REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

S. Broniarz apeluje do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wynagrodzenia z tytułu pracy w godzinach ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw nauczycieli. Czy będą podwyżki dla nauczycieli?

Doktor nauk prawnych, adwokat, adiunkt na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego w Katedrze Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego.
S. Broniarz apeluje do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wynagrodzenia z tytułu pracy w godzinach ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw nauczycieli. Czy będą podwyżki dla nauczycieli?
Shutterstock

REKLAMA

REKLAMA

W dniu 8 stycznia 2024 roku Sławomir Broniarz Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego wystąpił do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk z wnioskiem o znowelizowanie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w ten sposób, aby wśród składników wynagrodzenia niezaliczanych do płacy minimalnej zostało uwzględnione wynagrodzenie z tytułu pracy w godzinach ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw. Na ten moment ma miejsce nierówne traktowanie nauczycieli w zakresie wynagrodzenia!
rozwiń >

Wniosek ZNP do MPiPS dotyczący wyłączenia godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw z minimalnego wynagrodzenia

W dniu 8 stycznia Sławomir Broniarz Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego, w imieniu nauczycieli w całej Polsce, wystosował pismo do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk z wnioskiem o znowelizowanie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w ten sposób, aby wśród składników wynagrodzenia niezaliczanych do płacy minimalnej zostało uwzględnione wynagrodzenie z tytułu pracy w godzinach ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw.

REKLAMA

Autopromocja
Ważne
Składniki wynagrodzenia minimalnego a zastępstwa i godziny ponadwymiarowe

Uszczegóławiając istotą sprawy jest wniosek o wszczęcie procedury legislacyjnej zmierzającej do nowelizacji art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2207 ze zm., dalej jako: ustawa) w ten sposób, aby wśród składników wynagrodzenia niezaliczanych do płacy minimalnej zostało uwzględnione wynagrodzenie z tytułu pracy w godzinach ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw, o których mowa w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia1982 r. Karta Nauczyciela (tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 984 ze zm., dalej jako: KN). Konsekwencją będzie wyrównanie sytuacji prawnej grupy nauczycieli, którzy aktualnie mają gorsze zarobki, pomimo większej ilości pracy.

Nierówne traktowanie nauczycieli - koniec z tym bezprawiem

Jak podaje ZNP: obecnie nauczyciele wykonujący dodatkową pracę w ramach godzin ponadwymiarowych i/lub doraźnych zastępstw, mają zdecydowanie gorszą sytuację prawną w zakresie prawa do wyrównania w porównaniu do tej samej grupy nauczycieli, którzy nie realizują zajęć w ramach godzin ponadwymiarowych i/lub doraźnych zastępstw.

Co nie wchodzi do minimalnego wynagrodzenia 2024?

W myśl przepisu art. 6 ust. 5 ustawy przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się:

 • nagrody jubileuszowej;
 • odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi w związku z przejściem na emeryturę lub rentę;
 • wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych;
 • dodatku do wynagrodzenia za pracę w porze nocnej;
 • dodatku za staż pracy;
 • dodatku za szczególne warunki pracy (ten punkt wszedł w życie 1 stycznia 2024 roku).

Powyższe wyliczenie stanowi katalog zamknięty, wyliczenie jest enumeratywne. Co to oznacza dla nauczycieli? Oznacza to tyle, że wśród katalogu składników wynagrodzenia niezaliczanego do płacy minimalnej nie zostało wskazane wynagrodzenie z tytułu pracy w godzinach ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw, które nauczyciele otrzymują na podstawie art. 35 ust. 3 KN, który to stanowi, że wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i za godziny doraźnych zastępstw wypłaca się według stawki osobistego zaszeregowania nauczyciela, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy.

Kiedy nauczyciel ma nadgodziny?

O podległości służbowej nauczyciela wobec pracodawcy świadczy to, że może mu być polecona praca w godzinach ponadwymiarowych. Kiedy? Okazuje się, że przepisy są dość enigmatyczne, ponieważ z ostrożności użyte są w KN dość ogólne sformułowania:

Dalszy ciąg materiału pod wideo
 • W szczególnych wypadkach
 • podyktowanych wyłącznie koniecznością realizacji programu nauczania

nauczyciel może być obowiązany do odpłatnej pracy w godzinach ponadwymiarowych zgodnie z posiadaną specjalnością, których liczba nie może przekroczyć 1/4 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć. Przydzielenie nauczycielowi większej liczby godzin ponadwymiarowych może nastąpić wyłącznie za jego zgodą, jednak w wymiarze nieprzekraczającym 1/2 tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.

Tak samo rozliczana jest praca w ramach godzin doraźnych zastępstw (art. 35 ust. 2a KN), a więc jest to także praca ponad obowiązujący nauczyciela tygodniowy wymiar czasu pracy – z różnicą że pragmatyka nauczycielska nie zakreśla maksymalnego wymiaru tychże zajęć.

Praca nauczycieli w wymiarze ponadnormatywnym 

Zdaniem ZNP jako pracę w wymiarze ponadnormatywnym, wiążącą się z obowiązkiem wypłaty dodatkowego wynagrodzenia, należy traktować:

 • Pracę powyżej wymiaru obowiązującej pracownika 40 godzinnej, tygodniowej normy czasu pracy, jest pracą w ramach godzin nadliczbowych
 • praca nauczyciela ponad obowiązujące go tygodniowe pensum – pracą w godzinach ponadwymiarowych lub doraźnych zastępstw. 

W konsekwencji, mając na uwadze art. 6 ust. 5 ustawy wśród składników, które nie podlegają uwzględnieniu na użytek ustalenia kwoty wynagrodzenia minimalnego, nie zaliczono wynagrodzenia z tytułu pracy w godzinach ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw. Uznano więc, że nie uwzględniono specyfiki systemu czasu pracy nauczycieli, który charakteryzuje się znaczną odmiennością od powszechnie obowiązujących norm prawa pracy.

Minimalne wynagrodzenie nauczycieli

Zgodnie z nowymi przepisami kwota wynagrodzenia minimalnego za pracę od dnia 01 stycznia 2024 roku wynosi 4242 zł. Jak podaje ZNP: na dzień 1 stycznia 2024 r. minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli są niższe od stawek minimalnego wynagrodzenia za pracę w odniesieniu do:

 • nauczyciela początkującego (3600 zł  i 3690 zł);
 • nauczyciela mianowanego (3700 zł i 3890 zł);
 • nauczyciela dyplomowanego w 2. kategorii wykształcenia (3960 zł).

Tak więc kwota wyrównania, o której mowa w art. 7 u.m.w.p. powinna wynosić odpowiednio dla:

 • nauczyciela początkującego – 642 zł i 552 zł;

ZNP uważa, że: "Niezaliczenie wynagrodzenia z tytułu godzin ponadwymiarowych i doraźnych zastępstw na użytek ustalenia kwoty wynagrodzenia minimalnego powoduje skutek w postaci nierównego traktowania pracowników wykonujących taką samą pracę (tj. za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości) w zakresie wynagrodzenia.

Przykład

Przykładowo bowiem – nauczyciel początkujący o najniższym poziomie wykształcenia, któremu nie zlecono pracy w godzinach ponadwymiarowych i/lub doraźnych zastępstw, którego wynagrodzenie zasadnicze na dzień 1.01.202r r. wynosi 3600 zł, uzyska prawo do wyrównania na podstawie art. 7 u.m.w.p. w wysokości 642 zł. Ten sam nauczyciel początkujący, któremu zlecono pracę w godzinach ponadwymiarowych i/lub doraźnych zastępstw, ww. wyrównania może nie otrzymać, jeżeli wypracuje wynagrodzenie z tytułu godzin ponadwymiarowych i/lub doraźnych zastępstw w kwocie 642 zł, gdyż do kwoty wynagrodzenia minimalnego na gruncie u.m.w.p. zostanie mu zaliczone ww. wynagrodzenie za pracę ponad obowiązujące go pensum, a więc wynagrodzenie za dodatkową pracę.

W sposób oczywisty rozwiązanie określone w art. 6 ust. 5 u.m.w.p. cechuje się nierównością i niekorzystnym ukształtowaniem sytuacji nauczyciela wykonującego dodatkową pracę w ramach godzin ponadwymiarowych i/lub doraźnych zastępstw. Taka sytuacja nie występuje jednak w przypadku pracownika, który wykonał pracę w wymiarze godzin nadliczbowych. Reasumując powyższe wywody należy zauważyć, że na gruncie obecnie obowiązującego prawa na dzień 01.01.2024 r. nauczyciele aż w pięciu kategoriach wskazanych w tabeli wynagrodzenia zasadniczego nie osiągają stawek minimalnego wynagrodzenia za pracę na gruncie u.m.w.p.".

Czy ZNP na pewno ma rację? Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych a pracy w godzinach ponadwymiarowych - stanowisko eksperta inne niż ZNP

Jak podaje w swoim praktycznym wyjaśnieniu w serwisie Legalis/el, Jarosław Witkowski, pt. Uwzględnianie wynagrodzenia za godziny nadliczbowe przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia nauczycieli na potrzeby wynagrodzenia minimalnego: "Należy zatem wskazać, że na podstawie art. 6 ust. 1 MinWynagrU wysokość wynagrodzenia pracownika zatrudnionego w pełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy nie może być niższa od wysokości minimalnego wynagrodzenia. Powyższa zasada dotyczy również nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy. Artykuł 6 ust. 4 MinWynagrU wskazuje natomiast, że do obliczenia wysokości wynagrodzenia przyjmuje się przysługujące pracownikowi składniki wynagrodzenia i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy, zaliczone według zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny do wynagrodzeń osobowych, z zastrzeżeniem art. 6 ust. 5 MinWynagrU. A zgodnie z art. 6 ust. 5 pkt 3 MinWynagrU przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. W przypadku nauczycieli pod pojęciem tym należy rozumieć wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw. Należy tak uznać, albowiem art. 6 ust. 4 MinWynagrU odwołuje się do zasad statystyki zatrudnienia i wynagrodzeń określonych przez Główny Urząd Statystyczny. A skoro tak, to należy zwrócić uwagę, że zgodnie z powyższymi zasadami Głównego Urzędu Statystycznego wynagrodzenia osobowe obejmują w szczególności m.in. dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych. Tymczasem ustawodawca w art. 6 ust. 5 pkt 3 MinWynagrU przesądził, że przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika nie uwzględnia się wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych. Przyjmując zatem racjonalne działanie ustawodawcy należy przyjąć, że intencją ustawodawcy było, aby godziny nadliczbowe, o których mowa w art. 6 ust. 5 pkt 3 MinWynagrU, były tymi samymi godzinami nadliczbowymi, którymi w swoich zasadach statystki zatrudnienia i wynagrodzeń posługuje się Główny Urząd Statystyczny. Inaczej w obrębie jednego zagadnienia – tj. obliczania wysokości wynagrodzenia minimalnego – posługiwalibyśmy się dwoma różnymi pojęciami godzin nadliczbowych, co jest nie do przyjęcia z punktu tzw. zakazu wykładni homonimicznej.".

Pozostaje czekać na stanowisko Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, o czym będziemy na bieżąco informowali.

Autopromocja

REKLAMA

Źródło: INFOR

Oceń jakość naszego artykułu

Dziękujemy za Twoją ocenę!

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna

Powiedz nam, jak możemy poprawić artykuł.
Zaznacz określenie, które dotyczy przeczytanej treści:

REKLAMA

QR Code

© Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

Uprawnienia rodzicielskie
certificate
Jak zdobyć Certyfikat:
 • Czytaj artykuły
 • Rozwiązuj testy
 • Zdobądź certyfikat
1/10
Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
nie ma takiej możliwości
3
6
9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
Następne
Kadry
Zapisz się na newsletter
Zobacz przykładowy newsletter
Zapisz się
Wpisz poprawny e-mail
Ważność orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności zostanie wydłużona. Będą nowe przepisy

19 lipca 2024 r. do Sejmu wpłynął projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Dzięki nowym przepisom zostanie wydłużona ważność orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności niemal 400 tys. osób.

Dostosowanie stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe - sprawdź, czy Twoje jest odpowiednie

Przepisy bhp wymagają odpowiednio przygotowanych i dostosowanych stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe. Sprawdź, czy Twoje stanowisko pracy jest zgodne z przepisami!

Czy pracownik na zwolnieniu lekarskim może wyjechać na urlop

Podczas zwolnienia lekarskiego pracownikowi nie wolno wykonywać żadnej pracy zarobkowej. Ponadto nie może wykorzystywać zwolnienia w sposób niezgodny z jego celem. Czy to oznacza, że podczas choroby pracownik powinien zostać w domu i nie wolno mu wyjechać na urlop?

Wskaźnik waloryzacji na ustawowym minimum. W 2025 r. emerytury i renty wzrosną o 6,78 proc.

6,78 proc. - co najmniej o tyle wzrosną emerytury i renty w przyszłym roku. Rząd pracuje nad rozporządzeniem w sprawie wysokości zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2025 r.

REKLAMA

Czy 21 lipca to niedziela handlowa?

Czy przedostatnia niedziele lipca to niedziela handlowa? Czy sklepy będą otwarte? 

Składki tylko do ZUS czy do ZUS i OFE. Kończy się czas na podjęcie decyzji

Wkrótce „okno transferowe” pozwalające ubezpieczonym decydować, gdzie ma być przekazywana część ich składki emerytalnej, zostanie zamknięte. O tym, gdzie ma trafiać część składki, mogą decydować mężczyźni, którzy nie ukończyli 55 lat, i kobiety, które nie ukończyły 50 lat.

Wypłata z PPK bez podatku – wystarczy wybrać odpowiedni sposób wypłaty

Środki z PPK można wypłacić bez podatku. Bez względu na to, jaki wariant wypłaty oszczędności uczestnik PPK wybierze – zyski wypracowane przez 25% środków zgromadzonych na jego rachunku PPK będą zwolnione z podatku dochodowego. Rozłożenie wypłaty na co najmniej 120 miesięcznych rat zwalnia z podatku zyski wypracowane przez całość oszczędności. 

Wydłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności – projekt ustawy

Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Nowelizacja przewiduje wydłużenie ważności orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności maksymalnie o 6 miesięcy.

REKLAMA

Czy pracodawca może zmusić do 14-dniowego urlopu?

Według Kodeksu pracy wymiar urlopu wypoczynkowego wynosi 20 lub 26 dni – w zależności od stażu pracy pracownika. Urlop może być podzielony na części, z których co najmniej jedna powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych. Czy 14-dniowy urlop jest obowiązkowy?

4 dni albo 35 godzin tygodnia pracy w Polsce do 2027 roku? Za granicą już testowali a efekty są pozytywne

W oczekiwaniu na zapowiadane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  skrócenie tygodniowego czasu pracy w Polsce, warto przyjrzeć się przykładom z innych państw. Dotąd w programach pilotażowych 4-dniowego tygodnia pracy zaobserwowano np. spadek rotacji zatrudnienia o 40 proc., polepszenie dobrostanu pracowników w 82 proc. firm oraz oszczędności dla pracodawców na poziomie niemal 2 mln zł w skali roku. Krótszy tydzień pracy najlepiej przyjął się na Islandii, gdzie 86 proc. pracowników korzysta z niego lub ma taką możliwość. Ale polscy pracodawcy nie są entuzjastami tego rozwiązania. Aż 51 proc. firm uważa, że w ich branży jest ono niemożliwe. Jeżeli nie uda się skrócić tygodnia pracy, to dobrą alternatywą dla 54 proc. Polaków mogłaby być częstsza praca zdalna lub hybrydowa. 

REKLAMA