Kategorie

Jak rozliczyć w ZUS wypłatę wyrównania zasiłków

Od 3 miesięcy pracodawcy mają obowiązek wypłacać wyrównania wynagrodzeń chorobowych i zasiłków na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 czerwca 2008 r. (SK 16/06). Wyrok ten dotyczy zasad wliczania do podstawy wymiaru świadczeń z ubezpieczeń społecznych składników wynagrodzenia, od których pracownik opłacił składkę na ubezpieczenie chorobowe, a które nie są mu wypłacane za okres pobierania zasiłków.
Zakres regulacji
Przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego oraz pozostałych świadczeń w razie choroby i macierzyństwa należy uwzględniać składniki
wynagrodzenia, od których jest odprowadzana składka na ubezpieczenie chorobowe. Do podstawy wymiaru nie należy wliczać składników, co do których obowiązujące u pracodawcy przepisy płacowe albo umowy o pracę (u pracodawców niemających obowiązku tworzenia regulaminów wynagradzania) zawierają jednoznaczne postanowienia o zachowywaniu przez pracownika prawa do tego składnika wynagrodzenia za okres pobierania zasiłku.
Reklama

Ubezpieczeni, którym przed wejściem w życie wyroku Trybunału Konstytucyjnego obliczono podstawę wymiaru zasiłku bez uwzględnienia składników wynagrodzenia, do których nie mieli prawa w okresie pobierania zasiłku, mogą wystąpić do ZUS lub pracodawcy o ponowne ustalenie podstawy wymiaru zasiłku z uwzględnieniem tych składników. W takich przypadkach pracodawca ma obowiązek, na wniosek pracownika, przeliczyć podstawę wymiaru zasiłków i wypłacić wyrównanie. Wyrównując zasiłek przysługujący za okres poprzedzający dzień ogłoszenia wyroku Trybunału Konstytucyjnego, pracodawca ma obowiązek wypłacić wyrównanie wraz z ustawowymi odsetkami. Od 15 października 2005 r. odsetki te wynoszą 11,5% w stosunku rocznym (od 10 stycznia do 14 października 2005 r. wynosiły 13,5% w skali roku).

Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 28 sierpnia 2008 r. kwoty wyrównań zasiłków z ubezpieczeń społecznych oraz odsetek od tych wyrównań, wypłacanych na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 24 czerwca 2008 r., powinny zostać rozliczone w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne.

Przeliczanie podstawy wymiaru dotyczy także wynagrodzeń za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, wypłacanych ze środków pracodawcy. Wynagrodzenia te są bowiem obliczane według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego. Jednak o kwoty ewentualnych odsetek za opóźnienie w wypłacie wyrównania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby pracodawca nie może pomniejszyć należnych za dany miesiąc składek na ubezpieczenia społeczne.

WAŻNE!

Pracodawca nie może rozliczyć w ciężar składek wyrównania wynagrodzenia chorobowego (należnego za pierwsze 33 dni choroby w roku kalendarzowym) ani odsetek wypłacanych wraz z tym wyrównaniem.

Wyrównanie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy

W przypadku wypłaty wyrównania wynagrodzenia ubezpieczonego za czas niezdolności do pracy z powodu choroby płatnik składek powinien wypełnić imienny raport miesięczny ZUS RSA, wpisując:

w bloku III.A - dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej,

w bloku III.B, w polu 01 - właściwy kod tytułu ubezpieczenia (np. 01 10 xx). W przypadku wypłaty wyrównania ubezpieczonemu, który w dniu wypłaty wyrównania nie podlega ubezpieczeniom u danego płatnika składek, należy użyć kodu tytułu ubezpieczenia 30 00 xx,

w bloku III.B, w polu 02 - kod świadczenia/przerwy 335 „wyrównanie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby, finansowane ze środków pracodawcy”,
w bloku III.B, w polu 03 i 04 - ostatni okres, za który przysługuje wyrównanie wynagrodzenia,
w bloku III.B, w polu 05 - liczbę dni zgodną z okresem wykazanym w bloku III.B, w polu 03 i 04,
w bloku III.B, w polu 07 - łączną kwotę wyrównania wynagrodzenia za cały okres, którego dotyczy wypłata.
WAŻNE!

Jeśli pracownik ma prawo do wyrównania świadczeń za różne okresy, w raporcie ZUS RSA należy wykazać całą kwotę wyrównania i ostatni okres, za który przysługuje wyrównanie.

PRZYKŁAD

Zakład pracy wypłacił pracownikowi w styczniu 2007 r. wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby za okres od 8 do 19 stycznia 2007 r. Następnie w grudniu 2007 r. płatnik wypłacił pracownikowi wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby za okres od 17 do 21 grudnia 2007 r.


W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego pracownik złożył we wrześniu 2008 r. wniosek o wypłatę wyrównania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, które powinno zostać naliczone od podstawy wymiaru uwzględniającej wcześniej niewliczaną premię miesięczną.

Pracodawca wypłacił w październiku 2008 r. należne wyrównanie w łącznej kwocie 425 zł.
W imiennym raporcie miesięcznym ZUS RSA za październik 2008 r. należy wykazać:
 w bloku III.A - dane identyfikacyjne pracownika,
 w bloku III.B, w polu 01 - kod tytułu ubezpieczenia 01 10 xx,
 w bloku III.B, w polu 02 - kod świadczenia/przerwy „335”,

 w bloku III.B, w polu 03 i 04 - ostatni okres, za który przysługuje wyrównanie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, tj. 17.12. - 21.12.,

 w bloku III.B, w polu 05 - liczbę dni 5,
Reklama

 w bloku III.B, w polu 07 - kwotę 425 zł; jest to łączna kwota wyrównania, przysługująca za wszystkie okresy niezdolności do pracy z powodu choroby (tj. okres 8.01-19.01.2007 r. kwota 300 zł, okres 17.12-21.12.2007 r. kwota 125 zł).

Jeśli ostatni okres, za jaki pracownik otrzymał wynagrodzenie chorobowe, przypadał na przełomie lat kalendarzowych, w raporcie ZUS RSA należy wykazać całą kwotę wyrównania i okres wypłaty wynagrodzenia obejmujący jeden (ostatni) rok kalendarzowy.

Zgodnie z zasadami wypełniania dokumentów rozliczeniowych okres „od ..... do .....” nie może wykraczać poza rok kalendarzowy.
WAŻNE!

Wypełniając raport ZUS RSA nie można wykazać okresu przypadającego na przełomie roku; należy wykazać okres przypadający w ostatnim roku, za który wyrównanie jest wypłacone.

W takiej sytuacji w ZUS RSA należy wykazać okres pobierania świadczenia przypadający od 1 stycznia danego roku.
PRZYKŁAD

W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego pracownik złożył we wrześniu 2008 r. wniosek o ponowne ustalenie podstawy wymiaru wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby za okres od 27 grudnia 2007 r. do 11 stycznia 2008 r., wypłaconego w styczniu 2008 r.

W październiku 2008 r. płatnik składek wypłacił należne wyrównanie w kwocie 400 zł.
Wypłacone wyrównanie należy wykazać w imiennym raporcie miesięcznym ZUS RSA za październik 2008 r., wykazując:
 w bloku III.A - dane identyfikacyjne pracownika,
 w bloku III.B, w polu 01 - kod tytułu ubezpieczenia 01 10 xx,
 w bloku III.B, w polu 02 - kod świadczenia/przerwy „335”,

 w bloku III.B, w polu 03 i 04 - okres, za który przysługuje wyrównanie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy przypadający w nowym roku, tj. 01.01-11.01.,

 w bloku III.B, w polu 05 - liczbę dni 11,

 w bloku III.B, w polu 07 - kwotę 400 zł; jest to kwota wyrównania, przysługująca za cały okres niezdolności do pracy z powodu choroby (tj. okres 27.12.-31.12.2007 r. kwota 125 zł, okres 01.01.-11.01.2008 r. kwota 275 zł).

Kwotę wyrównania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby należy uwzględnić w podstawie wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne wykazanej w imiennym raporcie miesięcznym ZUS RCA sporządzanym za danego pracownika za miesiąc, w którym nastąpi wypłata tego wyrównania. Od kwoty wyrównania należy pobrać składkę w wysokości 9% podstawy wymiaru, ponieważ stawka składki, jaką należy zastosować, zależy od daty wypłacenia przychodu.

Ewentualne odsetki za opóźnienie w wypłacie wyrównania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby nie stanowią podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Kwotę wyrównania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy (bez odsetek) należy doliczyć do podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne za miesiąc, w którym wypłacono wyrównanie.


Wyrównanie zasiłku i odsetek - odrębne rozliczenie
Przy rozliczaniu wyrównania zasiłków z ubezpieczeń społecznych obowiązują te same zasady, co przy rozliczaniu wyrównania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy. Kwoty wyrównań nie stanowią jednak podstawy do naliczenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. Ponadto wyrównanie zasiłków i wypłacone wraz z wyrównaniem odsetki należy rozliczyć w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne w miesiącu dokonania ich wypłaty.

Wypłatę odsetek z tytułu wyrównania wysokości świadczeń należy rozliczyć w kolejnej pozycji raportu ZUS RSA, po rozliczeniu wyrównania zasiłku, w następujący sposób:

 w bloku IV.A - podać dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej,
 w bloku IV.B, w polu 01 - wpisać kod tytułu ubezpieczenia 50 00 xx,
 w bloku IV.B, w polu 02 - wpisać odpowiedni kod świadczenia/przerwy (identyczny z kodem wykazanym przy wypłacie wyrównania),
 w bloku IV.B, w polu 03 i 04 - podać ten sam okres, który został wykazany przy wypłacie wyrównania danego świadczenia,
 w bloku IV.B, w polu 05 - wpisać liczbę dni, zgodną z okresem wykazanym w bloku III.B, w polu 03 i 04,
 w bloku IV.B, w polu 07 - wpisać łączną kwotę odsetek, przysługującą z tytułu wyrównania danego świadczenia.
PRZYKŁAD

Pracownik pobrał w zakładzie pracy zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego za okresy: od 16 do 30 listopada 2005 r., od 21 do 31 października 2006 r. oraz od 17 do 24 grudnia 2007 r. Wszystkie zasiłki zostały wypłacone w terminach wypłat wynagrodzenia za dany miesiąc, tj. w miesiącu, za który zasiłek przysługiwał. W podstawie wymiaru zasiłków zakład pracy nie uwzględniał premii miesięcznej, której faktycznie pracownicy nie otrzymywali za czas niezdolności do pracy.

W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego pracownik złożył w październiku 2008 r. wniosek o ponowne ustalenie podstawy wymiaru wypłaconych zasiłków z ubezpieczenia chorobowego i wypłatę wyrównania wraz z odsetkami.

W październiku 2008 r. płatnik składek wypłacił należne wyrównanie w łącznej kwocie 935 zł oraz odsetki w wysokości 215,80 zł - za wszystkie okresy pobierania zasiłku chorobowego.

Płatnik składek powinien sporządzić imienne raporty miesięczne ZUS RSA za październik 2008 r., wykazując:
wypłatę wyrównania:
 w bloku III.A - dane identyfikacyjne pracownika,
 w bloku III.B, w polu 01 - kod tytułu ubezpieczenia 01 10 xx,
 w bloku III.B, w polu 02 - kod świadczenia/przerwy „317”,
 w bloku III.B, w polu 03 i 04 - ostatni okres, za który przysługuje wyrównanie zasiłku chorobowego, tj. 17.12. - 24.12.,
 w bloku III.B, w polu 05 - liczbę dni 8,

 w bloku III.B, w polu 07 - kwotę 935 zł; jest to łączna kwota wyrównania, przysługująca za wszystkie okresy pobierania zasiłku chorobowego począwszy od 16 listopada 2005 r. (tj. okres 16.11.-30.11.2005 r. kwota 412,50 zł, okres 21.10-31.10.2006 r. kwota 302,50 zł, okres 17.12.-24.12.2007 r. kwota 220 zł);

wypłatę odsetek:
 w bloku IV.A - dane identyfikacyjne pracownika,
 w bloku IV.B, w polu 01 - kod tytułu ubezpieczenia 50 00 xx,
 w bloku IV.B, w polu 02 - kod świadczenia/przerwy „317”,
 w bloku IV.B, w polu 03 i 04 - ten sam okres, który został wykazany przy wypłacie wyrównania świadczenia, tj. 17.12.-24.12.,
 w bloku IV.B, w polu 05 - liczbę dni 8,

 w bloku IV.B, w polu 07 - kwotę 215,80 zł; jest to łączna kwota odsetek, przysługująca z tytułu wyrównania zasiłku chorobowego za wszystkie lata.


Wyrównanie zasiłków różnego rodzaju

Rozliczenie wypłaconych świadczeń będzie bardziej skomplikowane, jeśli ubezpieczony pobierał więcej niż jeden rodzaj zasiłku. W takiej sytuacji w kolejnych blokach raportu ZUS RSA należy odrębnie rozliczyć wyrównania poszczególnych rodzajów zasiłków, a następnie odsetki od wyrównania poszczególnych rodzajów zasiłków.

PRZYKŁAD

Pracownica pobrała w grudniu 2005 r. zasiłek opiekuńczy z ubezpieczenia chorobowego za okres od 6 do 15 grudnia 2005 r. W styczniu 2006 r. pracownica otrzymała zasiłek chorobowy za okres od 16 do 31 grudnia 2005 r. W kwietniu 2008 r. otrzymała zasiłek opiekuńczy za okres od 25 do 31 marca 2008 r. Wszystkie świadczenia zostały naliczone od podstawy wymiaru ustalonej od wynagrodzenia zasadniczego, bez uwzględnienia dodatkowych składników wynagrodzenia, ponieważ nie zostały określone zasady ich zmniejszania za okres niezdolności do pracy.

W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego pracownica złożyła wniosek o ponowne ustalenie podstawy wymiaru wypłaconych zasiłków z ubezpieczenia chorobowego i wypłatę wyrównania wraz z odsetkami.

We wrześniu 2008 r. płatnik składek wypłacił należne wyrównanie w łącznej kwocie 347,50 zł oraz odsetki w wysokości 184,80 zł - za wszystkie okresy pobierania zasiłków z ubezpieczenia chorobowego.

Płatnik powinien sporządzić imienne raporty miesięczne ZUS RSA za wrzesień 2008 r., wykazując:
wypłatę wyrównania:
1) zasiłku opiekuńczego:
 w bloku III.A - dane identyfikacyjne pracownicy,
 w bloku III.B, w polu 01 - kod tytułu ubezpieczenia 01 10 xx,
 w bloku III.B, w polu 02 - kod świadczenia/przerwy „316”,
 w bloku III.B, w polu 03 i 04 - ostatni okres, za który przysługuje wyrównanie zasiłku opiekuńczego, tj. 25.03. - 31.03.,
 w bloku III.B, w polu 05 - liczbę dni 7,

 w bloku III.B, w polu 07 - kwotę 187,50 zł; jest to łączna kwota wyrównania przysługująca za wszystkie okresy pobierania zasiłku opiekuńczego (tj. okres 06.12.-15.12.2005 r. kwota 100 zł, okres 25.03.-31.03.2008 r. kwota 87,50 zł);

2) zasiłku chorobowego:
 w bloku IV.A - dane identyfikacyjne pracownicy,
 w bloku IV.B, w polu 01 - kod tytułu ubezpieczenia 01 10 xx,
 w bloku IV.B, w polu 02 - kod świadczenia/przerwy „317”,
 w bloku IV.B, w polu 03 i 04 - okres, za który przysługuje wyrównanie zasiłku chorobowego, tj. od 16.12.-31.12.,
 w bloku IV.B, w polu 05 - liczbę dni 16,

 bloku IV.B, w polu 07 - kwotę 160 zł; jest to kwota wyrównania, przysługująca za okres pobierania zasiłku chorobowego od 16.12. do 31.12.2005 r.

wypłatę odsetek:
1) od wyrównania zasiłku opiekuńczego:
 w bloku V.A - dane identyfikacyjne pracownicy,
 w bloku V.B, w polu 01 - kod tytułu ubezpieczenia 50 00 xx,
 w bloku V.B, w polu 02 - kod świadczenia/przerwy „316”,

 w bloku V.B, w polu 03 i 04 - ten sam okres, który został wykazany przy wypłacie wyrównania zasiłku opiekuńczego, tj. 25.03.-31.03.,

 w bloku V.B, w polu 05 - liczbę dni 7,
 w bloku V.B, w polu 07 - kwotę 116,40 zł; jest to łączna kwota odsetek, przysługująca z tytułu wyrównania zasiłku opiekuńczego;
2) od wyrównania zasiłku chorobowego:
 w bloku VI.A - dane identyfikacyjne pracownicy,
 w bloku VI.B, w polu 01 - kod tytułu ubezpieczenia 50 00 xx,
 w bloku VI.B, w polu 02 - kod świadczenia/przerwy „317”,

 w bloku VI.B, w polu 03 i 04 - ten sam okres, który został wykazany przy wypłacie wyrównania zasiłku chorobowego, tj. 16.12.-31.12.,

 w bloku VI.B, w polu 05 - liczbę dni, tj. 16,
 w bloku VI.B, w polu 07 - kwotę 68,40 zł; jest to kwota odsetek, przysługująca z tytułu wyrównania zasiłku chorobowego.

Takie same zasady sporządzania dokumentów rozliczeniowych obowiązują w przypadku wypłacania wyrównań świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego.


Wyrównanie zasiłków z ubezpieczenia  chorobowego i wypadkowego

Jeżeli płatnik składek wypłacił jednej osobie wyrównanie zasiłków i świadczeń rehabilitacyjnych z ubezpieczenia chorobowego i z ubezpieczenia wypadkowego, powinien wypełnić imienny raport miesięczny ZUS RSA oddzielnie dla każdego rodzaju świadczenia, wpisując:

 w bloku III.A - dane identyfikacyjne osoby ubezpieczonej,

 w bloku III.B, w polu 01 - właściwy kod tytułu ubezpieczenia (np. 01 10 xx lub 30 00 xx - w sytuacji wypłaty wyrównania ubezpieczonemu, który w miesiącu wypłaty wyrównania nie podlega ubezpieczeniom u danego płatnika składek),

 w bloku III.B, w polu 02 - odpowiedni kod świadczenia/przerwy, w zależności od rodzaju świadczenia, którego dotyczy wyrównanie, np. 317 „wyrównanie zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego”,

 w bloku III.B, w polu 03 i 04 - ostatni okres, za który przysługuje wyrównanie danego świadczenia,
 w bloku III.B, w polu 05 - liczbę dni, zgodną z okresem wykazanym w bloku III.B, w polu 03 i 04,
 w bloku III.B, w polu 07 - łączną kwotę wyrównania danego świadczenia za cały okres, którego dotyczy wypłata.
WAŻNE!

Wypłatę wyrównania świadczeń z dwóch funduszy - chorobowego i wypadkowego należy rozliczyć w dwóch odrębnych raportach (lub w większej liczbie raportów, gdy z każdego ubezpieczenia wypłacono więcej rodzajów zasiłków).

W odrębnych raportach należy również rozliczyć wyrównanie wynagrodzenia chorobowego i zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego.
PRZYKŁAD

Płatnik składek w 2007 r. wypłacił pracownikowi zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego za okresy: od 26 marca do 30 kwietnia 2007 r., od 1 do 31 maja 2007 r. i od 1 do 22 czerwca 2007 r. W 2008 r. pracownik otrzymał wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy z powodu choroby za okres od 7 do 11 stycznia 2008 r. Świadczenia zostały naliczone od podstawy nieuwzględniającej premii miesięcznej, która nie przysługuje za czas niezdolności do pracy.

W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, pracownik złożył w sierpniu 2008 r. wniosek o ponowne ustalenie podstawy wymiaru wypłaconych świadczeń i wypłatę wyrównania wraz z odsetkami.

We wrześniu 2008 r. płatnik składek wypłacił należne wyrównanie w łącznej kwocie 2274,35 zł oraz odsetki w wysokości 353,50 zł - za wszystkie okresy pobierania świadczeń.

Płatnik powinien sporządzić imienne raporty miesięczne ZUS RSA za wrzesień 2008 r., wykazując:
wypłatę wyrównania:
1) zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego:
 w bloku III.A - dane identyfikacyjne pracownika,
 w bloku III.B, w polu 01 - kod tytułu ubezpieczenia 01 10 xx,
 w bloku III.B, w polu 02 - kod świadczenia/przerwy „318”,

 w bloku III.B, w polu 03 i 04 - ostatni okres, za który przysługuje wyrównanie zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego, tj. 01.06.-22.06.,

 w bloku III.B, w polu 05 - liczbę dni 22,

 w bloku III.B, w polu 07 - kwotę 2149,35 zł; jest to łączna kwota wyrównania, przysługująca za wszystkie okresy pobierania zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego (za okres 26.03.-30.04.2007 r. kwota 869,40 zł, za okres 01.05.-31.05.2007 r. kwota 748,65 zł oraz za okres 01.06.-22.06.2007 r. kwota 531,30)

2) wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy:
 w bloku IV.A - dane identyfikacyjne pracownika,
 w bloku IV.B, w polu 01 - kod tytułu ubezpieczenia 01 10 xx,
 w bloku IV.B, w polu 02 - kod świadczenia/przerwy „335”,

 w bloku IV.B, w polu 03 i 04 - okres, za który przysługuje wyrównanie wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, tj. 07.01.-11.01.,

 w bloku IV.B, w polu 05 - liczbę dni 5,

 w bloku IV.B, w polu 07 - kwotę 125 zł; jest to kwota wyrównania, przysługująca za okres pobierania wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy od 07.01. do 11.01.2008 r.

wypłatę odsetek od wyrównania zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego:
 w bloku V.A - dane identyfikacyjne pracownika,
 w bloku V.B, w polu 01 - kod tytułu ubezpieczenia 50 00 xx,
 w bloku V.B, w polu 02 - kod świadczenia/przerwy „318”,

 w bloku V.B, w polu 03 i 04 - ten sam okres, który został wykazany przy wypłacie wyrównania zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego, tj. 01.06.-22.06.,

 w bloku V.B, w polu 05 - liczbę dni 22,

 w bloku V.B, w polu 07 - kwotę 324,50 zł; jest to łączna kwota odsetek z tytułu wyrównania zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego.

WAŻNE!

Należnych za dany miesiąc składek na ubezpieczenia społeczne nie należy pomniejszać o kwotę ewentualnych odsetek wypłaconych w związku z wyrównaniem wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy z powodu choroby.


Deklaracja rozliczeniowa

W deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA kwoty wypłaconych świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia chorobowego i z ubezpieczenia wypadkowego (wraz z odsetkami) należy wykazać w bloku V „Zestawienie wypłaconych świadczeń podlegających rozliczeniu w ciężar składek na ubezpieczenia społeczne”, odpowiednio:

 w polu V.01 - łączną kwotę wyrównań wraz z odsetkami z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego,
 w polu V.03 - łączną kwotę wyrównań wraz z odsetkami z tytułu wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego.

Wyrównanie zasiłku macierzyńskiego w ZUS RCA

Jeżeli wyrównanie dotyczy zasiłku macierzyńskiego, to poza raportem ZUS RSA (z rozliczoną kwotą wyrównania i odsetek) należy również złożyć raport ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 12 40 xx - jeżeli osoba uprawniona do wyrównania zasiłku podlegała z tego tytułu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. W raporcie ZUS RCA od kwoty wyrównania należy naliczyć składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego. Ponieważ pracownica nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego w miesiącu wypłaty wyrównania, należy również złożyć imienny raport miesięczny ZUS RSA z kodem tytułu ubezpieczenia 12 40 xx, wykazując kod świadczenia/przerwy 350 i okres od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiła wypłata wyrównania.

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, naliczone od łącznej kwoty wypłaconego wyrównania zasiłku macierzyńskiego, należy następnie wykazać w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA za miesiąc, w którym zostanie wypłacone wyrównanie, w bloku IV „Zestawienie należnych składek na ubezpieczenia społeczne oraz źródeł finansowania”, w polu 10 i 11 „Składki finansowane przez budżet państwa”.

PRZYKŁAD

W grudniu 2006 r. pracodawca wypłacił pracownicy zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego za okres od 15 do 25 listopada 2006 r. oraz zasiłek macierzyński za okres od 26 listopada do 31 grudnia 2006 r. W 2007 r. pracownica otrzymała zasiłek macierzyński za okresy od 1 do 31 stycznia 2007 r., od 1 do 28 lutego 2007 r. i od 1 do 31 marca 2007 r.

W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego pracownica złożyła we wrześniu 2008 r. wniosek o ponowne ustalenie podstawy wymiaru wypłaconych zasiłków za okres 3 lat wstecz i wypłatę wyrównania wraz z odsetkami. W podstawie wypłaconych wówczas zasiłków pracodawca nie uwzględnił premii rocznych, których zasady zmniejszania za czas niezdolności do pracy nie zostały określone, ale faktycznie były one pomniejszane za te okresy.

W październiku 2008 r. płatnik składek wypłacił należne wyrównanie w łącznej kwocie 1931,70 zł oraz odsetki w wysokości 450 zł - za wszystkie okresy pobierania zasiłków z ubezpieczenia chorobowego.

Płatnik składek powinien sporządzić imienne raporty miesięczne ZUS RSA za październik 2008 r., wykazując:
wypłatę wyrównania:
1) zasiłku chorobowego:
 w bloku III.A - dane identyfikacyjne ubezpieczonej,
 w bloku III.B, w polu 01 - kod tytułu ubezpieczenia 01 10 xx,
 w bloku III.B, w polu 02 - kod świadczenia/przerwy „317”,
 w bloku III.B, w polu 03 i 04 - okres, za który przysługuje wyrównanie zasiłku chorobowego, tj. 15.11.-25.11.,
 w bloku III.B, w polu 05 - liczbę dni 11,

 w bloku III.B, w polu 07 - kwotę 155,10 zł; jest to kwota wyrównania, przysługująca za okres pobierania zasiłku chorobowego od 15.11. do 25.11.2006 r.;

2) zasiłku macierzyńskiego:
 w bloku IV.A - dane identyfikacyjne ubezpieczonej,
 w bloku IV.B, w polu 01 - kod tytułu ubezpieczenia 01 10 xx,
 w bloku IV.B, w polu 02 - kod świadczenia/przerwy „315”,
 w bloku IV.B, w polu 03 i 04 - ostatni okres, za który przysługuje wyrównanie zasiłku macierzyńskiego, tj. 01.03.-31.03,
 w bloku IV.B, w polu 05 - liczbę dni 31,

 w bloku IV.B, w polu 07 - kwotę 1776,60 zł; jest to łączna kwota wyrównania, przysługująca za okres pobierania zasiłku macierzyńskiego począwszy od listopada 2006 r. (tj. za okres 26.11.-31.12.2006 r. kwota 507,60 zł, za okres 01.01.-31.01.2007 r. kwota 437,10 zł, za okres 01.02.-28.02.2007 r. kwota 394,80 zł, za okres 01.03.-31.03.2007 r. kwota 437,10 zł);

wypłatę odsetek:
1) od wyrównania zasiłku chorobowego:
 w bloku V.A - dane identyfikacyjne ubezpieczonej,
 w bloku V.B, w polu 01 - kod tytułu ubezpieczenia 50 00 xx,
 w bloku V.B, w polu 02 - kod świadczenia/przerwy „317”,
 w bloku V.B, w polu 03 i 04 - ten sam okres, który został wykazany przy wypłacie wyrównania świadczenia, tj. 15.11.-25.11.,
 w bloku V.B, w polu 05 - liczbę dni 11,
 w bloku V.B, w polu 07 - kwotę 72 zł; jest to kwota wyrównania odsetek, przysługująca z tytułu wyrównania zasiłku chorobowego;

2) od wyrównania zasiłku macierzyńskiego:
 w bloku VI.A - dane identyfikacyjne ubezpieczonej,
 w bloku VI.B, w polu 01 - kod tytułu ubezpieczenia 50 00 xx,
 w bloku VI.B, w polu 02 - kod świadczenia/przerwy „315”,
 w bloku VI.B, w polu 03 i 04 - ostatni okres, za który przysługuje wyrównanie zasiłku macierzyńskiego, tj. 01.03.-31.03.,
 w bloku VI.B, w polu 05 - liczbę dni 31,
 w bloku VI.B, w polu 07 - kwotę 378 zł; jest to łączna kwota odsetek, przysługująca z tytułu wyrównania zasiłku macierzyńskiego.

Pracownica pobierała zasiłek macierzyński od 26 listopada 2006 r. do 31 marca 2007 r. Z tego tytułu podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. W związku z tym pracodawca ma obowiązek naliczyć składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracownicy od wypłaconego wyrównania zasiłku macierzyńskiego (bez odsetek). W tym celu powinien sporządzić imienny raport miesięczny ZUS RCA za październik 2008 r. (z kodem tytułu ubezpieczenia 12 40 xx). Ponadto powinien sporządzić raport ZUS RSA z kodem tytułu ubezpieczenia 12 40 xx, kodem świadczenia/przerwy 350 i okresem 01-31.10., ponieważ w miesiącu wypłaty wyrównania i złożenia raportu ze składkami naliczonymi od wyrównania pracownica nie podlegała ubezpieczeniom z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego.

WAŻNE!

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od wyrównania zasiłku macierzyńskiego należy naliczyć w raporcie ZUS RCA za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata wyrównania.

W raporcie ZUS RCA należy wykazać jako podstawę wymiaru składek łączną kwotę wypłaconego wyrównania zasiłku macierzyńskiego. Od tej podstawy trzeba naliczyć składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Podstawa prawna:

• wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 24 czerwca 2008 r., sygn. akt SK 16/06 (Dz.U. nr 119, poz. 771),

• art. 67 ust. 4 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 ze zm.),

• art. 81 ust. 1, ust. 5 i ust. 6 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027),

• rozporządzenie z 24 czerwca 2008 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów (Dz.U. nr 112, poz. 717).

Joanna Goliniewska
specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Stawka godzinowa 2022 – netto, zlecenie

  Stawka godzinowa 2022 i umowa zlecenie – kwota netto i brutto? Ile wynosi minimalne wynagrodzenie na umowach cywilnoprawnych, a ile na umowie o pracę?

  Elektroniczny system kadrowy na praca.gov.pl - nowa ustawa

  Elektroniczny system kadrowy na praca.gov.pl to ułatwienie dla mikroprzedsiębiorcy, rolnika i osoby fizycznej. Za pomocą systemu będzie można zawrzeć umowę o pracę i zlecenia. Automatycznie dokona zgłoszenia do ZUS i KAS, wyliczy wynagrodzenie, składki, podatki i rozliczy urlopy.

  Podwyżka minimalnego wynagrodzenia 2022 a inne świadczenia

  Podwyżka minimalnego wynagrodzenia w 2022 r. wpłynie na wysokość innych świadczeń, np. odprawy, odszkodowania, wynagrodzenia za czas gotowości do pracy i przestój, dodatek za pracę w nocy. Ile wyniosą?

  Praca w upały - zalecenia GIP

  Praca w upały - GIP wydał zalecenia dla pracodawców w związku z wysokimi temperaturami. Jakie obowiązki bhp mają pracodawcy względem pracowników?

  Staż z urzędu pracy 2021 - wynagrodzenie, urlop, L4, ciąża

  Staż z urzędu pracy odbywa osoba bezrobotna. Jakie wynagrodzenie za staż należy się w 2021 r.? Czy stażysta ma prawo do L4 i urlopu? Co w przypadku ciąży?

  Umowa o pomocy przy zbiorach - KRUS 2021

  Umowa o pomocy przy zbiorach w 2021 r. - rolnicy ubezpieczeni w KRUS mogą podpisywać umowy cywilnoprawne na pomoc przy zbiorach. Jaka jest stawka godzinowa?

  Strategia Demograficzna 2040 - zmiany w Kodeksie pracy

  Strategia Demograficzna 2040 przewiduje duże zmiany w Kodeksie pracy. Rodzice będą chronieni przed zwolnieniem i zapewnia się im elastyczną pracę.

  Urlop rodzicielski - rewolucyjne zmiany w 2022 r.

  Urlop rodzicielski - do 2 sierpnia 2022 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w urlopach rodzicielskich dla ojców. Co się zmieni?

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - PIP

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - co na to PIP? Czy to zgodne z Kodeksem pracy?

  Sygnalista - nowe przepisy od grudnia 2021 r.

  Sygnalista - nowe przepisy implementujące dyrektywę unijną mają wejść w życie w grudniu 2021 r. Kto to sygnalista? Jaki będzie system zgłaszania nieprawidłowości w zakładzie pracy?

  Pracownicy fizyczni w czasie pandemii [RAPORT]

  Pracownicy fizyczni - jak wpłynęła na nich pandemia COVID-19? Zapoznaj się z wynikami raportu "Kariera okiem fachowca".

  Ilu Polaków pracuje po 60. roku życia?

  Praca po 60. roku życia - ilu Polaków nadal pracuje po ukończeniu 60 lat?

  Minimalne wynagrodzenie w 2022 r. netto

  Minimalne wynagrodzenie w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Ustawa dezubekizacyjna - Trybunał Konstytucyjny

  Ustawa dezubekizacyjna - Trybunał Konstytucyjny orzekł, że obniżenie renty inwalidzkiej byłym funkcjonariuszom służb bezpieczeństwa PRL jest zgodne z konstytucją.

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto to propozycja rządu. Minimalna stawka godzinowa wyniesie 19,50 zł brutto.

  Waloryzacja środków na kontach i subkontach ZUS 2021

  Waloryzacja środków zgromadzonych na kontach i subkontach w ZUS odbywa się corocznie w czerwcu. W 2021 r. wyniosła 5,41%. O ile zwiększył się stan kont przyszłych emerytów?

  System kadrowo-płacowy - od czego zależy cena?

  System kadrowo-płacowy a cena - od czego zależy, ile kosztuje?

  Konkurs "HR OF CHANGE" – 18 czerwca poznamy zwycięzców!

  Konkurs "HR OF CHANGE" - już 18 czerwca ogłoszeni zostaną zwycięzcy! Kto otrzyma nagrodę w kategoriach: szkolenia i rozwój, zarządzanie zmianą, HR Business Partnering?

  Niepełny etat a praca ponadwymiarowa - jak wynagradzać?

  Niepełny etat a praca ponadwymiarowa - jak wynagradzać pracownika zatrudnionego na część etatu za pracę w godzinach ponadwymiarowych?

  Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jak obliczyć?

  Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jakie są zasady jego przyznawania? Jak obliczyć wysokość dodatku wyrównawczego?

  Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc

  Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc pracownikowi (uczestnikowi PPK) w przeniesieniu oszczędności między rachunkami PPK. Ustawa o PPK określa dwie takie sytuacje.

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie - jak brexit wpłynął na zatrudnienie pracownika z Wielkiej Brytanii w Polsce? Co z dokumentami? Jakich formalności trzeba dokonać?

  Nadanie statusu płatnika składek - wyrok TK (K 15/16)

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego o sygn. akt K 15/16 - czy TK uznał wniosek o nadanie statusu płatnika składek pracodawcy, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracę w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą trzecią?

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna - jak wprowadzić? Jak ewidencjonować i kontrolować czas pracy zdalnej w systemie zadaniowym?

  Dlaczego pracodawcy płacą Ukraińcom więcej niż Polakom?

  Pracodawcy chcą płacić Ukraińcom więcej niż Polakom? Dlaczego?