Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Jakie obowiązki ma pracodawca, gdy pracownik przechodzi na świadczenie przedemerytalne

Dariusz Noszczak
Prawnik z ponad 10-letnim doświadczeniem, specjalista w dziedzinie prawa ubezpieczeń społecznych, w tym m.in. świadczeń emerytalno-rentowych. Autor wielu publikacji poświęconych tej tematyce, doświadczony wykładowca i szkoleniowiec.
Zwalniany pracownik może w niektórych przypadkach uzyskać prawo do świadczenia przedemerytalnego do czasu nabycia uprawnień do emerytury. Dlatego ważne jest, aby pracodawca odpowiednio wypełnił dokumenty pracownika związane z rozwiązaniem stosunku pracy, zwłaszcza świadectwo pracy. Zwolnienie to musi dotyczyć określonych przyczyn leżących po stronie pracodawcy. Pracodawca, syndyk, likwidator lub inna osoba sprawująca zarząd nad majątkiem firmy musi wyraźnie wskazać tę przyczynę w wystawianym świadectwie pracy lub odrębnym zaświadczeniu.

Wysyłając pracownika na świadczenie przedemerytalne, pracodawca powinien pamiętać o tym, że osoba ubiegająca się o takie świadczenie musi spełnić również inne warunki dotyczące stażu ubezpieczeniowego, a w niektórych przypadkach - odpowiedniego wieku przedemerytalnego. Po zwolnieniu z pracy w okolicznościach przewidzianych w przepisach nabędzie ona prawo do świadczenia przedemerytalnego, jeśli spełni pozostałe warunki, w tym m.in. będzie pobierała przez określony czas zasiłek dla bezrobotnych, a wniosek o to świadczenie złoży do ZUS w odpowiednim terminie.

Jestem kadrową w firmie, wobec której niedawno sąd wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu. W związku z tym konieczne będzie zwolnienie kilku pracowników. Jeden z nich będzie spełniał warunki wymagane do przyznania świadczenia przedemerytalnego, gdyż ma w sumie ponad 40-letni staż pracy. Czy biorąc pod uwagę fakt, że ma dopiero 57 lat, będzie mógł w takiej sytuacji ubiegać się o to świadczenie?

Jeśli pracownik spełni wszystkie wymagane warunki do przyznania świadczenia przedemerytalnego, będzie mógł uzyskać to świadczenie niezależnie od osiągniętego wieku, ponieważ zwolnienie z pracy nastąpiło z powodu ogłoszenia upadłości pracodawcy.

Świadczenie przedemerytalne przysługuje m.in. pracownikom zwalnianym z zakładów pracy, których stosunek pracy został rozwiązany w związku z niewypłacalnością lub likwidacją pracodawcy w rozumieniu przepisów ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, czyli w sytuacji, gdy sąd upadłościowy wydał postanowienie o:
- ogłoszeniu upadłości pracodawcy obejmującej likwidację majątku dłużnika,
- ogłoszeniu upadłości pracodawcy z możliwością zawarcia układu,
- oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości pracodawcy, ponieważ jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania,
- oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości w razie stwierdzenia, że majątek dłużnika jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morską w takim stopniu, że pozostały jego majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania.

Niewypłacalność pracodawcy dotyczy także sytuacji, kiedy pracodawca nie zaspokaja roszczeń pracowniczych z powodu braku środków finansowych m.in., gdy:
- sąd upadłościowy wyda postanowienie o umorzeniu postępowania upadłościowego z określonych powodów,
- organ założycielski podejmie decyzję o wdrożeniu postępowania likwidacyjnego wobec przedsiębiorstwa państwowego, jeżeli likwidacja nie jest skutkiem przekształcenia, łączenia lub podziału przedsiębiorstwa,
- sąd orzeknie rozwiązanie spółki handlowej.

Aby uzyskać prawo do świadczenia przedemerytalnego nie zawsze konieczne jest osiągnięcie odpowiedniego wieku emerytalnego. Należy w tym przypadku udowodnić długi staż ubezpieczeniowy, który wynosi 34 lata dla kobiet lub 39 lat dla mężczyzn, najpóźniej 31 grudnia roku poprzedzającego rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego. Osoby ubiegające się o świadczenie przedemerytalne na tej podstawie muszą być zatrudnione co najmniej przez 6 miesięcy u pracodawcy, który rozwiązał z nimi stosunek pracy z tych właśnie przyczyn.

WAŻNE!
Sześciomiesięczny okres zatrudnienia nie musi być nieprzerwany, ale łącznie musi wynosić 6 miesięcy.

Do uzyskania świadczenia przedemerytalnego konieczne jest również spełnienie ogólnych warunków przewidzianych dla wszystkich osób ubiegających się o to świadczenie, tj.:
- zarejestrowanie się w powiatowym urzędzie pracy, a następnie pobieranie przez 6 miesięcy zasiłku dla bezrobotnych,
- brak odmowy przyjęcia propozycji zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, a także zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych składanych przez urząd pracy w okresie pobierania zasiłku dla bezrobotnych (chyba że odmowa była uzasadniona),
- złożenie wniosku o świadczenie przedemerytalne w ciągu 30 dni od dnia, w którym powiatowy urząd pracy wydał dokument poświadczający 6-miesięczny okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych.Firma, w której prowadzę sprawy kadrowe, zamierza ogłosić upadłość. W związku z tym będziemy musieli zwolnić część załogi. W pierwszej kolejności chcielibyśmy rozwiązać umowy o pracę z osobami, które mogłyby zaraz po zwolnieniu nabyć uprawnienia do emerytury lub świadczenia przedemerytalnego. Dwie pracownice ukończą za kilka miesięcy 56 lat i mają ponad 25-letni staż pracy. Czy będą mogły uzyskać świadczenie przedemerytalne?
Pracownice po ukończeniu wymaganego wieku 56 lat mogą uzyskać prawo do świadczenia przedemerytalnego, jeżeli po rozwiązaniu stosunku pracy uzyskają status osoby bezrobotnej i przez 6 miesięcy będą pobierać zasiłek dla bezrobotnych.

Prawo do świadczenia przedemerytalnego mogą uzyskać również pracownicy, których stosunek pracy lub stosunek służbowy został rozwiązany w związku z niewypłacalnością lub likwidacją pracodawcy, jeżeli ukończyli wiek co najmniej 56 lat w przypadku kobiet lub 61 lat w przypadku mężczyzn oraz udowodnili okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn.

Pracownik, który będzie ubiegał się o świadczenie przedemerytalne, musi być zatrudniony lub pozostawać w stosunku służbowym przez okres co najmniej 6 miesięcy u pracodawcy, który następnie uległ likwidacji lub stał się niewypłacalny. Wszystkie te warunki muszą być spełnione do dnia rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego.

Pracownicy muszą również spełnić ogólne wymagania przewidziane dla osób ubiegających się o świadczenie przedemerytalne, m.in. pobierać przez przynajmniej 6 miesięcy zasiłek dla bezrobotnych oraz złożyć do ZUS wniosek o to świadczenie w odpowiednim terminie.

Przedsiębiorstwo, w którym jestem kadrową, zamierza niedługo przeprowadzić zwolnienia grupowe. Pracownicy mający ponad 50 lat, którzy nie mogą jeszcze nabyć uprawnień emerytalnych, zwracają się do mnie z pytaniami, czy w takiej sytuacji będą mogli przejść na świadczenie przedemerytalne. Czy w ich przypadku jest możliwość uzyskania tego świadczenia?
Rozwiązanie stosunku pracy w ramach zwolnień grupowych stworzy byłym pracownikom możliwość uzyskania świadczenia przedemerytalnego.

Prawo do świadczenia przedemerytalnego mogą nabyć również osoby, których stosunek pracy lub stosunek służbowy został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Chodzi o sytuacje, gdy stosunek pracy lub stosunek służbowy:
- został rozwiązany z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników lub zgodnie z przepisami Kodeksu pracy (w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z takich samych przyczyn, ale u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników),
- został rozwiązany z powodu ogłoszenia upadłości pracodawcy, jego likwidacji lub likwidacji stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych, organizacyjnych, produkcyjnych lub technologicznych,
- wygasł w przypadku śmierci pracodawcy lub na mocy przepisów szczególnych w wyniku przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę i niezaproponowania przez tego pracodawcę nowych warunków pracy i płacy.

Osoba, której stosunek pracy lub stosunek służbowy został rozwiązany z wymienionych przyczyn, może uzyskać świadczenie przedemerytalne, jeśli do dnia zwolnienia z pracy ukończyła co najmniej 55 lat (kobieta) lub 60 lat (mężczyzna), udowodniła okres składkowy i nieskładkowy w wymiarze co najmniej 30 lat dla kobiet lub 35 lat dla mężczyzn oraz była zatrudniona przez co najmniej 6 miesięcy u pracodawcy, z którym nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy lub stosunku służbowego. Konieczne jest też spełnienie (wcześniej opisanych) ogólnych warunków wymaganych od wszystkich osób ubiegających się o świadczenie przedemerytalne.

Pracownik, którego niedawno zwolniliśmy z pracy, zwrócił się do nas z pytaniem, czy będzie mu przysługiwało świadczenie przedemerytalne. Przeżywamy poważne kłopoty finansowe i niedługo ma się rozpocząć postępowanie likwidacyjne naszej firmy. Pracownik ma 58 lat, ale udowodnił dotychczas ponad 40 lat okresów składkowych i nieskładkowych. Czy po likwidacji naszej firmy będzie mógł uzyskać świadczenie przedemerytalne?

Stosunek pracy został rozwiązany przed wszczęciem postępowania likwidacyjnego, dlatego były pracownik nie uzyska prawa do świadczenia przedemerytalnego w związku z likwidacją zakładu pracy.

Jeżeli pracownik został zwolniony z pracy z przyczyn dotyczących pracodawcy, to ma możliwość uzyskania świadczenia przedemerytalnego bez względu na osiągnięty wiek. W tym przypadku musi udowodnić dłuższy staż ubezpieczeniowy, który wynosi co najmniej 35 lat (dla kobiet) lub 40 lat (dla mężczyzn). Także w tym przypadku pracownik musi spełnić wszystkie inne warunki wymagane od wszystkich osób do przyznania świadczenia.

Bardzo ważne dla uzyskania prawa do świadczenia przedemerytalnego (w każdym przypadku) jest to, kiedy nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy.

ZUS stoi na stanowisku, że zwolnienie z pracy musi być następstwem wskazanych w przepisach szczególnych okoliczności.

WAŻNE!Rozwiązanie umowy o pracę przed dniem wszczęcia postępowania likwidacyjnego lub wystąpienia niewypłacalności pracodawcy nie daje uprawnień do świadczenia przedemerytalnego z tego tytułu.

Jeżeli umowa o pracę lub stosunek służbowy zostały rozwiązane przed dniem wszczęcia postępowania likwidacyjnego lub wystąpienia niewypłacalności pracodawcy, to ZUS uzna, że rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z innego powodu, niż uprawniające do świadczenia przedemerytalnego.


Zamierzamy wysłać jednego z pracowników na świadczenie przedemerytalne. W przepisach znajduje się pojęcie okresu uprawniającego do emerytury, który musi udowodnić osoba ubiegająca się o świadczenie przedemerytalne. Czy chodzi tylko o okresy składkowe i nieskładkowe, czy ZUS zalicza również w tym przypadku okresy pracy na roli? Tylko po doliczeniu tych okresów pracownik będzie miał wymagany 25-letni staż.
Jeśli okres pracy w gospodarstwie rolnym spełnia wymagania przewidziane w przepisach emerytalnych, to ZUS doliczy go do stażu ubezpieczeniowego pracownika.

Za okres uprawniający do emerytury uważa się okres ustalony na podstawie przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS. Oznacza to, że w tym przypadku wliczeniu podlegają:
- okresy składkowe,
- okresy nieskładkowe ograniczone do 1/3 udowodnionych okresów składkowych,
- okresy ubezpieczenia za granicą, jeżeli tak stanowią umowy międzynarodowe.

Jeżeli wymienione okresy są krótsze od wymaganego stażu ubezpieczeniowego, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia tego stażu ZUS zalicza:
- okresy ubezpieczenia społecznego rolników, za które opłacono składki przewidziane w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
- okresy prowadzenia gospodarstwa rolnego po ukończeniu 16. roku życia, przypadające przed 1 lipca 1977 r.,
- okresy pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16. roku życia, przypadające przed 1 stycznia 1983 r.

ZUS uwzględnia okresy rolne tylko wtedy, gdy nie zostały zaliczone do okresów, od których zależy prawo do emerytury lub renty na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników. Okresy te nie mogą się również czasowo pokrywać z okresami składkowymi i nieskładkowymi.

Ze względu na likwidację stanowiska pracy z przyczyn ekonomicznych zamierzamy zwolnić pracownika, który przez ponad 15 lat pracował u nas przy produkcji azbestu. Pracownik ma obecnie 55 lat oraz 26 udowodnionych lat składkowych i nieskładkowych. Czy w związku z tym uzyska świadczenie przedemerytalne?
Jeśli do końca 1999 r. pracownik przepracował przynajmniej 10 lat w wymienionych w przepisach zakładach produkujących azbest, to po spełnieniu pozostałych warunków będzie mógł uzyskać świadczenie przedemerytalne bez względu na wiek.

Odrębną możliwość uzyskania świadczenia przedemerytalnego mają osoby, które były w przeszłości zatrudnione przy produkcji azbestu ze względu na szczególnie szkodliwy charakter pracy, jaką wykonywały.

Chodzi o pracowników, którzy 28 września 1997 r. byli zatrudnieni w zakładach wymienionych w załącznikach 2 i 3 do ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, w przedsiębiorstwach powstałych w wyniku przekształcenia, podziału lub połączenia tych zakładów lub w przedsiębiorstwach korzystających z ich majątku do czasu zaprzestania produkcji wyrobów zawierających azbest i oczyszczenia tych zakładów z azbestu lub też w innych przedsiębiorstwach (w przypadku oddelegowania do nich i wykonywania stale pracy na terenie ww. zakładów lub przedsiębiorstw). Osoby te mogą uzyskać świadczenie przedemerytalne, jeśli:
- rozwiązały stosunek pracy z ostatnim pracodawcą z przyczyn dotyczących zakładu pracy w rozumieniu ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
- spełniają warunki do uzyskania statusu osoby bezrobotnej i prawa do zasiłku dla bezrobotnych,
- mają staż ubezpieczeniowy wynoszący co najmniej 20 lat dla kobiet i 25 lat dla mężczyzn, w tym co najmniej 10 lat zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy w zakładach produkujących azbest.

Do 10-letniego okresu zatrudnienia ZUS wlicza tylko okresy do 31 grudnia 1999 r., w tym również okresy pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy oraz świadczeń pieniężnych na wypadek choroby i macierzyństwa. Nie podlegają natomiast wliczeniu okresy przebywania na urlopie bezpłatnym.


Podstawa prawna:
- art. 2 ustawy z 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (DzU nr 120, poz. 1252),
- art. 2 ust. 1 pkt 29 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (DzU nr 99, poz. 1001 ze zm.),
- art. 3 i art. 8 ustawy z 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (DzU nr 158, poz. 1121),
- art. 6 ustawy z 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (DzU z 2004 r. nr 3, poz. 20 ze zm.),
- art. 5-9, art. 8 i art. 10-11 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (DzU z 2004 r. nr 39, poz. 353 ze zm.).

Treść jest dostępna bezpłatnie,
wystarczy zarejestrować się w serwisie

Załóż konto aby otrzymać dostęp do pełnej bazy artykułów oraz wszystkich narzędzi

Posiadasz już konto? Zaloguj się.
Reklama
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie - zapraszamy do subskrybcji naszego newslettera
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Pokaż:

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Uprawnienia rodzicielskie
  certificate
  Jak zdobyć Certyfikat:
  • Czytaj artykuły
  • Rozwiązuj testy
  • Zdobądź certyfikat
  1/10
  Ile tygodni urlopu macierzyńskiego można maksymalnie wykorzystać jeszcze przed porodem?
  nie ma takiej możliwości
  3
  6
  9 - tylko jeśli pracodawca wyrazi na to zgodę
  Następne
  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail
  Legitna praca. Inspekcja pracy troszczy się o młodzież

  Upowszechnienie wiedzy dotyczącej prawa pracy, uświadamianie zagrożeń czyhających na młodych pracowników w ich pierwszej pracy oraz informowanie o możliwości skorzystania z pomocy w zakresie prawa pracy to główne cele kampanii „Legitna praca”. Państwowa Inspekcja Pracy kieruje ją do młodych osób, które właśnie wkraczają na rynek pracy. 

  Rynek pracy 2023 (II kwartał). 62 proc. pracowników oczekuje podwyżki

  Pracownicy coraz bardziej odczuwają słabnącą siłę nabywczą swoich wynagrodzeń i wyraźnie oczekują, że ich pensje będą nadążać za rosnącymi cenami. 28 proc. zamierza w nadchodzącym czasie starać się o podwyżkę, a wzrostu wynagrodzenia oczekuje aż 62 proc. – wynika z badania „Barometr rynku pracy” Gi Group Holding. 

  Mama w pracy. Kiedy należy się przerwa na karmienie

  Jakie przerwy w pracy przysługują kobiecie karmiącej piersią? Co w przypadku pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy? Czy pracodawca może nie wyrazić zgody na udzielenie przerwy na karmienie piersią? Na te i inne pytania znajdziesz odpowiedź w naszym artykule. 

  Podwyżki dla budżetówki i emerytów. „Solidarność” godzi się na porozumienie z rządem

  Podwyżki dla budżetówki i emerytur stażowych będą przedmiotem porozumienia pomiędzy NSZZ „Solidarność” a rządem. Komisja Krajowa związku zgodziła się na podpisanie dokumentu. 

  500 plus. Nowy okres świadczeniowy rozpoczął się

  Nowy okres świadczeniowy w programie „Rodzina 500 plus” rozpoczyna się 1 czerwca. Potrwa do 31 maja 2024 r. Jeśli wniosek o 500 plus zostanie złożony w czerwcu – ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca.

  Szczyt UE w sprawie BHP

  W dniach 15-16 maja 2023 r. w Sztokholmie odbył się szczyt UE w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, którego celem było wyznaczenie perspektyw i celów do 2027 r. Co jest priorytetem dla UE w zakresie BHP i jakie akry prawne obowiązują w tym obszarze? 

  Mały ZUS plus wydłużony o rok

  Pracowaliśmy nad rozwiązaniami, aby tzw. Mały ZUS był wydłużony o rok - powiedziała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

  O prawach dziecka - po dziecięcemu

  Dzieci powinny znać swoje prawa! Rodzice, władze państwowe i społeczeństwo powinni respektować wartości, które są ważne dla rozwoju dziecka. Jednym z najważniejszych dokumentów, w którym spisane są prawa dziecka jest Konwencja o Prawach Dziecka. Polska podpisała Konwencję o Prawach Dziecka 7 czerwca 1991 r. Co wynika z Konwencji i z Deklaracji Praw Dziecka?

  Niedziela handlowa – czerwiec 2023

  W czerwcu 2023 r. są cztery niedziele. Czy w którąś z nich zakaz handlu w niedziele i święta nie obowiązuje. Czy w czerwcu przypada więc niedziela handlowa? Wyjaśniamy.

  Poradnictwo zawodowe. Urzędy pracy robią to zawodowo

  Urzędy pracy świadczą usługi poradnictwa zawodowego, z których mogą korzystać zarówno osoby bezrobotne oraz poszukujące pracy, jak i pracodawcy. Na czym dokładnie polega ta usługa? W jakich formach może być realizowana? Wyjaśniamy. 

  Praca dzieci na roli - wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych

  W dniu 1 czerwca przypada Dzień Dziecka. W tym szczególnym czasie, ale i każdego dnia, warto pamiętać o ochronie pracy dzieci. Dzieci mogą bowiem pracować na roli, w ramach pomocy rodzicom w gospodarstwie. Należy jednak bezwzględnie przestrzegać pewnych zasad BHP. Szczególnie ważny jest wykaz czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat. Jakie to czynności? Poniżej wykaz wraz z omówieniem.

  ZUS online: elektroniczne wiadomości i umawianie wizyt

  Komunikat ZUS: Dostępna jest już aktualizacja aplikacji mobilnej mZUS. W nowej wersji zmieniliśmy wygląd aplikacji i rozbudowaliśmy ją o kolejne funkcje.

  Świadczenie wspierające - prace Sejmu trwają

  Trwa procedowanie świadczenia wspierającego, odbyło się już drugie czytanie w Sejmie. W dniu 24 maja 2023 r. przygotowano dodatkowe sprawozdanie Komisji Społecznej i Rodziny. Czym jest świadczenie wspierające? Kto będzie uprawniony do świadczenia wspierającego? W jakiej wysokości będzie przyznawane świadczenie wspierające?

  Być bliżej siebie w miejscu pracy, czyli o znaczeniu empatycznego przywództwa

  Empatia to obecnie jedna z kluczowych kompetencji przywódczych, uważana za niezbędną do osiągnięcia sukcesu w zarządzaniu. Niezwykle istotne jest empatyczne podejście lidera do pracownika w zakresie jego kondycji psychicznej i samopoczucia. To wątek, na który zwraca uwagę kampania „Bliżej Siebie”, podkreślająca, jak istotna jest komunikacja i właśnie empatia w miejscu pracy. 

  Jak uzyskać świadczenie rehabilitacyjne?

  Jak uzyskać świadczenie rehabilitacyjne? Kiedy należy się świadczenie rehabilitacyjne? Ile wynosi świadczenie rehabilitacyjne? Jak długo może trwać świadczenie rehabilitacyjne? Jak ZUS płaci świadczenie rehabilitacyjne?

  Renta socjalna 2023
  Co to jest renta socjalna? Co trzeba zrobić żeby dostać rentę socjalną? Komu przysługuje prawo do renty socjalnej? Ile wynosi renta socjalna w 2023 roku? Czy od decyzji lekarza w sprawie renty socjalnej można się odwołać?
  Dzień Dziecka - czy dzieci mogą pracować?

  W dniu 1 czerwca przypada Dzień Dziecka. Wielu zastanawia się czy dzieci mogą pracować. Często widzi się dzieci w reklamie czy w serialu telewizyjnym. Czy taka działalność dziecka ma charakter pracy zarobkowej? Czy na pracę dziecka potrzebna jest zgoda rodzica i inspektora pracy? Poniżej najważniejsze warunki formalne, aby móc legalnie zatrudniać dziecko i szanować jego prawa. 

  Rynek IT w Polsce - specjaliści poszukiwani

  Badania pokazują, że polski rynek IT nadal charakteryzuje duża dynamika – po spadku zapotrzebowania na specjalistów IT w drugiej połowie 2022 r. popyt na ich pracę wzrasta. W jakich obszarach poszukiwania się specjaliści IT? Okazuje się, że m.in. co do wiedzy z zakresu: BI, Big Data, Data Science. 

  KRUS - do 31 maja 2023 r. termin na złożenie oświadczenia o podatku

  Jak podaje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (dalej: KRUS) w dniu 31 maja 2023 r. upływa termin złożenia zaświadczenia lub oświadczenia dotyczącego rocznej kwoty granicznej podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2022 r. To ważny termin, należy o nim pamiętać, ponieważ konsekwencją może być ustanie ubezpieczenia społecznego rolników z dniem, do którego rolnik/domownik był zobowiązany złożyć takie zaświadczenie/oświadczenie w KRUS.

  Kryzys gospodarczy i niskie płace

  Zakończyć kryzys rosnących kosztów utrzymania: podnieść płace, opodatkować zyski! Takie hasło przewodnie towarzyszy kampanii, którą prowadzi Europejska Konfederacja Związków Zawodowych, czyli Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (dalej: ETUC). Związki podkreślają konieczność wyrównania płacy pomiędzy kobietami i mężczyznami jak i ogólnie zagwarantowanie wyższych wynagrodzeń.

  Zwrot nadpłaty składki na ubezpieczenie zdrowotnej - ostatnie dwa dni na wysłanie wniosku

  Złożenie rozliczenia składki zdrowotnej po terminie, który upłynął 22 maja, nie skutkuje konsekwencjami, ale tylko wysłanie wniosku o najpóźniej pierwszego czerwca - gwarantuje zwrot nadpłaty. 

  Płace w sektorze IT w Polsce w 2023 roku hamują po latach dynamicznych wzrostów

  Średnie wynagrodzenie rodzimych specjalistów w sektorze IT wzrosło – takie są wnioski wynikające z badania „Raport Płacowy 2023”, przeprowadzonego przez firmę badawczą Valueships na zlecenie Organizacji Pracodawców Usług IT – SoDA w lutym 2023 roku. Osoby zatrudnione w oparciu o umowę o pracę otrzymały podwyżki wynoszące średnio 12 proc. r/r. Natomiast w przypadku kontraktów B2B pensje świadczących usługi urosły o 6 proc. r/r. Podwyżki te są odzwierciedleniem koniunktury, która w panowała w 2022 r. Na początku br. firmy deklarowały kolejne wzrosty płac. W związku z dynamicznymi zmianami w IT branżowi eksperci przewidują dalsze podwyżki, jednak nie na spodziewanych wcześniej poziomach. Według nich wyniosą one od 5 do 10 procent i będą dotyczyły jedynie konkretnych stanowisk, co wynika ze słabnącej sytuacji gospodarczej na świecie.

  Zarządzanie w rzeczywistości nieustannej transformacji. Jak gotowość na zmianę przekłada się na wzrost organizacji?

  W czasach kiedy jedyną pewną rzeczą jest zmiana, liderzy muszą zdobywać zupełnie nowe kompetencje, aby umożliwić rozwój przedsiębiorstw, którymi zarządzają. Strategia na przeczekanie czy też próba długofalowego planowania nie zdaje egzaminu. Obecnie liczy się przede wszystkim trafna identyfikacja nadchodzących trendów, znalezienie w nich szansy na rozwój dla swojego biznesu oraz skuteczne przygotowanie zespołów na ich wdrożenie. 

  Czym jest urlop na żądanie?

  Czym jest urlop na żądanie? Czym różni się urlop wypoczynkowy od urlopu na żądanie? Czy urlop na żądanie to to samo co urlop z powodu siły wyższej? Z jakiego powodu można wziąć urlop na żądanie? Ile jest płatny urlop na żądanie? Kiedy się zgłasza urlop na żądanie?

  Świadczenie wspierające i pielęgnacyjne. Co uchwalił sejm?

  Świadczenie wspierające i pielęgnacyjne na nowych zasadach. Przewidziano kilka progów. Świadczenie wspierające ma być tylko dla pełnoletnich, przed 18. rokiem życia jedynie świadczenie pielęgnacyjne, które ma być wypłacane na każde dziecko.