Kategorie

MBA remedium na kryzys

Halina Guryn
Halina Guryn
Rozmowa z Arnoldem Longboy’em, dyrektorem ds. rekrutacji University of Chicago Booth School of Business (Chicago Booth) w Londynie

W jakim stopniu obecny kryzys w gospodarce światowej wpływa na zainteresowanie studiami typu MBA w Państwa uczelni?

Jestem przekonany, że dyplom MBA zawsze jest przydatny i ma dużą wartość na konkurencyjnym rynku pracy, zwłaszcza gdy jest uzyskany w renomowanej szkole. W tych niepewnych czasach, jakie teraz mamy, ludzie raczej odkładają na przyszłość decyzje dotyczące zakupów nieruchomości czy samochodów. Ale jednocześnie widać, że nadal szukają możliwości rozwoju własnego potencjału i obecny kryzys uważają za bardzo dobrą okazję do inwestowania w siebie, we własną wiedzę, kwalifikacje i kompetencje. Takie są wnioski z naszych obserwacji. Widzimy również, że osoby zainteresowane studiami typu MBA są teraz bardziej skoncentrowane na minimalizowaniu ryzyka związanego z wyborem niewłaściwego programu. Dlatego wybierają uczelnie, w których jakość zarówno kształcenia, jak i współpracy z biznesem w praktyce nie budzą żadnych wątpliwości. Ciekawe jest też to, że menedżerowie preferujący amerykański MBA chętniej niż wcześniej studiują w naszym kampusie w Europie, bo wiąże się to dla nich z wydatkami pomniejszonymi o koszt wyjazdu i pobytu w USA.

Finansowanie studiów jest zapewne problemem dla wielu przyszłych studentów. Z jakimi wyzwaniami w procesie rekrutacji MBA musi zmierzyć się Chicago Booth?

Reklama

Mogę mówić tylko o wyzwaniach, z którymi musimy zmierzyć się w europejskim kampusie uczelni. Mimo dużego zainteresowania menedżerów studiami MBA prowadzonymi w Europie, to największym wyzwaniem dla przyszłych studentów jest faktycznie finansowanie nauki. Zwykle tak było, że za rok programu typu MBA studenci płacili 40 proc. z własnej kieszeni, pozostałą część kosztów pokrywali z pożyczonych środków. Jednak teraz, kiedy warunki uzyskania kredytu są o wiele bardziej zaostrzone, otrzymanie pożyczki na studia staje się coraz trudniejsze. Taka sytuacja i dla nas jest poważnym wyzwaniem, dlatego dla tych studentów, którzy tego potrzebują, ciągle szukamy nowych i optymalnych wariantów finansowania nauki.

Obecna sytuacja gospodarcza wymusza konieczność wprowadzania zmian nie tylko w firmach komercyjnych. Również uczelnie muszą podporządkować się ostrym wymogom rynkowym. Co należy zmienić, udoskonalić w programie MBA, aby dostosować go do oczekiwań menedżerów-studentów?

Reklama

Na naszej uczelni zawsze uważnie śledziliśmy i wspieraliśmy te rozwiązania biznesowe, które mają decydujący wpływ na rynek. I teraz w naszych programach konsekwentnie uczymy, że dobrze funkcjonujące rynki wymagają odpowiednich regulacji, także prawnych, które będą gwarantować realny wzrost wartości firm, ale też przejrzystość i równy dostęp do informacji dla wszystkich, jednolite prawo do działania. A przy tym przekonujemy, że rynek działa dobrze wtedy, kiedy jego uczestnicy zachowują się etycznie.

Teraz, kiedy jeszcze nie mamy zidentyfikowanych przyczyn obecnego kryzysu finansowego, może okazać się, że właśnie brak przejrzystości i nieetyczne działanie są czynnikami sprzyjającymi recesji. Podczas prowadzonych kursów już dyskutujemy z naszymi studentami o znaczeniu tych aspektów dla funkcjonowania zarówno rynków na świecie, jak i poszczególnych organizacji. Przyglądamy się temu na przykładach konkretnych firm, które poniosły porażkę i analizujemy jej przyczyny.


Duże znaczenie w dobie kryzysu mają odpowiednie regulacje prawne, przejrzysta informacja i etyczne zachowanie. A kompetencje menedżerów?

Które z nich należy dzisiaj przede wszystkim rozwijać?

Nasz program MBA Executive zaczynamy od tego, co nazywamy „Podstawami biznesu” – jest to sześć kursów, które dostarczają analitycznych narzędzi i są wstępem do całego programu. Pierwszy kurs to „Esencja efektywnego zarządzania”. Tutaj, stosując jako bazę badania i teorie behawioralne, koncentrujemy się na lepszym zrozumieniu przez menedżerów kwestii natury i dynamiki relacji międzyludzkich w organizacji. Poprzez połączenie dyskusji nad studiami przypadków z wykładami i działaniami w grupach oferujemy struktury pojęciowe i zasady, które pozwolą menedżerom zwiększyć w przyszłości swoją efektywność. Najważniejsze tematy, nad którymi pracujemy, dotyczą motywacji, społecznej percepcji, komunikacji, podejmowania decyzji, zaangażowania i przywództwa.

Wiemy już, jakie kompetencje musi rozwijać współczesny menedżer. Automatycznie pojawia się pytanie o obszary zarządzania. Czy w dobie kryzysu menedżer powinien lepiej zarządzać zmianą, ryzkiem, ludźmi, czy też powinien być świetnym analitykiem strategicznym?

Kiedy jest duża niepewność na rynku i sytuacja nieustannie ulega zmianie, to koniecznością dla menedżerów powinno być korzystanie ze sprawdzonych i udowodnionych schematów działania, opierających się na fundamentalnych zasadach. Chociaż te schematy nie dają gotowych odpowiedzi, jednak pozwalają lepiej przeanalizować problem i opracować rozwiązanie, które sprawdzi się w praktyce. Na kursie „Menedżerskie podejmowanie decyzji”, który także jest prowadzony w ramach MBA Executive, studenci uczą się np., dlaczego menedżerowie są podatni na pewne uprzedzenia i później w rezultacie podejmują znacznie mniej optymalnych decyzji. Na tym kursie badamy wpływ tych uprzedzeń czy zahamowań w podejmowaniu decyzji na klientów, organizację, w konsekwencji na finansową wartość firmy.


Jak program MBA łączy teorię z biznesową praktyką? Które metody stosowane z BSB Chicago są najbardziej skuteczne: studia przypadku, gry symulacyjne, staże i praktyka w największych firmach, a może udział w projektach?

Naszym kluczowym zadaniem jest rozwijanie i doskonalenie wiedzy pojęciowej dotyczącej struktur i zasad zarządzania, których podstawą jest teoria i badania naukowe. Z drugiej strony, menedżerowie, a zarazem nasi studenci, wnoszą do grupy swoją wiedzę. Jest to wiedza specyficzna dla konkretnej branży albo firmy, w której działają. Wiedza, którą zdobywa się tylko poprzez własne doświadczenie. Dlatego w naszym programie łączymy najlepszą wiedzę teoretyczną z wiedzą specjalistyczną. Dzięki temu lepiej dochodzimy do wniosków, które nie pojawiłyby się, gdyby nie było takiej kombinacji teorii i praktyki. Toczą się wówczas w grupie żywe dyskusje i debaty, na przykład wtedy, kiedy zachęcamy studentów, aby namawiali swoich profesorów do komentowania prawdziwych sytuacji, z jakimi mieli do czynienia jako menedżerowie. W dodatku w trakcie niektórych kursów studenci pracują nad projektami „z życia”, na przykład na naszym kursie dotyczącym strategii konkurencyjnej studenci wybierają przedsiębiorstwo albo sektor gospodarczy i przygotowują na ten temat pracę.

Czym zdecydowanie różni się MBA w Chicago Booth od programów tego typu w innych uczelniach?

Przede wszystkim nasz program MBA dla menedżerów był rozwijany na świecie jako pierwszy i od 1943 roku zdobyliśmy już całkiem spore doświadczenie w tym zakresie. Ponadto ostatnio otrzymaliśmy największy prezent, jaki uczelnia biznesowa może uzyskać od jej absolwenta MBA, Davida Bootha (założyciela i naczelnego dyrektora firmy inwestycyjnej Dimensional Fund Advisors). W dowód wdzięczności za dotację przemianowaliśmy naszą uczelnię, nazywając ją jego imieniem. Jako druga najstarsza uczelnia biznesowa w Stanach Zjednoczonych z 42 tysiącami absolwentów w historii mamy więc stworzone solidne podstawy do działania na przyszłość. Dzięki uzyskiwanym funduszom możemy skupić się na rekrutacji i zatrzymaniu najlepszej kadry dydaktycznej. W wojnie o talenty te zasoby, jakimi obecnie dysponujemy, pozwolą nam prawdopodobnie wyłowić najlepszych profesorów z uczelni o znakomitej renomie, ale z mniejszymi środkami finansowymi. Ponadto prowadzimy jedyny na świecie program MBA dla menedżerów zintegrowany globalnie i realizowany w trzech ośrodkach na trzech kontynentach (w Ameryce Północnej, Azji i Europie). Dzięki funduszom przekazanym przez Davida Bootha rozważamy też dalsze rozszerzenie naszej działalności.

Jakie są kluczowe mierniki efektywności programu MBA w Chicago Booth?

Jeżeli ktoś naprawdę chce zmienić swoje myślenie i działanie, to zadaniem programu akademickiego nie jest przekazywanie statystycznej wiedzy i faktów, lecz informacji i analiz, najlepszych praktycznych przykładów z rynku. Wartością naszej uczelni jest koncentracja na tym, jak myśleć, a nie, co myśleć. Dzięki temu podejściu menedżerowie są lepiej przygotowani na podjęcie wyzwań, z którymi nigdy dotąd nie mieli do czynienia. Kładziemy nacisk na badanie i analizę, a zatem profesorowie są ekspertami w procesie odkrywania wiedzy. Oni analizują problem, formułują hipotezę, a potem sprawdzają ją w relacji do rzeczywistych danych z rynku. W ten sposób studenci uczą się, że każda koncepcja jest prowizoryczna. W naszej uczelni mamy wypracowane procedury analizy i kwestionowania idei i pomysłów, kładziemy więc nacisk na sprawdzone dowody. Zasady procesu odkrywania wiedzy są stosowane przez naszych profesorów w odniesieniu do każdego zagadnienia, menedżerowie dzięki temu lepiej poznają metody dochodzenia do konkretnych praktycznych rozwiązań. Jeżeli uczą się, jak myśleć, to później potrafią podejmować decyzje dotyczące długotrwałej perspektywy – ponieważ ich punktem wyjścia była dobra analiza. Umiejętność odkrywania nowych możliwości spojrzenia na problem daje olbrzymie korzyści w każdym podlegającym zmianom środowisku. Innym – może bardziej oczywistym – miernikiem efektywności i korzyścią z naszego MBA jest fakt, że menedżerowie pracują z profesorami nad najbardziej „gorącymi” i pochodzącymi z ostatniej chwili przypadkami, problemami. Mogą więc tworzyć najbardziej aktualne i optymalne modele działania. Wiele jest przykładów z obecnej praktyki biznesowej, w których zastosowana została wiedza z zakresu psychologii konsumentów, strategii konkurencyjnej czy modele decyzyjne.


Na koniec proszę o radę dla polskich menedżerów. Które kompetencje powinni w sobie rozwijać, aby zminimalizować ryzyko wpływu globalnego kryzysu na zarządzane przez nich firmy?

Menedżerowie w trudnych i niepewnych czasach powinni zadać sobie pytanie, czy pracownicy mają do nich zaufanie. Zaufanie ma kluczowe znaczenie, szczególnie w warunkach dużego rozchwiania na rynku. Aby zwiększyć zaufanie, Mike Gibbs, profesor zarządzania kadrami w Chicago BSB, zachęca menedżerów do współpracy z podwładnymi w wyznaczaniu celów, w procesie oceny, jak też w analizowaniu problemów, przed którymi stoją. Dzięki temu, że wspólnie wyznaczane są cele i dokonywana jest ocena ich realizacji, to stają się one dla pracownika łatwiejsze do osiągnięcia, mniejsze jest zatem poczucie niepewności. Zwiększa się tym samym zaufanie do szefa. W końcu Gibbs mówi, że „zdolność do autorefleksji i ciągłego samodoskonalenia powoduje, że jesteś coraz lepszym menedżerem na każdym etapie swojej kariery. W dodatku dzięki temu, że prosisz członków swojego zespołu o radę w trudnej sytuacji ekonomicznej, uważnie słuchasz ich sugestii i wcielasz w życie ich pomysły, twoja marka jako menedżera jest coraz lepsza. Masz jeszcze większe zaufanie zespołu, który chce dla ciebie pracować. A to jest najmocniejszy fundament do wzrostu – niezbędny, kiedy nieuchronnie skończy się recesja”.

Dziękuję za rozmowę.

ROZMAWIAŁA

University of Chicago Booth School of Business (Chicago Booth)

jest jedną z najstarszych i największych uczelni biznesowych na świecie. Powstała w 1898 roku. Dysponuje kampusami w Chicago, Londynie i Singapurze, gdzie prowadzone są kursy MBA Full Time i Part Time, doktoraty, kursy podyplomowe i szkolenia dla firm. Obecnie na trzech kampusach studiuje 3110 osób. Od 2002 roku uniwersytet jest obecny w rankingach programów MBA prowadzonych przez najważniejsze światowe czasopisma ekonomiczno-biznesowe: „Financial Times”, „U.S. News & World Report”, „Economist”, „Forbes” i „The Wall Street Journal”. Na 69 rankingów, które opracowano w ciągu ostatnich siedmiu lat, programy MBA Chicago Booth w 67 były notowane w pierwszej dziesiątce.

Uczelnia cieszy się międzynarodową renomą i ma wśród wykładowców sześciu zdobywców Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii.

Więcej informacji o programach MBA na Chicago Booth:

www.chicagogsb.edu

Źródło: INFOR
Czy ten artykuł był przydatny?
tak
nie
Dziękujemy za powiadomienie
Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania w tym artykule, powiedz jak możemy to poprawić.
UWAGA: Ten formularz nie służy wysyłaniu zgłoszeń . Wykorzystamy go aby poprawić artykuł.
Jeśli masz dodatkowe pytania prosimy o kontakt

Komentarze(0)

Uwaga, Twój komentarz może pojawić się z opóźnieniem do 10 minut. Zanim dodasz komentarz -zapoznaj się z zasadami komentowania artykułów.
  QR Code

  © Materiał chroniony prawem autorskim - wszelkie prawa zastrzeżone. Dalsze rozpowszechnianie artykułu za zgodą wydawcy INFOR PL S.A.

  Kadry
  Zapisz się na newsletter
  Zobacz przykładowy newsletter
  Zapisz się
  Wpisz poprawny e-mail

  Strategia Demograficzna 2040 - zmiany w Kodeksie pracy

  Strategia Demograficzna 2040 przewiduje duże zmiany w Kodeksie pracy. Rodzice będą chronieni przed zwolnieniem i zapewnia się im elastyczną pracę.

  Urlop rodzicielski - rewolucyjne zmiany w 2022 r.

  Urlop rodzicielski - do 2 sierpnia 2022 r. wejdą w życie rewolucyjne zmiany w urlopach rodzicielskich dla ojców. Co się zmieni?

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - PIP

  Bonusy i dni wolne dla zaszczepionych pracowników - co na to PIP? Czy to zgodne z Kodeksem pracy?

  Sygnalista - nowe przepisy od grudnia 2021 r.

  Sygnalista - nowe przepisy implementujące dyrektywę unijną mają wejść w życie w grudniu 2021 r. Kto to sygnalista? Jaki będzie system zgłaszania nieprawidłowości w zakładzie pracy?

  Pracownicy fizyczni w czasie pandemii [RAPORT]

  Pracownicy fizyczni - jak wpłynęła na nich pandemia COVID-19? Zapoznaj się z wynikami raportu "Kariera okiem fachowca".

  Ilu Polaków pracuje po 60. roku życia?

  Praca po 60. roku życia - ilu Polaków nadal pracuje po ukończeniu 60 lat?

  Minimalne wynagrodzenie w 2022 r. netto

  Minimalne wynagrodzenie w 2022 r. wyniesie 3000 zł brutto. Ile to netto?

  Ustawa dezubekizacyjna - Trybunał Konstytucyjny

  Ustawa dezubekizacyjna - Trybunał Konstytucyjny orzekł, że obniżenie renty inwalidzkiej byłym funkcjonariuszom służb bezpieczeństwa PRL jest zgodne z konstytucją.

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto

  Minimalna płaca w 2022 r. - 3000 zł brutto to propozycja rządu. Minimalna stawka godzinowa wyniesie 19,50 zł brutto.

  Waloryzacja środków na kontach i subkontach ZUS 2021

  Waloryzacja środków zgromadzonych na kontach i subkontach w ZUS odbywa się corocznie w czerwcu. W 2021 r. wyniosła 5,41%. O ile zwiększył się stan kont przyszłych emerytów?

  System kadrowo-płacowy - od czego zależy cena?

  System kadrowo-płacowy a cena - od czego zależy, ile kosztuje?

  Konkurs "HR OF CHANGE" – 18 czerwca poznamy zwycięzców!

  Konkurs "HR OF CHANGE" - już 18 czerwca ogłoszeni zostaną zwycięzcy! Kto otrzyma nagrodę w kategoriach: szkolenia i rozwój, zarządzanie zmianą, HR Business Partnering?

  Niepełny etat a praca ponadwymiarowa - jak wynagradzać?

  Niepełny etat a praca ponadwymiarowa - jak wynagradzać pracownika zatrudnionego na część etatu za pracę w godzinach ponadwymiarowych?

  Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jak obliczyć?

  Dodatek wyrównawczy do wynagrodzenia - jakie są zasady jego przyznawania? Jak obliczyć wysokość dodatku wyrównawczego?

  Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc

  Transfer oszczędności PPK - pracodawca może pomóc pracownikowi (uczestnikowi PPK) w przeniesieniu oszczędności między rachunkami PPK. Ustawa o PPK określa dwie takie sytuacje.

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie

  Zatrudnienie Brytyjczyka po brexicie - jak brexit wpłynął na zatrudnienie pracownika z Wielkiej Brytanii w Polsce? Co z dokumentami? Jakich formalności trzeba dokonać?

  Nadanie statusu płatnika składek - wyrok TK (K 15/16)

  Wyrok Trybunału Konstytucyjnego o sygn. akt K 15/16 - czy TK uznał wniosek o nadanie statusu płatnika składek pracodawcy, którego pracownik wykonuje na jego rzecz pracę w ramach umowy cywilnoprawnej zawartej z osobą trzecią?

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna

  Zadaniowy czas pracy a praca zdalna - jak wprowadzić? Jak ewidencjonować i kontrolować czas pracy zdalnej w systemie zadaniowym?

  Dlaczego pracodawcy płacą Ukraińcom więcej niż Polakom?

  Pracodawcy chcą płacić Ukraińcom więcej niż Polakom? Dlaczego?

  Umowy o pracę i zlecenia zawierane online na praca.gov.pl

  Umowy o pracę i zlecenia zawierane online. Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii przygotowuje projekt ustawy o zawieraniu i rozliczaniu umów w sposób elektroniczny przez niektórych pracodawców. Ustawa ta ma pozwolić mikroprzedsiębiorcom, rolnikom, a także osobom fizycznym, zatrudniającym pracowników, czy zleceniobiorców, na zawieranie umów o pracę i umów zlecenia według gotowych szablonów na portalu praca.gov.pl. Ten nowy sposób zawierania ww. umów ma być dodatkową opcją dla wspomnianych pracodawców i zleceniodawców. Zawsze będzie można zatrudnić pracownika czy zleceniobiorcę w tradycyjny sposób. Projekt ten ma zostać przyjęty przez Radę Ministrów w III kwartale 2021 r.

  Wypadki przy pracy - I kwartał 2021 [GUS]

  Wypadki przy pracy - GUS podał dane za I kwartał 2021 r. Czy liczba wypadków spadła w porównaniu do roku 2020?

  HR-owca portret własny 2021 [RAPORT]

  HR-owca portret własny 2021 - raport przedstawia jak HRowcy radzili sobie w pandemii, jakie mają zadania, wyzwania i motywacje. Jak oceniają swoją pracę?

  Płaca minimalna w Niemczech w 2021 i 2022 r.

  Płaca minimalna w Niemczech w 2021 i 2022 r. - ile wynosi Mindestlohn? Ile wynosi netto?

  Urlop rodzinny na opiekę nad rodzicami lub wnukami

  Urlop rodzinny - 12 miesięczny urlop na opiekę nad chorymi rodzicami bądź wnukami dla babci lub dziadka to nowa propozycja urlopu. Czy będzie wprowadzony do Kodeksu pracy?

  Składka zdrowotna - Nowy Ład

  Składka zdrowotna a Nowy Ład - jaka zmiana w naliczaniu składki na ubezpieczenie zdrowotne została przewidziana od 2022 r.?