Kategorie

Jakie zmiany dotyczące uprawnień rodzicielskich wejdą w życie od 1 stycznia 2010 r.

Renata Majewska
Niezależny ekspert z zakresu prawa pracy, prawnik, doświadczony szkoleniowiec w dziedzinie prawa pracy, w tym w praktycznym rozliczaniu wynagrodzeń. Autorka licznych artykułów poświęconych praktycznym aspektom stosowania prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Autorka licznych artykułów publikowanych w: Monitorze Prawa Pracy i Ubezpieczeń, Dzienniku Gazeta Prawna.
DGP
Od 1 stycznia 2010 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy, które wzmacniają uprawnienia rodzicielskie pracowników. Zmiany polegają głównie na przyznaniu dodatkowych urlopów macierzyńskich matce i ojcu dziecka, opiekunom adopcyjnym oraz wprowadzeniu odrębnego urlopu ojcowskiego.

Wymiar wprowadzanych od 1 stycznia 2010 r. dodatkowych urlopów macierzyńskich oraz urlopu ojcowskiego będzie się zwiększał stopniowo w kolejnych latach, aż do 2014 r., kiedy zostaną osiągnięte docelowe wymiary tych urlopów.

Dodatkowy urlop macierzyński dla matki dziecka

Od 1 stycznia 2010 r. pracownica będzie miała prawo do dobrowolnego dodatkowego urlopu macierzyńskiego bezpośrednio po zakończeniu podstawowego urlopu macierzyńskiego (art. 1821 § 1 Kodeksu pracy). Dodatkowy urlop macierzyński będzie wynosił od 1 stycznia 2010 r. i w 2011 r. maksymalnie:

 • 2 tygodnie na dziecko urodzone jako jedyne przy porodzie,
 • 3 tygodnie w przypadku urodzenia podczas jednego porodu dwojga lub więcej dzieci.

Podane wymiary urlopu w latach 2012–2013 zostaną wydłużone odpowiednio do 4 i 6 tygodni, a od 2014 r. – docelowo do 6 i 8 tygodni.

Pracownica będzie miała prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego po wykorzystaniu podstawowego urlopu macierzyńskiego (art. 1821 § 1 Kodeksu pracy). Choć przepisy tego nie rozstrzygają, nie będzie ona mogła wziąć dodatkowego urlopu macierzyńskiego po rezygnacji z części podstawowego urlopu macierzyńskiego, najwcześniej po 14 tygodniach po porodzie (art. 180 § 5 Kodeksu pracy). Resztę podstawowego urlopu macierzyńskiego w takiej sytuacji będzie bowiem mógł wykorzystać pracownik – ojciec wychowujący dziecko. Podstawowy urlop macierzyński nie zostanie wykorzystany w tym przypadku w całości przez pracownicę i dlatego matce nie będzie wolno w momencie jego przerwania przejść na dodatkowy urlop macierzyński. W takiej sytuacji z dodatkowego urlopu macierzyńskiego będzie miał prawo skorzystać ojciec dziecka (art. 1822 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy).

WAŻNE!

Dodatkowy urlop macierzyński będzie przysługiwał pracownicy dopiero po wykorzystaniu podstawowego urlopu macierzyńskiego.

Kodeks pracy określa maksymalne wymiary dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Kobieta będzie mogła złożyć wniosek o udzielenie krótszego urlopu dodatkowego, ale w wymiarze tygodnia bądź jego wielokrotności (art. 1821 § 2 Kodeksu pracy). W związku z tym pracownica, która urodziła jedno dziecko, może się domagać 1 tygodnia lub 2 tygodni dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Jeśli urodziła przynajmniej dwoje dzieci przy jednym porodzie, przysługuje jej 1 tydzień, 2 albo 3 tygodnie tego urlopu. Tydzień dodatkowego urlopu macierzyńskiego odpowiada przy tym 7 dniom kalendarzowym (art. 1831 § 1 Kodeksu pracy).


Reklama

Pracodawca będzie udzielał dodatkowego urlopu macierzyńskiego jednorazowo, dlatego pracownica powinna się zastanowić, ile chce tego urlopu. Jeśli np. złoży podanie o 1 tydzień, a potem zechce go przedłużyć, pracodawca ma prawo jej odmówić.

Aby otrzymać dodatkowy urlop macierzyński, pracownica będzie musiała złożyć pisemny wniosek do pracodawcy najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem tego urlopu (art. 1821 § 5 Kodeksu pracy). Pracodawca będzie musiał wniosek uwzględnić. Przepisy nie zawierają wzoru takiego wniosku. Przykładowy wniosek o dodatkowy urlop macierzyński prezentujemy poniżej.

Wzór wniosku o przyznanie dodatkowego urlopu macierzyńskiego

W trakcie dodatkowego urlopu macierzyńskiego pracownicy będzie przysługiwać zasiłek macierzyński (art. 29 ust. 5 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, zwanej dalej ustawą zasiłkową).

Przepisy o dodatkowych urlopach macierzyńskich stosujemy od 1 stycznia 2010 r. Skorzysta z nich zatem kobieta, której podstawowy urlop macierzyński zakończy się dokładnie 31 grudnia 2009 r. bądź później.

PRZYKŁAD

Reklama

Pracownica z tytułu urodzenia jednego dziecka przebywa na 20-tygodniowym podstawowym urlopie macierzyńskim, który kończy się 30 grudnia 2009 r. Do pracy powinna wrócić 31 grudnia 2009 r., ale chce wziąć 2 tygodnie dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Jednak pracodawca odrzucił jej podanie. Postąpił w ten sposób słusznie. Dodatkowy urlop macierzyński przysługuje bezpośrednio po podstawowym urlopie macierzyńskim (bez dnia przerwy), ale najwcześniej od 1 stycznia 2010 r. W tym przypadku dzień przerwy (31 grudnia 2009 r.) między podstawowym urlopem macierzyńskim a ewentualnym dodatkowym urlopem macierzyńskim pozbawia pracownicę prawa do dodatkowego urlopu.

Od 1 stycznia 2010 r. będzie można przebywać na dodatkowym urlopie macierzyńskim i jednocześnie pracować zawodowo również u pracodawcy, który udziela tego urlopu, jednak w niepełnym wymiarze, nie wyższym niż połowa etatu (art. 1821 § 4 i 5 Kodeksu pracy). W tym celu pracownica będzie musiała złożyć pisemny wniosek, najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem takiego zatrudnienia, wskazując:

 • wymiar czasu pracy, w jakim zamierza świadczyć pracę – np. 1/3 etatu, ale maksymalnie 1/2 etatu,
 • okres łączenia dodatkowego urlopu macierzyńskiego z dorabianiem – równy bądź krótszy od dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

Pracodawca będzie miał obowiązek uwzględnić prawidłowo złożony wniosek. W takim przypadku dodatkowy urlop macierzyński będzie należał się w ramach pozostałego dobowego wymiaru czasu pracy zatrudnionej, wolnego od pracy. Wówczas zasiłek macierzyński będzie trzeba zmniejszyć stosownie do ograniczonego wymiaru czasu pracy (art. 29 ust. 7 ustawy zasiłkowej).

Wzór wniosku o podjęcie pracy w okresie dodatkowego urlop macierzyńskiego

Wniosek o podjęcie zatrudnienia w trakcie dodatkowego urlopu macierzyńskiego pracownica będzie mogła złożyć osobno (jak wyżej). Nie ma jednak przeszkód, aby połączyć go z wnioskiem o udzielenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

WAŻNE!

W trakcie dodatkowego urlopu macierzyńskiego pracownica będzie mogła wykonywać pracę u swojego macierzystego pracodawcy maksymalnie na 1/2 etatu.

Pracownica będzie natomiast mogła podjąć pracę w czasie dodatkowego urlopu macierzyńskiego u innego pracodawcy niż ten, który udzielił jej tego urlopu, w dowolnym wymiarze czasu pracy.


Pracownica przebywająca na dodatkowym urlopie macierzyńskim albo dorabiająca w trakcie tego urlopu będzie korzystać z ochrony przed utratą pracy (art. 1821 § 6 Kodeksu pracy). Pracodawca nie będzie mógł jej w tym okresie wypowiedzieć umowy o pracę. Jej zwolnienie z pracy będzie dopuszczalne wyjątkowo w dwóch sytuacjach:

 • pracownica sama spowodowała zerwanie z nią współpracy z jej winy bez wypowiedzenia (naruszyła podstawowe obowiązki służbowe, popełniła przestępstwo, w sposób zawiniony utraciła uprawnienia konieczne do pracy na zajmowanym stanowisku) i zgodziła się na to zakładowa organizacja związkowa, do której zatrudniona należy albo która ją reprezentowała (art. 177 § 1 Kodeksu pracy),
 • za wypowiedzeniem w związku z ogłoszeniem upadłości czy likwidacji pracodawcy (art. 177 § 4 Kodeksu pracy).

PRZYKŁAD

Pracownica jest etatową magazynierką w hurtowni, gdzie nie działają związki zawodowe. Od 2 do 15 lutego 2010 r. korzysta z dodatkowego urlopu macierzyńskiego i równocześnie pracuje na 1/2 etatu. Wskutek jej niedbałości i po wielu rozmowach dyscyplinujących prezes chce ją zwolnić w trybie natychmiastowym z jej winy (art. 52 Kodeksu pracy). Skoro w firmie nie ma zakładowej organizacji związkowej, pracodawca nie musi nikogo pytać o pozwolenie na wręczenie pracownicy zwolnienia dyscyplinarnego. Potwierdził to Sąd Najwyższy w uchwale z 18 marca 2008 r. (II PZP 2/08, OSNP 2008/15-16/211).

Kobiecie przebywającej na dodatkowym urlopie macierzyńskim bądź łączącej ten urlop z zatrudnieniem będzie przysługiwać również wiele innych przywilejów rodzicielskich, np.:

 • wynagrodzenie za cały czas pozostawania bez zajęcia z powodu nieprawidłowego bądź nieuzasadnionego jej zwolnienia przez pracodawcę za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia,
 • przywrócenie do pracy, gdy umowa okresowa lub na czas wykonania określonej pracy zostanie z nią niesłusznie rozwiązana,
 • prawo do urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po zakończeniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

Dodatkowy urlop macierzyński dla ojca

Od 1 stycznia 2010 r. prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego uzyska także pracownik – ojciec wychowujący dziecko. Dodatkowy urlop macierzyński dla ojca dziecka będzie wynosił w 2010 r. maksymalnie:

 • 2 tygodnie na dziecko urodzone jako jedyne przy porodzie,
 • 3 tygodnie w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie.

Wymiar tego urlopu będzie wzrastał w kolejnych latach w taki sam sposób, jak w przypadku urlopu dodatkowego przysługującego matce dziecka.

Pracownik będzie mógł odebrać dodatkowy urlop bezpośrednio po:

 • przerwaniu podstawowego urlopu macierzyńskiego przez matkę dziecka najwcześniej po 14 tygodniach po porodzie i wykorzystaniu przez ojca dziecka reszty podstawowego urlopu macierzyńskiego,
 • zakończeniu podstawowego urlopu macierzyńskiego przez matkę dziecka.

W obydwu sytuacjach pracownik składa wniosek o udzielenie urlopu do swojego pracodawcy, z tym że w drugim przypadku będzie musiał zaznaczyć termin upływu podstawowego urlopu macierzyńskiego matki dziecka.

PRZYKŁAD

Roman P. jest bezrobotny. Jego żona, zajmująca intratną posadę w spółce handlowej, kończy 4 stycznia 2010 r. urlop macierzyński. Wspólnie ustalili, że Roman P. przejdzie na dodatkowy urlop macierzyński, a kobieta wróci do pracy. Niestety, nie jest to możliwe. Dodatkowy urlop macierzyński przysługuje tylko pracownikowi – ojcu wychowującemu dziecko. Jako bezrobotny Roman P. nie ma zatem na niego szans. Może o niego wnioskować jego żona albo przejść na pół etatu i jednocześnie korzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

Podobnie jak matce, za czas dodatkowego urlopu macierzyńskiego ojcu będzie przysługiwać zasiłek macierzyński. Wolno mu będzie również łączyć ten urlop z pracą u pracodawcy, który udzielił mu tego urlopu, maksymalnie na pół etatu. Pracownikowi będzie wówczas przysługiwać proporcjonalnie obniżony zasiłek macierzyński. Pracownik – ojciec dziecka, który korzysta z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, będzie również podlegał ochronie przed zwolnieniem z pracy i korzystał z opisanych wcześniej przywilejów rodzicielskich (art. 1822 § 1 Kodeksu pracy).


Dodatkowy urlop na zasadach urlopu macierzyńskiego dla opiekunów adopcyjnych

Od 1 stycznia 2010 r. i w 2011 r. pracownik (kobieta albo mężczyzna), który przymie dziecko na wychowanie i wystąpi do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub który przyjmie dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej niespokrewnionej z dzieckiem), będzie miał prawo do dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w maksymalnej wysokości:

 • 2 tygodnie – w razie zaopiekowania się 1 dzieckiem,
 • 3 tygodnie – w razie przyjęcia co najmniej dwojga dzieci,
 • 1 tydzień – jeżeli pracownik nie może wykorzystać dodatkowego urlopu w podanych wyżej wymiarach ze względu na osiągnięcie przez dziecko 7. roku życia lub 10. roku życia (w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego).

Wymiary te będą wzrastać etapowo i w latach 2012–2013 będą odpowiednio wynosić do 4, 6 i 2 tygodni, a od 2014 r. do 6, 8 i 3 tygodni (art. 183 § 3 Kodeksu pracy).

Dodatkowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego pracownik będzie musiał wykorzystać zaraz po upływie podstawowego urlopu na zasadach urlopu macierzyńskiego. Ten podstawowy urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego pracownik jest zobowiązany odebrać do chwili ukończenia przez podopiecznego 7 lat, a w razie odroczenia wobec niego obowiązku szkolnego – 10 lat, z zastrzeżeniem, że minimalny urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego to 9 tygodni (art. 183 § 1 i § 2 Kodeksu pracy).

Do opiekuna adopcyjnego będziemy stosować odpowiednio większość opisanych zasad udzielania dodatkowego urlopu macierzyńskiego rodzicowi. Pracownik, który będzie korzystać z tego urlopu, składa wnioski i będzie mógł łączyć pracę u swojego macierzystego pracodawcy w niewielkim wymiarze z dodatkowym urlopem na warunkach macierzyńskiego.

Rodzic adopcyjny, który będzie na dodatkowym urlopie na zasadach urlopu macierzyńskiego, nie korzysta jednak z takich samych gwarancji trwałości zatrudnienia jak rodzic biologiczny. Nie jest również chroniony w trakcie podstawowego urlopu na warunkach macierzyńskiego. Dzieje się tak dlatego, ponieważ nie stosujemy do niego art. 177 Kodeksu pracy, który przyznaje ochronę pracownikom korzystającym z urlopu macierzyńskiego. Rodzicowi korzystającemu z dodatkowego urlopu macierzyńskiego będzie przysługiwać ochrona tak jak pozostałym pracownikom określona w art. 41 Kodeksu pracy (ochrona w czasie usprawiedliwionej nieobecności). Pracownik–rodzic adopcyjny korzystający z dodatkowego urlopu macierzyńskiego będzie miał więc słabsze zabezpieczenie przed utratą etatu, gdyż będzie chroniony tylko przed wypowiedzeniem stosunku pracy.

PRZYKŁAD

Pracownik adoptował bliźnięta. Od 1 do 21 lutego 2010 r. korzysta z dodatkowego urlopu na warunkach macierzyńskiego i dorabia na 1/3 etatu. Z powodu ustawicznych spóźnień pracodawca postanowił zwolnić go dyscyplinarnie. W tej sytuacji pracodawca zwalniając pracownika nie ma obowiązku pytać o zgodę zakładowej organizacji związkowej.

Uwaga! Obecnie trwają prace nad zmianą przepisów w zakresie ochrony przed zwolnieniem z pracy rodziców adopcyjnych. Sejm uchwalił 5 listopada br. ustawę o zmianie ustawy – Kodeks pracy (druk sejmowy nr 2223). Wprowadza ona m.in. ochronę przed zwolnieniem z pracy pracowników, którzy będą korzystać z urlopu na warunkach macierzyńskiego i dodatkowego urlopu na warunkach macierzyńskiego. Na dzień oddania czasopisma do druku, ustawa jest rozpatrywana przez Senat. O zmianach, jakie wprowadza ta nowelizacja Kodeksu pracy, napiszemy po zakończeniu procesu legislacyjnego.


Urlop ojcowski

Od 1 stycznia 2010 r. zostanie również wprowadzone osobne, samodzielne uprawnienie dla pracownika – ojca wychowującego dziecko – urlop ojcowski (art. 1823 Kodeksu pracy). W latach 2010–2011 wyniesie on 1 tydzień, a od 2012 r. – 2 tygodnie, z tym że zatrudniony musi go odebrać w ciągu pierwszych 12 miesięcy życia dziecka. Kodeks nie zastrzega przy tym, że trzeba go będzie wykorzystać bezpośrednio po podstawowym albo dodatkowym urlopie macierzyńskim. Można zatem będzie skorzystać z niego po przerwie. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby ojciec dziecka wziął urlop ojcowski w tym samym czasie, w którym matka przebywa na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym. W czasie urlopu ojcowskiego pracownikowi – ojcu dziecka będzie przysługiwał zasiłek macierzyński.

WAŻNE!

Ojciec dziecka będzie mógł korzystać z urlopu ojcowskiego w tym samym czasie co matka dziecka z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego.

Aby otrzymać urlop ojcowski, pracownik będzie musiał złożyć pracodawcy pisemny wniosek najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem tego urlopu. Pracodawca będzie musiał go uwzględnić.

Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego

Zatrudniony przebywający na urlopie ojcowskim będzie podlegał takiej samej ochronie przed zwolnieniem z pracy jak matka dziecka na urlopie macierzyńskim. Pracodawca nie będzie mógł mu wręczyć wypowiedzenia ani inaczej rozwiązać z nim stosunku pracy, chyba że natychmiastowo z winy pracownika albo za wypowiedzeniem w związku z ogłoszeniem upadłości bądź likwidacji firmy. Pracownikowi będą też przysługiwać podobne uprawnienia rodzicielskie, a więc np.:

 • wynagrodzenie za cały czas pozostawania bez zajęcia w wyniku bezprawnego zwolnienia z pracy,
 • prawo do urlopu wypoczynkowego zaraz po urlopie ojcowskim, na co pracodawca musi wyrazić zgodę.

Z urlopu ojcowskiego od 1 stycznia 2010 r. będzie mógł skorzystać także pracownik, któremu dziecko urodziło się w 2009 r., ale nie ukończy 12 miesięcy do wykorzystania urlopu ojcowskiego przez ojca.

PRZYKŁAD

Pracownikowi urodziło się dziecko 26 lutego 2009 r. Zatrudniony może zatem skorzystać z tygodniowego urlopu ojcowskiego na to dziecko między 1 stycznia a 26 lutego 2010 r.

Podstawa prawna

 • art. 41, art. 177, art. 1821, art. 1822, art. 1823, art. 183 Kodeksu pracy,
 • art. 29 ust. 5, ust. 7 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2005 r. nr 31, poz. 267 ze zm.).
Poszerzaj swoją wiedzę, czytając naszą publikację
Karta Nauczyciela. Komentarz (PDF)
Karta Nauczyciela. Komentarz (PDF)
Tylko teraz
DGP
DGP
Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  PIP przeprowadzi kontrolę bez zapowiedzi

  Kontrola PIP już niedługo będzie mogła odbyć się bez zapowiedzi. Przewidziano to w nowelizacji ustawy Prawo przedsiębiorców.

  Lodołamacze 2021 - zgłoszenia do 15 sierpnia!

  Lodołamacze 2021 - zapraszamy do udziału w 16 edycji konkursu! Patronem medialnym wydarzenia jest portal Infor.pl.

  Zasiłek macierzyński - jakie zmiany?

  Zasiłek macierzyński - jakie zmiany chce wprowadzić ZUS? Czym jest okres wyczekiwania?

  Podatki i składka zdrowotna - zmiany od 1 stycznia 2022 r.

  Podatki i składka zdrowotna - jakie zmiany wprowadza Polski Ład? Co zmieni się od 1 stycznia 2022 r.?

  Planner kadrowo-płacowy na sierpień 2021 r.

  Planner kadrowo-płacowy na sierpień 2021 r. wymienia wszystkie obowiązki miesięczne. Jaki jest wymiar czasu pracy w sierpniu? Ile wynosi dodatek nocny?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych?

  Obowiązek szczepień dla niektórych grup zawodowych może wejść w życie?

  Pracownicy punktów szczepień jak funkcjonariusze publiczni

  Pracownicy punktów szczepień będą traktowani jak funkcjonariusze publiczni. Co to oznacza?

  Zaświadczenie z ZUS ściągniesz z Internetu

  Zaświadczenie o wysokości emerytury lub zasiłku z ZUS można ściągnąć z Internetu. Jak stworzyć elektroniczne potwierdzenie?

  PIP - coraz częstsze kontrole i decyzje

  Kontrole PIP odbywają się coraz częściej. Gdzie jest ich najwięcej? Jakie branże są najczęściej kontrolowane?

  Kalkulator wynagrodzeń Polski Ład - zlecenie 2022

  Kalkulator wynagrodzeń od umów zlecenie w 2022 r. - jak Polski Ład wpłynie na wysokość wynagrodzenia netto przy zleceniu?

  IOSKU: ile masz na koncie w ZUS?

  IOSKU czyli informacja o tym, ile masz na koncie w ZUS. Jak sprawdzić? Ile wyniesie przyszła emerytura?

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń, umowa o pracę

  Polski Ład - kalkulator wynagrodzeń pozwala obliczyć dla umowy o pracę wysokość pensji netto, zaliczki na podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w 2022 r.

  Lista obecności a ewidencja czasu pracy – różnice

  Lista obecności pracowników - czy jest obowiązkowa? Czy zastępuje ewidencję czasu pracy? Jakie informacje można zamieścić w tych dokumentach kadrowych? Czy można prowadzić je w elektroniczny sposób? Wyjaśniamy w artykule.

  Pracodawca dyskryminuje pracownika - co można zrobić?

  Dyskryminacja w pracy - kiedy można mówić o nierównym traktowaniu pracowników? Co można zrobić, kiedy pracodawca dyskryminuje pracownika?

  Wpłaty do PPK także od wynagrodzenia po ustaniu zatrudnienia

  Wpłaty do PPK nalicza się także od wynagrodzenia wypłaconego uczestnikowi PPK po ustaniu zatrudnienia. Czy nalicza się je od nagrody stanowiącej podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości procentowej?

  Ile wynosi najniższa krajowa?

  Najniższa krajowa w 2021 i 2022 r. - ile wynosi brutto i netto? Jaka jest stawka godzinowa? Oto kalkulator wynagrodzeń.

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - zmiany w projekcie

  Praca zdalna w Kodeksie pracy - jest nowa wersja projektu nowelizacji. Co się zmieni?

  Rejestracja w urzędzie pracy a umowa zlecenie, dzieło, działalność

  Rejestracja w urzędzie pracy - czy bezrobotny może wykonywać pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło lub prowadzić działalność nierejestrowaną?

  Prezeska, prawniczka, psycholożka - kobiety o feminatywach

  Feminatywy - jakim językiem pisane są oferty pracy? Jak kobiety oceniają żeńskie nazwy stanowisk, np. prezeska, prawniczka, psycholożka? Oto wyniki badania.

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca - jak uzyskać [PORADNIK]

  Zezwolenie na pracę sezonową dla cudzoziemca. Od 1 stycznia 2018 roku obowiązują nowe regulacje prawne dotyczące cudzoziemców świadczących prace sezonową. O zezwolenie typu S, czyli na pracę sezonową, mogą ubiegać się pracodawcy, którzy planują zatrudnić obcokrajowców do pracy w rolnictwie, ogrodnictwie lub turystyce.

  Błędy w umowie o pracę - jak je poprawić?

  Błędy w umowie o pracę w zakresie wynagrodzenia i innych świadczeń - jak je poprawić?

  Pracodawcy nie chcą pracy zdalnej [BADANIE]

  Praca zdalna nie jest dla pracodawców najlepszym rozwiązaniem. Prawie wszyscy chcą powrotu do biur. Wprowadzą elastyczne godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy.

  Udzielanie zaległego urlopu wypoczynkowego - ustawa o covid-19

  Zaległy urlop wypoczynkowy - jak udzielić zgodnie z ustawą o COVID-19?

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę

  Urząd pracy pomoże zmienić pracę i kwalifikacje pracownika. Obecnie skupia się na zatrudnianiu bezrobotnych. Rząd chce rozszerzyć jego kompetencje.

  Utrata pracy i finanse - obawy pracowników

  Utrata pracy i finanse to główne zmartwienia polskich pracowników. Ratują ich jednak deficyty kadrowe.