregulowanie jest bardzo ważne
  Najbardziej wyczekiwanymi zmianami w Kodeksie pracy są regulacje dotyczące pracy zdalnej - ocenia dyrektorka HR w agencji zatrudnienia Trenkwalder Joanna Rutkowska. Dla pracodawców uregulowanie przepisami prawa takiej formy pracy jest bardzo ważne - dodaje.
  Pracownicy hybrydowi pracują ciężej – jak pracować w tym modelu i nie doprowadzić do wypalenia zawodowego
  W ciągu ostatnich dwóch lat słowo „hybrydowy” całkowicie zmieniło swoje znaczenie i na stałe wpisało się w biurowy żargon, a sam model współpracy został na stałe wdrożony w znacznej części organizacji i cieszy się dużą popularnością wśród zatrudnionych. Większość Polaków (86%), którzy pracują zdalnie lub hybrydowo deklaruje, że w przyszłości chce nadal wykonywać służbowe obowiązki w takim modelu.
  Wyzwanie zatrudniania w szczycie sezonu rolniczego
  Okresowe zapotrzebowanie na pracowników sezonowych wzrasta przed okresem żniw i zbiorów, a to powoduje konieczność nie tylko znalezienia wystarczającej liczby osób, ale również zaproponowania im optymalnej formy zatrudnienia.
  ZUS: ważność bonów turystycznych upływa we wrześniu. 750 tys. nieaktywnych
  Blisko 3,5 mln bonów turystycznych aktywowali dotąd rodzice i opiekunowie. Kwota zrealizowanych płatności bonem sięga 2,4 mld zł. – poinformował PAP Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zwrócił uwagę, że wciąż ok. 750 tys. bonów pozostaje nieaktywnych. Ich ważność upływa 30 września.
  Zawarcie umowy o pracę
  W jaki sposób zawiera się umowę o pracę?
  Od 2025 największe firmy będą raportować swój wpływ na środowisko i lokalne społeczności
  Działalność CSR i ESG to wciąż słabo znane zagadnienie dla wielu firm. Nawet jeśli przedsiębiorstwa realizują inicjatywy z tego obszaru, bywają one niepoparte strategią, a czasem nakierowane wyłącznie na budowanie pozytywnego wizerunku wśród odbiorców. To jednak będzie musiało się zmienić wraz z nowymi obowiązkami, jakie dyrektywa CSRD nałoży na firmy już za dwa i pół roku. Chodzi o wymóg raportowania zagadnień dotyczących m.in. wpływu na środowisko i społeczeństwo. Chociaż obowiązek będzie dotyczyć największych podmiotów, swoje podejście będą musiały zmienić także mniejsze przedsiębiorstwa, które z nimi współpracują.
  Pracownicy budżetówki i nauczyciele walczą o podwyżki
  Protest pracowników budżetówki trwa od ponad tygodnia, a na sierpień zaplanowana jest duża akcja protestacyjna w Warszawie. Protestujący podkreślają, że ich wynagrodzenia są niewspółmierne do inflacji i domagają się 20-proc. podwyżek płac. Natomiast propozycję rządu, która zakłada w przyszłym roku wzrost o 7,8 proc., wprost określają jako skandaliczną. O podwyżki walczą również nauczyciele.
  Od stycznia 2023 r. najniższa pensja wyniesie 3383 zł brutto
  W przyszłym roku planowane są dwie podwyżki minimalnego wynagrodzenia. Od 1 stycznia 2023 r. najniższa pensja będzie wynosiła 3383 zł brutto, a od lipca - 3450 zł brutto - zakłada opublikowany w czwartek projekt rozporządzenia Rady Ministrów.
  PIP: w maju i w czerwcu kilkanaście tragicznych wypadków przy pracy
  Kilkanaście tragicznych wypadków przy pracy, w tym śmiertelnych, wydarzyło się w dwóch miesiącach poprzedzających wakacje: maju i czerwcu - poinformowała Państwowa Inspekcja Pracy.
  Umowa zlecenia 2022 r.
  Czym jest umowa zlecenia i czy stosuje się do niej Kodeks Pracy? Czy obowiązuje minimalna stawka godzinowa? Jakie są zasady podatku?
  Co to jest ekonomia społeczna?
  Jak można pomóc osobom wykluczonym społecznie? Czy obecnie na rynku pracy są instrumenty, które działają na rzecz reintegracji zawodowej i społecznej? Jakie będą zadania przedsiębiorstw społecznych? Ekonomia społeczna – nowe instytucje i zasady pomocy już w 2022 r.
  Spory zbiorowe – co się zmieni?
  Nowa definicja sporu o zbiorowe prawa lub wolności związkowe, a także o zawodowe, ekonomiczne lub socjalne zbiorowe interesy lub prawa, wspólna koalicja związków zawodowych w trwającym sporze, maksymalny czas trwania sporu oraz mediacja prewencyjna – to najważniejsze zmiany nad, którymi będzie pracował Sejm i Senat RP jeszcze w tym roku.
  Pracodawca musi sprawdzić partycypację w PPE według stanu na 1 lipca
  Zgodnie z nowymi przepisami ustawy o PPE, pracodawca ma obowiązek informować Polski Fundusz Rozwoju o liczbie swoich pracowników i uczestników PPE według stanu na 1 lipca i na 1 stycznia. Jeżeli pracodawca nie wdrożył PPK z uwagi na prowadzenie PPE, spadek partycypacji w PPE może spowodować, że będzie musiał uruchomić PPK.