REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Pracujący, bezrobotni i bierni zawodowo w III kwartale 2023 r. GUS podał dane

Pracujący, bezrobotni i bierni zawodowo w III kwartale 2023 r.
Pracujący, bezrobotni i bierni zawodowo w III kwartale 2023 r.
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

Osoby aktywne zawodowo stanowiły w III kwartale 2023 r. 58,4% ludności w wieku 15–89 lat. Wskaźnik ten zwiększył się w porównaniu z II kwartałem 2023 r. 0,2 p. proc., a z III kwartałem 2022 r. o 0,6 p. proc. Główny Urząd Statystyczny podał wstępne wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności.

Liczba osób aktywnych zawodowo w wieku 15–89 lat wyniosła w III kwartale 2023 r. 17 348 tys., z tego: 

Autopromocja
 • 16 873 tys. stanowili pracujący,
 •       475 tys.bezrobotni

Populacja biernych zawodowo w analogicznej grupie wieku liczyła 12 372 tys. osób.

Zbiorowość aktywnych zawodowo w porównaniu z II kwartałem 2023 r. zwiększyła się o 55 tys., tj. o 0,3%, jednak zdecydowanie większy wzrost – o 156 tys., tj. o 0,9% odnotowano w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. 

Współczynnik aktywności zawodowej osób w wieku 15–89 lat

Wykres 1. Współczynnik aktywności zawodowej osób w wieku 15-89 Q3 23.png

 

 

GUS

Współczynnik aktywności zawodowej osób w wieku 15–89 lat w III kwartale 2023 r. był wyższy wśród mężczyzn i wyniósł 65,8%, w populacji kobiet kształtował się na poziomie 51,5% (odpowiednie wartości dla osób w wieku produkcyjnym to 83,7% oraz 78,0%). Wskaźnik ten dla osób w wieku 15–89 lat zamieszkałych na wsi przyjął wyższą wartość niż dla mieszkańców miast – 58,9% wobec 58,0% (dla osób w wieku produkcyjnym wyższy wskaźnik wystąpił wśród mieszkańców miast niż wsi i wynosił odpowiednio: 82,6% i 78,9%).

Ważne
Osoby w wieku produkcyjnym to:
 • mężczyźni w wieku 18–64 lata 
 • kobiety w wieku 18–59 lat

Wśród osób w wieku 15–89 lat, relacja liczby niepracujących (bezrobotnych lub biernych zawodowo) zmniejszyła się w stosunku do poprzedniego kwartału, jak i w porównaniu z III kwartałem 2022 r. W III kwartale 2023 r. na 1 000 osób pracujących przypadało 761 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo w wieku 15–89 lat (w II kwartale 2023 r. – 764 osoby, a w III kwartale ub. r. – 781 osób).

Dalszy ciąg materiału pod wideo

Pracujący w wieku 15–89 lat 

Osoby pracujące stanowiły w III kwartale 2023 r. 56,8% ludności w wieku 15–89 lat. W porównaniu z II kwartałem 2023 r. wskaźnik zatrudnienia zwiększył się o 0,1 p. proc., natomiast w stosunku do III kwartału 2022 r. zwiększył się o 0,7 p. proc. Wskaźnik ten był wyższy w zbiorowości mężczyzn (64,0%) niż kobiet (50,1%).

W III kwartale 2023 r. populacja pracujących w wieku 15–89 lat liczyła 16 873 tys. osób i  zwiększyła się w porównaniu z poprzednim kwartałem o 23 tys., tj. o 0,1%, jednak dużo większy wzrost – bo o 183 tys., tj. o 1,1% nastąpił  w odniesieniu do III kwartału 2022 r. 

Pracujący i wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 15–89 lat i w wieku produkcyjnym

Wykres 2. Pracujący i wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 15-89 lat Q3 23.png

 

 

GUS

Uwzględniając podział według płci, liczba pracujących zwiększyła się w skali kwartału wyłącznie wśród kobiet (wzrost o 52 tys., tj. o 0,7%), wśród mężczyzn odnotowano spadek tej populacji (o 28 tys., tj. o 0,3%). Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania wzrost liczby pracujących nastąpił z kolei tylko wśród mieszkańców wsi (o 89 tys. osób, tj. o 1,3%), natomiast wśród mieszkańców miast odnotowano spadek (o 66 tys., tj. o 0,7%).

W ujęciu rocznym wzrost liczby pracujących nastąpił w obu grupach wyróżnionych ze względu na płeć, jednak wśród kobiet był on zdecydowanie wyższy (o 148 tys., tj. o 1,9%) niż wśród mężczyzn (o 35 tys., tj. o 0,4%). Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania wzrost obserwowano również zarówno wśród mieszkańców wsi, jak i miast, przy czym na wsi był on znacznie większy (odpowiednio o 142 tys., tj. o 2,1% i o 41 tys., tj. o 0,4%). 

W populacji pracujących, uwzględniając płeć, nadal przeważali mężczyźni, którzy stanowili 54,0% (tj. 9 109 tys.) tej zbiorowości, a biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania – więcej było pracujących zamieszkałych w miastach (59,0%, tj. 9 956 tys. osób), co jest wprost konsekwencją większej liczby ludności w miastach niż na wsi (odpowiednio 3/5 i 2/5 ogółu ludności w Polsce). 

W III kwartale 2023 r. wskaźnik zatrudnienia ogółem wyniósł 56,8% i – zgodnie z obserwowaną tendencją – był wyższy wśród mężczyzn (64,0%) niż wśród kobiet (50,1%), a uwzględniając miejsce zamieszkania niewiele wyższy poziom wskaźnika odnotowano na wsi – 57,4% wobec 56,3% w miastach. 

W ujęciu kwartalnym, podobnie jak w populacji pracujących, wskaźnik zatrudnienia zwiększył się wśród kobiet, a wśród mężczyzn zmniejszył się (odpowiednio o 0,3 p. proc. i o 0,2 p. proc.). Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania wzrost nastąpił wśród mieszkańców wsi o 0,7 p. proc. – co jest związane z nasileniem prac w rolnictwie w tym okresie, podczas gdy wśród mieszkańców miast odnotowano spadek o 0,4 p. proc.

W skali roku wzrost wskaźnika zatrudnienia nastąpił we wszystkich niezależnie analizowanych grupach (dla mężczyzn o 0,3 p. proc., dla kobiet o 0,9 p. proc., w miastach o 0,3 p. proc., na wsi o 1,1 p. proc.).

Wyniki BAEL wskazują, że w III kwartale 2023 r.:

 • 15 805 tys. (tj. 93,7%) osób wykonywało pracę w pełnym wymiarze czasu, natomiast 1 068 tys. (tj. 6,3%) pracowało w niepełnym wymiarze, 
 • średnia liczba godzin przepracowanych w badanym tygodniu w głównym miejscu pracy wyniosła 40,0 godzin,
 • w ogólnej liczbie pracujących udział pracowników zatrudnionych w firmach/ instytucjach publicznych lub u prywatnego pracodawcy wyniósł 79,8% (13 458 tys. osób), pracujących na własny rachunek – 19,3%, a pomagających członków rodzin – 0,9%, 
 • zdecydowana większość pracowników zatrudnionych w firmach/instytucjach publicznych lub u prywatnego pracodawcy wykonywała swoją pracę w oparciu o umowę na czas nieokreślony (84,9%, tj. 11 431 tys.),
 • sekcje, w których pracowało najwięcej osób to: przetwórstwo przemysłowe – 18,3% (3 089 tys.) wszystkich pracujących, handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych włączając motocykle – 13,4% (2 268 tys.) i po 8,2%: edukacja (1 390 tys. osób) oraz rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo (1 381 tys. osób).

Struktura pracujących w wieku 15–89 lat według statusu zatrudnienia w głównym miejscu pracy w III kwartale 2023 r. (w %)

Wykres 3. Struktura pracujących w wieku 15-89 lat według statusu zatrudnienia Q3 23.png

 

 

GUS

W III kwartale 2023 r. największe wzrosty liczby pracujących w porównaniu z poprzednim kwartałem odnotowano w edukacji (o 40 tys.) oraz w sekcji działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 36 tys.). Największe spadki dotyczyły natomiast liczby pracujących w budownictwie (o 31 tys.) oraz w transporcie i gospodarce magazynowej (o 24 tys.). 

W porównaniu z III kwartałem 2022 r. największy wzrost liczby pracujących wystąpił w informacji i komunikacji (o 114 tys.) oraz edukacji (o 99 tys.), zaś największy spadek – wśród pracujących w przetwórstwie przemysłowym (o 84 tys.) oraz w handlu hurtowym i detalicznym; naprawie pojazdów samochodowych, włączając motocykle (o 63 tys.).

W III kwartale 2023 r. 1 442 tys. osób posiadało pracę, ale jej nie wykonywało w badanym tygodniu, co stanowiło 8,5% ogółu pracujących (analogiczna zbiorowość w poprzednim kwartale liczyła 823 tys., tj. 4,9%, a rok wcześniej 1 430 tys., tj. 8,6%). Najczęstszymi przyczynami niewykonywania pracy były choroba własna oraz urlop płatny, bezpłatny bądź okolicznościowy – stanowiły one 79,5% wszystkich przyczyn nieobecności.

Liczba osób wykonujących swoją pracę w domu, zwykle lub czasami, wyniosła 2 386 tys., co stanowiło 14,1% wszystkich pracujących. W formie pracy zdalnej (nie jest tu uwzględniane miejsce wykonywania pracy) swoje obowiązki zawodowe wykonywało zwykle lub czasami 1 322 tys. osób, tj. 7,8% wszystkich pracujących.

Bezrobotni w wieku 15–74 lata

Osoby bezrobotne stanowiły w III kwartale 2023 r. 2,7% ludności aktywnej zawodowo w wieku 15–89 lat. Natężenie bezrobocia (mierzone stopą bezrobocia) w porównaniu z poprzednim kwartałem zwiększyło się o 0,1 p. proc., a w skali roku zmniejszyło o 0,2 p. proc. Stopa bezrobocia była na tym samym poziomie wśród mężczyzn i kobiet i wyniosła po 2,7%.

W III kwartale 2023 r. populacja osób bezrobotnych w wieku 15–74 lata liczyła 475 tys. i zwiększyła się w stosunku do II kwartału br. o 32 tys., tj. o 7,2%, natomiast w odniesieniu do analogicznego okresu poprzedniego roku zmniejszyła się o 27 tys., tj. o 5,4%.

Więcej niż połowę zbiorowości bezrobotnych w III kwartale 2023 r. stanowili mężczyźni – 53,9%, tj. 256 tys., a biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania – bezrobotni w miastach (63,4% ogółu bezrobotnych, tj. 301 tys.), co jest również związane z większą populacją ludności w miastach niż na wsi. Warto jednak zauważyć, że procentowy udział bezrobotnych w ogóle ludności w wieku 15–89 lat zarówno według płci, jak i miejsca zamieszkania osiąga podobne wartości mieszczące się w granicach od 1,4% do 1,8%. 

Bezrobotni w wieku 15–74 lata i stopa bezrobocia osób w wieku 15–89 lat

Wykres 4. Bezrobotni w wieku 15-74 lata i stopa bezrobocia Q3 23.png

 

 

GUS

W porównaniu z poprzednim kwartałem, wzrost liczby osób bezrobotnych odnotowano wśród mężczyzn (o 25 tys., tj. o 10,8%), wśród kobiet liczba bezrobotnych utrzymała się na podobnym poziomie. Analizując tę grupę ze względu na miejsce zamieszkania, wzrost liczebności bezrobotnych nastąpił wśród mieszkańców miast (o 45 tys., tj. 17,6%)., natomiast wśród mieszkańców wsi odnotowano spadek (o 13 tys., tj. 7,0%). 

Zmniejszenie liczby osób bezrobotnych w skali roku wynikało przede wszystkim ze spadku liczebności tej populacji wśród mężczyzn (o 20 tys., tj. o 7,2%). Wśród osób bezrobotnych wyróżnionych według miejsca zamieszkania spadek odnotowano wśród mieszkańców wsi (o 52 tys., tj. o 23,0%), a wśród mieszkańców miast wzrost (o 25 tys., tj. o 9,1%). 

W porównaniu z poprzednim kwartałem natężenie bezrobocia nieznacznie zwiększyło się (o 0,1 p. proc.), przy czym wzrost odnotowano tylko w populacji mężczyzn (o 0,2 p. proc.), a wśród kobiet wskaźnik się nie zmienił. W przypadku ogółu mieszkańców wsi spadek tego wskaźnika wyniósł 0,2 p. proc., podczas gdy w miastach odnotowano wzrost – o 0,4 p. proc.

W skali roku, stopa bezrobocia zmniejszyła się zarówno wśród mężczyzn (o 0,3 p. proc.), jak i kobiet (o 0,2 p. proc.). Biorąc pod uwagę miejsce zamieszkania spadek odnotowano wśród mieszkańców wsi – o 0,7 p. proc., natomiast wśród mieszkańców miast wzrost – o 0,2 p. proc.

Zmiany w poziomie stopy bezrobocia są zauważalne również przy uwzględnieniu podziału ludności według analizowanych grup wieku. Wzrost stopy bezrobocia w stosunku do poprzedniego kwartału odnotowano wśród osób w wieku 15–24 lata (o 0,1 p. proc. do poziomu 11,1%) oraz w wieku 25–34 lata i 45–89 lat (po 0,3 p. proc. do poziomu odpowiednio 2,8% i 2,0%). Dla osób w wieku 35–44 lata stopa bezrobocia pozostała na tym samym poziomie. W skali roku natężenia bezrobocia wzrosło wyłącznie wśród osób w wieku 35–44 lata (o 0,2 p. proc. do 2,0%), natomiast w pozostałych analizowanych grupach wieku nastąpiły spadki wskaźnika (najwyższy o 0,9 p. proc. w grupie wieku 15–24 lata). 

Analizując natężenie bezrobocia według poziomu wykształcenia osób bezrobotnych należy zauważyć, że jego wartość spada wraz ze wzrostem osiągniętego wykształcenia.  Największą stopą bezrobocia charakteryzują się osoby z najniższym poziomem wykształcenia, tj. z wykształceniem gimnazjalnym lub niższym. W III kwartale jej wartość wyniosła 5,8%, przy czym natężenie bezrobocia zmniejszyło się (w największym stopniu w porównaniu z pozostałymi grupami bezrobotnych wyodrębnionych ze względu na posiadany poziom wykształcenia) zarówno w odniesieniu do poprzedniego kwartału (o 1,0 p. proc.), jak i w skali roku (o 2,0 p. proc.). Wśród osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym/branżowym stopa bezrobocia w III kwartale 2023 r. wyniosła 4,4% i z kolei w tej grupie odnotowano najwyższy wzrost natężenia bezrobocia w stosunku do II kwartału 2023 r., jak i do III kwartału 2022 r. (w skali kwartału o 0,7 p. proc., w skali roku o 0,9 p. proc.). Dla osób z wykształceniem średnim ogólnokształcącym stopa bezrobocia wyniosła 4,1% i w skali kwartału wartość tego wskaźnika nie uległa zmianie, natomiast zmniejszyła się w skali roku (o 0,6 p. proc.). Osoby z wyksztalceniem policealnym lub średnim zawodowym/branżowym posiadały już wyraźnie niższą stopę bezrobocia – w III kwartale 2023 r. jej wartość wyniosła 2,7% i wzrosła w stosunku do poprzedniego kwartału (o 0,1 p. proc.), ale spadła w skali roku (o 0,4 p. proc.). Wśród osób legitymujących się wykształceniem wyższym stopa bezrobocia w III kwartale 2023 r. była najniższa i wyniosła 1,3%  (w skali kwartału obserwowano wzrost o 0,2 p. proc., a w skali roku spadek o 0,1 p. proc.).

Analiza źródeł napływu do bezrobocia wskazuje, że największą populację bezrobotnych stanowiły osoby, które straciły pracę w ciągu ostatnich 3 miesięcy (39,5%, tj. 188 tys.). Udział osób powracających do pracy po przerwie (dłuższej niż 3 miesiące) wyniósł 26,3% (125 tys.), podejmujących pracę po raz pierwszy – 19,7% (94 tys.), a osób, które zrezygnowały z pracy – 14,5% (69 tys.).

Struktura bezrobotnych według źródła napływu do bezrobocia w III kwartale 2023 r. (w %) 

Wykres 5. Struktura bezrobotnych według źródła napływu do bezrobocia Q3 23.png

 

 

GUS

W III kwartale 2023 r. osoby bezrobotne poszukiwały pracy przeciętnie 7,6 miesiąca (w poprzednim kwartale 7,5 miesiąca, w III kwartale 2022 r. – 8,7 miesiąca). Najdłużej pracy poszukiwały osoby w wieku 55–74 lata (10,7 miesiąca) oraz w wieku 30–34 lata (8,6 miesiąca), najkrócej natomiast osoby najmłodsze, w wieku 15–19 lat (3,9 miesiąca).

Ważne

Przeciętny czas poszukiwania pracy to okres, od którego osoby bezrobotne jej poszukują, ponieważ w większości przypadków osoby te jeszcze nie znalazły pracy.

Osoby bierne zawodowo w wieku 15–89 lat

Osoby bierne zawodowo stanowiły w III kwartale 2023 r. 41,6% ogółu ludności w wieku 15–89 lat. Odsetek ten ukształtował się na niższym poziomie w porównaniu z poprzednim kwartałem (spadek o 0,2 p. proc.), jak i w odniesieniu do III kwartału 2022 r. (spadek o 0,6 p. proc.). 

W III kwartale 2023 r. populacja osób biernych zawodowo w wieku 15–89 lat wyniosła 12 372 tys. i zmniejszyła się w odniesieniu do II kwartału 2023 r. (spadek o 55 tys., tj. o 0,4%), jak i w porównaniu z III kwartałem ub. r. (spadek o 160 tys., tj. o 1,3%).

Bierni zawodowo oraz udział biernych zawodowo w ludności w wieku 15–89 lat

Wykres 6. Bierni zawodowo oraz udział biernych zawodowo w ludności w wieku Q3 23.png

 

 

GUS

Ponad połowę osób biernych zawodowo stanowiły kobiety – w analizowanej grupie wieku ich odsetek wyniósł 60,7% (7 504 tys.). Uwzględniając podział na miasto i wieś większą część biernych zawodowo stanowili mieszkańcy miast (59,9%; 7 414 tys.), co jest związane z większą populacją ludności w miastach niż na wsi. Kobiety bierne zawodowo stanowiły 48,5% ogółu wszystkich kobiet w wieku 15–89 lat, podczas gdy analogiczny wskaźnik wśród mężczyzn wynosił 34,2%. Natomiast udział biernych zawodowo wśród ogółu mieszkańców miast w analizowanej grupie wieku kształtował się na poziomie 42,0%, a wśród mieszkańców wsi wyniósł 41,1%. 

W porównaniu z poprzednim kwartałem zmniejszyła się liczba biernych zawodowo kobiet (o 59 tys., tj. o 0,8%), podczas gdy wśród mężczyzn nie zaobserwowano istotnej zmiany. Spadek liczby biernych zawodowo odnotowano wśród ogółu mieszkańców wsi (o 76 tys., tj. o 1,5%), a wśród mieszkańców miast wzrost (o 21 tys., tj. o 0,3%). 

W skali roku spadek liczby biernych zawodowo wystąpił biorąc pod uwagę zarówno płeć, jak i miejsce zamieszkania. 

Populacja biernych zawodowo jest specyficzna, jeżeli chodzi o zasoby dla rynku pracy. W ramach tej zbiorowości znajdują się bowiem zarówno osoby, które jeszcze nie weszły na rynek pracy (w tym większość uczącej się młodzieży), jak i osoby, które już definitywnie z rynku pracy odeszły albo nigdy na rynek pracy nie trafią (część emerytów, rencistów, osoby utrzymujące się z innych źródeł niż praca), ale też osoby, które weszły na rynek pracy, potem częściowo się zdezaktywizowały i po przerwie na ten rynek pracy zechcą powrócić.

W III kwartale 2023 r. w zbiorowości osób biernych zawodowo w wieku 15–74 lata, liczącej 10 008 tys. (dla tej grupy wieku ustalana była przyczyna bierności) ponad połowę stanowili emeryci (51,2%), a drugą w kolejności grupą byli uczniowie i studenci (21,5%). Warto zauważyć, że nauka, uzupełnianie kwalifikacji oraz choroba lub niepełnosprawność częściej były przyczynami bierności zawodowej wśród mężczyzn (odpowiednio 26,2% i 17,9%) niż wśród kobiet (odpowiednio 18,5% i 6,9%). Z drugiej strony obowiązki rodzinne znacznie częściej były przyczyną bierności zawodowej kobiet (12,7%) niż mężczyzn (1,8%).

W przypadku 3 877 tys. osób biernych zawodowo w wieku produkcyjnym (kobiety w wieku 
18–59 lat i mężczyźni w wieku 18–64 lata) najczęstszymi przyczynami bierności były: nauka i podnoszenie kwalifikacji – 29,0%, choroba, niepełnosprawność – 25,5% oraz obowiązki rodzinne – 20,5%. Emeryturę jako powód bierności na rynku pracy wskazało 8,0% osób w wieku produkcyjnym, a osoby zniechęcone bezskutecznością poszukiwania pracy stanowiły 1,1% tej grupy.

Struktura osób biernych zawodowo w wieku 15–74 lata według płci i przyczyn bierności w III kwartale 2023 r. (w %)

Wykres 7. Struktura osób biernych zawodowo w wieku 15-74 lata według płci Q3 23.png

 

 

GUS

Źródło danych: GUS

Autopromocja
Oprac. Piotr T. Szymański

REKLAMA

Źródło: GUS
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code
  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Od 1 kwietnia nowe stawki za wypadki przy pracy. 1431 zł za 1% uszczerbku [Obwieszczenie z 21 lutego 2024 r.]

  Są już znane stawki odszkodowań za wypadki przy pracy. 1% uszczerbku na zdrowiu wyceniono na 1431 zł.

  Czy 10 marca 2024 to niedziela handlowa?

  Czy 10 marca 2024 to niedziela handlowa? Czy w marcu 2024 jest niedziela handlowa? Kiedy wypadają niedziele handlowe w 2024 roku? Gdzie nie obowiązuje zakaz handlu? 

  Urlop macierzyński dla rodziców wcześniaków i noworodków wymagających hospitalizacji - ruszyły prace

  W dniu 15 lutego 2024 roku ruszyły prace w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nad opracowaniem prawnych rozwiązań w zakresie uprawnień rodzicielskich dla rodziców dzieci przedwcześnie urodzonych oraz dzieci hospitalizowanych po urodzeniu. To poważny problem. Środowiska reprezentujące rodziców wcześniaków wskazują, że mama każdego wcześniaka, który wymaga hospitalizacji po narodzinach, miała prawo skorzystać z pełnopłatnego zwolnienia lekarskiego z tytułu opieki nad dzieckiem, a urlop macierzyński, żeby zaczynał się wraz z wypisem dziecka do domu. Dodatkowo, mamy wcześniaków aktualnie przebywające na urlopie macierzyńskim proszą o wydłużenie im tego urlopu o czas, jaki dziecko spędziło w szpitalu. 

  1,5 mld zł dla samorządów - zyskają pracownicy administracji i interesanci

  Jak podaje Ministerstwo Cyfryzacji ponad 2 tys. samorządów ze wszystkich województw uzyskało wsparcie w ramach projektu Cyberbezpieczny Samorząd. Otrzymają one do 850 tys. złotych na działania z zakresu cyberbezpieczeństwa. Podpisaliśmy pierwszą umowę na realizację grantu, teraz rusza podpisywanie umów ze wszystkimi jednostkami samorządu, które zakwalifikowały się do wsparcia – poinformował wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

  REKLAMA

  Słowacja – Dni wolne od pracy 2024

  Słowacja ma w swoim kalendarzu aż piętnaście dni wolnych od pracy w ciągu roku. Dzięki temu kraj ten plasuje się pod tym względem w czołówce Unii Europejskiej. Dla porównania – w Polsce są o dwa dni wolne mniej. Kiedy przypadają dni wolne od pracy na Słowacji w 2024 r.?

  Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego dostanie podwyżki. Funkcjonariusze ABW zarobią nawet 16200 zł miesięcznie [Wyrównanie od 1 stycznia 2024 r.]

  Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego to kolejna państwowa instytucja, którą dosięgnie fala podwyżek w sferze budżetowej. Zarobki w ABW wzrosną z poziomu 3900–13500 zł do poziomu 4700–16200 zł. Pójdą w górę także dodatki za stopień służbowy. Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego dostaną podwyżki z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r. 

  Nowe kwoty jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Czy wzrosną od 1 kwietnia 2024 r.?

  Znamy wysokość odszkodowań z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej. Jest nowe obwieszczenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

  2121 zł – taki miesięczny przychód może mieć bezrobotny. Od lipca 2024 r. – maksymalnie 2150 zł

  Bezrobotny zostanie wyrejestrowany z urzędu pracy jeśli podejmie jakąkolwiek pracę. Może jednak zachować status osoby bezrobotnej mając źródła przychodów z innego tytułu niż praca. Przepisy określają limit kwoty przychodów, jakie może uzyskiwać bezrobotny. 

  REKLAMA

  336,36 zł dodatku od 1 marca 2024

  Od 1 marca 2024 r. waloryzacji z ZUS i KRUS podlegają liczne świadczenia emerytalno-rentowe, w tym dodatki. Jednym z nich jest dodatek sołtysowski, który będzie podwyższony o 36 zł i 36 groszy. W 2023 r. dodatek sołtysowski wynosił 300 zł, a w 2024 to 336,36 zł. Na dodatki dla sołtysów w 2024 r. państwo (my podatnicy) wydamy: 162 852 000 zł. Kwota ta z biegiem lat będzie rosła i przykładowo w 2032 r. wyniesie 232 716 000 zł.

  Wcześniejsza emerytura. Od 1 marca 2024 r. wzrosną limity dorabiania przez emerytów

  1 marca 2024 r. zwiększą się limity dorabiania dla wcześniejszych emerytów i rencistów. Ile wyniesie górny próg dorabiania, po przekroczeniu którego ZUS może zawiesić wypłacanie świadczenia?

  REKLAMA