Kategorie

Zatrudnianie pracowników uczelni

Joanna Skrobisz
Pracownikami uczelni są zarówno nauczyciele akademiccy, jak i pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi. Tylko nauczycieli można zatrudniać na podstawie mianowania.

Ustawa - Prawo o szkolnictwie wyższym reguluje kompleksowo status prawny nauczycieli akademickich. Przepisy te mają zastosowanie zarówno do pracowników zatrudnionych w publicznych, jak i niepublicznych szkołach wyższych. Normy Kodeksu pracy stosuje się do tej grupy pracowników tylko w sprawach, których nie uregulowano w ustawie.

Ustawa nie ma zastosowania do nauczycieli szkół wyższych i wyższych seminariów duchownych prowadzonych przez kościoły i związki wyznaniowe, z wyjątkiem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Umowa o pracę lub mianowanie

Nauczyciele akademiccy zarówno w uczelni publicznej, jak i niepublicznej w myśl przepisów ustawy są zatrudniani na podstawie mianowania lub umowy o pracę. Natomiast pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi są zatrudniani na podstawie umowy o pracę. Umowę o pracę zawiera rektor lub inny organ uczelni wskazany w statucie. W uczelniach na stanowiskach nauczycieli akademickich mogą także być zatrudniani cudzoziemcy. W przeciwieństwie do innych pracowników w ich przypadku nie jest wymagane ani zezwolenie, ani zgoda organu zatrudnienia.

Wśród nauczycieli akademickich wyróżnia się:

 • pracowników naukowo-dydaktycznych,
 • pracowników dydaktycznych,
 • pracowników naukowych,
 • dyplomowanych bibliotekarzy oraz dyplomowanych pracowników dokumentacji i informacji naukowej.

Podstawowym warunkiem zatrudnienia na stanowisku nauczyciela jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji, określonych ustawą. I tak np.: stanowisko profesora zwyczajnego może zajmować osoba, która posiada tytuł naukowy profesora, a stanowisko profesora nadzwyczajnego osoba posiadająca stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora. Na stanowisku profesora wizytującego może być zatrudniona osoba będąca pracownikiem innej uczelni, która posiada stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy profesora.

Statut uczelni może jednak określać dodatkowe wymagania i kwalifikacje zawodowe osób zatrudnianych na stanowiskach pracowników naukowo-dydaktycznych i naukowych.

Nauczyciel akademicki, oprócz kwalifikacji, musi spełniać określone warunki:

 • mieć pełną zdolność do czynności prawnych,
 • nie może być karany prawomocnym wyrokiem sądowym za przestępstwo umyślne,
 • nie może być karany karą dyscyplinarną pozbawienia prawa do wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego na stałe lub na czas określony, a ponadto
 • korzystać z pełni praw publicznych.

W uczelni publicznej nauczyciela akademickiego zatrudnia rektor w trybie określonym w statucie, natomiast w uczelni niepublicznej - organ uczelni wskazany w statucie.

Mianowania na stanowisko profesora zwyczajnego lub profesora nadzwyczajnego osoby pełniącej funkcję rektora uczelni publicznej dokonuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek senatu tej uczelni.

Na podstawie mianowania zatrudnia się nauczyciela akademickiego wyłącznie w pełnym wymiarze czasu pracy.

Reklama

Należy pamiętać, że uczelnia, w której nauczyciel akademicki jest zatrudniony na podstawie mianowania, jest jego podstawowym miejscem pracy. Ma to istotne znaczenie, ponieważ zgodnie z przepisami ustawy nauczyciel akademicki może pozostawać w tym samym czasie w stosunku pracy tylko w jednym podstawowym miejscu pracy. Warunkiem zatrudnienia nauczyciela akademickiego na podstawie mianowania jest złożenie na piś-mie oświadczenia, że uczelnia jest dla niego podstawowym miejscem pracy.

Mianowanie nauczyciela akademickiego po raz pierwszy w uczelni następuje po zakwalifikowaniu w drodze konkursu, którego zasady i tryb przeprowadzania, jak również kryteria kwalifikacyjne określa statut.

Nauczyciela akademickiego na podstawie mianowania zatrudnia się na czas nieokreślony lub określony.

Akt mianowania czy umowa o pracę, które są dokumentami stanowiącymi podstawę nawiązania stosunku pracy, powinny określać:

 • rodzaj pracy,
 • miejsce wykonywania pracy,
 • wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia,
 • informację, czy uczelnia jest podstawowym miejscem pracy w rozumieniu ustawy,
 • wymiar czasu pracy,
 • termin rozpoczęcia pracy.

Zarówno akt mianowania, jak też umowa o pracę powinny zawierać informację, czy dana uczelnia jest dla nauczyciela akademickiego podstawowym miejscem pracy.

Dodatkowe zatrudnienie

Reklama

Nauczyciele akademiccy mogą podejmować dodatkowe zatrudnienie pod warunkiem uzyskania zgody lub zawiadomienia o dodatkowym zatrudnieniu. Nauczyciele uczelni publicznych zostali zobowiązani przez przepisy ustawy do zawiadomienia rektora o podjętym dodatkowym zatrudnieniu i wymiarze czasu pracy oraz rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej. Taką informację nauczyciel musi przekazać rektorowi w terminie 7 dni od podjęcia pracy lub rozpoczęcia działalności.

Przepisy obowiązujące w tym zakresie mają zastosowanie również do uczelni niepublicznych, chyba że statuty stanowią inaczej. Niezawiadomienie przez nauczyciela akademickiego właściwego organu uczelni w wymienionych terminach o podjęciu dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub prowadzeniu działalności gospodarczej stanowi podstawę do rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem w uczelni będącej jego podstawowym miejscem pracy.

Nie o każdym dodatkowym zatrudnieniu nauczyciel akademicki jest zobowiązany powiadomić rektora. Z obowiązku tego zwolnieni są nauczyciele podejmujący zatrudnienie w ramach stosunku pracy:

 • w urzędach, o których mowa w ustawie o pracownikach urzędów państwowych,
 • w organach towarzystw naukowych i zawodowych,
 • w organach wymiaru sprawiedliwości,
 • w instytucjach kultury,
 • we władzach Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności.

Inne zasady obowiązują nauczycieli akademickich, którzy podejmują dodatkowe zatrudnienie u kilku pracodawców. Nauczyciele ci, aby mogli świadczyć pracę w kilku uczelniach, przed jej rozpoczęciem muszą otrzymać zgodę rektora. Dotyczy to również prowadzenia działalności gospodarczej łącznie z jednym dodatkowym zatrudnieniem w ramach stosunku pracy. Brak takiej zgody stanowi podstawę rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem w uczelni publicznej stanowiącej podstawowe miejsce pracy.

Podjęcie dodatkowego zatrudnienia w ramach stosunku pracy lub rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej przez nauczyciela akademickiego, będącego organem jednoosobowym uczelni publicznej lub jego zastępcą, wymaga uzyskania wcześniejszej zgody właściwego organu kolegialnego uczelni. Nieuzyskanie tej zgody powoduje wygaśnięcie mandatu do pełnienia tej funkcji.

Wypowiedzenie stosunku pracy lub wygaśnięcie mandatu następuje z końcem miesiąca następującego po miesiącu, w którym rektor powziął wiadomość o podjęciu dodatkowego zatrudnienia u kilku pracodawców. Wymienionych czynności dokonuje rektor uczelni, a w stosunku do rektora uczelni publicznej minister do spraw szkolnictwa wyższego.

Podstawa prawna:

 • ustawa z 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (DzU nr 164, poz. 1365 ze zm.).
Poszerzaj swoją wiedzę, czytając naszą publikację
Karta Nauczyciela. Komentarz (PDF)
Karta Nauczyciela. Komentarz (PDF)
Tylko teraz
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Emerytura brutto netto - kalkulator

  Emerytura brutto - ile to netto? Kalkulator emerytalny pozwala ustalić wysokość emerytury. Oblicz.

  Ochrona przedemerytalna - ile lat?

  Ochrona przedemerytalna - ile lat trwa ochrona przed zwolnieniem? Od ilu lat pracownika zaczyna obowiązywać pracodawcę?

  Strategia Demograficzna 2040 - ocena Konfederacji Lewiatan

  Strategia Demograficzna 2040 jest zbyt ogólna i nie odpowiada współczesnym trendom związanym z rodziną. Jak ocenia ją Konfederacja Lewiatan?

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu

  Zwolnienie lekarskie musi wskazywać aktualny adres pobytu. Czy trzeba poinformować ZUS o zmianie miejsca pobytu?

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą

  Zmiana dostawcy PPK wymaga konsultacji z załogą czyli z zakładową organizacją związkową lub inną reprezentacją osób zatrudnionych.

  Emerytura bez podatku – tabela

  Emerytura bez podatku - tabela z kwotą netto w 2021 r. i po zmianach w 2022 r. wskazuje, ile emeryt otrzyma na rękę po podwyżce.

  Pracownik oczekuje elastyczności zatrudnienia

  Elastyczność zatrudnienia - tego oczekuje pracownik od miejsca pracy.

  Pracownicy ocenili sytuację w zakładach pracy [BADANIE]

  Sytuacja w zakładach pracy została oceniona przez pracowników. Jakie są wyniki badania CBOS?

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - projekt ustawy

  Kasy zapomogowo-pożyczkowe u pracodawców - komisje sejmowe pozytywnie zaopiniowały projekt ustawy. Projekt reguluje zasady tworzenia, organizowania i działania kas w zakładach pracy.

  Pracownicy PIP z dodatkowym urlopem wypoczynkowym

  Dodatkowy urlop wypoczynkowy zostanie przyznany niektórym pracownikom PIP. Ile dni?

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. - ponowne przeliczenie

  Emerytury czerwcowe od 2009 do 2019 r. będą ponownie przeliczone. Takie rozwiązanie przewiduje nowelizacja ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. - projekt

  Państwowy egzamin na maszynistę od 2023 r. przewiduje projekt nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym. Co się zmieni?

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 - stanowisko PIP

  Szczepienia pracowników przeciwko COVID-19 są celowe i zasadne, lecz mają charakter dobrowolny. To oficjalne stanowisko PIP na temat szczepień pracowników.

  Pracownik niepełnosprawny - zwolnienie lekarskie, czas pracy

  Pracownik niepełnosprawny - jakie ma uprawnienia? Jakie są zasady przebywania na zwolnieniu lekarskim? Jaki jest wymiar czasu pracy pracownika niepełnosprawnego? Co z urlopem wypoczynkowym?

  5 korzyści z audytu wynagrodzeń

  Audyt wynagrodzeń przynosi liczne korzyści. Poniższy artykuł omawia 5 najważniejszych z nich.

  Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych

  Badania sanitarno-epidemiologiczne to dodatkowa weryfikacja zdrowotna wymagana do pracy, przy wykonywaniu której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby.

  Reforma rynku pracy w Polsce

  Reforma rynku pracy w Polsce jest częścią Krajowego Planu Odbudowy. Jakie zmiany zakłada nowy model polityki zatrudnienia?

  Zakaz noszenia hidżabu w miejscu pracy - wyrok TSUE

  Hidżab w miejscu pracy - pod pewnymi warunkami można wprowadzić zakaz noszenia hidżabu w pracy. Tak zdecydował TSUE w swoim wyroku. Krytykuje go Prezydent Turcji.

  Ile osób odbiera telefony służbowe na urlopie?

  Telefon służbowy na urlopie? Ile osób odbiera je podczas urlopowego wypoczynku?

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - czerwiec i II kwartał 2021

  Przeciętne wynagrodzenie i zatrudnienie - ile wyniosło w czerwcu i II kwartale 2021 r.? GUS podaje kwoty.

  Niedziela handlowa - sierpień 2021

  Niedziela handlowa - sierpień 2021 ma aż 5 niedziel. Czy 1 sierpnia, 8 sierpnia, 15 sierpnia, 22 sierpnia lub 29 sierpnia to niedziela handlowa? Kiedy jest najbliższa niedziela handlowa?

  Nowy pracownik zdalny - jak mu pomóc?

  Nowy pracownik zdalny może mieć wiele trudności z wdrożeniem się do pracy w nowej firmie. Jak mu pomóc?

  Zapisanie nowego pracownika do PPK - 90 dni zatrudnienia

  Zapisanie nowego pracownika do PPK wymaga 90 dni zatrudnienia. Co wlicza się do tego okresu według ustawy o PPK?

  Praca podczas upałów – zalecenia PIP

  Praca podczas upałów - jakie są zalecenie PIP? Po pierwsze, pracodawca zapewnia zimne napoje. Po drugie, wentylację i klimatyzację w pomieszczeniach pracy. PIP zaleca także skracanie czasu pracy.

  Wyższe zarobki i 4 dni pracy w tygodniu w gastronomii - Niemcy

  Wyższe zarobki i 4 dni pracy w tygodniu to rozwiązanie dla sektora gastronomii w Niemczech. Czy to pomoże na niedobory kadrowe?