REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Porada Infor.pl

Dokumentacja prawa do świadczeń z tytułu wypadku przy pracy

Jacek Kozłowski

REKLAMA

ZUS rozpatruje prawo do świadczeń z tytułu wypadku zaistniałego w czasie wykonywania pracy po udokumentowaniu okoliczności takiego zdarzenia kwalifikujących je jako wypadek przy pracy.

Okoliczności wypadku przy pracy są ustalane w protokole powypadkowym lub karcie wypadku na podstawie zeznań uczestników zdarzenia i zebranej dokumentacji. Brak odpowiednich dokumentów lub ich nieprawidłowe sporządzenie wyklucza możliwość ubiegania się o świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego.

Złożyłem wniosek o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy, któremu uległem w styczniu br. Do wniosku nie dołączyłem protokołu powypadkowego, ponieważ mój zakład pracy robił mi trudności ze sporządzeniem tego dokumentu. Uzyskałem informację, że ZUS powinien wyznaczyć termin badania przez lekarza orzecznika w terminie 7 dni od złożenia wniosku. Tymczasem termin badania wyznaczono mi dopiero na początku kwietnia 2007 r. Czy przysługują mi odsetki z tytułu oczekiwania na orzeczenie lekarza orzecznika? Lekarz orzecznik orzekł 10% uszczerbku na zdrowiu.
Jeśli ZUS wypłacił jednorazowe odszkodowanie w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji o przyznaniu jednorazowego odszkodowania, to nie należą się Panu odsetki za zwłokę w wypłacie tego świadczenia.

ZUS ma obowiązek ustalić termin badania ubezpieczonego przez lekarza orzecznika w ciągu 7 dni od dnia otrzymania wniosku o ustalenie procentowego uszczerbku na zdrowiu i przyznanie jednorazowego odszkodowania. Jednak ZUS może rozpatrzyć prawo do świadczenia dopiero na podstawie pełnej dokumentacji. Do wniosku powinny być dołączone dowody uzasadniające prawo do świadczeń i ich wysokość - w przypadku pracowników jest to przede wszystkim protokół ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy (w przypadku innych ubezpieczonych - karta wypadku).

Przed skierowaniem do lekarza orzecznika organ rentowy przeprowadza analizę przedłożonych dokumentów i wyjaśnia wszelkie wątpliwości oraz uzupełnia brakujące dokumenty. Wyznaczenie daty badania w terminie 7 dni od daty otrzymania wniosku należy rozumieć jako ustalenie terminu badania od wyjaśnienia ostatniej okoliczności w sprawie.

Wyjaśnieniem ostatniej okoliczności w sprawie jest złożenie protokołu powypadkowego. Gdy do sporządzenia karty wypadku jest zobowiązany ZUS, to datą wpływu wszystkich dokumentów niezbędnych do uznania przez ZUS zdarzenia za wypadek przy prowadzeniu działalności jest data zgłoszenia wypadku i sporządzenia karty wypadku.

Gdyby ZUS nie czekał na dokumenty potwierdzające okoliczności wypadku, najpierw odbyłoby się badanie lekarza orzecznika i wydanie orzeczenia ustalającego procentowy uszczerbek na zdrowiu lub niezdolność do pracy spowodowaną wypadkiem przy pracy, a następnie ewentualnie ZUS wydałby decyzję odmawiającą przyznania świadczeń wobec nieuznania zdarzenia za wypadek przy pracy z powodu braku tych dokumentów.

Odsetki z powodu opóźnienia w wypłacie jednorazowego odszkodowania przysługują jedynie wówczas, gdy ZUS spóźni się z wypłatą świadczenia. Termin na wydanie decyzji wynosi 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia lekarza orzecznika lub komisji lekarskiej o procentowym uszczerbku na zdrowiu oraz od dnia wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji. Natomiast wypłata jednorazowego odszkodowania powinna być zrealizowana w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji.

Z Pana pytania nie wynika, kiedy zostało wydane orzeczenie lekarza orzecznika, kiedy wydano decyzję i kiedy zrealizowano wypłatę. Dlatego nie można jednoznacznie wskazać, czy wystąpiło opóźnienie w wypłacie jednorazowego odszkodowania i czy przysługują Panu odsetki z tytułu takiego opóźnienia.

Prowadzę działalność gospodarczą od 1 marca 2006 r., a już 3 kwietnia uległem wypadkowi przy prowadzeniu tej działalności. Od ponad 30 dni przebywam na zwolnieniu lekarskim. Czy otrzymam zasiłek z ubezpieczenia wypadkowego (nie przystąpiłem do ubezpieczenia chorobowego)?
Jeśli ZUS uzna to zdarzenie za wypadek przy prowadzeniu działalności, będzie Pan miał prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego w wysokości 100% podstawy wymiaru i będzie on wypłacany za cały okres zwolnienia lekarskiego. Do jego wypłaty nie jest konieczne przystąpienie do ubezpieczenia chorobowego.

Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą, która uległa wypadkowi przy jej wykonywaniu, powinna zgłosić się do ZUS w celu ustalenia okoliczności wypadku w karcie wypadku. Na podstawie karty wypadku sporządzonej przez ZUS prowadzi on dalsze postępowanie w celu ustalenia, czy zdarzenie, na skutek którego taka osoba została poszkodowana, należy zakwalifikować jako wypadek przy prowadzeniu działalności.

Jeżeli ZUS uzna, że jest to wypadek przy prowadzeniu działalności gospodarczej, osobie przebywającej na zwolnieniu lekarskim na skutek tego zdarzenia przysługuje prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego, ale pod warunkiem, że nie zalega ona ze składkami na ubezpieczenia społeczne na kwotę przekraczającą 6,60 zł. W razie wyższej kwoty zadłużenia, ZUS podejmuje wypłatę zasiłku dopiero po uregulowaniu należności, jeśli nastąpi to nie później niż w terminie 6 miesięcy od ostatniego dnia zwolnienia lekarskiego. Po upływie tego okresu prawo do zasiłku chorobowego ulega przedawnieniu.

Czy składając wniosek o przyznanie jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy mojego pracownika mam obowiązek dołączyć oprócz protokołu powypadkowego również protokoły przesłuchania poszkodowanego i świadków? Czy dokumenty te można złożyć jako kserokopie i poświadczyć je za zgodne z oryginałem?
W ZUS należy złożyć jeden egzemplarz protokołu powypadkowego (zespół powypadkowy powinien sporządzić go w niezbędnej liczbie egzemplarzy). Na żądanie ZUS dodatkowo powinien Pan dołączyć protokoły przesłuchania świadków poświadczone za zgodność z oryginałem, a oryginały tych dokumentów przechowywać w zakładzie przez 10 lat.

Płatnik składek po otrzymaniu wniosku o przyznanie odszkodowania kompletuje dokumentację niezbędną do ustalenia uszczerbku na zdrowiu pracownika, w szczególności protokół powypadkowy. Zespół powypadkowy sporządza ten protokół w niezbędnej liczbie egzemplarzy. Protokół ten jest składany w ZUS wraz z wnioskiem o jednorazowe odszkodowanie, który powinien zawierać dane identyfikacyjne:
- płatnika składek: numery NIP i REGON,
- ubezpieczonego: numery PESEL i NIP, a gdy ubezpieczony nie posiada tych numerów lub jednego z nich - serię i numer dowodu osobistego albo paszportu.

Przepisy nie zawierają postanowień uzasadniających żądanie dołączenia do wniosku dokumentacji, na podstawie której sporządzono protokół powypadkowy. Jednak ZUS, jako płatnik jednorazowego odszkodowania, może zwrócić się o uzupełnienie wniosku o dokumenty, na podstawie których został sporządzony protokół powypadkowy.

W szczególności robi to wtedy, gdy sprawa jest skomplikowana lub budzi wątpliwości np. w zakresie kwalifikacji wypadku. Powyższy sposób postępowania wynika z ogólnych zasad nakładających na ZUS obowiązek podjęcia wszelkich działań niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego sprawy w celu jej poprawnego załatwienia.

Jeżeli pracodawca (płatnik składek) odmówi udostępnienia tej dokumentacji, ZUS może przeprowadzić kontrolę u płatnika składek w celu ustalenia stanu faktycznego sprawy.

We wrześniu 2006 r. uległam wypadkowi przy pracy. Jestem zatrudniona na podstawie umowy o pracę. Pracodawca odmówił mi sporządzenia dokumentacji powypadkowej. Co mogę zrobić w tej sytuacji? Chciałabym wystąpić z wnioskiem o świadczenie z tytułu wypadku.
Powinna Pani złożyć w ZUS wniosek o świadczenia z tytułu wypadku przy pracy, jednocześnie powiadamiając ZUS o odmowie sporządzenia przez pracodawcę protokołu powypadkowego i ustalenia okoliczności oraz przyczyn wypadku przy pracy. Na tej podstawie ZUS wyda decyzję o odmowie przyznania prawa do tych świadczeń z powodu nieprzedstawienia protokołu powypadkowego. Decyzja umożliwi Pani dochodzenie swoich praw na drodze sądowej.

Postępowanie w sprawach o świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego jest prowadzone przez instytucję ubezpieczeniową w trybie administracyjnym. Dopiero po wydaniu decyzji przez ZUS może być wszczęte postępowanie przed sądem ubezpieczeń społecznych na podstawie odwołania od tej decyzji.

ZUS wydaje decyzję odmawiającą przyznania świadczeń wypadkowych w przypadku:
- nieprzedstawienia protokołu powypadkowego lub karty wypadku,
- nieuznania zdarzenia za wypadek przy pracy w rozumieniu ustawy wypadkowej w protokole powypadkowym lub w karcie wypadku,
- gdy protokół powypadkowy lub karta wypadku zawierają stwierdzenia bezpodstawne.


Podstawa prawna:
-
art. 3, art. 6-9, art. 15, art. 22 ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (DzU nr 199, poz. 1673 ze zm.),
- § 1 ust. 2, § 5 rozporządzenia z 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania (DzU nr 234, poz. 1974 ze zm.),
- § 8 ust. 3 rozporządzenia z 28 lipca 1998 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposobu ich dokumentowania, a także zakresu informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy (DzU nr 115, poz. 744 ze zm.).


Orzecznictwo uzupełniające:Organ rentowy rozpoznający wniosek o świadczenia z tytułu wypadku przy pracy nie jest związany prawomocnym wyrokiem wydanym w sprawie z powództwa pracownika przeciwko pracodawcy o ustalenie lub zmianę protokołu powypadkowego w zakresie uznania zdarzenia za wypadek przy pracy (art. 365 § 1 k.p.c.); wyrok taki nie ma powagi rzeczy osądzonej w sprawie toczącej się na skutek odwołania od decyzji organu rentowego (art. 366 k.p.c.). (Uchwała Sądu Najwyższego z 21 września 2004 r., II UZP 8/04, OSNP 2005/5/68)

Treść jest dostępna bezpłatnie,
wystarczy zarejestrować się w serwisie

Załóż konto aby otrzymać dostęp do pełnej bazy artykułów oraz wszystkich narzędzi

Posiadasz już konto? Zaloguj się.
Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:
QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Czterodniowy tydzień pracy za tę samą płacę. Polacy rozstrzygnęli

Według sondażu przeprowadzonego przez IBRiS dla Radia ZET, nieco więcej niż 47% Polaków popiera pomysł skrócenia tygodnia pracy do czterech dni. Z drugiej strony, prawie 40% respondentów nie chce skrócenia tygodnia pracy, jeśli to oznacza utrzymanie obecnych wynagrodzeń.

MRPiPS: Podwyżka o 1000 zł prawnie niemożliwa. Od 1 lipca 2024 r. pracownicy poniżej 4300 zł pensji minimalnej [projekt rozporządzenia]

Problem dotyczy VI grup zaszeregowania pracowników samorządowych. Rząd nie może im dać pensji minimalnej 4300 zł brutto. Bo wymaga to podwyżki 30%, a w budżecie zapisano 20%. Rozwiązaniem jest dorzucenie pracownikom brakujących pieniędzy przez samorządy.

We wrześniu emeryci i renciści otrzymają czternastą emeryturę. Ile to będzie?

Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie określające termin wypłaty czternastej emerytury. Zgodnie z nim wypłata czternastki nastąpi we wrześniu. Jaka będzie wysokość świadczenia?

Dzień Dziecka 2024 r.: Prezenty z zakładu pracy. Czy to możliwe

Z okazji Dnia Dziecka niektórzy pracodawcy przygotowują paczki dla dzieci pracowników. Paczki mogą być finansowane nie tylko ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. W zależności od źródła finansowania, różne będą zasady przyznawania paczek.

REKLAMA

Wybory do europarlamentu 2024 r. Dieta

9 czerwca 2024 r. odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Członkom komisji wyborczych z tytułu pracy w tych komisjach należy się wynagrodzenie w formie zryczałtowanej diety oraz inne świadczenia.

Termin złożenia wniosku o zwrot nadpłaty składki zdrowotnej

20 maja 2024 r. minął termin na rozliczenie rocznej składki zdrowotnej za 2023 r. Przedsiębiorcy mają coraz mniej czasu na złożenie wniosku o zwrot nadpłaty.

Zasiłek dla bezrobotnych wyższy od 1 czerwca 2024 r. Znamy kwoty brutto i netto

Od 1 czerwca 2024 r. rosną kwoty brutto i netto zasiłku dla bezrobotnych. Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych od czerwca? Kto ma prawo do zasiłku dla bezrobotnych? Jak długo można dostawać zasiłek dla bezrobotnych?

Rodzice wcześniaków z nowymi uprawnieniami

W ministerstwie rodziny, pracy i polityki społecznej trwają prace nad projektem ustawy wydłużającej urlopy macierzyńskie. Ustawa ma wydłużyć urlop macierzyński pracownikom-rodzicom dzieci przedwcześnie urodzonych oraz pracownikom-rodzicom dzieci urodzonych w terminie, ale wymagających hospitalizacji.

REKLAMA

Zbliża się ważny termin. Trzeba wpłacić pierwszą ratę odpisu na ZFŚS

31 maja mija termin wpłaty pierwszej raty odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pracodawca powinien przekazać na konto funduszu kwotę stanowiącą co najmniej 75 proc. równowartości odpisu.

Ważne zmiany od 1 czerwca 2024 r. Wyższe wpłaty na PFRON i wynagrodzenia pracowników młodocianych

Od 1 czerwca 2024 r. zwiększą się obowiązkowe wpłaty na PFRON. Pracodawcy będą też musieli podwyższyć wynagrodzenie pracownikom młodocianym.

REKLAMA